نمونه سوالات اقتصاد خرد ۳

دانلود رایگان نمونه سوالات اقتصاد خرد ۳ با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات اقتصاد خرد ۳ :

۱) انواع شرایط کارایی کدام گزینه می باشد؟

۱) کارای در تولید

۲) بهینه پارتو

۳) کارایی در مبادله

۴) کارای در تولید بهینه پارتو و در مبادله ☑

۲) تغییری در تخصیص منابع که در آن رفاه اقتصادی حداقل یک نفر افزایش یابد در حالی که رفاه سایر افراد بدون تغییر بماند تعریف کدام مورد است؟

۱) رفاه اقتصادی

۲) بهبوده وضع پارتو ☑

۳) پیشرفت

۴) وضع بهینه پارتو

۳) شیب منحنی تولید یکسان چه نام دارد؟

۱) نرخ نهاینی جانشینی فنی ☑

۲) بی تفاوت تولید

۳) نرخ متوسط تبدیل

۴) نرخ نهایی جانشینی

۴) اولین و اصلی ترین مفهوم نطریه نوین اقتصاد رفاه مفهوم کدام مورد است؟

۱) سعادت

۲) بهبود پارتو

۳) بهینه پارتو ☑

۴) رفاه

۵) به لحاظ هندسی اضافه رفاه مفهوم کدام مورد است؟

۱) سطح زیر منحنی تقاضای بالا قیمت ☑

۲) سطح زیر منحنی عرضه زیر قیمت

۳) سطح زیر منحنی عرضه بالای قیمت

۴) سطح بالای منحنی تقاضا بالا قیمت

۶) مربع مستطیلی که نقاط درون آن کلیه امکانات توزیع مقادیر مشخصی از دو کالای x وy  را بین دو مصرف کننده مورد نظر یعنی B A نشان می دهد.

۱) منحنی متمرکز

۲) منحنی بی تفاوتی

۳) نقشه بی تفاوتی

۴) جعبه اج ورث ☑

۷) نرخ نهایی جانشینی منحنی تولید از کدام قانون نشات می گیرد؟

۱) قانون عرضه

۲) قانون باز دهی نزولی ☑

۳) قانون تقاضا

۴) قانون بازدهی صعودی

۸) با حرکت در طول منحنی تولید یکسان نرخ نهایی جانشین دو عامل تولید چگونه تغییر می کند؟

۱) کاهش می یابد ☑

۲) افزایش می یابد

۳) ثابت می ماند

۴) همه موارد

۹) مکان هندسی نقاط کارا در مصرف یا مبادله چه نام دارد؟

۱) تعادل

۲) اج ورث

۳) منحنی قرار داد ☑

۴) منحنی بی تفاوتی

۱۰) طرف چپ تساوی روبه رو نشانه چیست؟

۱) نرخ نهایی جانشینی دو کالا

۲) نرخ نهایی تبدیل دو کالا ☑

۳) قیمت تعادلی

۴) نرخ جانشینی دو کالا

۱۱) کدام گزینه جزء مولفه های بازی نیست؟

۱) اطلاعات

۲)  پیامد

۳)  بازیکن

۴) باورها ☑

۱۲) از منظر نتیجه نهایی بازیها یه چند نوع تقسیم می شود؟

۱) دو نوع بازی برد و باخت

۲) دو نوع بازی صفر و غیر صفر ☑

۳) دونوع بازی کامل و نا کامل

۴) دو نوع بازی مشارکتی و غیر مشارکتی

۱۳) اگر بازیکنی از حرکت یاتصمیم قبلی بازیکنان رقیب مطلع باشد چه نوع بازی نامیده می شود؟

۱) بازی با آگاهی کامل ☑

۲) بازی صفر

۳) مشارکتی

۴) غیر مشارکتی

۱۴) در فرم گسترده یک بازی منظور از شاخه چیست؟

۱) به موقعیتی از بازی که بازیکن تصمیم می گیرد اشاره دارد

۲) نشان دهنده شروع بازی است

۳) بیانگر مجموعا ای از پیشینه بازی است

۴) بیانگر اقدام و راهبرد ناشی از تصمیم یک بازیکن است ☑

۱۵) منظور از بازیها مشارکتی چه نوع بازیها است؟

۱) بازیهایی مثل انحصار چند جانبه که بنگاه بدنبال حداکثر کردن سود خود است و هر بازیکن به طور انفرادی عمل می کند

۲) بازیهای مثل انحصار دو جانبه که بنگاه بدنبال حداکثر کردن سود است و هر بازیکن به طور انفرادی عمل می کند

۳) بازیهای مثل تبانی بنگاه برای سود بیشتر که افراد متعهد می شوند رفتار مشترکی داشته باشند ☑

۴) بازیهای مثل رقابت که بازیکنان به شکل انفرادی تصمیم می گیرند

۱۶) از جهت نحوه برخورد با ریسک افراد به چند دسته تقسیم می شوند؟

۱) سه گروه ☑

۲) پنج گروه

۳) دو گروه

۴) چهار گروه

۱۷) مولفه های هر بازی کدامند؟

۱) بازیکن ها پیامدها تحلیل ها پیوست ها

۲) بازکن ها- قواعد- پیامدها – نتیجه نهایی ☑

۳) بازیکن ها- پیامدها- تحلیل ها

۴) بازیکن ها – قواعد – داورها

۱۸) از منظر دستاورد یا نتیجه بازیها به چند دسته تقسیم می شود؟

۱) چهار دسته

۲) پنج دسته

۳) سه دسته

۴) دو دسته ☑

۱۹) کدام یک از فروض زیر در نظریه بازی وجود دارد؟

۱) شناخت همگانی

۲) تقابل ☑

۳) عقلانیت

۴) سازگاری باورها

۲۰) راهبرد که در صورت وضعیت بازیکن رابدتر می کند چه نام دارد؟

۱) مغلوب ☑

۲) اکیدا رقابتی

۳) مسلط

۴) حذف پیاپی

۲۱) کدام گزینه در مورد فرد ریسک گریز صحیح است؟

۱) مطلوبیت ثروت انتظاری از مطلوبیت انتظاری ثروت بیشتر است

۲) مطلوبیت نهایی فرد ریسک گریز نزولی است

۳) تابع مطلوبیت فرد ریسک گریز نسبت به محور افقی معقر است

۴) هر سه موارد ☑

۲۲) کدا گزینه راهکار کاستن مخاطره و نا اطمینانی نیست؟

۱) افزایش تنوع فعالیت

۲) افزایش تبلیغات ☑

۳) افزایش اطلاعات

۴) بیمه کردن

۲۳) منظور از نرخ نهایی تبدیل کدام مورد است؟

۱) مقدار افزایش در تولید یک کالا در نتیجه کاهش کالای دیگر ☑

۲) قدر مطلق شیب منحنی بی تفاوتی است

۳) مقدار افزایش در تولید یک کالا در نتیجه افزایش کالای دیگر

۴) قدر مطلق شیب منحنی همسان تولید است

۲۴) مولفه های اصلی یک فرم گسترده بازی چه تعداد است؟

۱) پنج مولفه

۲) شش مولفه

۳) چهار مولفه ☑

۴) سه مولفه

۲۵) اصولی که تصمیم گیری بهینه در شرایط نا اطمینانی را توضیح می دهد چه نام دارد؟

۱) اصلی متعارف اولیه

۲) اصول متعارف ون نیومن – مورگنسترون ☑

۳) اصول موضوعه

۴) اصول متعارف ون نیومن

۲۶) پوششی در مقابل خسارت مالی که توسط بیمه گر ارایه می شود چه نام دارد؟

۱) مالی

۲) جبرانی

۳) جانی

۴) بیمه ☑

۲۷) برای حل مشکلات کژگزینی کدام مورد پیشنهاد می شود؟

۱) پنهان سازی اطلاعات

۲) علامت دادن

۳) غربال کردن و علامت دادن ☑

۴) غربال کردن

۲۸) ریسک حالتی از ………… است که در آن نتیجه نامطلوب و زبان ممکن تا حدی قابل پیش بینی است.

۱) قطعیت

۲)  اطمینان

۳) شرایط اقتصادی  

۴) ناطمینانی ☑

۲۹) قمیت منصفانه بیمه از برابر صفر قرار دادن …………. بیمه گر بدست می آید.

۱) سود

۲) سود انتظاری ☑

۳) مطلوبیت

۴) سود قطعی

۳۰) از دیگاه رفاه اقتصادی تخصیص بهینه منابع چگونه صورت می گیرد؟

۱) به گونه ای که رفاه جامعه حداکثر شود ☑

۲) به گونه ای که مصرف کننده مطلوبیت لازم را بدست آورد

۳) به گونه ای تولید کننده به تنهایی مطلوبیت لازم رابدست آورد

۴) به گونه ای که رفاه جامعه حداقل شود

۳۱) مفهوم بهینه پر تو کدام گزینه می باشد؟

۱)  وضعیتی که رفاه اقتصادی سطح ارضای خواسته شخصی کلیه افراد جامعه افزایش یابد

۲) وضعیتی که نتوان رفاه یک فرد را افزایش داد بدون آنکه رفاه اقتصادی حداقل یک فرد دیگر جامعه کاهش یابد ☑

۳)وضعیتی که رفاه یک افزایش یابد بدون آنکه رفاه اقتصادی حداقل یک فرد دیگر افزایش یابد

۴) وضعیتی که بتوان رفاه یک فرد را افزایش داد بدون آنکه رفاه فرددیگر یابد

۳۲) کدام گزینه در مورد کژینی درست است؟

۱) مربوط به شفافیت اطلاعات است

۲) در واقع همان مخاطره اخلاقی است

۳) پس از بستن قرار داد این رفتارها اتفاق می افتد

۴) مربوط به پنهان بودن اطلاعات است ☑

۳۳) برای رفع مشکل کژگزینی چه راهکارهایی وجود دارد؟

۱) علامت دادن

۲) مکانیزم های آشکار سازی اطلاعات پنهان

۳) غربال کردن

۴) هر سه مورد ☑

۳۴) چگونگی حل مساله کژ منشی به چه عواملی بستگی دارد؟

۱) به نوع فروشنده به لحاظ برخورد با ریسک

۲) به نوع کارگزار و کارفرما به لحاظ برخورد با ریسک ☑

۳) به نوع مالک به لحاظ برخورد با ریسک

۴) به نوع خریدار به لحاظ برخورد با ریسک

۳۵) کدام مورد بیانگر عدم تقارن اطلاعاتی نیست؟

۱) وارد کنند گان اجناس خارجی از طریق گمرگ ☑

۲) فروشندگان اجناس خارجی تقلبی قاچاق

۳) انبار داری که انبار خود را بیمه آتش سوزی می کند ولی رعایت احتیاط نمی کند

۴) بازار کالای دست دوم اتومبیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *