نمونه سوالات روش تحقیق

دانلود رایگان نمونه سوالات روش تحقیق با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات روش تحقیق :

۱) کدام یک از تحقیقات حل مشکل نامید؟

۱) تحقیق عملی ☑

۲) تحقیق توصیفی

۳) تحقیق تاریخی

۴) تحقیق همبستگی

۲)  روش گفتگو و هم فکری به عنوان یک روش علمی دارای چه ارزشی است

۱) فقط عملی

۲) فقط نظری

۳) عملی و نظری ☑

۴) فقط کاربردی

۳) در بحث تجزبه و تحلیل داده ها و استناج شاخصی که نشان دهد تفاوت و پراکندگی نمره هاست و تغییر پذیری نمره ها را نشان می دهد چه نام دارد؟

۱) هیستوگام

۲) میانه

۳) رگرسیون

۴) واریانس ☑

۴)  در خصوص مشخصات تحقیقات پایداری کدام گزینه صحیح است؟

۱) وقت گیر بوده و برای کشف مجهول نیاز به زمان طولانی تر دارد

۲) هزینه بر است و احتیاج به منابع مالی زیاد دارد

۳) معمولاً به وسیله مرکز علمی و دانشگاهی انجام می شود

۴) همه موارد فوق ☑

۵) «برگه یا کارتی که متن را گرفته از کتاب یا منبع اطلاعاتی روی آن نوشته می شود» چه نامیده می شود؟

۱) فیش ☑

۲) پرسشنامه

۳) سوال تحقیق

۴) نمونه گیری

۶) «تحقیقات علمی» بر اساس ماهیت و روش  به چند گروه تقسیم می شوند؟

۱) دو گروه تحقیقات بنیادی و تحقیقات کاربردی

۲) دو گروه: تحقیقات توسع ای و تحقیقات علمی

۳) دو گروه: تحقیات عادی و تحقیقات استراتژیک

۴) پنج گروه: تحقیقات تاریخی توصیفی همبستگی علّی و تجربی آزمایشی ☑

۷) کدام یک از منابع «تحقیق تاریخی» مستقیماً در ارتباط به حادثه قرار می گیرند و ممکن است به شکل کتبی شفاهی تصویری مادی الکترونیکی و ماننده مشاهده شوند؟

۱) منابع دسته اول ☑

۲) منابع دست دوم

۳) منابع دسته سوم

۴) منابع دست چهارم

۸) تحقیقات توصیفی:

۱) فقط جنبه کاربردی دارند

۲) فقط جنبه مبنای دارند

۳) نه جنبه کاربردی دارند نه جنبه مبنایی

۴) هم جنبه کار بردی دارند هم جنبه مبنایی ☑

۹) در فراینده تجزیه و تحلیل اطلاعات روش آماری به چند شکل مورد استفاده قرار می گیرد؟

۱) یک شکل تحلیلی

۲) یک شکل توصیفی

۳) دو شکل توصیفی و استنباطی ☑

۴) یک شکل استنباطی

۱۰) کدام گزینه جزو منابع تحقیق تاریخی است؟

۱) منابع مکتوب

۲) منابع تصویری

۳) منابع ساختمانی

۴) همه موارد فوق ☑

۱۱) در تحقیق تاریخی امروز اطمیان از صحت ایناد و منابع از چه رو ش های جدیداستفاده می شود؟

۱) فقط کربن ۱۴

۲) فقطDNA

۳) کربن ۱۴ و DNA ☑

۴) روش جدید وجود ندارد

۱۲) در تحقیقات توصیفی نوعاً از چه روش های استفاده می شود؟

۱) فقط روش های مطلالعه کتابخانه

۲) فقط روش های بررسی متون و محتوای مطالب

۳) فقط روش های میدانی نظیر پرسش نامه

۴) روش های مطا لعه کتابانه ای و بررسی متون و محتوای مطالب و نیز روش های میدانی نظیر پرسش نامه مصاحبه و مشاهده ☑

۱۳) در کدام دسته از تحقیقات توصیفی محقّق صرفاً به کشف و تصویر سازی ماهیت ویژگی ها و وضعیت موجود موضوع تحقیق می پردازد؟

۱) تحقیقات توصیفی محض  ☑

۲) تحقیقات توصیفی – تحلیلی

۳) تحقیقات تحلیلی – استنباطی

۴) تحقیقات توصیفی – کتابخانه ای

۱۴) آیا تحقیقات «قوم نگاری » و « تک نگاری ها» به ترتیب در زمره تحققات موردی محسوب می شوند؟

۱) بله- بله ☑

۲) خیر- خیر

۳) بله – خیر

۴) خیر – بله

۱۵) روش « تلیل محتوا» در چه زمینهای کاربرد دارد؟

۱)تحلیل منطقی کارکرد و نقش سازمان ها و موسسات بر مبنای اسناد و مدارک

۲) مطالعه تولیدات فرهنگی و هنری نظیر فیلم موسیقی تئاتر و نقاشی کاربری آنها

۳) تحلیل فرایندهای تأثیر گذاری مانند کتب درسی و تبلیغات

۴) همه موارد ☑

۱۶) چه نوع تحقیقاتی برای کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرّها انجام می شوند: ولی در آنها الزاماً کشف رابطه علت و معلولی مورد نظر نیست؟

۱) تحقیقات تجربی

۲) تحقیقات آزمایشی

۳) تحقیقات علّی

۴) تحقیقات همبستگی یا همخوانی ☑

۱۷) اگر ضریب همبستگی ……. باشد گفته می شود که جهت همبستگی منفی بوده تغییرات همسو نیست:

۱) بین صفر تا ۱- ☑

۲) بین صفر تا ۱+

۳) صفر

۴) بین صفر تا ۲+

۱۸) مقصود از پاسخ به چیستی موضوع چیست؟

۱) ماهیت شناسی پدیده  ☑

۲) مکان شناسی مکان یابی پدیده

۳) چگونه تاکامل تاریخی و رشده پدیده

۴) نتایج عملکردی  ورفتاری پدیده

۱۹) کدام گزینه از جمله موارد مبانی، پیدایش مسئله تحقیق در ذهن محقق می باشد؟

۱) صرفاً مؤسسات غیر دولتی متقاضی تحقیق

۲) صرفا ًتجارت عمومی

۳) صرفاً تجارت شخصی

۴) متقاضیان تحقیق حس کنجکاوی تجارت شخصی ☑

۲۰) کدام یک از روش ها نمونه (نمونه گیری) به روش وضعی معروف است؟

۱) روش احتمالی

۲) روش غیر احتمالی  ☑

۳) روش کارشناسی

۴) روش دلفی

۲۱) برای حفظ اعتبار اطلاعات و داده های گرد آوری شده محقق باید چند مسأله اساسی مورد توجه قرار دهد؟

۱) اصل صحت و اصل دقت ☑

۲) اصل همبستگی و اصل صحت

۳) اصل نو بودن و اصل صحت

۴) اصل ادراکی بودن واصل صحت

۲۲) کدام گزینه جزو روش هایی متداول و معروف گرد آوری اطلاعات میدانی می باشد؟

۱) مشاهده ای

۲) پرسش نامه ای

۳) مصاحبه ای

۴) همه موارد فوق ☑

۲۳) در اعتبار سنجی یک تحقیق آزمایشی مقصود از اعتبار درونی چیست؟

۱) پذیرش نتایج یک تحقیق توسط گروه کارشناس

۲)  پذیرش نتایج تحقق توسط عوامل انجام تحقق

۳) آیا متغیر مستقیم در متغیر تابع اثر می گذارد☑

۴) آیا امکان تکرار تحقق در شرایط مشابه وجود دارد؟

۲۴) کدام روش در کتابخانه های گسترده و بزرگ نیز دانشگاهها کاربرد دارد و در آن از بیست طبقه اصلی همراه با طبقات فرعی جهت طبقه بندی کتاب ها استفاده می شود؟

۱) سیتم دیویی

۲) نظام دهی

۳) نظام کنگره ☑

۴) سیستم دیویی یا دهدهی

۲۵) ……….عبارت از حدس یا گمان اندیشمندان درباره ماهیت چگونگی و روابط بین پدیده اشیاء و متغیرها که محقق در تشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین را برای کشف مجهول کمک می نماید :

۱) پروژه

۲) فرضیه ☑

۳) قانون علمی

۴) روش تحقیق

۲۶) کاربرد یک متغیر برای عمل پیش بینی در خصوص متغیر دیگر چه نام دارد؟

۱) ازمونT

۲) فرضیه صفر

۳) رگرسیون ☑

۴) ماتریس

۲۷) در ویژگی های یک فرضیه خوب تناظر صوری یه کدام معنی به کار می رود؟

۱) تحقق فقط یک فرضیه داشته باشد

۲) اولن به تعداد سوالات فرعی فرضیه تدوین شود و ثانیاً هر فرضیه در مقابل سئوال مربوط به آن گیرد  ☑

۳) سئوالات فرعی حذف شوند

۴) سئوالات حذف شوند

۲۸) کدام گزینه از ویژ گی های روش نمونه گیری خوشه ای و چند مرحله ای می باشد؟

۱) کم هزینه

۲) هزینه بر زمان اجرای آن طولانی است ☑

۳) زمان اجرای آن طولانی نیست

۴) کم هزینه بوده و زمان اجرای آن کوتاه است

۲۹) زمانی که محقق موضوعی را ریش یابی می کند ناچار است از کدام روش گرد آوری اطلاعات استفاده کند

۱) سوالات بسته

۲) سولات تعاقبی ☑

۳) سوالات چند گزینه ای

۴) سولات طیفی

۳۰) برای مطالعه افراد جامعه ای که سواد لازم را ندارند کدام روش گرد آوری اطلاعات بسیار مفید است؟

۱) مصاحبه ☑

۲) پرشس نامه

۳) میدانی

۴) مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *