نمونه سوالات سیری در نهج البلاغه

دانلود رایگان نمونه سوالات سیری در نهج البلاغه با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات سیری در نهج البلاغه :

۱) امام علی (ع) در پاسخی که از او در خواست تا خداوند را خداوند را چنان برایش توصیف نماید که او را آشکارا می بیند کدام خطبه را ایراد فرمودند؟

۱)  خطبه هّمام

۲) خطبه اشباح ☑️

۳) خطبه غرّاء

۴) خطبه توحید

۲) مهمترین آثار تقوا در نهج البلاغ کدام است؟

۱) خروج از تنگناها و شداید وسعت رزق

۲) توانائی بر حل مشکلات و روشن بینی و بصیرت ☑️

۳) رهائی از عذاب های اخروی و مشکلات دنیوی

۴) روشن بینی و بصیرت و رهائی از عذاب اخروی

۳) در مورد عبارت « هوالمنّان بفوائید النعم و عوائد المزید و الِقسمَ» کدام گزینه صحیح است؟

۱) عوائد جمع عاده است

۲) مزید اسم مفعول است

۳) اضافه عوائد به مزید اضافه صفت به موصوف است

۴) عوائد به معنی نیکی و مهربانی هاست ☑️

۴) از نظر استاد مطهری کدام مورد از امتیازات سخنان امام علی (ع) به حساب می آید؟

۱) طولانی بودن جملات و خطبه ها

۲) تنها بر روی دوستان و محبان ایشان تثیر داشتن

۳) تک بعدی بودن و تنها به آخرت نگریستن

۴) فصاحت و بلاغت و چند جانبه بودن ☑️

۵) کلمه حمام در عبارت «ترمیهم بسها مها و تُفنهیم بحمامها» به چه معنی است؟

۱) نیزه

۲) مرگ ☑️

۳) گرمابه

۴) تیراندازی

۶) در عبارت «مِن اللجین و العِقیان نُثارهِ الدّرّ و حصید المرجان» کلمان لجین و عقیان به ترتیب چه معنی می دهد؟

۱) گوهر نفیس – مروارید ریز

۲) مروارید – طلای خالص

۳) طلای خالص – نقره خالص

۴) نقره خالص – زرناب ☑️

۷) مراد از «با حسن ما بحضر تکم من الزّاد» در عبارت «فارتحلوا منها با حسن ما بحضر تکم من الزّاد» کدام است؟

۱) رسول الله

۲) اهل بیت

۳) قرآن

۴) تقوا و اعمال صالح ☑️

۸) کدام مرود از جمله دلایل سید رضی برای نام گذاری نهج البلاغ صحیح است؟

۱) فقط نیاز لغت شناسان را برطرف می نماید

۲) سخنور و پارسا مطلوب خود را در آن می یابند ☑️

۳) درهای بلاغت را برای کسانی که در آن بیندیشند بسته نگه می دارد

۴) از کتب بلاغی مشابه خود غنی تر است

۹) در عبارت «بادروا بالا عمراً ناکساً اَومرضاً حابِساً اَموتاّ خالِساً» ترجمه کلمات «ناکساً حابساً خالساً» به ترتیب کدام است؟

۱) بازدارنده واژگونه رباینده

۲) معکوس – مانع شونده – رباینده ☑️

۳) کوتاه- هلاک کننده – جدا کننده

۴) رباینده – پیر افتاده – مانع شونده

۱۰) منظور از «وَقُور» در عبارت «فی الزلازل وّقُور» کدام است؟

۱) بردبار و سنگین ☑️

۲) مقاوم و پایدار

۳) شکور

۴) صبور

۱۱) در عبارت «اَلا و اِن الدنّیا وّلّت حذّاء» نقش و ترجمه واژه «حذّاء» کدام است؟

۱) تمیز – بی ارزش

۲) مفعول به – شتابان

۳) حال – تندرو ☑️

۴) مفعول به – اندک

۱۲) درباره عبارت «ولرداعُ اناشی الابصار عَن تَنالَه» کدام مورد صحیح است؟

۱) رادع به معنی هجرت است

۲) اناسی جمع ناس به معنی مردم است

۳) رادع اسم مفعول است

۴) اناسی جمع انسان به معنی مردمک چشم است ☑️

۱۳) در عبارت « ثُم انزل علیه الکتاب نوراً لا تُطفا مصابیحه» واژه «نوراً» از نظر دستوری چه نقشی دارد؟

۱) مفعول لاجله

۲) بدل از کتاب  ☑️

۳) مفعول برای اُنزل

۴) صفت برای کتاب

۱۴) درباره تعداد نامه های امام علی (ع) در نهیج البلاغ کدام تعداد صحیح است؟

۱) ۹۸

۲) ۸۹

۳) ۷۹ ☑️

۴) ۹۷

۱۵) از نظر شارح بحرانی واژه «هَدی» در عبارت «واقتدُوا بِهَدی نبیکُم فَانَّهُ اَفضَل الهَدی» به چه معنی است؟

۱) سنّت

۲) روشن و رفتار

۳) سیره

۴) هدایت و راهنمایی ☑️

۱۶) تعبیر انسان متقی سکوت و خاموشی را یک غنیمت می داند نه زیان تا در نتیجه موجب اندو او شود» از عبارت «اِن صمت یغمّه صمته» از کیست؟

۱) شیخ محمد عبده

۲) شارح خوئی

۳) ابن ابی الحدید ☑️

۴) شارح بحرانی

۱۷) در عبارت «فاِن العالم العالم بغیر علمه کالجاهل الحائر» کلمه «حائر» به چه معنی است؟

۱) بی خرد

۲) بی سواد

۳) سرگردان ☑️

۴) دیوانه

۱۸) نخستین اثر سید رضی کدام است؟

۱) حقائق التأویل فی متشابه التنزیل

۲)مجازات آثار النبوّیه

۳) تلخیص البیان

۴) خصائص الائمه ☑️

۱۹) در عبارت «قد اَعلقتک حبائله و تکنفتکُم غُوائلُهُ» معنی کلمه «غوائل» چیست؟

۱) ریسمان ها و طناب ها

۲) دام ها و حیله ها

۳) سرنیزه ها و تیرها

۴) مصیبت ها و سختی ها  ☑️

۲۰) در عبارت «لاتفنی غر ائبه و لا تنقضی عجائبه» کدام گزینه صحیح است؟

۱) غریبه امر شگفت انگیز است ☑️

۲) غرائب جمع غریب است

۳) از نظر عبده عدم غرائب اشاره به ثبات و دوام آنها در طول زمان دارد

۴) از نظر شارح خوئی عدم فناء غرائب اشاره به فراوانی آنهاست است

۲۱) واژه «در عبارت «فَهوُ مَدنِ الایمان و بحبوَحُته» به چه معنی است؟

۱) وسط میان ☑️

۲) اوج

۳) اخلاص و پاکی

۴) فلرگرانبها

۲۲) در عبارت «اللهم داحی المدحّوات و داعم المسموکات» منظور و مراد از «مدحّوات و مسموکات» کدام است؟

۱) زمین – آسمانهای برافراشته ☑️

۲) برافراشته – گسترانید

۳) گستراندن – برافراشتن

۴) آسمانها – زمین

۲۳) درباره عبارت «حمده علی ما اخذ و اعطی و علی ما ابلی و ابتلی» کدام مورد صحیح است؟

۱) شارح بحرانی «ابلاء» را آزمودن با امور ناخوشایند و نامطلوب می داند

۲) شارح بحرانی «ابلاء» را آزمودن با امور نیک و خوشایند می داند

۳) ابتلاء بیشتر به معنی آزمایش کردن با امور خیر و خوشایند است

۴) ابلاء یعنی احسان و انعام ☑️

۲۴) این سخن درباره سید رضی از کیست؟«پس اگر بگویم او برترین شاعران قریش است سخنی به گزاف نگفته ایم»

۱) ابن ابی الحدید

۲) شیخ مفید

۳) ثعالبی ☑️

۴) شیخ محمد عبده

۲۵) از دیدگاه امام علی (ع) پیامد پیروی از هوس و آرزوی دراز به ترتیب کدام است؟

۱) بازداشتن از حق فراموشی آخرت ☑️

۲) فراموشی آخرت بازداشتن از حق

۳) ذلت و خواری انحراف و کجروی

۴) عذاب اخروی عذاب دنیوی

۲۶) کدام مورد در تعریف واژه «منان» در عبارت «هوالمنان بفوائد النعّم» صحیح است؟

۱) آفریدگان روزی خوار او هستند

۲) آنکه بسیار بر بندگان منّت می نهد

۳) آنه پیش از آنکه بندگان بخواهند و طلب کنند به آنان می بخشد ☑️

۴) آنکه بندگان را به انواع نعمت ها آزمایش می کند

۲۷) دیدگاه شارح بحرانی درباره عبارت «ریاحهم راکده» کدام است؟

۱) طوفان قدرت و شوکتی که به راه انداخته بودند فروکش کرد

۲) تمدن و آثارشان مضمحل شد

۳) پس از آن همه شهرت و شکوه نام و یادشان از دلها رفت ☑️

۴) فروکش کردن کار و فعالیت و جنب و جوش

۲۸) کدام مورد از شروح متأخرین بر نهج البلاغ است؟

۱) منهاج الفصاحه فی شرح نهج البلاغه

۲) شرح ملا صالح قزوینی ☑️

۳) شرح نهج البلاغابن میثم بحرانی

۴) الدیباح المضیئی

۲۹) «تبیان کلّ شیئی» کدامیک از ویژگی های قرآن اشاره دارد؟

۱) عدم اختلاف آیات قرآن با یکدیگر

۲) تمسّک به محکمات آیات قرآن

۳) وجوب عمل به قرآن و داوری بر طبق آن

۴) جامعیت محتوای قرآن ☑️

۳۰) در عبارت «دارّ بالبلاء محفوفه و بالغدر معروفه» معنی کلمات محفوفه و غدر کدام است؟

۱) احاطه شده بی وفائی ☑️

۲) پر شده تنگ

۳) عهد شکنی خیانت

۴) در میان گرفته شده مرگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *