نمونه سوالات مدارهای منطقی

دانلود رایگان نمونه سوالات مدارهای منطقی با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از مدارهای منطقی :

۱) عدد ۳CBF در مبنای ۱۶ معادل چه عددی در مینای ۸ است؟

۱)  15551

۲) ۱۵۵۵۷

۳) ۳۶۲۶۷

۴) ۳۶۲۷۷ ☑

۲) از بیت توازن برای چه منظوری استفاده می شود؟

۱) تشخیص خطا ☑

۲) تصحیح خطا

۳) تعیین علامت عدد

۴) تشخیص نو کدگذاری

۳) متمم ۱۰ عدد ۳۵۶۷۰۰ کدام گزینه است؟

۱) ۶۴۳۳۹۹

۲) ۶۴۳۳۰۰ ☑

۳) ۶۴۳۲۹۹

۴) ۶۵۳۴۰۰

۴) عدد ۹۳۰۷ در کد BCD با وزن (۱-۲-۴-۸) معادل کدام عدد است؟

۱) ۰۰۰۰۱۰۱۰۰۱۱۰۰۱۰۰

۲) ۰۱۱۰۱۱۰۰۱۱۱۱۱۰۰۰

۳) ۱۰۰۱۰۰۱۱۰۰۰۰۰۱۱۱

۴) ۱۱۱۱۰۱۰۱۱۰۰۰۰۱۰۰۱ ☑

۵) معادل کدگری عدد باینری ۱۱۱۰ کدام است؟

۱) ۱۰۱۰

۲) ۱۰۰۱ ☑

۳) ۱۰۰۰

۴) ۰۱۱۱

۶) تابع منطقی زیر متعلق به کدام گیت منطقی است؟

۱) OR

۲) AND

۳) XOR ☑

۴) XNOR

۷) برای کد کردن ۱۲۵ حالت مختلف یه چند بیت نیاز داریم؟

۱) ۹

۲) ۷ ☑

۳) ۸

۴) ۱۰

۸) با ترکیب چند گیت NAND می توان یک گیت ANDساخت؟

۱) ۴

۲) ۱

۳) ۳

۴) ۲ ☑

۹) کدام یک از حالات زیر منجر به سر ریز می شود؟

۱) حاصل تفریق یک عدد مثبت با یک عدد منفی

۲) حاصل جمع یک عدد مثبت با یک عدد منفی

۳) حاصل جمع دو عدد مثبت ☑

۴) حاصل تفریق دو عدد منفی

۱۰) در نمایشگر ۷ بخشی برای نمایش عدد ۵ کدام یک از پایه ها بایستی فعال باشند؟

۱) g،c،d،b،a

۲) g،f،d،c،a ☑

۳) g،f،d،b،a

۴) g،f،c،c،b

۱۱) برای تشخیص بیت سر ریز از چه گیتی می توان استفاده کرد؟

۱) NAND

۲) XOR ☑

۳) OR

۴)AND

۱۲) برای ساخت یک ضریب کننده آرابه ای ۴×۴ به ترتیب به چن گیت and وچند جمع کننده نیاز داریم؟

۱) ۴ گیت and و ۳ جمع کننده ۴ بیت

۲) ۸ گیت and و ۲ جمع کننده ۴ بیت

۳) ۱۶ گیت and و ۴ جمع کننده ۸ بیتی

۴) ۱۶ گیت ۳ and و ۳ جمع کننده ۴ بیت ☑

۱۳) برای مقایسه یبن دو بیت (برابری و یا نا برابری ) کدام گیت را می توان بکار برد؟

۱) AND

۲) OR

۳) NOR

۴) XNOR ☑

۱۴) برای ساختن یک تمام جمع کننده از طریق دو عدد نیم جمع کننده به چه گیت دیگری علاوه بر نیم جمع کنند نیاز داریم؟

۱) یک عدد XOR

۲) یک عدد OR ☑

۳)  دو عدد XOR

۴)  یک عددNOR

۱۵) با ترکیب فلیپ فلاپ D با یک گیت XOR چه مداری ساخته می شود؟

۱) لچ SR

۲) فلیپ فلاپ T ☑

۳) فلیپ فلاپ SR

۴) فلیپ فلاپ JK

۱۶) در صورتی که یک شیفت رجیستر ۳۲ بیتی داشته باشیم و بخواهیم عدد داخل آن را بر ۱۲۸ ضریب کنیم آن را چند بار و به چه جهتی باید شیفت دهیم؟

۱) ۵ بار به راست

۲) ۷ بار به چپ ☑

۳) ۵ بار به چپ

۴) ۷ بار به راست

۱۷) اگر در شیفت به راست جای خالی را با بیت علامت پر کنیم از چه نوع شیفتی استفاده کرده ایم؟

۱) شیفت چرخشی

۲) شیفت منطقی

۳) شیفت محاسباتی ☑

۴) هیچ کدام

۱۸) کدام یک از مدارات زیر جزو مدارات ترتیبی نیست؟

۱) لچ

۲) کدگذار ☑

۳) شمارنده

۴) ثبات انتقالی

۱۹) در یک فیلیپ فلاپ JKبا مقدار ورودی ۱۱ و لا فرض اعمال پالس ساعت خروجی Q چقدر است؟

۱) یک

۲) عکس حالت قبل ☑

۳) صفر

۴) حفظ حالت قبلی

۲۰) متم ۱۰ عددی (۵۴۶۷۰۰) کدام گزینه است؟

۱) ۷۳۵۳۰۰

۲) ۴۵۳۳۰۰ ☑

۳) ۴۵۳۲۹۹

۴) ۷۵۳۱۰۰

۲۱) برای کد کردن ارقام ۰ تا ۹ (۱۰کاراکتر) به چند بیت نیاز داریم؟

۱) ۲ بیت

۲) ۳ بیت

۳) حداقل ۴ بیت ☑

۴) حداقل ۶ بیت

۲۲) تقدیم عملکرد در جبر بول به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه درست نمایش داده شده است؟

۱) NOT,OR,AND()

۲) (),OR,AND,NOT

۳) NOT,AND,OR,()

۴) OR,AND,NOT.() ☑

۲۳) چرا گیت NAND را یک گیت یونیور سال و پایه می نامند؟

۱) چون از ترکیب تمام توابع بدست می آید

۲) چون در بیشتر سیستم های دیجیتال وجود دارد

۳) چون با گیت NOR قابل پیاده سازی است

۴) چون هر سیستم دیجیتالی را می توان با آن پیاده سازی کرد ☑

۲۴) تابع بولی XOR یک تابع ……………….است و متمم آن یک تابع ………………است.

۱) فرد – زوج ☑

۲) زوج – فرد

۳) فرد – فرد

۴) زوج – زوج

۲۵) کدام نوع از تراشه های فشردگی زیادی دارند و دارای ۱۰۰ تا چند هزار گیت داخل یک آی سی می باشند؟

۱) MSI

۲) SSI

۳) LSI ☑

۴) ECL

۲۶) در جدول درستی یک نیم جمع کننده اگر X=1 و Y=1 باشد مقدار خروجی های SوC  به ترتیب چه مقادیری خواهند داشت؟

۱) C=1 S=0 ☑

۲) C=0 . S=1

۳) C=0 . S=0

۴) C=1. S=1

۲۷) یک مولتی پلکسر ۲ به ۱ را می توان با دو ………………….و یک ………………طراحی کرد

۱) وارون گر – NAND

۲) بافرسه حالته – وارون گر ☑

۳) NOR – وارون گر

۴) NOR – بافر سه حالته

۲۸) مدارهای مبنایی که فیلیپ فلاپ ها با آنها ساخته می شوند چه نام دارند؟

۱) بافر

۲) لچ ☑

۳) دیکدر

۴) گیت

۲۹) کاربردهای پردارزش HDL چه مواردی هستند؟

۱) مستند سازی – شبیه سازی

۲) شبیه سازی – سنتز ☑

۳) مستند سازی – سنتز

۴) سنتز – بازیابی

۳۰) کدام گزینه درباره مدارهای ترکیبی و مدارهای ترتیبی صحیح است؟

۱) مدارهای ترکیبی حافظه دارند

۲) مدارهای ترتیبی حافظه دارند ☑

۳) هر دو نوع مدار حافظه دارند

۴) هیچکدام حافظه ندارند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *