نمونه سوالات مدیریت سرمایه گذاری

دانلود رایگان نمونه سوالات مدیریت سرمایه گذاری با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات مدیریت سرمایه گذاری :

۱) کدام گزینه اشاره به اختلاف بازده واقعی و بازده مورد انتظار دارد؟

۱) بازده

۲) ریسک ☑️

۳) بهره

۴) سود واقعی

۲) کدامیک از گزینه های زیر اشاره به دومین جزء با اهیمت فرآیند سرمایه گذاری اشاره دارد؟

۱) تجزیه و تحلیل اوراق بهادار

۲) ارزشیابی اوراق بهادار

۳) مدیریت پرتفلیو ☑️

۴) شرایط عدم اطمینان

۳) ارزش اقتصادی اوراق بهادار متاثر از کدام یک از گزینه های زیر نمی باشد؟

۱) بازده

۲) ریسک

۳) عدم اطمینان

۴) میزان سرمایه گذاری ☑️

۴) کدام گزینه نگرش سرمایه گذاران منطقی نسبت به ریسک را نشان می دهد؟

۱) ریسک گریز ☑️

۲) بی تفاوت نسبت به ریسک

۳) ریسک پذیر

۴) همه موارد

۵) کدامیک از گزینه های زیر در مورد اوراق قرضه پس انداز دولتی صحیح می باشد؟

۱) زیر قیمت اسمی یا به ارزش اسمی عرضه می شود

۲) غیر قابل معامله و غیر قابل انتقال است

۳) بهره آن سالانه پرداخت می شود

۴) همه موارد ☑️

۶) کدامیک از گزینه ای زیر را نمی توان از ویژگی های اوراق خزانه به شمار آورد؟

۱) معمولا سر رسید آن کمتر از یکسان است

۲) معمولا به کسر فروخته می شود

۳) به آن بهره تعلق می گیرد ☑️

۴) در بازارهای ثانویه قابل خرید و فروش است

۷) اگر سرمایه گذاری در اوراق قرضه شهرداری بازده معادل ۱۰ در دص که معاف از مالیات است سرمایه گذاری کرده باشد با فرض نرخ مالیات ۲۸در صدی بازده مشمول مالیات کدام است؟

۱) ۱۳٫۸۹% ☑️

۲) ۱۰%

۳) ۱۸%

۴) ۸%

۸) در کدامیک از بازاهای زیر اوراق بهادار عرضه شده برای دفعات بعد مورد معامله قرار می گیرد؟

۱) بازار اولیه

۲) بازار ثانویه ☑️

۳) بازار پول

۴) بازار سرمای

۹) در کدامیک از بازارهای زیر معمولا بدون دخالت کارگزاران اوراق بهادار معامله مستقیما بین سرمایه گذاران انجام می شود؟

۱) بازار اولیه

۲) بازار ثانویه

۳) بازار سوم

۴) بازار چهارم ☑️

۱۰) معمولا اوراق بهاداری که در بورس پذیرش مورد پذیرفتن قرا نگرفته باشند در کدامیک از بازارهای زیر معامله می شوند؟

۱) بازار مبتنی بر حراج

۲) بازار مبتنی بر چانه زنی ☑️

۳) بازارهای خارجی

۴) هیچکدام

۱۱) کدامیک از مخاطرات زیر ناشی از بکارگیری بدهی در شرکت است؟

۱) تورمی

۲) نقدینگی

۳) مالی ☑️

۴) نرخ ارز

۱۲) کدامیک از موارد زیر درباره انواع ریسک صحیح است؟

۱) ریسک غیر سیستماتیک به تغییر پذیری تنها یکی از بازارهای فعال بستگی دارد

۲) ریسک سیستماتیک منحصر به اوراق بهادار خاصی است

۳) ریسک سیستماتیک غیر قابل کاهش بوده و مختص بازار است ☑️

۴) ریسک غیر سیستماتیک منحصر به اوراق بهادار خاصی نیست

۱۳) ۲۰۰ سهم شرکت برنا به قیمت هر سهم ۳۷۵ ریال خریداری و یک سال بعد به قیمت ۳۲۵ ریال فروخته شده است اگر سود تقسیمی هر سهم ۳۰ ریال بوده باشد بازده کل سهام کدام است؟

۱) ۰٫۰۵۳ ☑️

۲) ۰٫۲۴۶

۳) ۰٫۲۱۳

۴)۰٫۰۳۵

۱۴) اگر شخصی به مدت دو سال در یک دارایی خاصی سرمایه گذاری کرده باشد و بازده سرمایه گذاری انجام شده در سال اول و دوم به ترتیب ۱۵ در صد و ۱۰ در صد بوده باشد بازده سالانه براساس میانگیرن هندسی کدام است؟

۱) ۱٫۷% ☑️

۲) ۲٫۵%

۳) ۳٫۵%

۴) ۵%

۱۵) سهام ممتازی به قیمت سهم ۷۰ ریال خریداری شد و پس از یک سال نگهداری به قیمت هر سهم ۶۳ ریال به فروش رسید اگر در طول سال ۵ ریال به عنوان سود تقسیمی به هر سهم پرداخت شده باشد بازده نسبی آن کدام است؟

۱) ۰٫۴۱

۲) ۰٫۹۷ ☑️

۳) ۱٫۱۹

۴) ۰٫۱۹

۱۶) کدامیک از موارد زیر اشاره به شیب خط رگرسیونی دارد که بازده ورقه بهادار را بازده اوراق بهادار موجود در بازار مرتبط می سازد؟

۱) انحراف معیار

۲) واریانس

۳) بتا ☑️

۴) میانگین

۱۷) برای حذف کامل ریسک پرنفوی بایستی اوراق بهادار را انتخاب کرده که ضریب همبستگی آنها ……………… باشد.

۱) بین صفر و یک

۲) با یکدیگر منفی  ☑️

۳) برابر با یک

۴) برابر با صفر

۱۸) در کدامیک از حالات زیر بازده اوراق بهادار دارای رابطه خطی کاملا معکوس با یکدیگر خواهند بود؟

۱) همبستگی منفی ☑️

۲)  همبستگی مثبت

۳) همبستگی صفر

۴) همبستگی یک

۱۹) کدامیک از گزینه های زیر میزان تغییرات دو متغییر را در طول زمان نشان می دهد؟

۱) میانگین

۲) انحراف معیار

۳) واریانس

۴) کوواریانس ☑️

۲۰) خط ورق بهادار (SML) ارتباط بین کدامیک از گزینه های زیر را نمایش می دهد؟

۱) سود مورد انتظار – قیمت

۲) سود مورد انتظار – ارزش

۳) نرخ بازده مورد انتظار – ریسک ☑️

۴) نرخ بازده مورد انتظار – قیمت

۲۱) بتای سهام شرکتی ۱٫۱۵ و همچنین Rfبرابر ۰٫۵ و بازده مورد انتظار بازار ۰٫۱۲ است بازده مورد انتظار سهام این شرکت کدام است؟

۱) ۱۳٫۰۵% ☑️

۲) ۸٫۰۵%

۳) ۵٫۱۵%

۴) ۱۸٫۲%

۲۲) کدامیک از مدل های زیر بر قانون قیمت واحد استوار است؟

۱) CML

۲) SML

۳) APT ☑️

۴) CAPM

۲۳) طبق کدام مدل تنها ریسک بازار بر بازده مورد انتظار تاثیر گذار است؟

۱) CML

۲) SML

۳) APT

۴) CAPM ☑️

۲۴) کدامیک از شاخص های زیر بیانگر نسبت بازده به تغییر پذیری می باشد؟

۱)  شارپ ☑️

۲) ترینر

۳) جنسن

۴) Rf

۲۵) کدام یک از موارد زیر درباره شاخص ترینر صحیح است؟

۱) معیار بازدهی به نوسان پذیری بازده است

۲) نسبت بازده مازاد را به ریسک سیستماتیک ارایه می کند

۳) میان بازده کل و ریسک سیستماتیک تمایز قابل می شود

۴) همه موارد ☑️

۲۶) ترینر در اندازه گیری عملکرد پرتفلیو از چه مفهومی استفاده نموده است؟

۱) خط شاخص ☑️

۲) بازده مورد انتظار

۳) بتا

۴) ضریب همبستگی

۲۷) اگر پرتفوی سرمایه گذاری به خوبی متنوع نشده باشد استفاده از کدام شاخص برای ارزیابی عملکرد پرتفوی مناسب است؟

۱) شارپ ☑️

۲) ترینر

۳) جنسن

۴) هیچ کدام

۲۸) کدام یک از گزینه های زیر بیانگر یکی از انواع ریسک می باشد؟

۱) ریسک سیستماتیک ☑️

۲) ریسک نوسان نرخ بهره

۳) ریسک بازار

۴) ریسک تجاری

۲۹) اگر پرتفلیو در برگیرنده بخش کوچکی از سرمایه یک سرمایه گذار باشد استفاده از کدام معیار برای اندازه گیری عملکرد مناسب است؟

۱) شارپ

۲) ترینر ☑️

۳) جنسن

۴) همه موارد

۳۰) کدامیک از گزینه های زیر را می توان تنها عامل شرکت در مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای بشمار آورد؟

۱) ریسک سیستماتیک

۲) ریسک غیر سیستماتیک ☑️

۳) ریسک سیاسی

۴) همه موارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *