نمونه سوالات مقدمه ای بر فیزیک پزشکی

دانلود رایگان نمونه سوالات مقدمه ای بر فیزیک پزشکی با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از مقدمه ای بر فیزیک پزشکی :

۱) تابش انرژی گرمایی از بدن عمدتا در چه ناحیه ی است؟

۱)  مرئی

۲) فرابنفش

۳) فرو سرخ ☑

۴) امواج رادیویی

۲) رابطه توان تابشی از بدن طبق قانون استفان – بولتزمان با دما چگونه است؟

۱) با دما متناسب است

۲) با توان دوم دما متناسب است

۳) با توان سوم دما متناسب است

۴) با توان چهارم دما متناسب است ☑

۳) کمترین میزان نفوذ گرما در روشهای گرما درمانی مربوط به کدام روش است

۱) رسانایی ☑

۲) تابشی

۳) فراصوت

۴) دیاترمی موج کوتاه

۴) فشار جزیی اکسیژندر کدام بخش از سیستم تنفسی کمترین است؟

۱) کیسه های هوایی ☑

۲) دهان و موقع دم

۳) دهان و موقع بازدم

۴) بینی و موقع بازدم

۵) در کدامیک از وضعیت های زیر کامپلیانس ریه کاهش می یابد؟

۱) آسم

۲) آمفیزم

۳) زجر تنفسی ☑

۴) فیروز ریوی

۶) کارایی و بازده تنفس در کدامیک از حالتهای زیر بیش از سایر موارد است؟

۱) بازده تنفس به سرعت تنفس بستگی ندارد

۲) دم و بازدم سطحی و سریع

۳) دم و بازدم عمقی و آهسته

۴) تنفس طبیعی ☑

۷) رابطه آهنگ جریان خون در بدن با شعاع رگ چگونه است؟

۱) با شعاع رگ متناسب است

۲) با معکوس شعاع رگ متناسب است

۳) با مجذور شعاع رگ متناسب است

۴) با توان چهارم شعاع رگ متناسب است ☑

۸) مجرای شنوایی گوش بیرونی چه فرکانسهایی را تقویت می کند؟

۱) بین ۲۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز

۲) بین ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ هرتز ☑

۳) تمامی فرکانسها

۴) مجرای شنوایی تاثیری در تقویت فرکانسها ندارد

۹) ارتباط استخوانچه های گوش میانی با حلزون از چه طریقی است؟

۱) اتاقک تمپاتیک

۲) دریچه بیضی ☑

۳) دریچه گرد

۴) شیپور استاش

۱۰) برقراری تعادل فشار هوا در دو سمت پرده صماخ وظیفه کدام عضو است؟

۱) دریچه گرد

۲) دریچه بیضی

۳) شیپور استاش ☑

۴) مجاری نیم دایروی گوش

۱۱) بلندی صورت تابع چه عاملی فیزیکی است؟

۱) شدت

۲) بسامد

۳) فاز صوت

۴) گزینه ۱ و ۲ ☑

۱۲) برای معاینه مثانه از کدامیک از ایزارهای زیر استفاده می شود؟

۱) برونکوسکوپ

۲) سیستوسکوپ ☑

۳) گاستروسکوپ

۴) کولرنوسکوپ

۱۳) در تشخیص پنوموتوراکس کودکان از چه نوری استفاده می شود؟

۱) فروسرخ نزدیک

۲) فرو سرخ دور

۳) مرئی ☑

۴) فرابنفش

۱۴) کدامیک از نورهای زیر قبل از رسیدن به شبکیه جذ می شوند؟

۱) فرابنفش ☑

۲) فروسرخ

۳) فروسرخ و فرابنفش

۴) هیچکدام

۱۵) اگر فاصله شبکیه تا عدسی چشم را ۲۰ میلیمتر در نظر بگیریم توان انکساری چشم در حالت تمرکز بر اشیای دور چقدر است؟

۱) ۵۴ دیوپتر

۲) ۵۰ دیوپتر ☑

۳) ۲۰ دیوپتر

۴) ۴ دیوپتر

۱۶) شخص نزدیک بین با نقطه دور ۵۰ سانتیمتر به چه عینکی احتیاج دارد؟

۱) ۴- دیوپتر

۲) ۳- دیوپتر

۳) ۲- دیوپتر ☑

۴) ۱- دیوپتر

۱۷) شخص دوربین با نقطه نزدیک ۱ متر برای مطالعه در فاصله ۲۵ سانتیمتری به چه عینکی احتیاج دارد؟

۱) ۴+ دیوپتر

۲) ۳+ دیوپتر ☑

۳) ۲+ دیوپتر

۴) ۱+ دیوپتر

۱۸) به کمک کدام ابزار می توان شعاع خمش قرنیه را اندازه گرفت؟

۱) لنزومتر

۲) کراتومتر ☑

۳) رتینوسکوپ

۴) افتالموسکوپ

۱۹) حداکثر حساسیت سلولهای استوانه ای شبکیه در شب مربوط به چه رنگی است؟

۱) زدی

۲) قرمز

۳) آبی ☑

۴) استوانه ها به رنگ حساس نیستند

۲۰) کدام گزینه در مورد قدرت تفکیک محوری غلط است؟

۱) مستقل از عمق است

۲) با افزایش ضریب کیفیت Q کاهش می یابد

۳) با افزایش فرکانس تکرار پالس افزایش می یابد ☑

۴) با افزایش فرکانس مبدل افزایش می یابد

۲۱) ضخامت لایه تطبیق دهنده چگونه انتخاب می شود؟

۱) یک چهارم طول موج فراصوت ☑

۲) نصف طول موج فراصوت

۳) برابر با طول فراصوت

۴) دو برابر طول موج فراصوت

۲۲) کدام گزینه در مورد افزایش فرکانس فراصوت غلط است؟

۱) عمق نفوذ را کاهش می دهد

۲) طول میدان نزدیک را افزایش می دهد

۳) بازتابش آیینه ای افزایش می یابد ☑

۴) واگرایی باریکه را در میدان دور کاهش می دهد

۲۳) با فرض اینکه سرعت فراصوت در یک بافت ۱۵۴۰ متر بر ثانیه باشد اکوی بازگشتی پس از ۵۲ میکروثانیه ناشی از وجود لایه بازتاب کننده درچه عمقی است؟

۱) ۱ سانتیمتر

۲) ۲ سانتیمتر

۳) ۳ سانتیمتر

۴) ۴ سانتیمتر ☑

۲۴) با فرض اینکه سرعت فراصوت در یک بافت ۱۶۰۰ متربر ثانیه باشد و دوره تناوب تکرار پالس یا PRP بر روی میکرو ثانیه تنظیم شده باشد بیشینه عمق تصویربرداری چقدر است؟

۱) ۲ سانتیمتر

۲) ۴ سانتیمتر

۳) ۸ سانتیمتر ☑

۴) ۱۶ سانتیمتر

۲۵) در کدام حالت بازتابش صوتی شدید رخ می دهد؟

۱) ورود فراصوت از ماهیچه به استخوان

۲) ورود فراصوت از ماهیچه به شش

۳) ورود فراصوت از ماهیچه به کلیه

۴) گزینه ۱ و ۲ ☑

۲۶) سیستمی که در آن به کمک افزایش وزن ظاهری عناصر معلق در یک مایع جداسازی می شود …………………نام دارد.

۱) سانتریفوژ ☑

۲) اسپیرومتر

۳) کولتر

۴) شمارشگر افتاقی

۲۷) استخوان اسفنجی در کدامیک از موارد زیر قابل استفاده نیست؟

۱) در مقاومت بالا نسبت به فشارهای خم کننده ☑

۲) در جذب بالای انرژی هنگام دویدن

۳) در یاجاد استحکام بالا با کمترین ماده ممکن

۴) در معرض نیروی فشاری مانند ستون مهره ها

۲۸) کدامیک از موارد زیر جز دشواری های عمده استفاده از پرتو رونتگن در تشخیص میزان کمی ماده معدنی استخوام به شمار می رود؟

۱) آشکارساز سینیلاسیون

۲) نمایش تصویر در فیلم با پاسخ خطی

۳) تغییرات سریع جذب پرتو رونتگن به وسیله کلسیم ☑

۴) پرتوهای بسیار باریک روتنگن

 نمایش تصویر در فیلم با پاسخ خطی

۲۹) به منظور گرم شدنعمقی در مفاصلی که کمترین پوشش بافت نرم را دارند از کدام یک از روش های گرما درمانی استفاده می شود؟

۱) دیاترمی

۲) امواج فراصوت

۳) دیاترمی موج کوتاه ☑

۴) دیاترمی ریز موج

۳۰) در تشکیل بانک سلول های ماهیچه کدام یک از روش های زیر قابل استفاده است؟

۱) سرد کردن

۲) استفاده از محفظه های با دیواره نازک

۳) افزودن ماده نگه دارنده

۴) هیچ کدام ☑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *