نمونه سوالات پیشگیری از جرم

دانلود رایگان نمونه سوالات پیشگیری از جرم با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات پیشگیری از جرم :

۱ ) از نیم دوم قرن نوزدهم، تحت تأثیر چه جنبشی بررسی علمی پدیده مجرمانه بر مبنای تجزیه و تحلیل های تجربی تحت عنوان جرم شناسی آغاز شد؟

۱) تحققی ☑

۲) کلاسیک

۳) عدالت مطلق

۴) حقوق طبیعی

۲ ) اولین شاخه جرم شناسی کار بردی کدام است؟

۱) جرم شناسی سیاسی جنایی و تکنیک های حقوق کیفری(حقوقی) ☑

۲) جرم شناسی بالینی

۳) جرم شناسی پیشگیرانه

۴) جرم شناسی مرضی

۳ ) هدف از جرم شناسی پیشگیری کمک به کدام گزینه است؟

۱) پیشگیری از بیماریهای فیزیولوژیک

۲) پیشگیری کیفری ☑

۳)پیشگیری مدنی

۴) پیشگیری غیر کیفری

۴ ) جرم شناسی الهام گرفته از بینش تحققی به کدام گزینه معتقد است؟

۱) انخاب اخلاقی

۲) جبرگرایی ☑

۳) انتخاب عقلانی

۴) هیچ کدام

۵ ) کدام گروه عقیده دارند که بزه کاری جزء ذات نظام سرمایه داری است؟

۱) مارکسیست ها ☑

۲) لیبرال ها

۳) فرد گراها

۴) هیچ کدام

۶ ) کدام اندیشمندان برای جرم کارکدهای اجتماعی متصور است؟

۱) کانت

۲) دور کیم ☑

۳) روسو

۴) هگل

۷) این تعریف از پیش گیری از کیست؟ «مجمعه اقدامها و تدابیر قهر آمیز که با هدف خاص مهار بزهکاری، کاهش احتمال جرم، کاهش و خامت جرم، پیرامون علل جرایم انجام می شود»

۱) بکاریال

۲) بنتام

۳) موریس کوسن ☑

۴) امانوئل کنت

۸ ) بر اساس کدام بینش از پبیشگیری ، پیشگیری عبارت است از شیوه های غیر قهر آمیز که دولت جهت بزه کاری، از طریق حذف  یا محدود سازی عوامل جرم زا و نیز از طریق مدریت مناسب عوامل محیط فیزیکی و ااجتماععی که فرصت های مناسب ارتکاب جرم را فراهم می کند به کار می گیرد:

۱) بینش موسعّ

۲) بینش بسیار موسعّ

۳) بینش مضیقّ ☑

۴) بینش موسعّ و بسیار موسعّ

۹ ) پیشگیری از نوع ……………. به استقبال پدیده مورد پیشگیری نمی رود بله به اعلام هشدار و اخطار اکتفا می کند:

۱) منمفعل ☑

۲) فعال

۳) اکتیو

۴) گزینه ب و ج

۱۰) از بین انواع پیشگیرهای زیر، کدام یک، مربوط به جرم شناسی پیشگیرانه است؟

۱) پیشگیری اولین

۲) پیشگیری دومین

۳) پیشگیری سومین

۴) گزینه های الف و ب ☑

۱۱ ) کدام یک از پیشگیریهای اجتماعی و پیشگیری وضعی بسته به اینکه ناظز به عوامل عمومی یا خاص جرم باشد، به عمومی خصوصی تقسیم می شود؟

۱) صرفاّ پیشگیری وضعی

۲) صرفاّ پیشگیری اجتماعی

۳) هر دو ☑

۴) هیچ کدام

۱۲ ) بر اسای مواد ۲۹ و ۳۰ اعلامیه حقوق بشر و ماده ۵ میثاق حقوق مدنی و سیاسی آیا دولت ها می توانند به استناد پیشگیری از بزه کاری حقوق و آزاده های شناخته شده در میثاق و اعلامیه مذکور را محدود نمایند؟

۱) خیر ☑

۲) مطلقاّ بله

۳) بله مدت یک هفته

۴) بله به مدت سه ماه

۱۳ ) مشکل اساسی که پیشگیری رشد مدار به دنبال ارائه را حل برای آن است کدام است؟

۱) قصور والدین و تا حدودی بی کفایتی آنان در تربیت فرزندان ☑

۲) نقش منفی همسالان

۳) نقش منفی و جرم خیز شهر محل زندگی

۴) نقش منفی هم کلاسی ها و مدارس

۱۴ ) کدام یک از گونه های پیشگیری است؟

۱)پیشگیری از بزه کاری نوجوانان و بزرگسالان

۲) پیشگیری منفعل و فعال

۳) پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی

۴) همه موارد ☑

۱۵) پیشگیری رشد مدار از اشکال کدام نوع پیشگیری است ؟

۱) پیشگیری اجتماعی ☑

۲) پیشگیری وضعی

۳) پیشگیری سیاسی

۴) پیشگیری غیر اجتماعی

۱۶) رویکرد پیشگیری وضعی کدام یک از اهداف زیر را دنبال می کند؟

۱) افزایش خطرات دستگیری

۲) افزایش دشواری ها

۳) کاهش منافع

۴) همه موارد ☑

۱۷) ……………. استاد دانشگاه مونترال کانادا ، در کتاب پیشگیری از بزه کاری، روش های موثر بین اقدامات مبتنی بر وضعیت اقدام ناظر  به افراد(به ترتیب پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی) قائل به تفتیک شده و معتقد است پیشگیری وضعی باید از چند اصل اساسی تبعیت کند:

۱) موریس کوسن☑

۲) دکارت

۳) انریکو فری

۴) بنتام

۱۸) …………… یعنی، واکنش بزه کاران در مواجه در یک سازو کار پیشگیری وضعی و ارتکاب جرم در جای دیگر،در زمان

 دیگر و به شیوه دیگر یا نسبت به آماج (یا یزه دیده) دیگر:

۱) بزهکاری به عادت

۲) تشدید بزه کاری

۳) جا به جایی بزه کاری ☑

۴) ترک بزه کاری

۱۹) هدف پیشگیری رشد مدار، بهبود پایدار صلاحیت های اجتماعی …………… است که مستعد ورود به دنیای بزه کاری هستند:

۱) اطفالی ☑

۲) جوانانی

۳) بزرگسالانی

۴) کهنسالانی

۲۰ ) کدام یک از عوامل خطر در سطح رفتارها می باشند

۱) استمرار حالت پرخاشگری

۲) وجود رفتارهای مخالفت آمیز و منفی

۳) تکانشی بودن و شلوغ بودن

۴) همه موارد ☑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *