دانلود رایگان مداخله بازی درمانی شناختی- رفتاری + ۵ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از مداخله بازی درمانی شناختی- رفتاری:

ساختار جلسات

مداخله بازی درمانی شناختی- رفتاری در طی ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه ای انجام شد که خلاصه عنوان فعالیت یا بازی جلسات به شرح زیر می باشد:

جلسه اول :معارفه و برقراری ارتباط

جلسه دوم فعالیت های ترسیمی و شناخت هیجانات

جلسه سوم: کیف جادویی و کارت هایش

جلسه چهارم: فکر، احساس، رفتار

جلسه پنجم: تجارب لذت بخش و شکل سازی خلاق

جلسه ششم: بعضی ها میگن، چی میگن

جلسه هفتم: کسانی هستند که مرا دوست بدارند

جلسه هشتم: فصل های زندگی من

جلسه نهم: نمایشگاه دوستی

جلسه دهم: بر قالیچه رویا (اهدافی برای آینده)

شرح جلسات در پیوست ذکر شده است.

 

تعریف نظری

بازی درمانی مبتنی بر رویکرد رفتاری- شناختی متکی بر یک رابطه درمانی مثبت از جمله تفاهم، اعتماد و احساس امنیت و استفاده از فعالیت های بازی به عنوان وسیله ارتباط بین درمانگر و کودک استوار است. این نوع بازی درمانی در حکم یک مداخله فعال است که در آن کودک و درمانگر جهت تشکیل اهداف و انتخاب مواد و فعالیت های بازی با هم کار می کنند. بازی درمانگر رفتاری شناختی ممکن است «عربی» باشد که مهارت های جدید به کودک آموزش می دهد و بالاخره برای یاری رساندن به کودک در جهت اکتساب رفتارها و مهارت های جدید و نائل شدن به درک، تحسین و تنبیه به کار می برد (محمد اسماعیل، ۱۳۸۷).

 

تعریف عملیاتی

در این فایل بازی درمانی شناختی- رفتاری عبارت است از ۱۰ جلسه مداخله ۹۰ دقیقه ای هفته ای دوبار که توسط اصغری نکاح، بازی درمانگر و متخصص روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه، براساس تجارب بالینی و مفاهیم کتابی در مورد بازی درمانی تدوین گردید.

 

طرح درمانی

جلسه اول

نوع فعالیت و بازی: معارفه و برقراری ارتباط

شرح جلسه: ایجاد فضای امن و احساس آرامش برای کودکان، تشریح قوانین گروه اعضا متعهد به انجام تکالیف داده شده در فاصله بین جلسات، رعایت اصل رازداری و پرهیز از تمسخر یکدیگر و بازگویی مطالب مطرح شده در گروه در خارج از گروه، کمک به اعضای گروه در جهت پیشبرد اهداف گروه، حضور به موقع و عدم غیبت هستند)، گرم کردن گروه و انسجام بخشی به گروه با بازی های پیشنهادی گروه یا بازی های عمومی نظیر اسم و فامیل، نون بیار کباب ببر در گروه های سه نفره.

تکلیف: هر یک از اعضای گروه برای جلسه بعد یک نقاشی خاطره انگیز بکشند.

 

جلسه دوم

نوع فعالیت و بازی: فعالیت های ترسیمی و شناخت هیجانات

تکلیف جلسه قبل بررسی می شود و اعضای گروه خاطره ای که آن را نقاشی کرده اند، تعریف می کنند و احساس خود را راجع به آن خاطره بازگو می کنند.

اعضا نقاشی هایی با موضوعات روزمره زندگی به انتخاب خودشان ترسیم کنند، سپس برای آن داستان بسازند و در مورد روابط و هیجانات و افکار اشخاص موجود در نقاشی در گروه بحث کنند.

تکلیف، هر یک از اعضای گروه حرف هایی را که در تنهایی با خودشان می زنند، بنویسند.

 

جلسه سوم

نوع فعالیت و بازی: کیف جادویی و کارت هایش

ابتدا تکلیف جلسه قبل، جمع آوری می شود.

تعدادی کارت در کیف جادویی است، یک طرف کارت ها عبارت های مثبت و یک طرف کارت ها عبارت های منفی نوشته نوشته شده است، این جملات عبارت های منفی رایجی هستند که کودکان بی سرپرست به خود می گویند. هر کودک در گروه یک کارت بر می دارد. عبارت منفی را خطاب به خود می خواند، احساسش را می گوید، با کمک گروه دلایلی پیدا می کند که عبارت منفی را زیر سؤال می برند سپس روی مثبت را می خواند، احساسش را می گوید و با خود قرار می گذارد با خودش مهربان باشد و …

تکلیف: هر یک از اعضای گروه حرف هایی را که دیگران به این کودکان می زنند و آنها را آزار می دهد یا به آنها امید می دهد، بنویسد.

 

 

جلسه چهارم

نوع فعالیت و بازی: فکر، احساس، رفتار

با توجه به تکلیف جلسه دوم و فعالیت جلسه سوم، درمانگر از عبارات منفی اعضای گروه که خطاب به خودشان می گویند، جدولی تهیه کرده، این جدول شامل ستون “عبارت های منفی” و ستون “عبارت های مثبت ” می باشد. درمانگر در ستون عبارت های منفی، عبارات منفی تقریبأ مشترک بین اعضای گروه را یادداشت کرده است، هر یک از اعضای گروه یکی از این عبارات منفی را می خواند، نادرستی آن را زیر سؤال می برد و عبارت مثبتی را در مقابل آن می نویسد.

د در این جلسه به اعضای گروه مفهوم ABC (فکرç احساسç رفتار) که از مفاهیم عمده در نظریه شناختی رفتاری است، آموزش داده می شود و سعی می شود یا مطرح کردن رویدادهایی که به تجارب کودکان نزدیک است، به آن ها نشان دهیم چگونه افکار مثبت یا منفی) منجر به احساس مثبت (یا منفی می شود و چگونه این احساس منجر به رفتار مثبت یا منفی) می شود.

سپس به کودکان در گروه های دو یا سه نفره پاکت هایی داده می شود که در آنها وقایع کوتاهی که با توجه به تجارب این کودکان و آشنایی با آنها، نوشته شده است؛ اعضای هر یک از گروه ها آن را در گروه می خوانند و هر گروه برداشت و قضاوت خود را در مورد شخصیت آن واقعه و احساس او و عملی که احتمالا انجام می دهد را بیان می کنند و گروه برای تغییر فکر و احساس و عمل او برنامه ریزی می کنند. سعی می شود کمی موقعیت را به طنز تبدیل کنند.

تکلیف: هر یک از اعضای گروه جدولی تهیه کند و با توجه به رویدادهای مختلف، در جدول افکار مثبتی که منجر به احساس مثبت و رفتار مثبت می شود و افکار منفی که منجر به احساس منفی و رفتار منفی در وی می شود را یادداشت نماید.

 

جلسه پنجم

نوع فعالیت و بازی: تجارب لذت بخش و شکل سازی خلاق

برای احساس من می توانم خلاق باشم، با استفاده از گواش و انگشت در قالب گروه های دو یا سه نفره با مشارکت هم اشکالی می آفرینند و راه های خوش بودن و با هم خندیدن را تجربه می کنند و برای دست ساخت های خود داستان می سازند و به گروه نشان می دهند.

سپس در بحث پایانی درمانگر به اعضای گروه این بحث را مطرح می کند از این تجربه چگونه می توانید برای پر کردن تنهایی ها، دوست یابی، هدیه دادن به دیگران، ایجاد نشاط و آرامش ذهن، فاصله گرفتن از افکار منفی و کشف استعدادها و علایق خودتان بهره ببرید؟

تکلیف: هر یک از اعضای گروه جدولی شامل دو ستون تهیه کند، ستون اول با عنوان “او می گوید که در آن باید جملاتی را که دیگران در مورد او (خصوصأ به عنوان یک کودک بی سرپرست) می گویند و او را آزار می دهد، بنویسد، و در ستون دوم “من می گویم” جملاتی را که در پاسخ به منطق نادرست جمله افراد می تواند بیان کند، یادداشت کند.

 

 

جلسه ششم

نوع فعالیت و بازی: بعضی ها میگن، چی میگن

از اعضای گروه خواسته می شود افراد مشکل آفرین افرادی که بهانه گیرند، بی ادبند، ما را اذیت می کنند و تجارب کودکان بی سرپرست را ندارند) را در نظر بگیرند. همزمان با پخش آهنگی، کودکان در گروه شعر “بعضی ها میگن. چی میگن؟، به من میگن، چی میگن؟. يواش میگن، چی میگن؟” را می خوانند و شینی مانند میکروفون را دست به دست می کنند، وقتی آهنگ قطع شد، کودک میکروفون به دست نقش افراد مشکل آفرین جامعه را ایفا می کند و حرف هایی راجع به کودکان بی سرپرستی که در مؤسسات زندگی می کنند، می زند و کودکان و با تسهیل گری درمانگر نادرستی و بی اثر بودن منطق او را کشف می کنند و حرف های مثبتی را در مقابل می گویند.

 

جلسه هفتم:

نوع فعالیت یا بازی: کسانی هستند که مرا دوست بدارند

کودکان در گروه با تکنیک کولاژ و با استفاده از وسایلی که خود به همراه آورده اند و وسایلی که درمانگر در اختیارشان قرار می دهد، کاردستی هایی می سازند تا با رعایت مسائل ارزشی) به کسانی که آنها را دوست دارند یا به کسانی که می خواهند رابطه خود را با آنها بهبود ببخشند، هدیه کنند.

تکلیف: هر یک از اعضای گروه، یک نقاشی از فصلی که در آن خاطرات خوشایندی از رویدادهای مطلوب زندگی اش دارد، ترسیم کند.

 

جلسه هشتم:

نوع فعالیت یا بازی: فصل های زندگی من نقاشی هایی از چهار فصل که بدون رنگ هستند، بین اعضای گروه تقسیم می شود، ابتدا کودکان با توجه به ویژگی های نقاشی، فصل مورد نظر را حدس می زنند و سپس شروع به رنگ آمیزی نقاشی آن فصل می کنند. پس از آن درباره شرایط و ویژگی های هر فصل بحث می کنند، بعد رویدادهای مختلف زندگی خود در ماه گذشته با سال گذشته را به فصل های سال تشبیه کرده و شیوه مواجهه مناسب با آن را بحث می کنند.

به عنوان مثال ممکن است یکی از اعضا فوت یکی از والدین یا جدایی والدین را با توجه به ویژگی های فصل پاییز بدان تشبیه کند، سپس همان گونه که در مورد شیوه مواجهه مناسب با شرایط فصل پاییز گفت و گو می شود، با استفاده از تشبیهات بین این فصل و این رویداد، درباره چگونگی مواجهه مناسب با رویداد از دست دادن والد یا جدایی والدین نیز بحث می شود. تکلیف: هر یک از اعضای گروه، عکس های گروهی ای که با دوستان و همسالان خود دارند، با خود بیاورند.

 

جلسه نهم:

نوع فعالیت یا بازی: نمایشگاه دوستی

در ابتدای جلسه، اعضای گروه عکس های گروهی خود که در سفر یا تفریح با دوستان و همسالان و دیگر کودکان ساکن در مرکز گرفته اند، به سایر اعضا نشان می دهند، به یک سفر خیالی به گذشته دور یا نزدیک می روند و خاطره آن عکس را تعریف می نمایند.

تعدادی تصویر از صحنه هایی از تعامل گروهی همسالان، به صورت نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود، سپس اعضای گروه مانند یک کارگردان این صحنه ها را توصیف می کنند. سپس با الهام گرفتن از تصاویر و با تسهیل گری درمانگر، سعی می شود اعضای گروه به طور تخیلی از دوستی ها و دوستان خود فیلم تهیه کنند و برای ادامه روابط دوستانه خود برنامه ریزی کنند.

تکلیف اعضای گروه آرزوهای خود را بنویسند.

 

جلسه دهم

نوع فعالیت یا بازی: بر قالیچه رويا (اهدافی برای آینده)

کودک را تشویق می کنیم که آرزوها و رویاهایش را را با واقعیت ترکیب کند و به تداوم هدفمند و لذت بخش زندگی امیدوار گردد. برای این کار تصور می کنند که بر قالیچه رویا نشسته اند و به سال های آینده سفر می کنند، سپس نمونه های موفق اطراف خود را شرایط یکسانی با آنها داشته اند (بی سرپرستی و بدسرپرستی)، به هم معرفی می کنند. در انتهای جلسه، فعالیت گروه جمع بندی می شود. برای دست یابی به اهداف برنامه ریزی می شود.

 

منابع:

محمد اسماعيل، الهه. (۱۳۸۷). بازی درمانی؛ نظریه ها، روش ها و کاربردهای بالینی، تهران: دانژه

اصغری نکاح، سید محسن، و حیدری دربندی، آسیه، (۱۳۸۹). مقایسه شیوه های نگهداری و حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست از نظر مراقبت سلامت و بهداشت روانی خلاصه مقالات چهارمین جشنواره علمی تحقیقاتی کودکان سرور: ۱۸

شهریاردوست، فرزانه(1394) اثربخشی بازی درمانی شناختی- رفتاری بر ناامیدی و احساس تنهایی کودکان دختر ۱۲-۹ ساله مراکز شبه خانواده بهزیستی شهر مشهد. پایان نامه دانشگاه علامه طباطبایی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان مداخله بازی درمانی شناختی- رفتاری + ۵ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *