دانلود رایگان پرسشنامه آسیب شناسی سازمانی ویس بورد + ۲ مقاله

4,500 تومان

توضیحات

لیست پرسشنامه های آسیب به خود: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه آسیب شناسی طب ورزشی استرالیا + ۳ مقاله

دانلود رایگان پرسشنامه آسیب به خود (خودزنی) سانسون + ۴ مقاله

________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه آسیب شناسی سازمانی ویس بورد:

سازمان ها برای تضمین بقا و رشد نیازمند سنجش توانـمنـدی هـای سازمانی و در ادامه گسـتـرش و ارتـقـای آن می باشند. با توجه به مسیرحرکت سازمان ها، مسئولیت وهدف شکل گیری آنهادرطول زمان تغییرات زیادی کرده است.

ضروری است که سازما ن ها به نحوی مقتضی از عملکرد خود جایگاه و موقعیت خودآگاه شده و نسبت به آن شناخت پیدا کرده و به دنبال آن نیزنقاط قوت و  ضعف، فرصت ها و تهدیدها شناسایی گردد.   

سوالات:
۱ هدف های سازمانی که من در آن خدمت می کنم به طور روشن بیان شده است و همه اعضاء از آنها آگاهی دارند.
۲ نحوه تقسیم کار دراین سازمان قابل انعطاف است ومی تواند به آسانی با شرایط محیط منطبق شود.
۳ رفتار مدیران این سازمان با کارکنان به طورکلی حمایت آمیز است و کارکنان را در انجام وظایفشان کمک می کند.
۴ روابط من با سرپرستم براساس تفاهم کامل است.
۵ وظایف شغلی به گونه ای است که انجام آنها موجبات رشد حرفه ای مرا فراهم می کنند.
۶ نظراتی که سرپرست من درباره مسایل و شیوه انجام کارها ابرازمی کند همواره نکات آموزنده ای برای من وگروهی که با من کارمی کنند دربر دارد.
۷ این سازمان در برابر تغییرات مقاومت زیادی نمی کند.
۸ من درتعیین هدف های واحدخودمشارکت داشته ام وبا توجه به شرایط آنها را مناسب می دانم.
۹ تقسیم کار در این سازمان به نحوی است که زمینه را برای رسیدن به هدف ها هموار می کند.
۱۰ هنجارها و شیوه های رهبری این سازمان به گونه ای است که به پیشرفت امور کمک می کند.
۱۱ هر وقت در ارتباط با کار، مشکلی دا شته باشم در سازمان همکاری وجود دارند که از وی کمک فکری بگیرم.
۱۲ طرح حقوق و مزایا در این سازمان به نحوی منصفانه تدوین شده است.
۱۳ اطلاعاتی را که برای انجام وظایفم در سطح مطلوب لازم دارم، همواره به آسانی در اختیارم  قرار می گیرد.
۱۴ این سازمان به اندازه کافی خط مشی( سیاست) و رویه جدید وضع می کند.(خط مشی ها و رویه های موجودپاسخگوی مسایل روز سازمان است).
۱۵ من از هدف ها وماموریت های این سازمان به خوبی آگاهی دارم و آنها را منطقی می دانم.
۱۶ تقسیم کار در این سازمان مطابق اصول علمی و منطقی است.
۱۷ کوشش های دستگاه رهبری این سازمان موثر است و نهایتا به تحقق هدف های آن می انجامد.
۱۸ روابط من بادیگر اعضای گروه کارم دوستانه و درعین حال جدی ومبتنی براصول حرفه ای است.
۱۹ دراین سازمان فرصت های زیادی برای ارتقاء حرفه ای ونیل به مشاغل پرمسئولیت تروجود دارد.
۲۰ این سازمان ساز وکارهای مناسب برای ایجاد انسجام و همبستگی میان واحدها و کارکنان خود دراختیار دارد.
۲۱ این سازمان در برابر تحول حالت انفعالی ندارد بلکه تحولات لازم را قبل از اینکه دیر شود انجام می دهد.
۲۲ اولویت های این سازمان و چگونگی تعیین آنها برای کارکنان روشن است، احساس عمومی این است که اولویت ها با توجه به شرایط منطقی است.
۲۳ شرح وظایف وساختار سازمانی واحدی که درآن مشغولم به درستی تدوین و طراحی شده است.
۲۴ من با رفتار سرپرست خود آشنایی کامل دارم و برایم روشن است که او چه مواقعی برای راهنمایی من در کارم تلاش می کند.   
۲۵ برای انجام وظایف شغلی خود در سطوح مطلوب، شبکه ارتباطی و همکاری موثری را ایجاد کرده ام.
۲۶ حقوق و مزایایی که دریافت می کنم با کاری که انجام می دهم متناسب است.
۲۷ در موارد نیاز، واحدهای دیگر سازمان به کمک ما می شتابند.
۲۸ بعضی وقت ها دوست دارم در شغلم تغییراتی بدهم.
۲۹ در جریان هدف گذاری برای واحد زیرنظر خود کمتر علاقمند به راهنمایی دیگران هستم.
۳۰ نحوه تقسیم کارومکانیزم های ارتباط و هماهنگی واحدها در این سازمان به کوشش های آنها در رسیدن به اهدافش کمک می کند.
۳۱ کوشش های سرپرستم برای اثرگذاری در فکر من و دیگر همکارانم، برای من قابل درک است.
۳۲ هیچ نشانه ای از برخوردها و تعارضات حل نشده در این سازمان به چشم نمی خورد.
۳۳ دراین سازمان برای انجام هرکاری مشوقی وجودداردوهیچ کوششی ناشناخته وبدون اجرا نمی ماند.
۳۴ برنامه ریزی وکنترل اموردراین سازمان به گونه ای است که به رشد و توسعه آن کمک می کند.
۳۵ این سازمان قابلیت تحول داردو قادراست برای آن به خوبی برنامه ریزی کرده و برنامه را اجراکند.
مولفه های پرسشنامه سوالات
هدف ها سوالات ۸- ۱۵- ۲۲- ۲۹
پاداش ها سو الات ۵-۱۲-۱۹-۲۶-۳۳
ساختار ۲-۹-۱۶-۲۳-۳۰
سازو کار ها و مکانیزم های سازمانی ۶-۱۳-۲۰-۲۷-۳۴
رهبری ۳-۱۰-۱۷-۲۴-۳۱
روابط ۴-۱۱-۱۸-۲۵-۳۲
نگرش نسبت به تغییر ۷-۱۴-۲۱-۲۸-۳۵

 

بیان مسئله

تغییرات عمده در محیط اقتصادی که بوسیله جهانی شدن و فناوری رخ داده، سازمان‌ها را وادار ساخته که در خود تحولات مهمي‌را به منظور حفظ بقا و انطباق در این دنیای نو ایجاد کنند. بدین منظور سازمان‌ها باید به سرعت خود را با تغییرات محیطی انطباق دهند.

اثربخشی سازمانی و آسیب شناسی سازمان (شناخت سازمان) سال‌ها است که مورد توجه محققان قرارگرفته است وپیش بینی بهبود عملکرد سازمان را با توجه به مساله رقابت ورسیدن سازمان به اهداف خود مورد توجه قرار می­دهد. یک سازمان از افراد و رابطه ای که با هم دارند تشکیل ‌مي‌شودو وجود نیروی کار ماهر از جمله عوامل ‌مؤثر بر اثربخشی سازمان است.

اثربخشی و عملکرد در بعد سازمانی در یک راستا قرار دارند.کیفیت و اثربخشی مدیریت و عملکرد آن عامل تعیین‌کننده و حیاتی تحقق برنامه‌های رشد، شناخت سازمان و توسعه سازمان بوده که زمینه لازم برای ارائه خدمات، تحقق اهداف، بهبود مستمر کیفیت، ارتقای رضایتمندی مشتری و شهروندان، مدیریت و کارکنان را ایجاد کرده است.

به منظور افزایش عملکرد سازمانی، تاکیدقابل ملاحظه ای وجودداردکه کارها به صورت اصولی صورت گیرد. شناخت سازمانی(آسیب شناسی سازمان) را  فرآیند درک نحوه کارکرد فعلی سازمان و اطلاعات ضروری طراحی برنامه های تحول سازمان را به ما نشان می دهد.

به همین دلیل شناخت سازمانی به منظور تشخیص و بررسی وضعیت موجود آن امری ضروری است، از جمله عواملی که طی شناخت سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد عبارتند از:

 

 

1. تحقق نیافتن اهداف : عبارت است از بررسی میزان حرکت سازمان به سمت اهداف و شناسایی میزان اهداف محقق شده و تحقق نیافته.

2. تعارض:آسیب شناسی (شناخت سازمانی) روشی عالی برای تشخیص ناهمگونی های تعارضی در سازمان می باشد. زمانیکه یک سازمان در مواجهه با یک مسئله، قادر به ارائه راه حل مناسب نباشد، دچار مشکل می شود. اغلب تعارض های سازمانی در بین افراد، رهبران و در تمام واحد های سازمان وجود دارد.

3 ناامیدی : احساس ناامیدی عدم هدایت افراد را نشان می دهد.بدین ترتیب، کارکنان کاری انجام نمی دهند؛ زیرا احساس می کنند که به هر حال کار کردن کمکی نمی کند و این امر می تواند بی نهایت خطرناک باشد.

 

بررسی دارائی ها و نقاط قوت و ضعف سازمان:

در آسیب شناسی نباید جنبه های مثبت، دارائی ها و نقاط قوت سازمان نادیده گرفته شود. ممکن است علیرغم مشکلاتی که مشاهده می شود، این عوامل باعث موفقیت سازمان گردند. تشخیص آنچه درست است عامل مهم یک آسیب شناسی متعادل است.

سازمان ها با نقاط قوت ذاتی خود می توانند مشکلات زیادی را که ممکن است در سازمان های دیگر مخرب باشند، تحمل کنند پیگیری منطقی برای تعریف دارائی ها و نقاط قوت سازمان، پوششی پیرامون شناخت متغیرهایی است که نباید در سازمان تغییر کند(کامینگز و ورلی، 1385).

پس از آسیب شناسی و بررسی مسائل و چالش های موجود سازمان برنامه های عملی پیشنهاد می گردد که اجرای آن مربوط به فاز دیگری از اجرای طرح است.

 

اهميت و ضرورت انجام تحقيق: 

آسیب شناسی (شناخت سازمانی) به طور کل دو هدف را دنبال می کند:

آسیب شناسی با هدف درمان و علاج:
همانطور که تشخیص پزشکی، کوششی به منظور یافتن علت بیماری های جسمی است تا بتوان بیمار را معالجه کرد، آسیب شناسی سازمانی نیز در پی همان نتایج است. زیرا در این حیطه هدف این است که مشکلات و چالش های کنونی سازمان بررسی شده و مرتفع گردد.

آسیب شناسی با هدف توسعه ای و پیشگیرانه:

آسیب شناسی سازمانی، زمانی سودمند واقع خواهد شد که هدف آن کمک به مدیریت برای تشخیص نیازهای سازمان و دستیابی به فرصتهای بیشتر باشد.

در این مفهوم؛ هدف، یافتن مشکل نیست، بلکه ارزیابی سازمان در شرایط فعلی و ارائه یک دیدگاه پیشرو می باشد که در آن بررسی نقاط قوت و امکانات موجود در کوتاه مدت منجر به قدرت بسیار مؤثردر بلند مدت می گردد. کلیه این اقدامات زمینه لازم را در جهت تعالی برای دگرگون کردن باورها، نگرشها، ارزشهای کارکنان و مدیران سازمان فراهم می کند تا آنکه آنها بتوانند فن شناسی ها، بازارها، چالش های تازه را بپذیرند و همچنین با آهنگ پیچیده دگرگونی بهتر سازگاری پیدا کنند و اثربخشی خود را افزایش دهند.

به منظور تشخيص مسايل سازمان و حرکت در راستای بهبود، روش های مختلفی وجود داردکه مدل های تشخيص سازمان از اين دسته روش ها می باشند. هر از چندگاه،  سازمان ها تجزيه و تحليل وضعيت خود را ضروری می شمارند. برای تجزيه و تحليلی معتبر، در کنار روش های ديگر لازم است نظرات کارکنان سازمان پرسيده شود و مورد بررسی قرار گيرد. ابزار ارائه شده به همين منظور تهيه شده است.

مدل های تشخیص مسائل سازمانی به منظورکمک و تشخیص مسائل به مشاوران بهسازی و بالندگی  سازمان طراحی شده اند. اين مدل ها به مشاور بهسازی کمک می کند تا:

 – اطلاعات مربوط به وضعيت سازمانی دسته بندی شود.

 – درک بهتری از مسايل سازمان به دست آيد.

– اطلاعات مربوط به مسايل سازمان بطورسيستماتيک تجزيه وتحليل شود.

– راه برای تدوين استراتژي های تحول گشوده شود.

نمونه ای از رايج ترين مد ل های تشخيص مسايل سازمان که توسط مشاورين تحول و بالندگی سازمان مورد استفاده قرار گرفته است عبارتند ازمدل:

مدل شش جعبه ای ویس بورد (1976)، الگوی هماهنگی نادلروتوشمن (1977)، تیچی (1983)، بورک و لیتوین (1992)از میان این مدل ها پرسشنامه تشخیصی مسائل سازمان(ODQ) ويس بورد جايگاه ويژ ه ای دارد.اين مدل شباهت زيادی به مدل های بعدی دارد و مي توان گفت الهام بخش مدل های متاخر بوده است.

معرف فعاليت ها و فرآيندهای اساسی سازمان است و می توان نتايج آن را به نحوی قابل فهم نشان داد. این مدل شامل 35 سوال و هفت زیر مقیاس با هفت درجه ای لیکرت می باشدکه شامل:1- اهداف سازمان2 – ساختار سازمان3- پاداش ها4- رهبـری و مدیـریت سـازمـان 5- ارتباطات سازمانی 6- سازو کارهای سازمانی و نگرش نسبت به تغییر می باشد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه آسیب شناسی سازمانی ویس بورد + ۲ مقاله”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *