دانلود رایگان پرسشنامه استراتژی های پورتر

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد استراتژی های پورتر:

______________________________________________________________________

دانلود رایگان پرسشنامه استراتژی رقابتی پورتر: {کلیک کنید}

 ______________________________________________________

 

پرسشنامه استاندارد استراتژی های پورتر توسط هاپکینز در سال ۲۰۰۸ طراحی شده است و دارای۳۶ سوال در ۵ بعد طراحی شده است

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

کارآفرینی فرایندی است که در محیط ها و مجموعه های مختلفی اتفاق می افتد و طی آن تغییرات در سیستم اقتصادی از طریق نوآوریهای افرادی که به فرصتهای اقتصادی واکنش نشان می دهند،رخ می دهد که این باعث ایجاد ارزش فردی و اجتماعی خواهد شد(هارلی ،۱۹۹۲).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  استراتژی های پورترنمره­ای است که کارکنان به سوالات ۳۶ گویه ای پرسشنامه استراتژی های پورتر می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه سوالات
خریداران ۷-۱
عرضه کنندگان ۱۵-۸
کالاهای جایگزین ۱۷-۱۵
تازه واردها (بالقوه) ۱۸-۲۸
رقباء ۲۹ تا ۳۶

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلا عات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

سوالات:

سوالات خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
خریداران
۱- با کاهش پراکندگی، خریداران متمرکزتر می‌شوند؟
۲- خریداران بیشتر به سمت یکپارچگی رو به عقب پیش می روند؟
۳- رشد آگاهی خریداران درباره تکنولوژی و هزینه های آن چگونه خواهد شد؟
۴- آیا نیازهای خریداران به کالاها بیشتر می‌شود؟
۵- آیا شبکه های جدید توزیع ظهور پیدا می‌کنند؟
۶- آیا ابزارهای جدید هماهنگی با مشتریان در حال ظهور می‌باشد؟
۷- آیا احتمال تغییر در ذائقه مشتریان وجود دارد؟
۸- آیا خریداران ناسازگارتر می‌شوند؟
عرضه کنندگان
۱- آیا عرضه کنندگان متمرکز تر می‌شوند یا پراکنده تر؟
۲- آیا عرضه کنندگان بیشتر به سمت یکپارچگی روبه عقب پیش می روند ؟
۳- آیا عرضه کنندگان دربارۀ تکنولوژی و هزینه های آن آگاه تر می‌شوند؟
۴- آیا شبکه های جدید توزیع در حال ظهور می باشند؟
۵- آیا ابزارهای جدید هماهنگی با عرضه کنندگان در حال ظهور می باشند؟
۶- آیا عرضه کنندگان ناسازگارتر می‌شوند؟
۷- آیا کالاهای عرضه کنندگان تفکیک شده تر می‌شود؟
کالاهای جایگزین
۱- آیا کالاهای جایگزین در حال ظهور می باشند؟
۲- آیا رابطه عملکرد قیمت کالاهای جانشین در حال بهبود یا رکود می‌باشد؟
۳- آیا روش های جدید تولید به استفاده از کالاهای جانشین توجه می‌کند؟
تازه واردها (بالقوه)
۱- آیا اقتصاد به مقیاس در حال افزایش است؟
۲- با کاهش یکپارچگی، بازار در حال تفکیک شدن می‌باشد؟
۳- آیا فروش و سود آینده برای خارجی ها جذّاب می‌باشد؟
۴- آیا قوانین دولتی بیشتری در آینده وجود خواهد داشت؟
۵- آیا رقباء در آینده متمرکزتر خواهند شد؟
۶- آیا رقباء علیه تازه واردها اقدام خواهند کرد؟
۷- آیا توسعه های جدید تکنولوژیکی، ورود به صنعت را پرهزینه تر خواهد ساخت؟
۸- آیا تجربه و یادگیری رقباء، ورود به بازار را دشوارتر خواهد ساخت؟
۹- آیا غلبه بر وفاداری خریداران به رقباء موجود، دشوارتر خواهد شد؟
۱۰- آیا احتمال خروج هر یک از رقباء موجود در آینده وجود دارد؟
رقباء
۱- آیا رقباء یکی خواهند شد؟
۲- آیا برخی شرکت ها خارج خواهند شد؟
۳- نرخ رشد راقبت چگونه خواهد بود؟
۴- آیا ترکیب هزینه های ثابت و متغیر تغییر خواهد کرد؟
۵- آیا تازه واردهائی وجود خواهند داشت؟
۶- آیا بازار تفکیک خواهد شد؟
۷- آیا توسعه های تکنولوژیکی جدیدی رخ خواهد داد؟
۸- آیا بر رقباء موجود غلبه خواهد شد؟

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۳۸ ۸۴ ۱۴۰

  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۳۸تا ۸۴ باشد، میزان نیروهای پنج گانه رقابت پورتر در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۸۴ تا ۱۴۰ باشد، میزان نیروهای پنج گانه رقابت پورتر در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۱۴۰باشد، میزان نیروهای پنج گانه رقابت پورتر بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه:

روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است. همچنین پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید. آلفای این پرسشنامه بالای ۷۰ درصد بدست امد که نشان دهنده پایایی قابل قبول این پرسشنامه می باشد.

منابع:

مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت.

ساعتچی؛ محمود. کامکاری؛کامبیز. عسکریان؛ مهناز. آزمونهای روان شناختی.

خدامرادی، سعید.، جمالی، علی.، ابراهیمی، عباس.، افخمی، عادل. (۱۳۸۹). مدلی برای بررسی رقابت‌پذیری صنایع با استفاده از مدل پنج نیوی رقابتی پورتر، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۶۰

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه استراتژی های پورتر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *