دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد:

این پرسش نامه توسط اسپنس (۱۹۹۹) برای ارزیابی نشانه‌های اضطراب در کودکان در جمعیت عمومی ساخته شد.

گویه‌های این مقیاس تا حد ممکن مطابق مقیاس اضطراب کودک اسپنس (SCAS) فرمول‌بندی شده است از آنجا که این مقیاس خود گزارشی است برای تبدیل آن به فرم والدین، گویه هایی که به حالات درونی اشاره دارند (مثل گویه‌ی چهارم، من می‌ترسم) به صورت رفتارهای قابل مشاهده برای والدین بازنویسی شده است (فرزند من از احساس ترس شکایت می‌کند).

این مقیاس شامل ۳۸ گویه می‌باشد که سوالات در یک مقیاس لیکرت (هرگز، گاهی اوقات، بیشتر اوقات، همیشه) پاسخ داده می‌شوند و پاسخ‌ها به ترتیب از ۰ (هرگز) تا ۳ (همیشه) نمره‌گذاری می‌شوند. (ناتا، اسکولینگ، راپی، آبوت، اسپنس، واترز، ۲۰۰۳).

 

سوالات:
۱  فرزند من غالبا نگران است.
۲ فرزند من از تاریکی می ترسد.
۳ فرزند من زمانی که مشکلی دارد از احساسات عجیبی در شکم خود شکایت می کند.
۴ فرزند من از احساس ترس شکایت دارد.
۵ فرزند من از تنها بودن در خانه می ترسد.
۶ فرزند من از امتحان دادن می ترسد.
۷ فرزند من زمتنی که مجبور است از دستشویی یا  حمام عمومی استفاده کند می ترسد.
۸ فرزند من نسبت به دور بودن از ما (من) نگران است.
۹ فرزند من از اینکه جلوی دیگران کار احمقانه ای انجام دهد می ترسد.
۱۰ فرزند من از اینکه در مدرسه عملکرد بدی داشته باشد نگران است.
۱۱ فرزند من نگران است که برای یکی از اعضای خانواده ی مان اتفاق بدی بیفتد.
۱۲ فرزند من این حس را دارد که بدون دلیل و ه طور ناگهانی نمی تواند نفس بکشد.
۱۳ فرزند من دائما بررسی می کند که کارهایش رادرست انجام داده باشد(مثل خاموش کردن جراغ یا قفل کردن در)
۱۴ فرزند من از اینکه تنها بخوابد می ترسد.
۱۵ فرزند من از اینکه صبح ها به مدرسه برود مشکل دارد چون احساس ترس می کند.
۱۶ فرزند من از سگ می ترسد.
۱۷ فرزند من به نظر می رسد که نمی تواند دست از افکار بد و احمقانه راحت شود.
۱۸ فرزند من زمانی که مشکلی دارد از اینکه قلبش تند تند می زند شکایت دارد.
۱۹ فرزند من بدون دلیل خاصی و به طور ناگهانی شروع به لرزیدن می کند.
۲۰ فرزند من نگران است که اتفاق بدی برای او بیفتد.
۲۱ فرزند من از رفتن به دکتر یا دندانپزشکی می ترسد.
۲۲ فرزند من زمانی که به مشکلی بر می خورد دچار ترس و لرز می شود.
۲۳ فرزند من از بلندی و ارتفاع می ترسد ( مثلا از بودن بالای صخره).
۲۴ فرزند من مجبور است به چیزهای خاصی فکر کند (مثل اعداد یا کلمه ها).
۲۵ فرزند من از مسافرت با ماشین ، اتوبوس یا قطار می ترسد.
۲۶ فرزند من این نگرانی را دارد که دیگران به فکر می کنند.
۲۷ فرزند من از بودن در جاهای شلوغ می ترسد ( جاهایی مثل مراکز خرید، سینما، اتوبوس ها، زمین بازی های شلوغ).
۲۸ فرزند من کاملاً ناگهانی و بدون دلیل خاصی واقعا احساس ترس می کند.
۲۹ فرزند من از حشرات یا انکبوت می ترسد.
۳۰ فرزند من از این شکایت دارد که بدون دلیل حالت غشو ضعف پیدا می کند.
۳۱ فرزند من از اینکه جلوی کلاس صحبت کند می ترسد.
۳۲ فرزند من از این شکایت دارد که ناگهان و بدون دلیل خاصی قلبش شروع به تند زدن می کند.
۳۳ فرزند من نگران است که به طور ناگهانی احساس ترس پیدا کند زمانی که هیچ چیز برای ترسیدن از آن وجود ندارد.
۳۴ فرزند من از بودن در فضاهای بسته و کوچک (مثل تونل ها و اتاق های کوچک) می ترسد.
۳۵ فرزند من مجبور است که بعضی از کار ها را بارها و بارها تکرار کند (مثل شستن دستها، تمیز کردن و گذاشتن چیزها در جای خودشان).
۳۶ فرزند من با تصاویر یا افکار بدی که توی ذهنش است اذیت می شود.
۳۷ فرزند من مجبور است کارهای مشخصی را به راه درستش انجام دهد تا از اتفاق های بد جلوگیری کند.
۳۸ فرزند من از اینکه تمام شب بیرون از خانه باشد می ترسد.

مقیاس اضطراب کودک اسسپنس برای والدین (SCAS-P)

این پرسشنامه اضطراب را مطابق با DSM-IV به اختلالات جداگانه‌ای تقسیم‌بندی می‌کند.

این پرسشنامه دارای شش زیر مقیاس است شامل:

1) اضطراب جدایی که دارای شش گویه است (فرزند من نگران است که برای یکی از اعضای خانواده‌ی مان اتفاق بدی بیفتد).

 2) اضطراب فراگیر دارای شش گویه (فرزند من غالباً نگران است).

3) اضطراب اجتماعی شامل شش گویه (فرزند من از اینکه جلوی دیگرای کار احمقانه‌ای‌ انجام دهد می‌ترسد).

4) حمله هراس و ترس از فضاهای باز که دارای نه گویه است (فرزند من کاملاً ناگاهانی و بدون دلیل خاصی واقعاً احساس ترس می‌کند).

5) وسواس فکری – عملی که دارای شش گویه است (فرزند من مجبور است به چیزهای خاص فکر کند مثل اعداد یا کلمه‌ها).

6)  فوبی و ترس‌های جراهت بدنی که شامل پنج گویه است (فرزند من از تاریکی می‌ترسد). (ناتا و همکاران 2003).

نمره گذاری

برای نمره‌گذاری این مقیاس پاسخ‌ها از 0 (هرگز) تا 3 (همیشه) نمره‌گذاری می‌شوند به طوریکه حداکثر نمره 114 و حداقل نمره 0 است.

علاوه بر زیر مقیاس ها این پرسش‌نامه یک نمره کل که معرف اضطراب به صورت کلی است نیز بدست می دهد که قابل کاربرد است.

ناتا و همکاران(2003) پیشنهاد کرده‌اند که استفاده از نمره کلی مقیاس به عنوان شاخصی از  اضطراب کلی کودک می‌‌تواند مفید باشد.

این پرسش نامه برای دامنه سنی 3 تا 17 سال بکار گرفته شده است (ناتا و همکاران ، 2003).

نمره گذاری مولفه ها

اضطراب جدایی: 5، 8، 11، 14، 38، 15

اضطراب اجتماعی:6، 7، 9، 10، 26، 31

وسواس فکری- عملی: 17، 24، 35، 36، 37

هراس (پانیک): 19، 25، 27، 28، 30، 32، 33، 34

اضطراب فراگیر:1، 3، 4، 18، 20، 22

ترس از صدمات اجتماعی: 2، 16، 21، 23، 29

روایی و پایایی مقیاس اضطراب کودک اسپنس برای والدین (SCAS-P)

روایی و پایایی این مقیاس توسط ناتا و همکاران (2003) مورد ارزیابی قرار گرفته است آنها روایی افتراقی مقیاس ها را خوب گزارش کردند و همچنین در تحلیل عاملی یک مدل با 5 عامل همبسته و اضطراب فراگیر به عنوان عامل برتر نسبت 5 عامل دیگر، داده‌ها را به شکل بهتری توصیف می‌کند. میزان موافقت بین والد- فرزند در گروه اضطرابی در دامنه‌ای از 41/0 تا 66/0 و در گروه کنترل 23/0 تا 60/0 گزارش شد.

ناتا و همکاران (2003) آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی اسپیرمن-برون (که درون پرانتز آورده شده است) برای گروه اضطرابی به ترتیب برای زیر مقیاس‌ها به شرح زیر است.

اضطراب‌ جدایی 76/0 (91/0)، اضطراب اجتماعی 77/0 (92/0)، اضطراب فراگیر 75/0 (91/0)، هراس و آگروفوبیا 81/0 (92/0)، وسواس فکری – عملی78/0 (92/0)، ترس از جراحت بدنی 61/0 (83/0) و برای گروه کنترل(بهنجار)به ترتیب اضطراب‌ جدایی 74/0 (90/0)، اضطراب اجتماعی 74/0 (90/0)، اضطراب فراگیر 65/0 (85/0)، هراس و آگروفوبیا 61/0 (80/0)، وسواس فکری – عملی 74/0 (90/0)، ترس از جراحت بدنی 58/0 (81/0).

ضریب همسانی درونی برای زیر مقیاس ها در هر دو گروه نرمال و اضطرابی معنا‌دار بود و برای بیشتر زیر مقیاس‌ها عالی بود.

منابع:

Naata. M .H., Agnes schooling, Rapee .R. M., Abbott. M, Spence .S. H., and waters. A (2003).Aparent- report measure of children’s anxiety: psychometric properties and comparison with child- report in clinic and normal sample. Behavior Reserch and theray  42. 813-839.

Spence, S. H. (1999). Spence Children’s Anxiety Scale (parent version). Brisbane: University of Queensland.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *