دانلود رایگان پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک برایسون

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک برایسون (۱۹۹۹):

 

پرسشنامه ای که پیش رو دارید در، راستای انجام کار تحقیقاتی پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان “برنامه ریزی استراتژیک‏‏“طراحی شده است.این زیر معیارها در مراحل قبلی تحقیق شناسایی شده است با عنایت به این که استفاده از نظر شما همکار گرامی می تواند ابعاد موضوع را شفاف ترکرده و کمک قابل توجهی به پیشبرد صحیح این تحقیق نماید، لذا از جنابعالی تقاضا می شود با توجه به توضیحات مندرج در پرسش نامه، ارزیابی مد نظر خود را مکتوب نموده و اینجانب را در انجام این تحقیق یاری فرمایید.

 

مشخصات:

جنسیت: مرد  □    زن  □

تحصیلات: لیسانس □  فوق لیسانس  □   دکتری  □

سن: کمتر از ۳۰ سال□                   ۳۱  تا ۴۰ سال□               ۴۱ تا ۵۰ سال□                بیشتر از ۵۰ سال□

رشته وگرایش تحصیلی……….

میزان سابقه کار ……..سال

میزان سابقه در پست های مدیریتی………..سال.

 

سوالات تخصصی

   

نظر شما در مورد  میزان اجرای برنامه ریزی استراتژیک در شرکت  چه می باشد؟

خیلی زیاد زیاد تا حدی کم خیلی کم
توافق اولیه ۱٫    تا چه اندازه شرکت ضرورت برنامه‌ریزی استراتژیک در مراحل اولیه را برای کارکنان تفهیم می کند؟          
۲٫    تا چه اندازه سازمانها، واحدها، گروهها یا افرادی که باید در برنامه ریزی درگیر شوند، توجیه می شوند؟          
۳٫    تا چه اندازه روش انجام برنامه ریزی برای کارکنان شرح داده می شود؟          
۴٫    تا چه اندازه آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای جلسات و نحوه گزارش‌دهی برنامه ریزی استراتژیک مشخص می‌گردند؟          
تعیین وظایف ۵٫    تا چه اندازه وظایف رسمی و غیر رسمی کارکنان در فرایند برنامه ریزی استراتژیک مشخص است؟          
۶٫    تا چه اندازه اختیارات هر کس در رابطه با برنامه ریزی استراتژیک مشخص است؟          
۷٫    تا چه اندازه با وظایف خود در رابطه با برنامه ریزی استراتژیک آشنایی دارید؟          
تحلیل ذینفعان ۸٫    تا چه اندازه با ذی نفعفان شرکت آشنایی دارید؟          
۹٫    تا چه اندازه شرکت به نیازهای ذی نفعان خود توجه می کند؟          
۱۰٫ تا چه اندازه شرکت در تدوین برنامه ریزی استراتژیک نیازهای ذی نفعان را در نظر می گیرد؟          
مأموریت ۱۱٫ تا چه اندازه مأموریت شرکت فلسفه وجودی وارزشهای حاکم بر سازمان را مشخص می‌کند؟          
۱۲٫ تا چه اندازه مأموریت شرکت نحوه پاسخگویی به نیاز ذینفعان را مشخص می‌کند؟          
۱۳٫ تا چه اندازه مأموریت شرکت جامع و آینده نگر است؟          
محیط سازمانی   ۱۴٫ تا چه اندازه شرکت، محیط خارجی خود را می شناسد؟          
۱۵٫ تا چه اندازه شرکت شرایط حاکم بر خود را به خوبی شناسایی می نماید؟          
۱۶٫ چقدر محیط خارجی شرکت در قالب شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی بررسی می‌شود؟          
موضوعات استراتژیک ۱۷٫ تا چه اندازه شرکت موضوعات استراتژیک (تأمین زیرساخت های مورد نیاز مثل فناوری های نوین، توسعه شبکه های ارتباطی و توسعه توان و ظرفیت اجرای پروژه ها و ….) را شناسایی می کند؟          
۱۸٫ تا چه اندازه در شرکت موضوعات استراتژیک بر اساس شناخت محیط سازمان تعیین می گردد؟          
۱۹٫ تا چه اندازه موضوعات استراتژیک شرکت بر اختیارات مراجعان یا استفاده‌کنندگان تأثیر می‌گذارد؟          
۲۰٫ تا چه اندازه موضوعات استراتژیک شرکت بر مأموریت مراجعان یا استفاده‌کنندگان، تأثیر می‌گذارد؟          
۲۱٫ تا چه اندازه موضوعات استراتژیک شرکت بر استفاده‌کنندگان تأثیر می‌گذارد؟          
تعیین استراتژی ها ۲۲٫ تا چه اندازه استراتژیهای شرکت در راستای موضوعات استراتژیک می باشد؟          
۲۳٫ چقدر استراتژی‌های شرکت تحت سطوح سازمانی، وظایف و محدوده زمانی متفاوتی تعریف شده است؟          
۲۴٫ تا چه اندازه استراتژی‌های شرکت، اهداف، برنامه ها و طرحهای سازمان را مشخص می کند؟          
طرحها و اقدامات ۲۵٫ تا چه اندازه طرحها و اقدامات لازم جهت رسیدن به استراتژی های شرکت وجود دارد؟          
۲۶٫ تا چه اندازه طرحها و اقدامات شرکت واقع بینانه است؟          
چشم انداز سازمان ۲۷٫ تا چه اندازه درک روشنی از اینکه شرکت به چه جایگاهی می خواهد برسد، وجود دارد؟          
۲۸٫ تا چه اندازه چشم انداز مشترکی از اهداف شرکت وجود دارد؟          
۲۹٫ تا چه اندازه حمایت و پشتیبانی گسترده ای از چشم انداز شرکت وجود دارد؟          
۳۰٫ تا چه اندازه چشم اندازه شرکت، فعالیت ها و انتظارات مختلف افراد را مشخص می کند؟          
برنامه عملیاتی ۳۱٫ تا چه اندازه شرکت، برنامه عملیاتی را به صورت مشخص تعیین می کنند؟          
۳۲٫ تا چه اندازه شرکت برنامه عملیاتی تعیین شده را در اختیار کارکنان قرار می دهد؟          

 

 

منبع

نقش پدافند غیر عامل در برنامه ریزی استراتژیک پروژه های ملی(مترو)‏‏، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی (گرایش استراتژیک)، دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات ساوه۱۳۹۶

 

روایی: روایی محتوایی (دیدگاه خبرگان)

پایایی: آلفای کرونباخ ۷۸۶/۰

 

پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای مدل برایسون (۱۹۹۹) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل مولفه­ های توافق اولیه، تعیین وظایف، تحلیل ذینفعان، تنظیم بیانیه مأموریت سازمان، شناخت محیط سازمان، تعیین موضوعات استراتژیک پیش­روی سازمان، تعیین استراتژیها، شرح طرحها و اقدامات، تنظیم دورنمای سازمانی برای آینده و برنامه عملیاتی یکساله می باشد.

تطبیق سوالات پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک برایسون با مؤلفه های آن

ابعاد گویه ها
توافق اولیه ۱ تا ۴
تعیین وظایف سازمانی ۵ تا ۷
تحلیل ذینفعان ۸ تا ۱۰
ماموریت ۱۱ تا ۱۳
شناخت محیط سازمانی ۱۴ تا ۱۶
تعیین موضوعات استراتژیک ۱۷ تا ۲۱
تعیین استراتژی ۲۲ تا ۲۴
شرح طرحها و اقدامات ۲۵ تا ۲۶
چشم انداز سازمان ۲۷ تا ۳۰
برنامه عملیاتی ۳۱ تا ۳۲

 

تعاریف عملیاتی:

برنامه ریزی استراتژیک: در این تحقیق منظور از برنامه ریزی استراتژیک مشخص کردن توافق اولیه، تعیین وظایف، تحلیل ذینفعان، تنظیم بیانیه مأموریت سازمان، شناخت محیط سازمان، تعیین موضوعات استراتژیک پیش روی سازمان، تعیین استراتژیها، شرح طرحها و اقدامات، تنظیم دورنمای سازمانی برای آینده و برنامه عملیاتی یکساله در شرکت توسعه تجارت سفید دماوند است. که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته سنجیده می شود.

 

توافق اولیه: در این تحقیق مقصود از توافق اولیه، نمرات حاصل از گویه های ۱ تا ۴ پرسشنامه محقق ساخته برنامه­ریزی استراتژیک سنجیده می شود.

 

تعیین وظایف: در این تحقیق مقصود از تعیین وظایف، نمرات حاصل از گویه های ۵ تا ۷ پرسشنامه محقق ساخته برنامه ریزی استراتژیک سنجیده می شود.

 

تحلیل ذینفعان: در این تحقیق مقصود از تحلیل ذینفعان، نمرات حاصل از گویه های ۸ تا ۱۰ پرسشنامه محقق ساخته برنامه ریزی استراتژیک سنجیده می شود.

 

تنظیم بیانیه مأموریت سازمان: در این تحقیق مقصود از مأموریت، نمرات حاصل از گویه های ۱۱ تا ۱۳ پرسشنامه محقق ساخته برنامه ریزی استراتژیک سنجیده می شود.

 

شناخت محیط سازمان: در این تحقیق مقصود از شناخت محیط سازمان، نمرات حاصل از گویه های ۱۴ تا ۱۶ پرسشنامه محقق ساخته برنامه ریزی استراتژیک سنجیده می شود.

 

تعیین موضوعات استراتژیک پیش روی سازمان: در این تحقیق مقصود از موضوعات استراتژیک، نمرات حاصل از گویه های ۱۷ تا ۲۱ پرسشنامه محقق ساخته برنامه ریزی استراتژیک سنجیده می شود.

 

تعیین استراتژیها: در این تحقیق مقصود از استراتژیها ، نمرات حاصل از گویه های ۲۲ تا ۲۴ پرسشنامه محقق ساخته برنامه ریزی استراتژیک سنجیده می شود.

 

شرح طرحها و اقدامات: در این تحقیق مقصود از طرحها و اقدامات، نمرات حاصل از گویه های ۲۵ تا ۲۶ پرسشنامه محقق ساخته برنامه ریزی استراتژیک سنجیده می شود.

 

تنظیم دورنمای سازمانی برای آینده: در این تحقیق مقصود از دور نمای سازمانی، نمرات حاصل از گویه های ۲۷ تا ۳۰ پرسشنامه محقق ساخته برنامه ریزی استراتژیک سنجیده می شود.

 

 برنامه عملیاتی یکساله: در این تحقیق مقصود از برنامه عملیاتی یکساله، نمرات حاصل از گویه های ۳۱ تا ۳۲ پرسشنامه محقق ساخته برنامه ریزی استراتژیک سنجیده می شود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک برایسون”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *