دانلود رایگان پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز + ۲ مقاله رایگان

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد بهزیستی اجتماعی کیز:

 این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان بهزیستی اجتماعی (همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و پذیرش اجتماعی) می باشد.

سوالات:
۱ احساس می کنم به چیزی که آن را جامعه می نامم،تعلقی ندارم.
۲ دنیا برای من بیش از اندازه پیچیده است.
۳ رفتار من بر رفتار سایر افراد جامعه اثر می گذارد.
۴ فکر می کنم چیز با ارزشی برای ارائه دادن به دنیا دارم.
۵ معتقدم که پیشرفت جامعه متوقف شده است.
۶ فکر می کنم دیگران غیر قابل اعتماد هستند.
۷ جامعه برای افرادی مثل من رو به توسعه نیست.
۸ معتقدم مردم مهربان هستند.
۹ دانشمندان تنها کسانی هستند که می توانند چگونگی عملکرد دنیا را درک کنند.
۱۰ نمی توانم بفهمم که در دنیا چه می گذرد
۱۱ احساس می کنم بخش مهمی از جامعه هستم.
۱۲ بیشتر فرهنگها آنقدر بیگانه اند که نمی توانم آنها را درک کنم.
۱۳ معتقدم اگر حرفی برای گفتن داشته باشم،افراد جامعه به من گوش خواهند داد.
۱۴ معتقدم مردم خودمدار هستند.
۱۵ فکر نمی کنم نهادهای اجتماعی نظیر قانون و دولت بتوانند وضع زندگی مرا بهبود ببخشند.
۱۶ فکر می کنم فهمیدن دنیایی که در آن زندگی می کنم،ارزشمند است.

کیز (1998) بهزیستی اجتماعی را به عنوان گزارش شخصی افراد از کیفیت ارتبایات آنها با دیگران تعریف می کند.

از ابتدا  نیز بهزیستی اجتماعی به عنوان ادراک افراد از یکپارچگی آنها با جامعه، پذیرش دیگران، پیوستگی با اجتماع و احساس فرد از مشارکت با جامعه تعریف می شد (لارسون، 1996).

چنانچه در سال 1948 سازمان بهداشت جهانی، بهزیستی اجتماعی را یکی از چند متغیر کلی سلامت فرد تعریف کرد.

در این پژوهش منظور از  بهزیستی اجتماعی نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 33 گویه ای پرسشنامة بهزیستی اجتماعی می­دهند .

مولفه های پرسشنامه

بعد سوالات مربوطه
همبستگی اجتماعی 33،29،22،20،13،11،1
انسجام اجتماعی 21،16،12،10،9،2
مشارکت اجتماعی 32،28،26،24،4،3
شکوفایی اجتماعی 30،25،18،17،15،7،5
پذیرش اجتماعی 31،27،23،19،14،8،6

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملاً مخالفم،1؛ مخالفم2؛ نظری ندارم،3؛موافقم،4؛ کاملاً موافقم؛5) می­باشد

نمره گذاری پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت می باشد که از 1 تا 5 نمره گذاری شده است.

اما این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات33،32،29،27،26،25،24،23،21،19،15،14،12،10،9،7،6،5،2،1 معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد:

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
33 – 99 – 165
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین33 تا 66 باشد، میزان سرمایه اجتماعی در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین66 تا 99 باشد،  میزان سرمایه اجتماعی در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای 99 باشد، میزان سرمایه اجتماعی بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

کیز (1998) طی دو مطالعه بر روی دو نمونه 373و 2887 نفری در آمریکا با استفاده از تحلیل عوامل ، مدل5 بعدی به کار رفته در پرسشنامه خود را از نظر تجربی مورد تایید قرار داده است .

او جهت بررسی اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرد که میزان ضرایب آلفای کرونباخ در مطالعه اول برای ابعاد انسجام اجتماعی ، شکوفایی اجتماعی ، همبستگی اجتماعی ، مشارکت اجتماعی و پذیرش اجتماعی به تربیت برابر با 57/0، 69/0، 81/0، 75/0، 77/0و در مطالعه دوم به تربیت برابر با 64/0، 64/0، 73/0، 66/0، 41/0، به دست آمده که ضرایب قابل قبولی است.

حیدری و غنایی (1387) در ایران پرسشنامه بهزیستی اجتماعی را برروی 632دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای استان مرکزی هنجاریابی کردند.

نتایج حاصل از پژوهش آنها نشان داده که اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ برابر با 83/0است و نتایج تحلیل اکتشافی موید ساختار پنج عاملی این پرسشنامه با تغییر در برخی گویه ها در جامعه دانشجویی بود.

ضریب آلفای کرونباخ نمره کلی مقیاس بهزیستی اجتماعی و مولفه های آن به تفکیک جنسیت

ضریب آلفای کرونباخ زنان مردان کل
همبستگی اجتماعی 751/0 763/0 756/0
انسجام اجتماعی 762/0 777/0 77/0
مشارکت اجتماعی 742/0 746/0 744/0
شکوفایی اجتماعی 73/0 731/0 731/0
پذیرش اجتماعی 747/0 741/0 744/0
بهزیستی اجتماعی 75/0 775/0 761/0

روایی محتوا:

 نوعی روایی است که معمولا برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود و توسط متخصصان تعیین می شود.

به منظور رواسازی مقیاس بهزیستی اجتماعی، نخست پرسشنامه مذکور به زبان فارسی ترجمه شده ، سپس ترجمه آن در اختیار مترجمی که به زبان انگلیسی تسلط کامل داشت، قرارداده شد تا نسبت به معادل بودن محتوای فارسی پرسشنامه با محتوای اصلی آن اطمینان حاصل شود.

در مرحله بعد نسخه اصلی به همراه نسخه ترجمه شده در اختیار هشت نفر از اساتید گروه روان شناسی قرار گرفت تا از جهت روایی محتوا مورد ارزیابی قرار گیرد.

روایی سازه :

جهت بررسی روایی سازه و میزان انسجام درونی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی با مولفه های آن ، ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس ها و نمره کل مورد محاسبه قرار گرفت که خلاصه نتایج آن در جدول شماره 1 ارائه شده است.

جدول 1. ماتریس همبستگی نمره کلی بهزیستی اجتماعی و مولفه های آن

متغیر همبستگی اجتماعی انسجام اجتماعی مشارکت اجتماعی شکوفایی اجتماعی پذیرش اجتماعی
بهزیستی اجتماعی ضریب پیرسون 707/0 608/0 753/0 771/0 737/0
 
سطح معنی داری0001/00001/00001/00001/00001/0

روایی عاملی :

 نوعی روایی می باشد که از طریق تحلیل عاملی به دست می آید .

به منظور بررسی روایی عاملی و اینکه پرسشنامه بهزیستی اجتماعی در جامعه ایرانی برازش دارد، از روش تحلیل عامل تاییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل5/8 استفاده شد.

نتایج حاصل از بررسی برازندگی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی در جدول شماره 2 ارائه گردیده است.

جدول2 . شاخص های نیکویی برازش الگوی اندازه گیری در کل آزمونی های پژوهش

(500= N)

شاخص نیکویی برازش عدد به دست آمده
مجذور خی / درجه آزادی(x^2/df) 79/2
ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب (RMSEA) 06/0
شاخص نیکویی برازش (GFI) 86/0
شاخص تعدیل شده نیکویی برازش (AGFI) 83/0
شاخص برازش تطبیقی (CFI) 91/0
شاخص برازش رشدی (IFI) 91/0
ریشه مجذورات میانگین باقیمانده (RMR) 07/0

منابع:

مجید صفاری نیا؛ معصومه تدریس تبریزی؛مهناز علی اکبری دهکردی. رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی در زنان و مردان ساکن شهر تهران فصلنامه  اندازه گیری تربیتی شماره 18 ، سال پنجم ، زمستان 93.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز + ۲ مقاله رایگان

  1. فرجاد دانشمند

    پرسشنامه کامل و جامع ای بود. جای تشکر و قدر دانی داره

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *