دانلود رایگان پرسشنامه ترفیعات خرده فروشی تانگ و تان (۲۰۰۳)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه ترفیعات خرده فروشی تانگ و تان(۲۰۰۳):

 

سوالات
الف) ترفیعات خرده فروشی
۱ تخفیفات قیمتی فروشگاه مناسب است.
۲ تخفیف به علت حجم خرید مشتری مناسب است.
۳ ارائه نمونه محصولات در فروشگاه در حد مطلوب است.
۴ ارائه برچسب¬های تشویقی برای حجم خاصی از خرید مطلوب است.
۵ قرعه کشی میان خریداران مداوم و منصفانه است.

معرفی ابزار

پرسشنامه ترفیعات خرده فروشی: پرسشنامه ترفیعات خرده فروشی توسط تانگ و تان (۲۰۰۳) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۵ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، این پرسشنامه توسط عبدالهی (۱۳۹۴) اعتباریابی شده است.

شیوه نمره گذاری

طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد (شامل: کاملاً موافقم تا کاملا مخالفم) در جدول زیر نشان داده شده است.

مقیاس درجه‌بندی سوالهای پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

الف: تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه

ب: تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید مثلا اگر شخصی سوال ۵ پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه در جلوی سوال ۵ عدد ۱ ( خیلی کم ) را بگذارید.

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۵ است شما باید سوالات ۱ تا ۵ را compute کنید تا مولفه x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۵ ۱۵ ۲۵
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۵ تا ۱۰ باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۰ تا ۲۰ باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۲۰ باشد، میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

تعیین پایایی و روایی ابزارهای اندازه‌گیری

برآورد پایایی پرسشنامه‌ها

برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمودن‌هایی که ویژگیهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود. در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران (۱۳۸۷) معتقدندکه «برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد» (ص ۱۶۹).

ضریب پایایی پرسشنامه‌های از طریق فرمول زیر به وسیله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

= ضریب آلفای کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

۲Sj=  واریانس سوالات آزمون

۲s= واریانس کل آزمون

مقادیر آلفای کرونباخ  پرسشنامه در پژوهش عبدالهی(۱۳۹۴)

آلفای کرانباخ وضع موجود تعداد متغیرها نوع متغیر
۸۵۶۵/۰ ۵ ترفیع

برآورد روایی پرسشنامه‌ها

روایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه‌گیری چیزی را که ادعا می‌کند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد یعنی متناسب با آن باشد و از مهمترین آن روایی صوری و محتوایی است و برای اینکه پرسشنامه‌ای حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سوالات آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

در مطالعه عبدالهی(۱۳۹۴) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.  و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و مورد تایید قرار گرفت. 

تعاریف نظری

ترفیعات خرده فروشی: ترفیعات به خلق آگاهی جمعی از فعالیت­های خرده فروشی­ها و احتمال افزایش پشتیبانی از آنان کمک می­کند. از این رو استراتژی ترفیعاتی که به طور صحیحی تدوین شده است مشتریان خرده­ فروشی را جذب و موجب ایجاد ارزش ذهنی در آنها می­شود (عبدالهی، ۱۳۹۴). منظور از ترفیع، مجموعه­ای از فعالیت­های تشویقی شامل تبلیغات، فروش حضوری، پیشبرد فروش و روابط عمومی است که برای دستیابی به اهداف برنامه فروش مورد استفاده قرار می­گیرد(روستا و همکاران، ۱۳۹۱). هنگام بررسی سیستمی شرکت­ها باید همه فعالیت­های ترفیعی به عنوان سیستم­های فرعی در درون سیستم کل بازاریابی شناسایی شود. این عمل یعنی هماهنگ کردن فعالیت­های نیروی فروش، برنامه­های تبلیغاتی و دیگر فعالیت­های تشویقی. متاسفانه در بسیاری از شرکت­ها و سازمان­های امروزی، این فعالیت­ها به صورت جداگانه وانفرادی صورت می­گیرد، برای مثال بین مدیریت تبلیغات و مدیریت فروش رقابت و برخوردهای غیرمنطقی دیده می­شود. از لحاظ تئوری­های اقتصادی، هدف اصلی ترفیعات عبارت است از تغییر محل و شکل منحنی تقاضا و درآمد برای محصولات شرکت. به طور اساسی، ترفیعات یا ارتقا عبارت است از مجموعه فعالیت­های اطلاع­رسانی، ترغیب  و اثرگذاری که این سه کاملا با هم مربوط­اند(سلطانی، ۱۳۹۲).

تعاریف عملیاتی

ترفیعات خرده فروشی:  در تحقیق حاضرتخفیفات قیمتی، تخفیف به علت حجم خرید مشتری، ارائه نمونه محصولات، ارائه برچسب­های تشویقی و قرعه­کشی میان خریداران شاخص­های سنجش متغیر ترفیعات خرده­فروشی می­باشند.

منابع:

  1. روستا احمد، ونوس داور، ابراهیمی، عبدالحمید(۱۳۹۱)، مدیریت بازاریابی، انتشارات سمت.
  2. سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (۱۳۸۷) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات آگاه.
  3. سلطانی، شیما(۱۳۹۲)، نقش مسئولیت ­اجتماعی در تصمیم­گیری خرید مشتریان در بازار اشباع شده، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی، دانشگاه گیلان.
  4. عبدالهی، فاطمه(۱۳۹۴)، بررسی تاثیر ترفیعات، محیط حاکم بر خرده­فروشی، خدمات داخل خرده­فروشی، چیدمان و طراحی داخلی خرده­فروشی بر تصویرذهنی مشتریان: پیمایشی عبدالهی، فاطمه(۱۳۹۴)، بررسی تاثیر ترفیعات، محیط حاکم بر خرده­فروشی، خدمات داخل خرده­فروشی، چیدمان و طراحی داخلی خرده­فروشی بر تصویرذهنی مشتریان: پیمایشی پیرامون فروشگاه هایپراستار، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور ورامین.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه ترفیعات خرده فروشی تانگ و تان (۲۰۰۳)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *