دانلود رایگان پرسشنامه جهت گیری‌ هدف میدگلی + ۲ مقاله رایگان

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه جهت گیری هدف: {روی لینک زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه جهت گیری هدف پیشرفت الیوت و مک گریگور

__________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه جهت گیری‌ هدف میدگلی و همکاران (۱۹۹۸):

پرسشنامه جهت گیری‌ هدف توسط میدگلی و همکاران (۱۹۹۸) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۱۸ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد.

این مقیاس از سه بعد جهت گیری های هدفی تبحری، جهت‌گیری‌های هدفی عملکردی رویکردی، جهت‌گیری های هدفی عملکردی اجتنابی و تشکیل شده است، این پرسشنامه توسط بدرلو(۱۳۹۳) اعتباریابی شده است.

سوالات:
۱ تکلیفی را دوست دارم که چیزی از آن بیاموزم، حتی اگر اشتباهات زیادی در حل آن مرتکب شوم.
۲ یک دلیل مهم اینکه تکلیف مدرسه‌ام را انجام می‌دهم این است که چیزهای جدیدی بیاموزم.
۳ تکلیف مدرسه را زمانی که مرا واقعاً به فکر وا دارد بیشتر دوست دارم.
۴ یک دلیل مهمی که تکلیف را در مدرسه انجام می‌دهم این است که می‌خواهم در آن ماهرتر و بهتر شوم.
۵ تکلیف مدرسه ام را انجام می دهم زیرا به آن علاقه دارم.
۶ یک دلیل مهم اینکه تکلیف مدرسه‌ام را انجام می‌دهم این است که از آن لذت می برم.
۷ اگر در کلاس تنها فردی بودم که می توانست به سؤالهای معلم پاسخ دهد واقعاً احساس خوبی داشتم.
۸ برایم مهم است که سایر دانش‌آموزان کلاس تصور کنند من کارم را خوب انجام می‌دهم.
۹ می‌خواهم تکلیفم را بهتر از سایر دانش‌آموزان کلاس انجام دهم.
۱۰ اگر نسبت به اکثر دانش‌آموزان کلاس تکلیفم را بهتر انجام دهم، احساس موفقیت می‌کنم.
۱۱ دوست دارم به معلم‌هایم نشان دهم که باهوش‌تر از سایر دانش‌آموزان کلاس هستم.
۱۲ اینکه تکلیفم را بهتر از سایر دانش‌آموزان مدرسه انجام دهم، برایم مهم است.
۱۳ برایم مهم است که در کلاس احمق به نظر نرسم.
۱۴ یک دلیل مهم که تکلیف مدرسه‌ام را انجام می‌دهم این است که شرمسار نشوم.

پايايي پرسشنامه‌:

براي تعيين پايايي، روشهاي مختلفي وجود دارد. در اين تحقيق براي مشخص نمودن پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمودن‌هايي كه ويژگيهاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌كنند بكار مي‌رود.

در اينگونه ابزار، پاسخ هر سوال مي‌تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند. سرمد و همكاران (1387) معتقدندكه «براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوالات پرسشنامه يا زيرآزمون و واريانس كل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضريب آلفا را بدست آورد» (ص 169).

ضريب پايايي پرسشنامه‌هاي از طريق فرمول زير به وسيله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضريب آلفاي کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

2Sj=  واريانس سوالات آزمون

2s= واريانس کل آزمونپ

اعتبار خرده آزمونهای جهت‌گیری‌هاي هدفی تبحری، عملکردی رویکردی و عملکردی اجتنابی پرسشنامه مزبور بر حسب آلفای کرانباخ بین (70/0) تا (84/0) گزارش شده است (میدگلی و همکاران، 1998).

اعتبار خرده آزمونهای پرسشنامه مزبور، به ترتیب (87/0)، (84/0) و (76/0) و اعتبار کلی بدست آمده در اجرای نهایی (87/0) بدست آمده است(کارشکی ، 1387). پایایی پرسشنامه در پژوهش بدرلو(1393) بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 84/0 محاسبه شد.

روايي پرسشنامه‌:

روايي به اين مفهوم اشاره دارد كه وسيله اندازه‌گيري چيزي را كه ادعا مي‌كند دقيقاً همان چيز را اندازه بگيرد يعني متناسب با آن باشد و از مهمترين آن روايي صوري و محتوايي است و براي اينكه پرسشنامه‌اي حداقل داراي روايي محتوايي باشد بايد سوالات آزمون با توجه به مباني تئوريك دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا ميزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

میدگلی و همکاران (1998) این پرسشنامه را روی دانش آموزان دبیرستانی اجرا کردند و همسانی درونی این پرسشنامه را با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار دادند. آن ها ضریب آلفای کرونباخ را برای خرده مقیاس اهداف تبحری برابر با 81 / 0، برای خرده مقیاس اهداف رویکردی  عملکردی برابر با 84 / 0 و برای خرده مقیاس اهداف اجتنابی  عملکردی برابر با 83 / 0 گزارش کرده اند.

در مطالعه بدرلو(1393) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.  و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و مورد تایید قرار گرفت. 

تعاریف نظری

جهت گیری‌ هدف: اهداف پیشرفت یک چارچوب ذهنی شناختی- اجتماعی است که شخص را در تفسیر موقعیت‌ها، پردازش اطلاعات، رویارویی با تکلیف و مقابله با چالش‌ها راهنمایی می‌کند(کاپلان و فلوم،2010).

اهداف پیشرفت به جهت گیری‌های هدفی فرد اشاره دارد و عبارت است از بازنمایی شناختی دانش‌آموز در مورد دلایل درگیرشدن در رفتارهای مرتبط با پیشرفت و هنجارهایی که برای قضاوت یا ارزیابی عملکرد به کار می‌برد(حجازی و نقش، 1387). هدف‌گرايي  يا هدف‌پيشرفت از جمله روزآمدترين موضوعاتي است كه در حوزة انگيزه پيشرفت توجه نظريه‌پردازان و محققان را به خود معطوف كرده است.

ایمز (١٩٩٢) در تشريح اين سازه بيان مي‌كند كه هدف‌گرايي بيان كننده‌ی الگوي منسجمي از باورها، اسناد و هيجانات فرد است كه مقاصد رفتاري او را تعيين مي‌كند و سبب مي‌شود تا نسبت به برخي موقعيت‌ها گرايش بيشتري داشته و در آن موقعيت‌ها به گونه‌اي خاص عمل‌كند. به همين خاطر آرچر (١٩٩٤) معتقد است نحوة برداشت و واكنش فرد به دنياي پيرامون تحت تأثير هدف‌گرايي قرار دارد(هاشمی و لطیفیان، 1388).

در رابطه با انگیزش فراگیران، جهت‌گیری هدف پیشرفت از جمله چهارچوبهای نظری جدید است که نقش آن به عنوان یک سازه کلیدی در مطالعه انگیزش مورد تأکید قرار گرفته است.

پژوهش‌ها نشان می دهد که کیفیت انگیزش فراگیران در کلاس درس به تعریف موفقیت در آن موقعیت بستگی دارد. اهداف موفقیت به عنوان دلایل و مقاصدی که فرد برای گرایش یا درگیرشدن در تکالیف برای خود مشخص می‌کند، تعریف می‌شود(پنتریچ، 2003).

تعاریف عملیاتی

جهت گیری‌ هدف: در پژوهش حاضر منظور از جهت گیری هدف ، میزان نمره‌ یا کمیتی که دانش‌آموز از پرسشنامه اهداف پیشرفت میدگلی و کاپلان (1998) اخذ می‌کند.

منابع:

 1. سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازي، الهه (1387) روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري.
 2. بدرلو، رضا(1393)، نقش اهداف پیشرفت، کمال‌گرایی و شخصیت در پیش بینی رضایت تحصیلی، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد سمنان.
 3. حجازی، الهه و نقش، زهرا (1387). الگوی ساختاری رابطه ادراک از ساختار کلاسف اهداف پیشرفت، خودکارامدی و خود نظم بخشی در درس ریاضی. تازه‌های علوم شناختی. 10(4)، 38-27.
 4. كارشكي، حسين (1387). نقش اهداف پيشرفت در مؤلفه‌هاي يادگيري خودتنظيمي. تازه‌هاي علوم شناختي. 10(3): 21-13.
 5. هاشمی، لادن و لطیفیان، مرتضی(1388). بررسي رابطة بين كمال گرايي و جهت گزيني هدف در ميان دانش‌آموزان پيش دانشگاهي دولتي. مطالعات روان شناختي. 5 (3)، 26-9.
 6. Kaplan, A., & Flum, H. (2010). Achievement goal orientations and identity formation styles. Journal of Educational Research Review, 5, 50-67.
 7. Midgley, C., Kaplan, A., Middleton, M., Urdan, T., Maehr. M.L., Hicks, L., Anderman, E., & Roeser, R. W. (1998).Development and validation of scales assessing students’achievement goal orientation. Contemporary EducationalPsychology, 23, 113-131.
 8. Pintrich, P.R. (2003). A motivational Science Perspective on the Role of Student Motivation in Learning and Reaching Contexts, Journal of Educational Psychology. 95, 667-686.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه جهت گیری‌ هدف میدگلی + ۲ مقاله رایگان

 1. پدرام

  کارتون درسته پرسشنامه جهت گیری‌ هدف که دانلود کردم حرف نداشت.چند تا سایت دیگه هم این پرسشنامه رو دانلود کردم. اما این یکی کامل تر بود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *