دانلود رایگان پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان حمایت اجتماعی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده (چند بعدی)

دانلود رایگان پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده/۱۲ آیتمی

دانلود رایگان پرسش نامه حمایت اجتماعی (۲۷ سوال)

دانلود رایگان پرسشنامه حمایت اجتماعی واکس

_____________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس (SS-A)  فرم دو گزینه­ای:

خواهشمند است جملات زیر را با دقت مطالعه نمائید و سپس یکی از دو گزینه را که به بهترین وجه ممکن ویژگی های شما را بیان می­کند، با درج علامت ضربدر در ستون مربوطه انتخاب کنید­.

تقاضا می­شود که به همه سوالات پاسخ دهید­.

سوالات:
۱ دوستانم به من احترام می گذارند.
۲ خانواده ام خیلی مرا مورد مراقبت قرار می دهند.
۳ دیگران برای من اهمیتی قائل نیستند.
۴ اعضای خانواده ام برای من حرمت زیادی قائل هستند.
۵ من خیلی محبوب هستم.
۶ من می توانم به دوستانم اتکا کنم.
۷ من خیلی مورد تحسین خانواده ام هستم.
۸ دیگران به من اعتنا می کنند .
۹ افراد خانواده ام صمیمانه به من عشق می ورزند.
۱۰ دوستانم نسبت به پیشرفت و سعادت من بی اعتنا هستند.
۱۱ اعضای خانواده ام به من متکی هستند.
۱۲ من از احترام زیادی برخوردار هستم.
۱۳ من می توانم به حمایت و مساعدت افراد خانواده ام متکی باشم.
۱۴ مردم مرا مورد تحسین وستایش قرار می دهند.
۱۵ من احساس میکنم که به دوستانم علاقه زیادی دارم.
۱۶ دوستانم هوای مرا دارند.
۱۷ دیگران برای من ارزش قائل هستند.
۱۸ اعضای خانواده ام واقعا به من احترام می گذارند.
۱۹ رابطه من و دوستانم خیلی برایم اهمیت دارد.
۲۰ من خواهان تعلق و دلبستگی به دیگران هستم.
۲۱ اگر فردا بمیرم افراد کمی برایم احساس تأثر ودلتنگی میکنند.
۲۲ احساس میکنم که با اعضای خانواده ام نزدیک وصمیمی نیستم
۲۳ من و دوستانم در روزهای سخت و دشوار زندگی به درد یکدیگر میخوریم.

پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس (SS-A) فرم چهار گزاینه­ای

خواهشمند است جملات زیر را با دقت مطالعه نمائید و سپس یکی از دو گزینه را که به بهترین وجه ممکن ویژگی های شما را بیان می­کند، با درج علامت ضربدر در ستون مربوطه انتخاب کنید.

تقاضا می­شود که به همه سوالات پاسخ دهید.

سوالات:
1 دوستانم به من احترام می گذارند.
2 خانواده ام خیلی مرا مورد مراقبت قرار میدهند.
3 دیگران برای من اهمیتی قائل نیستند.
4 اعضای خانواده ام برای من حرمت زیادی قائل هستند.
5 من خیلی محبوب هستم.
6 من می توانم به دوستانم اتکا کنم.
7 من خیلی مورد تحسین خانواده ام هستم.
8 دیگران به من اعتنا می کنند .
9 افراد خانواده ام صمیمانه به من عشق می ورزند.
10 دوستانم نسبت به پیشرفت و سعادت من بی اعتنا هستند.
11 اعضای خانواده ام به من متکی هستند.
12 من از احترام زیادی برخوردار هستم.
13 من می توانم به حمایت و مساعدت افراد خانواده ام متکی باشم.
14 مردم مرا مورد تحسین وستایش قرار می دهند.
15 من احساس می کنم که به دوستانم علاقه زیادی دارم.
16 دوستانم هوای مرا دارند.
17 دیگران برای من ارزش قائل هستند.
18 اعضای خانواده ام واقعا به من احترام می گذارند.
19 رابطه من و دوستانم خیلی برایم اهمیت دارد.
20 من خواهان تعلق و دلبستگی به دیگران هستم.
21 اگر فردا بمیرم افراد کمی برایم احساس تأثر ودلتنگی می کنند.
22 احساس می کنم که با اعضای خانواده ام نزدیک وصمیمی نیستم.
23 من و دوستانم در روزهای سخت و دشوار زندگی به درد یکدیگر می خوریم.
بخش دوم: معرفی پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس (SS-A)

حمايت اجتماعي كه به يك معني عبارت است از ارتباط با ديگران؛ خواه منسوبين يا دوستان، عاملي است كه وجود آن به اطمينان و خود­-شايستگي­ها براي آزمودن تجارب جديد مي­ افزايد و به عنوان شبكه­اي از ارتباطات موجب ارتقاء رفاقت و همكاري مي­شود (واي و يويي، 2004).

 حمايت اجتماعي به مراقبت، محبت، عزّت، تسلي و كمكي اطلاق مي­شود كه ساير افراد يا گروه­ها به فرد عرضه می­كنند (سارافينو، 1384، به نقل از خوش­کنش و همکاران).

همچنين حمايت اجتماعي شامل منابع اجتماعي است كه افراد آمادة دريافت آن هستند تا روابطشان را بهبود ببخشند (لورا، گراهام، و ناامی، 2007).

پرسشنامه حمایت اجتماعی (SS-A) توسط واکس، فیلیپس، هالی، تامپسون، ویلیامز و استوارت (1986) تدوین شده است.

این پرسشنامه بر پایه نظریه کوب درباره حمایت اجتماعی قرار دارد. کوب حمایت اجتماعی را به میزان برخورداری از محبت، مساعدت و توجه اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد تعریف کرده است.

 این پرسشنامه دارای 23 سوال است که سه حیطه حمایت اجتماعی را می­سنجد:

 • خانواده (8 ماده)
 • دوستان (7 ماده)
 • سایرین (8 ماده)

بخش سوم: مشخصات روانسنجی پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس (SS-A)

این پرسشنامه برای اولین بار در ایران توسط ابراهيمي قوام (۱۳۷۱) مورد استفاده قرار گرفت. وی پژوهشی را بر روي ۱۰۰ دانشجو و ۲۰۰ دانش آموز ايراني اجرا کرد و پايايي و روايي این ابزار را محاسبه کرد.

ضريب پايايي در نمونه دانشجويي در كل مقياس 90/0 و در نمونه دانش­آموزی 70/0 به دست آورد. همچنین پایایی آزمون بازآزمون این پرسشنامه در دانش­اموزان پس از شش هفته 81/0 بود.

در یک مطالعه دیگر نیز آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 81/0 به دست آمد (خوش­کنش و همکاران، 1389).

بخش چهارم: نمره­گذاری پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس (SS-A)

برای این پرسشنامه دو نوع نمره­گذاری تدوین شده است که ما نیز در اینجا هر دو فرم را آورده­ایم.

 • در فرم بلی و خیر به هر پاسخ بلی نمره یک و به هر پاسخ خیر نمره صفر بدهید.
 • در فرم لیکرت به صورت زیر نمره­گذاری صورت می­گیرد:
  • کاملاً موافقم نمره 4
  • موافقم نمره 3
  • مخالفم نمره 2
  • کاملاً مخالفم نمره 1

توجه: در هر دو فرم سوالات 3- 10- 21- 22 نمره­گذاری وارونه وارونه دارند.

توجه: در هر دو فرم نمره بالاتر نشان­دهنده حمایت اجتماعی بیشتر است.

پس از به دست آوردن نمره هر ماده، زیرمقیاس­ها به ترتیب زیر محاسبه می­گردد.

 • دوستان: 1- 6- 10- 15- 16- 19- 23
 • خانواده: 2- 4- 7- 9- 11- 13- 18- 22
 • سایرین: 3- 5- 8- 12- 14- 17- 20- 21

منابع:

 • خوش­کنش، ابولقاسم؛ اسدی، مسعود؛ شیرعلی­پور، اصغر؛ کشاورز افشار، حسین. (1389). نقش­نیازهای بنیادین و حمایت اجتماعی در سازگاری اجتماعی دانش­آموزان مقطع متوسطه. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 4 (1)، 82-94.
 • ابراهيمي قوام، صغري (1370). بررسي اعتبار سه مفهوم منبع كنترل، عزت نفس و حمايت اجتماعي، پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران.
 • Wai-yung kwong. E., yui – Huen Kwan. A. (2004). Stress management methods of the community- Dwelling Elderly in hong kong: implications for tailoring a stress reduction program. Journal Geriatiric Nurs. 25(2). 102-106.
 • Laura, J. F., Graham, J. R. & Naomi. S. (2007). Social support, self- esteem, and stress as predictors of adjustment to university among first –year under graduates. Journal of College Student Development, 48(3): 259-274.
 • Vaux, A., Phillips, J., Holly, L., Thomson, B., Williams, D., & Stewart, D. (1986). The social support appraisals (SS-A) scale: Studies of reliability and validity. American Journal of Community Psychology, 14(2), 195-219. doi: 10.1007/bf00911821

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *