دانلود رایگان پرسشنامه سلامت روانشناختی

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان سلامت روانشناختی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف و کیز – (فرم کوتاه)

دانلود رایگان پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن (فرم کوتاه)

__________________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه سلامت روانشناختی محیط کار:

پرسشنامه سلامت روانشناختی محیط کار توسط مهداد (۲۰۱۲) طراحی و اعتباریابی شده است.

این پرسشنامه شامل ۳۷ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد.

این پرسشنامه ۹ مؤلفه سلامت روان شناختی محیط کار شامل فرصت کنترل، فرصت استفاده از مهارت ها، اهداف بیرونی ایجاد شده، گوناگونی محیطی، وضوح محیطی، دسترسی به پول، امنیت جسمانی، فرصت تماس با دیگران، مقام و جایگاه اجتماعی ارزشمند، پرسشنامه توسط مهداد و همکاران (۱۳۹۱) اعتباریابی شده است.

 

سوالات:

۱ به چه اندازه ای شرایط لازم برای مشارکت در تعیین اهداف فردی در سازمان شما مهیا و فراهم است.
۲ به چه اندازه ای شرایط لازم برای مشارکت در تعیین مسیر دستیابی به اهداف در سازمان شما فراهم است.
۳ به چه میزان شرایط لازم جهت مشارکت در تعیین اهداف سازمانی در سازمان شما فراهم است.
۴ به چه اندازه ای آزادی عمل برای تعیین رویه ها و روشهای انجام کار در سازمان شما مهیا و فراهم است.
۵ به چه میزان آزادی عمل در اتخاذ تصمیمهای مربوط به کار در سازمان شما فراهم میشود.
۶ موقعیتهای چالش برانگیز برای کارکنان تا چه میزان در سازمان شما فراهم می شود.
۷ به چه اندازه ای دخالت و کنترل در روشهای انجام کار توسط کارکنان در سازمان وجود دارد.
۸ تأکید بر اجرای اوامر و دستورهای کاری به چه اندازه ای در سازمان وجود دارد.
۹ به چه اندازه ای روشهای انجام کار به کارکنان دیکته می شود.
۱۰ به چه اندازه ای فرصتهای لازم برای بروز مهارتهای کارکنان فراهم می شود.
۱۱ به چه اندازه ای زمینه و شرایط برای بروز مهارت های بالقوه کارکنان مهیا می شود.
۱۲ به چه اندازه ای سازمان فرصتهای لازم را برای استفاده از تواناییهای کارکنان خود فراهم می کند.
۱۳ به چه اندازه ای سازمان زمینه و شرایط لازم را برای بروز تواناییهای بالقوه کارکنان مهیا میکند.
۱۴ فعالیتها و وظایف کارکنان به چه میزان تکراری است.
۱۵ به چه اندازه ای شرایط لازم برای تنوع بخشیدن به فعالیتهای کارکنان فراهم میشود.
۱۶ به چه اندازه ای سازمان شرایط لازم را در جهت کاهش یکنواختی محیط کار برای کارکنان فراهم می کند.
۱۷ به چه اندازه ای وظایف، نقشها و مسئولیتهای شما روشن و واضح است.
۱۸ به چه اندازه ای دستورالعملها، آیین نامه ها، رویه ها و روشهای سازمان شما روشن و واضح است.
۱۹ به چه اندازه ای در انتظارات سازمان از شما، ابهام وجود دارد.
۲۰ به چه اندازه ای امکان دریافت بازخورد توسط کارکنان از مناسب بودن رفتارهایشان وجود دارد.
۲۱ به چه اندازه ای پرداخت دستمزدها به موقع انجام می گیرد.
۲۲ در پرداخت دستمزدهای کارکنان به چه میزان عدالت رعایت می شود.
۲۳ دستمزدهای پرداختی به کارکنان به چه میزان برای تأمین مخارج زندگی کفایت میکند.
۲۴ به چه میزان کارکنان احساس امنیت شغلی می کنند.
۲۵ در سازمان شما، سلامت و ایمنی کارکنان به چه میزان تأمین می گردد.
۲۶ در تنظیم شیفت های کاری به چه میزان به نیازهای کارکنان توجه می گردد.
۲۷ به چه میزان در جهت تأمین شرایط فیزیکی مناسب، کاهش سر و صدا، آلودگی محیط کار، تأمین سرما و گرما و تمیز بودن محیط کار اقدامات مناسب انجام می گیرد.
۲۸ به چه اندازه ای سازمان شرایط لازم را برای ارتباط مثبت بین کارکنان فراهم میکند.
۲۹ به چه اندازه ای در برقراری جوّ دوستانه و صمیمی بین کارکنان فراهم می کند.
۳۰ به چه اندازه ای سازمان به کار جمعی و گروهی بها می دهد.
۳۱ به چه اندازه ای سازمان شرایط را برای استفاده از تجربه سایر کارکنان در انجام کارها فراهم می کند.
۳۲ به چه اندازه ای شرایط برای کارکنان فراهم می شود تا در انجام کارها با دیگر همکاران همکاری کنند.
۳۳ به چه اندازه ای سازمان شرایط را برای کارکنان فراهم می کند که احساس کنند دارای شغلی با اهمیت هستند.
۳۴ به چه اندازه ای سازمان شرایط را برای کارکنان فراهم میکند که احساس احترام اجتماعی داشته باشند.
۳۵ به چه اندازه ای سازمان شرایط را برای کارکنان فراهم می نمایند که آنها احساس کنند دارای جایگاهی در جامعه هستند.
۳۶ به چه اندازه ای شرایط برای کارکنان فراهم می شود که افراد از مشارکت خود در تحقق اهداف اجتماعی آگاهی پیدا نمایند.
۳۷ به چه اندازه ای سازمان شرایط را برای کارکنان فراهم می کند که افراد از نتیجه و  حاصل کار خویش آگاهی پیدا کنند.

شیوه نمره گذاری

طيف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طيف پنج گزينه‌اي ليكرت مي‌باشد .

(شامل: هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، اغلب و همیشه) در جدول زیر نشان داده شده است.

مقياس درجه‌بندي سوالهاي پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقياس پنج درجه‌اي ليكرت

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
37 – 111 – 185
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 37 تا 74 باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 74 تا 148 باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای 148 باشد، میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

پايايي پرسشنامه‌:

براي تعيين پايايي، روشهاي مختلفي وجود دارد. در اين تحقيق براي مشخص نمودن پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است.

اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمودن‌هايي كه ويژگيهاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌كنند بكار مي‌رود.

در اينگونه ابزار، پاسخ هر سوال مي‌تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند. سرمد و همكاران (1387) معتقدندكه «براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوالات پرسشنامه يا زيرآزمون و واريانس كل را محاسبه نمود.

سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضريب آلفا را بدست آورد» (ص 169).

ضريب پايايي پرسشنامه‌هاي از طريق فرمول زير به وسيله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضريب آلفاي کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

2Sj=  واريانس سوالات آزمون

2s= واريانس کل آزمون

مهداد و همکاران(1391) آلفای کرونباخ را برای ۹ خرده مقیاس به همراه کل پرسشنامه به ترتیب به این شرح گزارش کرده اند: کل پرسشنامه ۹۴/۰، اهداف بیرونی ایجاد شده ۷۶/۰، فرصت کنترل ۵۹/۰، فرصت استفاده از مهارت ها ۸۹/۰، گوناگونی محیط ۶۶/۰، وضوح محیطی ۵۶/۰، دسترسی به پول ۵۰/۰، امنیت جسمانی ۷۹/۰، فرصت تماس با دیگران ۸۸/۰ و جایگاه اجتماعی ارزشمند ۹۲/۰٫

روايي پرسشنامه‌:

روايي به اين مفهوم اشاره دارد كه وسيله اندازه‌گيري چيزي را كه ادعا مي‌كند دقيقاً همان چيز را اندازه بگيرد يعني متناسب با آن باشد و از مهمترين آن روايي صوري و محتوايي است و براي اينكه پرسشنامه‌اي حداقل داراي روايي محتوايي باشد بايد سوالات آزمون با توجه به مباني تئوريك دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا ميزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

آلفای کرونباخ این پرسشنامه را مهداد (۱۳۸۹) ۸۷/۰ و مهداد و همکاران (۱۳۹۱) ۹۴/۰ گزارش کرده­اند. مهداد و همکاران (۱۳۹۱) روایی سازه این پرسشنامه را با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش از نوع واریماکس و بر اساس سنجه­ی کیزر، میر و اولکین برابر با ۹۲/۰ و آزمون کرویت بارتلت برابر با ۷۷/۵۳۰۶ که معنادار است (۰۰۱/۰>P)، گزارش کرده اند. بررسی و بازبینی ماتریس مؤلفه های چرخش یافته نشان داد که بیشتر سوالات بر ۹ عامل محتوایی مطرح در پرسشنامه قرار می گیرند.

تعاریف نظری

سلامت روانشناختی محیط کار:

سلامت سازمانی شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف خود به طور موثر که موجب رشد و بهبود سازمانی می گردد( شریعتمداری، 1388).

بنابراین می توان اینگونه بیان کرد سلامت سازمانی، نشانه ای از کار در شرایط سالم و درباره به حداکثر رساندن سلامتی و رفاه کارکنان است.

همچنین بروندادهای سالم برای سرمایه گذاران، جامعه، مشتریان و … را در بر دارد(هیولستون، 2009). سازمانی سالم سازمانی است که برای ادامه حیات خود قادر است به هدفهای و مقاصد انسانی خود دست یابد، موانعی را که در دستیابی به هدف هایش با آن مواجه می شود، بشناسد و این موانع را از پیش پای خود بردارد.

سازمان سالم درباره خود و موقعیتی که در آن قرار گرفته است، واقع بین و منعطف است و قادر به مقابله با هر مشکلی است (انصاری و همکاران، 1388). یکی از مهم ترین شاخص های سازمان سالم سلامت روانشناختی محیط کار می باشد، محیطی که ضمن تامین سلامت جسمانی، سلامت روانشناختی کارکنان در آن تامین شود(مهداد و همکاران، 1391).

تعاریف عملیاتی

سلامت روانشناختی محیط کار: بر اساس پرسشنامه استاندارد مهداد (1389) سنجیده می شود.

منابع:

  1. انصاری، محمد اسماعیل؛ استادی، حسین و جاوری، فرشته (1388). بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و نگرش های مثبت کاری کارکنان در ادارات امورمالیاتی استان اصفهان، فصلنامه تخصصی مالیات، 6(54)، صص 41-66.
  2. سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازي، الهه (1387) روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري.
  3. شریعتمداری، مهدی(1388)، بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با اثربخشی مدیران مدارس مدیریت آموزش و پرورش شهر تهران، علوم تربیتی، سال دوم، شماره6، صص 119-151.
  4. مهداد، علی (۱۳۸۹). روان شناسی صنعتی و سازمانی.
  5. مهداد، علی، دهقان، الهام، گلپرور، محسن و شجاع، علی (۱۳۹۱). رابطه مؤلفه های سلامت روان شناختی محیط کار با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی کارکنان شرکت پالایش گاز سرخون و قشم. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، ۱۳(۲): ۸۰
  6. Hayolston,   (2009).  Levels  of  organizational  Health  in  individualist  versus. Collectivist Societies: A Seven– Nation study. Organization Science. 7(1):236-244.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه سلامت روانشناختی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *