دانلود رایگان پرسشنامه عزت نفس الیس پوپ (۶۰ سوالی)

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

لیست پرسشنامه های عزت نفس: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای (برن رویتر)

دانلود رایگان پرسشنامه میزان اعتماد به نفس (۳۲ سوالی)

دانلود رایگان پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

دانلود رایگان پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

دانلود رایگان پرسشنامه عزت نفس کودکان

_________________________________

قسمتی از پرسشنامه عزت نفس الیس پوپ:

هدف: بررسی عزت نفس دانش آموزان از ابعاد مختلف (عزت نفس کلی، عزت نفس تحصیلی، توانایی بدنی، خانوادگی، اجتماعی)

۱ من اغلب خصوصیات خودم را دوست دارم.
۲ من از نمره هایم در مدرسه ناراضی هستم.
۳ من خیلی دست و پاچلفتی هستم.
۴ من در خانواده ام، عضو مهمی هستم.
۵ من نگران این مسئله هستم که آیا بقیه بچه ها مرا دوست دارند.
۶ من در طول هفته هر روز قسمتی از تکالیفم را انجام می دهم.
۷ من شخص مهمی هستم.
۸ روخوانی من به حد کافی خوب است.
۹ از ظاهر خودم خوشم می آید.
۱۰ هنگامی که در کنارخانواده ام هستم، احساس خوبی ندارم.
۱۱ بقیه بچه ها باعث می شوند که احساس کنم به قدر کافی خوب نیستم.
۱۲ من حرفهایی می زنم که حقیقت ندارد.
۱۳ ای کاش فرد دیگری بودم.
۱۴ ای کاش وقتی معلم درس می دهد بیشتر متوجه بشوم.
۱۵ ای کاش قدم مثل بقیه بچه های هم سنم بلند بود.
۱۶ احساس میکنم می خواهم از خانه فرار کنم.
۱۷ دوستانم به حرفهایم گوش می دهند.
۱۸ من از بازنده شدن در بازی ناراحت نمی شوم.
۱۹ من نسبت به خودم نظر خوبی ندارم.
۲۰ از طرز کارم در مدرسه احساس غرور میکنم.
۲۱ من صورت زیبایی دارم.
۲۲ من پدر و مادرم را ناراحت میکنم.
۲۳ من وقتی که با دوستانم هستم در مورد خودم احساس خوبی دارم.
۲۴ اگر از دوستم عصبانی شوم به او فحش می دهم.
۲۵ من فرد جالبی هستم.
۲۶ من در انجام کارهای مدرسه ام خیلی کند هستم.
۲۷ دوست داشتم وزنم تغییر می کرد.
۲۸ من پسر/دختر خوبی نیستم.
۲۹ من احساس تنهایی می کنم.
۳۰ بدون این که به من تذکر بدهند، رختخوابم را جمع می کنم.
۳۱ من آدم خوبی هستم.
۳۲ وقتی در مدرسه هستم در مورد خودم احساس خوبی دارم.
۳۳ من لبخند زبیایی دارم.
۳۴ پدر و مادرم برای افتخار کردن به من بقدر کافی دلیل دارند.
۳۵ ای کاش می توانستم راحت تر دوست پیدا کنم.
۳۶ اگر واقعاً بخواهم در بازی برنده شوم، باید تقلب کنم.
۳۷ از این که چنین آدمی هستم، راضی ام.
۳۸ در تکالیف مدرسه فعال نیستم.
۳۹ از ظاهر خودم بدم می آید.
۴۰ من یکی از بهترین خانواده ها را در دنیا دارم.
۴۱ ای کاش دوستانی داشتم که مرا واقعاً دوست داشته باشند.
۴۲ هنگامی که موقع خوابم برسد، بدون هیچ شکایتی به رختخواب می روم.
۴۳ من کارها را درست انجام نمی دهم.
۴۴ فکر می کنم کارنامه هایم خوبند.
۴۵ در ورزشها و بازیهای مورد علاقه ام موفق هستم.
۴۶ خانواده ام از من ناراضی هستند.
۴۷ هر وقت بخواهم می توانم دوستانی پیدا کنم.
۴۸ هر گاه پدر و مادرم با کاری که واقعاً دلم می خواهد انجام دهم، مخالفت کنند عصبانی می شوم.
۴۹ احساس درماندگی می کنم.
۵۰ ای کاش دانش آموز بهتری بودم.
۵۱ دلم می خواهد شبیه فرد دیگری باشم.
۵۲ فکر می کنم اگر به طور کلی رفتارم را تغییر دهم، والدینم خوشحال می شوند.
۵۳ من به تعداد کافی دوست دارم.
۵۴ دندانهایم را بعد از هر وعده غذا مسواک می زنم.
۵۵ نسبت به هیچ یک از خصوصیاتم مغرور نیستم.
۵۶ به قدر کافی در ریاضیات زرنگ هستم.
۵۷ هیکل خوبی دارم.
۵۸ رفتارم را زمانی که در کنار خانواده ام هستم، دوست دارم.
۵۹ من دوست خوبی هستم.
۶۰ وقتی اشتباه می کنم کاری می کنم تا فرد دیگری را سرزنش کنند.

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 60 سوال بوده و هدف آن بررسی عزت نفس دانش آموزان از ابعاد مختلف (عزت نفس کلی، عزت نفس تحصیلی، توانایی بدنی، خانوادگی، اجتماعی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است:

پرسشنامه فوق دارای نه خرده مقیاس بوده که سوالات مربوط به هر بعد در زیر ارائه گردیده است:

نکته: اعداديکه داخل پرانتز هستند برعکس نمره گذاری می شوند.

 1)مقياس کلی: عزت نفس کلی شخص را مورد ارزيابی قرار می دهد و سوالهای 1-7-13- (19) – 25-31-37- (43)- (49) و (55) مربوط به آن است

2)مقياس تحصيلی: در اين قسمت عزت نفس تحصيلی ارزيابی می شود يعنی به نگرش شخص راجع به توانايی تحصيلی او پی می بريم. سوالهای اين خرده مقياس عبارتند از : (2)- 8- (14)- 20- (26)-32- (38)- 44- (50)-56

 3)مقياس بدنی : اين سوالها در مورد توانايی بدنی اشخاص مطرح می شود و عزت نفس بدنی آنها را مشخص می کند. سوالهای اين قسمت عبارتند از (3) -9 – (15)-2- (27)-33- 39-45- (51)-57

 4) مقياس خانوادگی: در اين مقياس نظر شخص راجع به خانواده خودش سنجيده می شود و با جواب به اين سوالها از نحوه نگرش او درباره خانواده اش با اطلاع می شويم اين سوالها عبارتند از: 4-10- (16) – 28-34-40-46- (52)- (58)

5)مقياس اجتماعی: با استفاده از اين مقياس مسايل اجتماعی اشخاص بررسی می شود که چگونه با اجتماع ارتباط برقرارکنند و نگرش آنها نسبت به اجتماع چگونه است اين سوالها عبارتند از (5)-(11)-17-33-(29)-(35)-(41)-47-53-59

6) مقياس دروغياب : اين قسمت برای تعيين روايی آزمون است. اگر آزمودنيها يا اشخاصی که تحت بررسی هستند پاسخهای جامعه پسند بدهند و احساس واقعی خود را بيان نکنند با پاسخ آزمودنيها به اين سوالها به چنين موقعيتهايی پی خواهند برد: سوالها عبارتند از : 6- (12) -18-(24)-30-36-42-(48)-54- (60)

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. نمرات بالاتر نشان دهنده عزت نفس بالاتر در فرد پاسخ دهنده خواهد بود و برعکس.

روایی و پایایی

اكبري آورزمان (1371) در پژوهش خود با استفاده از يك نمونه 40 نفري دانش آموزان پسر و دختر سال سوم راهنمايي نشان داد ميان آزمون عزت نفس اليس پوپ و آزمون عزت نفس كوپر اسميت همبستگي 65/0 وجوددارد كه اين را بعنوان اعتبار همگراي آزمون عزت نفس اليس پوپ مي توان مورد نظر قرار داد.

فاتحي زاده و امامي(1378) ضريب پايايي آين آزمون را 85/0 (به نقل از غفاری، و مظاهري و عمكاران ضريب پايايي آين آزمون را 73/0 محاسبه كرده اند.

منابع:

 اكبري آورزمان، حميدرضا، (1371)، رابطه حمايت اجتماعي موسسات رفاهي با عزت نفس فرزندان خانواده هاي تحت پوشش- پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي دانشگاه علامه طباطبايي.

مظاهري، اكرم،  باغبان، ايران، فاتحي زاده، مريم (1385)، تاثير آموزش گروهي به شيوه هاي رفتاري و رفتاري شناختي بر غزت نفس دانشجويان دختر خوابگاه دانشگاه اصفهان – مجله دانش و پژوهش در روانشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان اصفهان،  شماره 29 پاييز 1385 ، صص 128-117

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه عزت نفس الیس پوپ (۶۰ سوالی)

  1. خدايار

    پرسشنامه عزت نفس رو دانلود کردم. عالی بود

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *