دانلود رایگان پرسشنامه عملکرد مالی شرکت های صادراتی

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

 

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه عملکرد مالی شرکت های صادراتی:

 

پرسشنامه استاندارد عملکرد مالی شرکت های صادراتی توسط مغروری در سال ۹۶ ساخته شد و پرسشنامه۳ سوال  و با استفاده از طیف لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده۸۸/۰ باشد.
تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :
ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد، اکثر اطلاعات مالی مورد نیاز تحلیلگران را پوشش می‌دهند؛ اما جزییات دقیق‌تر عملکرد مالی شرکت‌ها را می‌توان از سایر بخش‌های گزارش سالانه استخراج کرد. این گزارش‌های مالی شامل مواردی نظیر یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی، گزارش تحلیلی هیئت‌مدیره و گزارش حسابرس می‌شود.
یادداشت‌های توضیحی، اطلاعات تکمیلی درباره حساب‌های مندرج در صورت‌های مالی مانند ریز دارایی‌های ثابت و جدول خرید یا فروش آن‌ها، روش حسابداری محاسبه استهلاک دارایی‌ها، رویه‌های حسابداری، ریز تعهدات و دیون شرکت و … است.
گزارش مدیریت، شامل روندهای مالی شرکت، رویدادهای با اهمیت مؤثر بر شرکت، طرح‌های توسعه‌ای آتی شرکت، رویدادهای مؤثر بر نقدینگی شرکت و … است.
گزارش حسابرس، اظهارنظر حسابرس مستقل شرکت را درباره منصفانه بودن صورت‌های مالی شرکت نشان می‌دهد.
تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
متغیر عملکرد مالی شرکت های صادراتی به وسیله گویه های ۱ تا ۱۲ سنجیده می شود.
.مولفه های پرسشنامه :
مولفه های پرسشنامه منابع سوالات
عملکرد مالی شرکت های صادراتی مغروری(۱۳۹۶) ۳-۱
پاسخگوی گرامی
ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.
اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵ ۲۶-۳۰ ۳۱-۳۵ ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر فوق دیپلم لیسانس کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر ۶ تا ۱۰سال ۱۱ تا۱۵سال بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)
سوالات:
ردیف عوامل خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم
عملکرد مالی شرکت های صادراتی عملکرد مالی شرکت های صادراتی
۱میزان قابل توجهی از فروش کل شرکت از طریق صادرات است
۲میزان قابل توجهی از سود خالص شرکت از طریق صادرات است
۳عملکرد مالی صادرات در این شرکت در سطح مطلوبی قرار دارد
به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.
A. تحلیل بر اساس مولفه¬های پرسشنامه
B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده
تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه
به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه¬ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه¬ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها
چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم
مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .
مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.
به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.
مرحله سوم. حالا شما هم مولفه¬ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.
مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.
• نمره گذاری پرسشنامه:
بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است
گزینه خیلی کم کم تا حدودی زیاد خیلی زیاد
امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه
بر اساس این روش از تحلیل شما نمره¬های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.
توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید
مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است
تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره
حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۳ ۶ ۱۲
– در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۳تا ۶باشد،  میزان عملکرد مالی شرکت های صادراتی در این جامعه ضعیف می باشد.
– در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۶ تا ۱۲اشد،  میزان عملکرد مالی شرکت های صادراتی در این جامعه در سطح متوسطی می باشد.
– در صورتی که نمرات بالای۱۲باشد،  میزان عملکرد مالی شرکت های صادراتی در این جامعه بسیار خوب می باشد.
روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می¬گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه-گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می¬دهد.
در پژوهش مغروری(۱۳۹۶) بین خرده مقیاس های پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری بازارهای خارج و عملکرد مالی شرکت صادراتی همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.
همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه¬گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می¬گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می¬شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عملکرد مالی شرکت های صادراتی ۸۸/. می باشد.
متغیرها تعداد سوال ها سطح قابل قبول ضریب آلفای کرونباخ
عملکرد مالی شرکت های صادراتی ۳ ۷/۰ ۸۸/۰
منبع:
مغروری، محمد(۱۳۹۶) شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر یادگیری بازارهای خارجی و تاثیر آن بر عملکرد مالی شرکت ( مطالعه موردی: شرکت های صادراتی زعفران در مشهد )،مدیریت بازاریابی ، دانشگاه آزاد نیشابور

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه عملکرد مالی شرکت های صادراتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *