دانلود رایگان پرسشنامه مشکلات بین فردی ۳۲ سؤالی – بار خام و همکاران

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه مشکلات بین فردی ۳۲ سؤالی (۳۲-IIP) (بار خام و همکاران، ۱۹۹۹) :

 فرم ۳۲ سؤالی مقیاس مشکلات بین فردی، یک ابزار خودگزارش دهی است که گویه های آن در رابطه با مشکلاتی است که افراد به طور معمول در روابط بین فردی تجربه می کنند. این فرم توسط بارخام و همکاران به عنوان یک نسخه کوتاه از فرم اصلی ( فرم ۱۲۷ سؤالی) به منظور استفاده از این ابزار در خدمات بالینی طراحی شد. این فرم بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی از فرم ۱۲۷ سؤالی و با در نظر گرفتن چهار گویه ای که بیشترین بار عاملی را در هر ریز مقیاس دارند، به دست آمد. این مقیاس دارای ۸ زیر مقیاس می باشد: مردم آمیزی، جرأت ورزی، مشارکت با دیگران، حمایت از دیگران، پرخاشگری، گشودگی، در نظر گرفتن دیگران و وابستگی به دیگران.

این گویه ها بر روی یک مقیاس لیکرت ۵ درجه ای از صفر(به هیچ وجه) تا ۵ (به شدت) نمره گذاری می شوند. فرم تهیه شده توسط بارخام و همکاران دارای روایی و اعتبار بالایی می باشد. کلیه گویه های این مقیاس به دو دسته کلی تقسیم میشوند. بعضی از آنها با عبارت “انجام دادن آن کار برایم دشوار است” (پیوستن به گروهها برایم دشوار است و بعضی دیگر با عبارت “آن کار را خیلی زیاد انجام میدهم” (خیلی به دیگران وابسته هستم) مطرح می شود.

 این پرسشنامه در اصل ۳۲ گویه دارد که بارخام و همکاران در سال ۱۹۹۶ آن‌را طراحی نموده‌اند که در هنجاریابی ایرانی پرسش‌های آن به ۲۹ سوال تقلیل یافت. پرسشنامه حاضر دارای شش زیرمقیاس است که عبارتند از: صراحت و مردم‌آمیزی، گشودگی، در نظر گرفتن دیگران، پرخاشگری، حمایت‌گری، و مشارکت و وابستگی.

سوالات:
۱ پیوستن به گروه ها برایم دشوار است
۲ به راحتی نمی توانم در برابر دیگران برخورد قاطعی داشته باشم
۳ دوست شدن با دیگران برایم دشوار است
۴ مخالفت با دیگران برایم دشوار است
۵ اینکه یک تعهد طولانی مدت با کسی داشته باشم، برایم دشوار است
۶ معاشرت با دیگران برایم دشوار است
۷ ابراز احساسات و عواطف به دیگران برایم دشوار است
۸ احساس آرامش در حضور دیگران برایم دشوار است
۹ گفتن مسائل شخصی به دیگران برایم دشوار است
۱۰ برایم دشوار است که در موقع لزوم نسبت به عقیده ام محکم و استوار باشم.
۱۱ برایم دشوار است که نسبت به کسی احساس عشق داشته باشم
۱۲ حمایت دیگران برای اینکه به اهدافشان برسند، برایم دشوار است
۱۳ برایم دشوار است که از دل و جان برای مشکلات دیگران مایه بگذارم.
۱۴ برایم دشوار است که نیازهای شخص دیگری را بر نیازهای خودم مقدم بشمارم
۱۵ پیروی از دستورات افرادی که بر من اقتدار دارند، برایم دشوار است.
۱۶ برایم دشوار است که با دیگران راحت باشم و احساساتم را با آنها در میان بگذارم.
۱۷ برایم دشوار است زمانی که فردی مشکل دارد، به فکر آسایش و راحتی خودم باشم.
۱۸ زیاد با دیگران دعوا میکنم.
۱۹ به آسانی ناراحت و عصبانی میشوم
۲۰ خیلی انتظار دارم که دیگران، مرا مورد تحسین قرار دهند.
۲۱ خیلی به دیگران وابسته هستیم
۲۲ با دیگران خیلی راحت هستم.
۲۳ تا حد زیادی خواسته های دیگران را بر خواست خودم، مقدم میشمارم.
۲۴ نسبت به دیگران خیلی بخشش و کرم دارم
۲۵ خیلی نگران واکنش دیگران نسبت به خودم هستم
۲۶ به آسانی از کوره در می روم.
۲۷ مسائل شخصی ام را خیلی زیاد با دیگران در میان می گذارم
۲۸ خیلی با دیگران جر و بحث می کنم.
۲۹ آرنج و ناراحتی دیگران خیلی مرا تحت تأثیر قرار میدهد

 

 

شیوه نمره گذاری

در طراحی پرسشنامه از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده که یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیره گیری به شمار می رود. امتیاز بندی پرسشنامه بصورت زیر می باشد:

 

پرسشنامه مشکلات بین فردی IIP دارای شش بعد بوده که در جدول زیر ابعاد و نیز شماره سوال مربوط به هر بعد ارائه گردیده است:

سوالات مربوط به هر خرده مقیاس خرده مقیاس
۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰ صراحت و مردم آمیزی
۹، ۱۶، ۲۲، ۲۷ گشودگی
۱۷، ۲۳، ۲۴، ۲۹ در نظر گرفتن دیگران
۱۸، ۱۹، ۲۶، ۲۸ پرخاشگری
۵، ۷، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، حمایت گری و مشارکت
۲۰، ۲۱، ۲۵ وابستگی

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات مربوط به سوالات آن بعد را با هم محاسبه نمائید.

 

روایی و پایایی

 فرم تهیه شده توسط بارخام و همکاران (۱۹۹۶) دارای روایی و اعتبار بالایی می باشد. این مقیاس بعد از هنجاریابی در ایران از ۳۲ گویه اولیه، گویه های 6،19 و ۳۱ به دلیل بار عاملی ضعیف و قرار گرفتن هم زمان بر روی بیش از یک عامل (با بارهای عاملی نزدیک به هم از فهرست گویه های پرسشنامه حذف شدند؛ و درنهایت این مقیاس به ۲۹ گویه تقلیل یافته است (فتح و همکاران، ۱۳۹۲) دامنه نمرات نیز محدوده ۱۱۶،. می باشد. فرم ۲۹ سؤالی در مطالعات متعدد (فتح و همکاران، ۲۰۱۳) ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و خرده مقیاس های صراحت و مردم آمیزی، گشودگی، در نظر گرفتن دیگران، پرخاشگری، حمایت گری و مشارکت و وابستگی به ترتیب 82/0، 83/0، 63/0، 60/0، 83/0،71/0، 63/0 گزارش شده است که نشانه همسانی درونی مناسب مقیاس است. در پژوهش دیگری نیز ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و خرده مقیاس های صراحت و مردم آمیزی، گشودگی، در نظر گرفتن دیگران، پرخاشگری، حمایت گری و مشارکت و وابستگی به ترتیب 79/0، 75/0، 60/0، 60/0، 73/0، 70/0، 65/0  به دست آمد (خواجه و همکاران، ۱۳۹۵).

 

 

تعریف مفهومی

مشکلات بین فردی مشکلاتی هستند که در رابطه با دیگران تجربه می شوند و ایجاد آشفتگی روانی می کنند یا با آشفتگی های روانی در ارتباط قرار می گیرند (هرویتز،۱۹۸۸، به نقل از بشارت، ۱۳۸۸).

 

تعریف عملیاتی

مشکلات بین فردی: عبارت است از نمره ای که شرکت کنندگان در تحقیق از پاسخگویی به پرسشنامه ۲۹ سوالی هنجاریابی شده مشکلات بین فردی بارخام و همکاران (۱۹۹۶) به دست آوردند.

 

منابع:

بشارت، محمدعلی. (۱۳۸۸). ناگویی هیجانی و مشکلات بین شخصی، مطالعات تربیتی و روانشناسی، سال دهم (۱)، ۱۲۹.

خواجه، فرزانه؛ خضری مقدم و نوشیروان. (2016).رابطه ی ناگویی هیجانی و مشکلات بین شخصی با رضایت زناشویی در پرستاران زن متأهل. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 14 ( 7 ،) 630 ، 638.

فتح نجمه،  آزاد فلاح پرویز، رسول زاده طباطبایی سید کاظم، چنگیز رحیمی (1392) روایی و اعتبار پرسشنامه مشکلات بین فردی (IIP-32). روانشناسی بالینی سال پنجم پاییز 1392 شماره 3 (پیاپی 19).

Barkham, M., Hardy, G. E., & Startup, M. (1996). The IIP‐32: A short version of the Inventory of Interpersonal Problems. British Journal of Clinical Psychology, 35(1), 21،35.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه مشکلات بین فردی ۳۲ سؤالی – بار خام و همکاران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *