دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس فرزندپروری ادراک شده ( پکیج کامل)

4,500 تومان

 

 

 

 

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از مقیاس فرزندپروری ادراک شده – گرولینک و همکاران(۱۹۹۷):

 

این پرسشنامه توسط گرولینک و همکاران(۱۹۹۷) تدوین شده است. این مقیاس دارای دو نسخه کودکان و دانشجویان کالج است. مقیاس برای استفاده آزمودنیهایی که در سالهای پایانی نوجوانی یا کمی بزرگتر طراحی شده است و دارای ۴۲ گویه، ۲۱ گویه برای مادر و ۲۱ گویه برای پدر دارد(گویه ها در دو نیمه برای مادر و پدر تکرار شده اند) که ۶ خرده مقیاس را می سنجد. خرده مقیاس گرمی برای هر یک از والدین دارای ۶ عبارت،درگیری ۵ عبارت و حمایت از خودمختاری ۹ عبارت می باشد. پاسخ دهی به سوالات پرسشنامه ادراک سبک فرزندپروری بر اساس مقیاس لیکرت هفت درجه ای بود. آزمودنی ها بر اساس مقیاس لیکرت هفت درجه ای، میزان موفقت یا مخالفت خود را با هر گویه گزارش کردند. در این پیوستار عدد ۱ مخالفت کامل، عدد ۷ موافقت کامل و عدد ۴ حد وسط را نشان می دهد.

کمترین نمره و بیشترین نمرهای که هر فرد در این مقیاس می تواند بگیرد ۴۲ و ۲۹۴ می باشد. این مقیاس شامل خرده مقیاسهای درگیری مادر، درگیری پدر، حمایت مادر از خودمختاری، حمایت پدر از خودمختاری، گرمی مادر و گرمی پدر می باشد. پایایی این مقیاس در منبع اصلی با استفاده از آلفای کرونباخ بین ۷۹/۰ تا ۸۶/۰ می باشد و در نسخه فارسی ضرایب آلافی کرونباخ برای خرده مقیاسها به ترتیب برابر با ۸۷/۰، ۹۳/۰، ۸۲/۰، ۸۸/۰، ۸۴/۰ و ۹۳/۰ و برای کل مقیاس ۸۳/۰ به دست آمده است.نتایج تحلیل عاملی با چرخش واریماکس نشان داد که فقط ۴۰ عبارت با نسخه اصلی هماهنگ بوده و زیر شش عامل بار می شوند(تنها، ۱۳۸۸). همچنین کارشکی(۱۳۸۷) با استفاده از آلفای کرونباخ، پایایی کلی مقیاس را ۹۳/۰ و برای زیر مقیاس درگیری ۶۴/۰، حمایت از خودمختاری ۸۴/۰ و برای گرمی۸۳/۰ گزارش کرده است.

سوالات مربوط به مادر
کاملا نادرست تا حدی درست کاملا درست
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۱-به نظر می رسد که مادرم می داند من چگونه درباره بعضی چیزها فکر می کنم.
۲-مادرم سعی می کند به من بگوید چگون زندگی ام را پیش ببرم.
۳- مادرم به دنبال وقتی است که با من صحبت کند.
۴-مادرم مرا همانگونه که هستم می پذیرد و دوست دارد.
۵-مادرم هر جا که ممکن است به من اجازه می دهد تا آنچه را که باید انجام دهم، انتخاب کنم.
۶-به نظر نمی رسد مادرم اغلب در مورد من فکر کند.
۷-مادرم به وضوح عشق و علاقه اش را نسبت به من نشان می دهد.
۸-وقتی که من مشکل دارم، مادرم به انتخاب من اهمیت می دهد و به گفته های من گوش می دهد.
۹-مادرم وقت زیادی را با من می گذراند.
۱۰-مادرم باعث می شود در من احساس خاصی ایجاد شود.
۱۱-مادرم به اجازه می دهد تا در مورد خودم تصمیم بگیرم.
۱۲-به نظر می رسد حواس مادرم همیشه متوجه من است.
۱۳-مادرم اغلب مرا نمی پذیرد و مورد تایید قرار نمی دهد.
۱۴-مادرم در انجام کارها به روش خاص خودش اصرار دارد.
۱۵-مادرم خودش را با چیزهایی که مورد توجه من است، درگیر نمی کند.
۱۶-مادرم وقتی مرا می بیند، خوشحال می شود.
۱۷-مادرم همیشه می خواهد دیدگاه مرا در نظر بگیرد و خودش را جای من بگذارد.
۱۸-مادرم وقت و انرژی زیادی برای کمک به من اختصاص می دهد.
۱۹-مادرم در انتخاب جهت گیری زندگی ام به من کمک می کند.
۲۰-به نظر می رسد مادرم در مورد من مایوس و نامید است.
۲۱-مادرم نسبت به خیلی از نیازهای من حساس نیست.
سوالات مربوط به پدر
کاملا نادرست تا حدی درست کاملا درست
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۲۲-به نظر می رسد پدرم می داند من چگونه درباره بعضی چیزها فکر می کنم.
۲۳-پدرم سعی می کند به من بگوید چگون زندگی ام را پیش ببرم.
۲۴-پدرم به دنبال وقتی است که من صحبت کند.
۲۵-پدرم مرا آنطور که هستم می پذیرد و دوستم دارد.
۲۶-پدرم هر جا که ممکن است به من اجازه می دهد تا آنچه را که باید انجام دهم را انتخاب کنم.
۲۷-به نظر نمی رسد پدرم اغلب در مورد من فکر کند.
۲۸-پدرم به وضوح عشق و علاقه اش را نسبت به من نشان می دهد.
۲۹-وقتی من مشکل دارم، پدرم به انتخاب من اهمیت می دهد و به گفته های من گوش می کند.
۳۰-پدرم وقت زیادی را با من می گذراند.
۳۱-پدرم باعث می شود در من احساس خاصی ایجاد شود.
۳۲-پدرم به من اجازه می دهد تا در مورد خودم تصمیم بگیرم.
۳۳-به نظر می رسد حواس پدرم همیشه متوجه من است.
۳۴-پدرم اغلب مرا نمی پذیرد و مورد تایید قرار نمی دهد.
۳۵- پدرم در انجام کارها به روش خاص خودش اصرار دارد.
۳۶-پدرم خودش را با چیزهایی که مورد توجه من است، درگیر نمی کند.
۳۷-پدرم وقتی مرا می بیند، خوشحال می شود.
۳۸-پدرم همیشه می خواهد دیگاه مرا در نظر بگیرد.
۳۹-پدرم وقت و انرژی زیادی برای کمک به من اختصاص می دهد.
۴۰-پدرم به من در انتخاب جهت زندگی ام کمک می کند.
۴۱-به نظر می رسد پدرم در مورد من مایوس و نا امید است.
۴۲-پدرم نسبت به خیلی از نیازهای من حساس نیست.

روش نمره گذاری پرسشنامه: نمره های سوالات زیر معکوس نمره گذاری می شوند: ۲، ۶، ۱۳، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۲۰، ۲۱، ۲۳، ۲۷، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۴۱، ۴۲٫

سوالات مربوط به هر مولفه
اشتغال مادر به فرزند(Mother Involvement) 3,6(R),9,12(R),15(R), 18
حمایت از خودمختاری از طرف مادر(Mother Autonomy Support) 1,2(R), 5,8,11,14(R), 17, 19,21(R)
گرمی مادر(Mother Warmth) 4,7,10,13(R), 16, 20(R)
اشتغال پدر به فرزند(Father Involvement) 24,27(R), 30, 33(R), 36(R), 39
حمایت از خودمختاری فرزند از جانب پدر(Father Autonomy Support) 22, 23(R), 26, 29, 32, 35(R), 38, 40, 42(R)
گرمی پدر(Father Warmth) 25,28, 31,34(R), 37, 41(R)

علامت R در جدول فوق مشخص کننده سوالاتی است که دارای نمره گذاری معکوس هستند.

روابط بین کودکان و سایر اعضاء خانواده را می توان به عنوان نظام یا شبکه ای از بخشهایی دانست که در ارتباط متقابل با یکدیگرند. والدین ممکن است هم فرزند خودشان را دوست بدارند و هم اینکه آنها را طرد کنند؛ و یا اینکه در عین دوست داشتن آنها، در انضباط نیز سخت گیری نمایند. پاسخ کودک نیز صرفا به یک جنبه از رفتار والدین یا شخصیت آنها ارتباط نمی یابد، بلکه تحت تاثیر ترکیبی از عوامل مختلف است(صغری باقرپور کماچالی و همکاران، ۱۳۸۴). در یک بررسی، “پارکر” (۱۹۹۲)، نشان داد که افرادی که نیازهای دوره کودکی شان به گونه ای مناسب ارضا نشده باشند، به هنگام وقوع فقدانها احتمال بیشتر وجود دارد که دچار افسردگی شوند و در این افراد سبک والدین آنها به صورت یک شیوه مهار فاقد احساس، یعنی ملغمه ای از کم توجهی و بیش حمایت گری بوده است.

منابع:

سالاری، مریم(۱۳۹۰). رابطه فرزند پروری و ارزشیابی کلاسی ادراک شده در گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد.

میری، میرنادر؛ بهرامی احسان، هادی و بهرامی زاده، حمید(۱۳۹۱). رابطه سبکهای تربیتی ادراک شده پدر و رفتارهای پرخطر. فصلنامه علوم روانشناختی – شماره۴۱، صص.۹۱-۷۸٫

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس فرزندپروری ادراک شده ( پکیج کامل)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *