دانلود رایگان پرسشنامه نگرش مذهبی گلریز و براهنی + ۴ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

لیست پرسشنامه های باورهای مذهبی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

دانلود رایگانپرسشنامه سنجش رشد اعتقادی + ۴ مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه سنجش نگرش مذهبی خدایاری فرد

دانلود رایگان پرسشنامه سنجش اعتقادات مذهبی

دانلود رایگان پرسشنامه باورهای مذهبی جورج

________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه نگرش مذهبی گلریز و براهنی (۱۹۵۳):

پرسشنامه نگرش مذهبی توسط گلریز و براهنی (۱۳۵۳) طراحی و اعتباریابی شده است.

این پرسشنامه شامل ۲۵ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، این پرسشنامه توسط منزوی(۱۳۹۳) اعتباریابی شده است.

سوالات:
۱ اگر افرادی که در راس کارهای مهم قرار دارند معتقد به اصول دینی باشند بسیاری از مشکلات اجتماعی حل خواهد شد.
۲ پیروی از قوانین دینی کلید خوشبختی است.
۳ سعادت آدمی فقط از طریق پیشرفت علم فراهم می گرددودین مانع پیشرفت علم است.
۴ سرنوشت آدمی به دست خداوند تعیین می گرددوکوشش وتلاش  به کلی بی فایده است.
۵ خوشبختی معنوی به خوشبختی مادی بستگی دارد ووقتی فرد از نظر مادی موفق می شود سعادت او تکمیل است.
۶ سستی ایمان واعتقادات دینی سرچشمه فساد اخلاقی است.
۷ دین حقایق زندگی را بیان می کند و بهترین راهنمای فرد در زندگی است.
۸ استفاده از سرگرمیهایی مانند سینما وتئاتر وغیره تضادی با اعتقادات ندارد.
۹ خداوند وجود ندارد وساخته وپرداخته فکر بشر است .
۱۰ جن وپری موجودات خیالی هستند ودلیلی ندارد که در ضمن معتقد بودند به خداوند به آنها هم معتقد باشیم.
۱۱ همه چیز در این دنیا پاداش داده می شود ودنیای دیگری وجود ندارد .
۱۲ لزومی ندارد که در ضمن اعتقاد به خداوند،به زندگی پس از مرگ هم معتقد باشیم .
۱۳ داستانهایی که در کتب دینی آمده اند دور از ذهن هستند وبا عقل قابل قبول نیستند.
۱۴ علاوه بر رفاه مادی،وجوداعتقادات دینی برای سعادت انسان لازم است.
۱۵ انسان در تعیین سرنوشت خود کاملا” آزاد است وخداوند در تعیین آن دخالتی ندارد.
۱۶ اعتقاد به اصول و قوانین دینی لازم است ولی باید آنها را با محیط اجتماعی تطبیق داد.
۱۷ با توجه به این نکته که پیشرفت روز افزون علم ودانش هنوز،بشر قادر نیست حتی یک سلول زنده را به وجود آورد،باید به وجود یک خالق وخداوند معتقد بود.
۱۸ مبانی اساسی دین،در هر عصری صادق است ولی جزئیات اعمال ووظایف دینی باید با شرایط عصر تغییر کند.
۱۹ دین یک امر فردیست وارتباطی با مسایل اجتماعی ندارد.
۲۰ من به خداوند ایمان دارم ولی فکر می کنم که بهشت دوزخی وجود ندارد .
۲۱ تعلیمات دینی باید در مدارس و دانشگاهها اجباری شود.
۲۲ اگر فرد پشتکارداشته باشد واز هوش کافی برخوردار باشد بدون اعتقاد به دین هم خوشبخت خواهد شد.
۲۳ برای دفاع از اعتقادات دینی باید همه چیز،حتی جان خود را فدا کرد.
۲۴ در حوادث زندگی همه چیز طبق اصول علمی اتفاق می افتد که علت بعضی از آنها معلوم وعلت بعضی دیگر با پیشرفت علم معلوم خواهد شد.
۲۵ بعضی از قوانین دینی قابل اجرا در اجتماع نیستند.

 

شیوه نمره گذاری

طيف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طيف پنج گزينه‌اي ليكرت مي‌باشد (شامل: کاملاً موافقم تا کاملا مخالفم) نشان داده شده است.

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
25 – 75 – 125

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 1 تا 25 باشد،  میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 25 تا 75 باشد،  میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.

در صورتی که نمرات بالای 75 باشد،  میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

 

پايايي پرسشنامه‌:

براي تعيين پايايي، روشهاي مختلفي وجود دارد. در اين تحقيق براي مشخص نمودن پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمودن‌هايي كه ويژگيهاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌كنند بكار مي‌رود.

در اينگونه ابزار، پاسخ هر سوال مي‌تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند. سرمد و همكاران (1387) معتقدندكه «براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوالات پرسشنامه يا زيرآزمون و واريانس كل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضريب آلفا را بدست آورد» (ص 169).

 

روايي پرسشنامه‌:

روايي به اين مفهوم اشاره دارد كه وسيله اندازه‌گيري چيزي را كه ادعا مي‌كند دقيقاً همان چيز را اندازه بگيرد يعني متناسب با آن باشد و از مهمترين آن روايي صوري و محتوايي است و براي اينكه پرسشنامه‌اي حداقل داراي روايي محتوايي باشد بايد سوالات آزمون با توجه به مباني تئوريك دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا ميزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

در مطالعه منزوی(1393) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.  و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و اصطلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید . 

 

تعاریف نظری

  نگرش مذهبی اعتقادات منسجم ویکپارچه توحیدی است که خداوند را محور امور دانسته وارزشها، اخلاقیات و آداب و رسوم و رفتاهای انسان را با یکدیگر و طبیعت وخویش تنظیم می نماید. (خدایاری فرد و همکاران،1381). نگرش عبارت است از یک روش نسبتأ ثابت در فکر و احساس رفتار نسبت به افراد گروه‌ها و موضوع‌های اجتماعی ،یا قدری وسیع تر هر گونه حادثه ای در محیط فرد.

 مولفه های نگرش عبارتند از عقاید احساسات تمایلات رفتاری.  نگرش مذهبی یعنی حضور همه جانبه معنویت در زندگی فردی واجتماعی(نصیحت کن،1389). روانشناسی دینی که عبارت است از مطالعه مذهب و پدیده های مذهبی با استفاده از مفاهیم روانشناسی، اشاره به این دارد که مذهب و واقعیات روانشناسی از یکدیگر تأثیر می پذیرند. در حیطه روانشناسی دینی، تمایل فزاینده ای وجود دارد که چشم اندازهای تئوریکی، به واسطه پژوهشهای تجربی حمایت شود (منزوی، 1393).

 

تعاریف عملیاتی

دینداری و نگرش دینی و مذهبی را می‌توان به این صورت در نظر گرفت : شناخت و باور به پروردگار یکتا، انبیاء، آخرت و احکام الهی و داشتن علائق و عواطف معینی نسبت به خدا، خود، دیگران و جهان هستی در جهت تقرب به خدا و التزام و عمل به وظایف دینی و اعتقاد به اینکه قدرت خداوند تا چه اندازه در سرنوشت انسان اثر گذار می باشد.

بنابراین متغیر نگرش مذهبی یعنی  میزان دینداری و مذهبی بودن افراد بر اساس نمره ای که پس از تکمیل کردن پرسشنامه سنجش نگرش مذهبی بدست می آید مشخص می شود .

چون در این پرسشنامه برخی از باورهای وجودی مثل ترس از خدا ،اضطراب مرگ ،باور مربوط به زندگی پس از مرگ و میزان تأثیر قدرت خداوند در امور دنیوی سنجیده می‌شود (خدایاری فرد و همکاران، 1385).

 

منابع:

خدابخش،محمدرضا،منصوری،پروین. (1389).مقالهاثر بخشی آموزه های دینی بر کادر درمان،مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامائی مشهد.

خدایاری فرد،محمد، غباری بناب، باقر، شکوهی یکتا، محسن .(1381).گستره پژوهشهای روان شناختی در حوزه دین ،فصلنامه اندیشه ورفتار ،س6،ش4،صص53-45.

منزوی، حسن(1393)، رابطه نگرش مذهبي با بهزيستي روانشناختي و فرسودگي شغلي در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهركرد، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه علامه طباطبایی

نصیحت کن، زهرا.(1389).رابطه سازگاری تحصیلی با ویژگیهای شخصیتی و نگرش مذهبی در دانشجویان دختر دانشکده،  روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه نگرش مذهبی گلریز و براهنی + ۴ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *