دانلود رایگان ۲ پرسشنامه باورهای زنان از سقف شیشه ای

 

(هر کدام از پرسشنامه ها را باید جداگانه خریداری کنید)

توضیحات

(Last Updated On: آوریل 17, 2023)

پرسشنامه باورهای زنان از سقف شیشه ای

قسمتی از پرسشنامه باورهای زنان از سقف شیشه ای:

 

پرسشنامه باورهای زنان از سقف شیشه ای دارای ۳۸ سوال بوده که دارای ۴ مولفه ای ( انکار ، پذیرش ، قبول اجباری و تمایل به تغییر ) می باشد که بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ زنان در اکثر سازمانها هیچ مانع پیشرفت شغلی ندارند.
۲ زنان با استعداد توانایی غلبه بر تبعیض موجود را دارند.
۳ زنانی که تعهد کاری نسبت به شغلشان دارند میتوانند به سطوح بالا دست یابند.
۴ زنان و مردان باید به مشکلات مشابهی در محل کار غلبه کنند.
۵ زنان دارای مهارتها و قابلیتها برای رسیدن به پیشرفت تشخیص داده نمیشوند.
۶ رهبران زن به ندرت تضمین کافی بابت موفقیتشان دریافت میکنند.
۷ زنان در موقعیت های شغلی ارشد با انگ ملایم یا سخت گیر بودن مواجه ند.
۸ زنان به مدارج بالا در همه زمینه های تجارت و سیاست دست یافته اند.
۹ زنانی که امروزه کارشان را آغاز میکنند به موانع موجود مواجه خواهند شد.
۱۰ دهها سال طول خواهد کشید تا زنان با مردان در موقعیت های بالای سازمان به تساوی برسند.

پرسشنامه باورهای زنان از سقف شیشه ای 1

۳۵ تبعیض زنان یک مشکل بزرگ در کشورهای غیر غربی است.
۳۶ زنان، با میل و علاقه شبکه های اجتماعی را به منظور بالا بردن کیفیت کاری شان گسترش میدهند.
۳۷ مادر بودن برای بسیاری از زنان مهمتر از ترقی شغلی است.
۳۸ زنان نیاز به کار کردن ساعتهای طولانی را رد میکنند.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه باورهای زنان از سقف شیشه ای) اینجا کلیک کنید👉

 

_______________________________

 

پرسشنامه استاندارد سقف شیشه ای

قسمتی از پرسشنامه استاندارد سقف شیشه ای:

 

پرسشنامه استاندارد سقف شیشه ای دارای ۱۳ سوال بوده و هدف از این پرسشنامه بررسی استراتژی برای شکستن سقف شیشه ای می باشد.

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ توسعه رهبری خارج از اراده
۲ کسب تجربه مدیران صفی
۳ تشکیل شبکه با همکاران با نفوذ

پرسشنامه استاندارد سقف شیشه ای 1

۱۱ داشتن یک مربی با نفوذ
۱۲ توسعه سبکی که مردان با آن راحت هستند
۱۳ کسب تجربه بین المللی

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه استاندارد سقف شیشه ای) اینجا کلیک کنید👉

____________________

 

در دهه‌های اخیر، تعداد زنانی که به دنبال پست‌های سازمانی و مدیریتی در سطوح بالا هستند افزایش یافته است، اما درصد کارگران زن در سازمان‌های سطوح بالا هنوز در اقلیت هستند.

 

اعتقاد به موانع پیشرفت شغلی که بر زنان و اقلیت ها تحمیل شده است (سقف شیشه ای) می تواند پیشرفت شغلی آنها را افزایش یا کاهش دهد.

 

این باورها می تواند منجر به انتخاب مسیر شغلی و رفتار بلندمدت در سازمان ها شود که عبارتند از: طرد، سازگاری، پذیرش و استعفا.

 

هدف از این مطالعه سنجش میزان اعتماد به سقف شیشه ای در بین زنان شاغل بود. همچنین در این مطالعه تأثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر اطمینان سقف شیشه ای اندازه گیری شد. جامعه آماری را زنان شاغل در ستاد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با مدرک تحصیلی دیپلم یا عالی در نظر می گیرند.

 

نتایج نشان می دهد که در این جامعه، اعتقاد به انعطاف بالاترین و اعتقاد به تسلیم کمترین است. این نتیجه نشان دهنده نگاه مثبت زنان این سازمان به ارتقای شغلی است.

 

نقش زنان در توسعه جامعه امروزی ارتباط مستقیمی با اهداف توسعه اقتصادی-اجتماعی دارد و به عنوان عاملی اساسی در دگرگونی تمامی جوامع بشری تلقی می شود.

 

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر متغیرهای اعتقاد سقف شیشه ای بر جانشینی و سبک رهبری زنان در گروه پزشکی بهداشت، دانشکده پزشکی دانشگاه مشهد می باشد.

 

متغیرهای مؤثر آزمودنی‌های مورد مطالعه به ترتیب از طریق پیمایش استاندارد اسمیت (۲۰۱۲) برای اندازه‌گیری متغیرهای باور سقف شیشه‌ای، پیمایش استاندارد خداار (۱۳۹۵) برای اندازه‌گیری متغیرهای ژنتیکی و پیمایش استاندارد نجارزاده آران (۲۰۱۹) تأیید و تأیید شدند.

 

پایایی و روایی پرسشنامه به ترتیب با پایایی مختلط و تحلیل عاملی تأییدی تأیید شد و برای داده های تحقیق، آمار توصیفی و آمار استنباط به ترتیب با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart-PLS تهیه شد.

 

در این تحقیق مشخص شد که باورهای سقف شیشه‌ای بر سبک رهبری مدیریتی زنان تأثیر مثبت و معناداری دارد و باورهای سقف شیشه‌ای تأثیر مثبت و معناداری بر رحم جایگزین دارد.
علیرغم افزایش حضور زنان در محیط های کاری، ارتقاء زنان به پست های مدیریتی ارشد با سطح تحصیلات و تجربه حرفه ای آنها همخوانی ندارد.

 

پس بدیهی است که مانعی نامرئی به نام سقف شیشه ای وجود دارد. زنانی که با این مانع روبرو هستند، باورهای متفاوتی دارند که می تواند پیشرفت شغلی آنها را افزایش یا کاهش دهد. این باورها شامل انکار، انعطاف پذیری، پذیرش و کناره گیری است.

 

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر سبک رهبری بر اعتماد سقف شیشه ای زنان شاغل در ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود.

 

با تایید ماهیت توصیفی پژوهش از طریق تحلیل همبستگی، سبک های رهبری باس و آوولیو و باورهای زنان در مواجهه با سقف شیشه ای مورد بررسی قرار گرفت.

 

جامعه آماری زنان شاغل در کارمندان فارغ التحصیل یا آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. سپس با توجه به تجزیه و تحلیل های آماری، نمونه مناسبی از بین آنها انتخاب و در نهایت از طریق پرسشنامه های ساختاریافته، افکار عمومی به دست آمد.

 

نتایج نشان می دهد که سبک رهبری بر اعتماد سقف شیشه ای زنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.

 

علیرغم اینکه زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند، در اداره امور جامعه به طور یکسان از آنها استفاده نمی شود. در واقع در سال های اخیر حضور زنان در محیط های کاری اهمیت بیشتری یافته و روز به روز بر تعداد آنها افزوده می شود اما پیشرفت آنها در کارهای مدیریتی به اندازه تعداد آنها در سازمان است.

 

زنان در محیط کار با مشکلاتی مانند تبعیض در کار مواجه هستند. تعصبی که نسبت به زنان و کار آنها وجود دارد از سنت های جامعه نشات می گیرد.

 

زنان برای ورود به مشاغل مدیریتی با مشکلات زیادی روبرو هستند، اما این موانع برای مردان در جامعه وجود ندارد. زنان یکی از سرمایه های مهم در کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه هستند.

 

رهبران سازمانی باید بدانند که برای اینکه بتوانند به تغییر بازار مشتری و رقابت بین المللی در اقتصاد جهانی پاسخ دهند، باید از استعدادهای زنان و مردان در همه سطوح استفاده کنند.

 

این مقاله به بررسی مسائل مربوط به مدیریت زنان و اشاره به موانعی که در مسیر پیشرفت شغلی زنان وجود دارد و همچنین پیشنهاداتی برای رفع این موانع ارائه شده است.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان ۲ پرسشنامه باورهای زنان از سقف شیشه ای”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *