سوالات استخدامی نظریه های جامعه شناسی (PDF رایگان) ۱۴۰۳

۲۵,۹۰۰ تومان

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: nazarijame دسته:

توضیحات

کاملترین و مهمترین سوالات استخدامی نظریه های جامعه شناسی با پاسخنامه (بیش از ۷۰۰ سوال از مهمترین سوالات دوره های گذشته استخدامی)

چند مورد از سوالات استخدامی نظریه های جامعه شناسی:

۱- نو کارکرد گرایی جفری الکساندر عمدتا:
۱) توجه کم و پیش یکسان بر کنش و نظم دارد ☑
۲) بر نظم تأکید می کند
۳) بیشتر بر کنش تأکید می کند
۴) بر ساختارهای اجتماعیو فرهنگی تأکید خاصی دارد

 

۲-در سیستم پارسنز کدام یک از مجموعه های ساختی جزو خرده سیستم اجتماعی به شمار نمی رود؟
۱) اقتصاد
۲) حقوق
۳) سیاست
۴) فرهنگ ☑

 

۳-به عقیده………….. نظام های سوسیالیستی و سرمایه داری معاصر اصالتاً غیر عقلانی هستند و وی معتقد است که ساخت اقتصادی تنها عامل قدرت نیست.
۱) مارکوزه
۲) لوکاچ
۳) هابرماس ☑
۴) آدورنو

 

۴-کدام یک از جامعه شناسان زیر تائید کمتری بر کارکردگرایی ساختاری داشتند؟
۱) کارل مارکس ☑
۲) گوسنت کنت
۳) هربرت اسپنسر
۴) امیل دورکیم

 

۵-از نظر پاره تو کنش های غیر منطقی در کدام مقوله جای می گیرند؟
۱) ته نشت‌ها ☑
۲) مشتقات
۳) تلفیق
۴) هیچ کدام

 

نمونه سوالات استخدامی نظریه های جامعه شناسی

 

۶-هر گاه کنشگر به خود شئی و آنچه که هست مستقل از آنچه که عاید کنشگر می کند توجه نماید از نظر تالکوت پارسنز با کدامیک از صفات زیر مشخص می گردد؟
۱) ختاص گرایی
۲) دستاورد
۳) ماهیت ☑
۴) ویژگی

 

۷-از نظر شوتز:
۱) مفهوم برگشت به اشیاء با مفهوم تفهم وبری ارتباط دارد
۲) شوتز کارخود را با نقد وبری آغاز می کند
۳) مطالعه میان ذهنیت ها موضوع جامعه شناسی پدیداری است
۴) تمام موارد ☑

 

۸-نظریه انگ زنی بر فرآیندی اجتماعی تأکید دارد که:
۱) از نظر سیاسی مخالفان نظام سیاسی مطلوب شمرده می شوند
۲) با توجه به توانایی فرد ساختارها آسیب پذیریند
۳) به کمک ضوابط و قوانین آن فردی از دید سایرین خاطی قلمداد می شود ☑
۴) فرد از نظر مخالفان منحرف به حساب می آید

 

۹-پارسون سیاست رامحصول ارتباط متقابل چه عناصری می داند؟
۱) اقتصاد و اجتماع ☑
۲) اقتصاد و نظام اجتماعی
۳) اقتصاد و فرهنگ
۴) اجتماع و فرهنگ

 

۱۰-کدام دانشمند مفهوم ساخت گرایی در ارتباط با زبان شناسی را مطرح ساخت؟
۱) آلتوسر
۲) اشتروس ☑
۳) براون
۴) پارسونز

 

۱۱-مفهوم ساخت گرایی در ارتباط با زبان شناسی را کدام اندیشمند مطرح ساخت؟
۱) آلتوسر
۲) اشتروس ☑
۳) براون
۴) پارسونز

 

۱۲-هدف بلاو از ارائه نظریات تبادل تلفیقی چیست؟
۱) مخالفت با نظریه تبادل هومنز
۲) دگرگون نمودن قضایای بنیادی هومنز
۳) محدود ساختن توجه به مسائل فردی و روان شناسانه
۴) بر طرف ساختن کمبودهای نظریه تبادل هومنز و شامل کردن ساختار پهن دامنه اجتماعی ☑

 

دانلود سوالات استخدامی نظریه های جامعه شناسی

 

۱۳-آلفرد شوتس معتقد است:
۱) روش شناسی مردمی به عنوان پاسخی به مسئله نظم است
۲) نظم به وسیله افراد شرکت کننده در تعامل به وضعیت ها داده می شود و پدیده ای عینی و خارجی نیست
۳) که زندگی روزمره چیز که ما آن را عقلانیت می نامیم در حقیقت به وسیله مفروضاتی غیر علمی گوناگون تأیید می شود ☑
۴) دلیل وجود نهادهای اجتماعی طبیعت عام بشر هستند

 

۱۴-طرح این قضیه که تحلیل کارکردی باید میان سطوح گوناگون جامعه تفاوت قائل شود چرا که این رفتار می تواند برای بخشی از جامعه کارکرد مثبت و برای برخی دیگر کارکرد منفی یا کژکار کرد داشته باشد از کیست؟
۱) رابرت مرتون ☑
۲) تالکوت پارسونز
۳) جفری آلگزندر
۴) لویس گوزر

 

۱۵-دورکیم در مطالعات تطبیقی خود را برای تبیین قانون مندی های اجتماعی روی کدام یک از روش ها یا تکنیک های ذیل تأکید بیشتری می شود؟
۱) بقایا
۲) تمایز ☑
۳) توافق
۴) تمایز

 

۱۶-تحلیل مارکیست های ساختاری چگونه است؟
۱) تحلیل ایستا
۲) تحلیل تاریخی
۳) تحلیل ساختارهای مخفی و ایستا ☑
۴) همه موارد فوق

 

۱۷-صاحب نظرانی که در تشکیل مبانی نظری مبادله بیشتر موثر بوده اند عبارتند از:
۱) اسکینز- مالینوفسکی – آدام اسمیت ☑
۲) زیمل – ویر – اسکینز
۳) لوی اشتروس – دورکیم – مارسل موس
۴) مارکس – مالینوفسکی – دورکیم

 

۱۸-منظور مرتون از مفهوم آنومی عبارت است از :
۱) احساس از خودبیگانگی
۲) جدا ماندن فرد از گروه
۳) احساس بی هنجاری ☑
۴) تمایزات فرهنگی

 

۱۹-به نظر فرانکفورتی ها هدف دانش…………… عبارت است از شناخت و بررسی نیازمندهای واقعی یا تخیلی جبر تاریخی است؟
۱) علمی
۲) انتقادی ☑
۳) تفسیری
۴) هیچ کدام

 

سوالات استخدامی نظریه های جامعه شناسی با جواب

 

۲۰-دورکیم در مطالعات تطبیقی خود برای تبیین قانون مندی اجتماعی روی کدام یک از روش ها یا تکنیک های ذیل تأکید بیشتری می نمود؟
۱) بقایا
۲) تغییرات متقارن ☑
۳) توافق
۴) تمایز

 

۲۱-شکب گیری طبقه به صورت عینی واقعی به کدامیک از موارد زیر بستگی دارد «مارکس»
۱) آگاهی در خود
۲) طبقه برای خود
۳) وحدت عینی – ذهن
۴) ۲ و ۳ ☑

 

۲۲-از نظر دورکیم آگاهی به فردیت در کدام نوع جوامع بیشتر است؟
۱) جوامع دارای همبستگی مکانیکی
۲) جوامع دارای همبستگی ارگانیکی ☑
۳) در جامعه آگاهی به فردیت معنایی ندارد
۴) جوامع قطاعی

 

۲۳-کت براساس چه معیاری به تقسیم بندی علوم می پردازد؟
۱) کلیت متزاید پیچیدگی متزاید
۲) کلیت متنازل پیچیدگی متزاید ☑
۳) کلیت متنازل پیچیدگی متنازل
۴) هیچ کدام

 

۲۴-کدام متفکر ذهن انسان را در یک فراگرد اجتماعی می داند؟
۱) جورج هومتر
۲) کارل مارکس
۳) ماکس وبر
۴) هربرت مید ☑

 

۲۵-کدام یک از موارد زیر مربوط به مارکس نیست؟
۱) از خود بیگانگی
۲) ارزش اضافی
۳) تقسیم کار ☑
۴) روحیه سرمایه داری

 

۲۶- پارسنز در تحلیل کنش اجتماعی هم سطح با ارگانیسم رفتاری در سطح خرد چه عنصری رادر سطح کلان قرار می دهد؟
۱) اقتصاد ☑
۲) اجتماع
۳) سیاست
۴) فرهنگ

 

۲۷- چه کسانی در سرمایه داری انحصاری نقش قطعی دارند؟
۱) مدیریت ☑
۲) سرمایه داری
۳) سرمایه گذاری
۴) هیچکدام

 

۲۸- اراده گرایی در نظریات پارسونز به معنای …………………
۱) بی اراده بودن فرد در ساختار اجتماعی است
۲)اراده آزاده انسان ها برای ایجاد تغییرات در سازمان می باشد
۳) اراده آزاد انسان ها برای گزینش هایشان می باشد
۴) اراده افراد تحت تأثیر هنجارها افکار و موقعیت ها عمل می کند ☑

 

سوالات نظریه های جامعه شناسی برای استخدامی

 

۲۹-از نظر رادکلیف براون محور اصلی ایجاد وحدت در شبکه روابط اجتماعی چیست؟
۱) عناصر و ترکیب های فرهنگی
۲) منزلت و قدرت های اجتماعی
۳) کارکردها و ساختارهای اجتماعی
۴) پایگاه ها و نقش های اجتماعی ☑

 

۳۰- کدام مورد در ارتباط با نقد نظر هابرماس صحیح است؟
۱) غیر تاریخی است
۲) بر نقدجوامع جدید تمرکز دارد
۳) تحلیل اقتصادی را نادیده گرفته است
۴) تمامی موارد ☑

 

۳۱- با توجه به نظریه مبادله هومنز کدام عبارت در اصطلاح جامعه شناسی عمومی معادل با هنجار است؟
۱) برخی الزام هایی که در جریان مبادله توسط فرهنگ تحمیل می شود ☑
۲) قاعده‌ی مبادله امر مادی با رضایت معمولی
۳) کنش متقابل که هر طرف احساس سود کند
۴) نرخ تثبیت شده‌ی مبادله

 

۳۲- در یک تنوری کدام یک از ویژگی های زیر بیشتر مورد توجه قرار می گیرد؟
۱) اندازه‌ی تنوری
۲) توان توصیف واقعیت
۳) توان تبیین رابطه‌ی بین واقعیات
۴) رابطه‌ی نطقی بین اجزاء تنوری ☑

 

۳۳- اختلاس از نظر مرتون چه نوع انحرافی است؟
۱) واپس گرایی
۲) مناسک گرایی
۳) طغیان
۴) بدعت یا نوآوری ☑

 

۳۴-نظریه‌ی فرهنگی فقر مربوط به کدام جامعه شناس است؟
۱) اسکارلوئیس ☑
۲) پاره‌تو
۳) دورکیم
۴) مارکس

 

۳۵- کدام یک از متفکران مکتب فرانکفورت مدرنیته رایک پروژه ناتمام می داند؟
۱) هابرماس ☑
۲) مارکوزه
۳) آدورنو
۴) بنیامین

 

تست استخدامی نظریه های جامعه شناسی

 

۳۶- به نظر هورتون کولی «ذهن» عبارت است از:
۱) پدیده ای فردی و ناخوداگاه
۲) پدیده اجتماعی ☑
۳) پدیده فردی و خودآگاه
۴) انعکاسی از سیستم اعصاب

 

۳۷- روش دو گانه ای که بلومر جهت تحقق در کنش متقابل نمادی پیشنهاد می کند عبارتند از :
۱) آزمون و تفهم
۲) اکتشاف و بازرسی ☑
۳) تبیین و تفسیر
۴) مشاهده و تبیین

 

۳۸-سازی کایزما از نظر وبر باشکل گیری؟
۱) نهادهای جدید وگروه های اجتماعی حامل اشکال جدید اقتدار و الزامات صورت می گیرد ☑
۲) در زمن شکل گیری نظام سرمایه داری وابسته انجام می شود
۳) با وجود رهبری غیر کاریزمایی و مخالف کاریزما انجام می شود
۴) با شکست در برتری نسبت به کاریزمای ارثی محقق می شود

 

۳۹- پارسونز و سیلز چه چیز را مهم ترین واحدهای انگیزش کنش به شمار آوردند؟
۱) هنجارها
۲) ارزش ها
۳) تمایلات نیازی ☑
۴) کارکردها

 

۴۰- به نظر مارکس کدام مورد نظریه عمومی تحول جامعه است؟
۱) مبارزه طبقاتی
۲) ماترپالیسم تاریخی ☑
۳) شیوه تولید
۴) ابزار تولید

 

۴۱- از دیدگاه پدیدار شناسی متعالی پدیده ها………….
۱) تجربی اما ماهیت شهودی هستند
۲) در برابر ماهیت ها هستند
۳) عینی اما ماهیت ذهنی هستند
۴) همان ماهیت ها هستند ☑

 

۴۲- تنازع میان کنش منطقی و کنش غیر منطقی را چه کسی مطرح کرد
۱) جورج هربرت میده
۲) ماکس وبر
۳) کئورک زیمل
۴) ویلفرد و پراه تو ☑

 

۴۳- آندره گوندرفرانگ:
۱) نظریه ‌ی کشمکش را تابعی از نظریه‌ی توافقی می داند
۲) آشتی نظریه‌ی کشمکش را با نظریه‌ی کارکردگرایی ساختاری را رد می کند ☑
۳) نظریه‌ی کشمکش را اساساً مربوط به سطح خرد می داند
۴) به خاصیت توافقی و محافظ کرانه نظریه کشمکش تأکید دارد

 

دانلود کتاب استخدامی نظریه های جامعه شناسی

 

۴۴- «ویلیام گراهام سامنر» چه ره یافتی رادر امور اجتماعی پذیرفته بود؟
۱) بیش از هر چیز به عوامل اجتماعی و موقعیتی کنشگر اهمیت داده و آنها را عمل اصلی توفیق به حساب می آرود
۲) تنها قدرت فیزکی و کارایی جسمانی را شرط موفقیت در جهان اجتماعی می دانست
۳) رهیافت بقای اصلح را در جهان اجتماعی پذیرفته بود و به پرخاشگری و رقابت جویی در صحنه اجتماعی اعتقاد داشت ☑
۴) فقط به برتری عقلانی و فکری اعتقاد داشت

 

۴۵- تحلیل نمایشنامه ای در کدام نظریه کاربردی دارد؟
۱) نظریه تبادل
۲) روش شناسی مردم نگارانه
۳) نظریه شبکه
۴) نظریه کنش متقابل نمادین ☑

 

۴۶- کدام یک از دیدگاه های زیر تصور یک علم عینی و عقلانی را در چارچوب جامعه شناسی غیر ممکن می داند؟
۱) اثبات گرایی
۲) کارکرد گرایی
۳) مابعد اثبات گرایی ☑
۴) مارکسیسم

 

۴۷-کدام نظریه پرداز کنش متقابل میان ساختار های اجتماعی و کنشگر انسانی را چرخه ای می داند؟ یعنی ساختارهای اجتماعی هم پیش شرط و هم نتیجه‌ی ناخواسته‌ی کنشگر انسانی تلقی می شود.
۱) آنتونی گیدنز
۲) هربرت مید
۳) هارولد کارفینگل
۴) هربرت بلومر ☑

 

۴۸- از نظر اسپنسر دخالت دولت در امور اجتماعی چه نتایجی دارد؟
۱) تطبیق ضروری جامعه با محیطش را مختل می کند ☑
۲) موجب هماهنگی بیشتر اجزاء جامعه با یکدیگر خواهد شد
۳) نظام تقسیم کار در جامعه را تنظیم می کند
۴) نظام اقتصادی را توسعه می بخشد

 

۴۹- معیار دورکیم در تشخیص امر بهنجار در یک جامعه چیست؟
۱) عام بودن در زمان
۲) عام بودن در مکان
۳) مفید و ضروری بودن برای نظم اجتماعی
۴) همه موارد فوق ☑

 

۵۰- به نظر دورکیم در جامعه‌ی مدرن تنها گروهی که قادر است جذاب افراد را در اجتماع تسهیل کند کدام است؟
۱) گروه حرفه ای ☑
۲) گروه همسالان
۳) گروه سیاسی
۴) گروه قومی

 

۵۱- کدام جامعه شناسی تفکر را محصول کنش متقابل در جهان اجتماعی می دانست؟
۱) مید ☑
۲) کولی
۳) شوتس
۴) پارسونز

 

۵۲-جامعه شناسی اثباتی کنت بر کدام دسته از اهداف سه گانه زیر بیشتر تأکید داشت؟
۱) نظم ترقی و دین انسانیت ☑
۲) نظم تهیه کار برای همه واشاعه دانش
۳) رفاه عمومی دینانسانیت و منافع جمعی
۴) دین انسانیت اشاعه دانش و نظم اجتماعی

 

۵۳- هب نظر وبر نیروی محرک اصلی تکامل مدرن …………… است.
۱) گسترش مکانیسم های سرمایه داری
۲) گرایش های توسعه طلبانه نظام سرمایه داری
۳) نابرابری های طبقاتی
۴) عقلانی شدن تولید ☑

 

۵۴- مکتب فرانکفورت یا دیدگاه انتقادی………….
۱) به انتقاد از جامعه‌ی فئودالی و تحلیل آن می پردازد
۲) به انتقاد از سرمایه داری قرن ۱۹ و تحلیل آن می پردازد
۳) به تحلیل و انتقاد از فرهنگ توده‌ی توجه خاصی دارد ☑
۴) به تحلیل و بررسی ساخت اقتصادی توجه خاصی دارد

 

۵۵- از بنیان گذاران مکتب داروینیسم اجتماعی:
۱) کنت
۲) مورگان
۳) اسپنسر ☑
۴) پاره تو

 

۵۶- نوع عالی «تیپ ایده آل» ماکس وبر چیست؟
۱) یک مفهوم تحلیلی است ☑
۲) میانگین صفات است
۳) یک آرمان برای جامعه شناسی است
۴) نمونه های اخلاقی است

 

۵۷- مارکس عامل ایجاد تنازع طبقاتی را در چه می داند؟
۱) تقسیم کار ☑
۲) رابطه انسانی
۳) نیروهای هولر
۴) قشربندی اجتماعی

 

۵۸- از نظر مید کدام عامل در تعیین پاسخ نقش عمده تری دارد؟
۱) انگیزش
۲) محرک
۳) محیط
۴) پنداشت فرد از محرک ☑

 

۵۹- در جامعه شناسی اسنسر ویژگی اساسی جامعه صنعتی چیست؟
۱) خود مختاری و آزادی اشخاص ☑
۲) تقسیم کار
۳) تعاون اجباری
۴) اقتدار بوروکراتیک

 

۶۰- به نظر کوزر : فرآیندهای چون خشونت و اختلاف عقیده که به نظر برای نظام مخرب هستند؟
۱) تحت شرایط می توانند تقویت کننده یگانگی و انطباق با محیط تلقی شوند ☑
۲) جزء نتایج منفی تضاد می باشند
۳) در جهت به هم ریختگی نظام اجتماعی می باشند
۴) کاملاً در جهت یگانگی و توازن عمل می کنند

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سوالات استخدامی نظریه های جامعه شناسی (PDF رایگان) ۱۴۰۳”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *