رایگان سوالات راهنمای معلم علوم تجربی دوم و چهارم و ششم ابتدایی

۱۹,۹۰۰ تومان

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: olo-2-4-6 دسته:

توضیحات

مجموعه سوالات راهنمای معلم علوم تجربی دوم و چهارم و ششم ابتدایی با جواب

(ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت از سوالات)

 

سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی علوم تجربی دوره ابتدایی

چند مورد از سوالات راهنمای معلم علوم تجربی دوم و چهارم و ششم ابتدایی:

۱- بخش ………….با هدف مرتبط ساختن آموخته های دانش اموزان با مسائلی که در محیط زندگی آنان وجود دارد ارائه شده است؟

الف. ایستگاه تفکر
ب. کار و فناوری
ج. علم و زندگی
د. فعالیت خارج از کلاس

جواب گزینه ج

 

۲- همه موارد زیر حواس ۵ گانه است به جز:

الف. چشایی
ب. دویدن
ج. لامسه
د. بینایی

جواب گزینه ب

 

۳- چه زمانی هوا طوفانی می شود؟

الف. وقیت باد شدید بین دو منطقه سرد و گرم بورزد
ب. وقتی باران شدید می بارد
ج. وقت هوا خیلی سرد است
د. وقتی هوا خیلی گرم است

جواب گزینه الف

 

۴- وقتی شب می شود گرمای زمین کجا می رود؟

الف. تبدیل به الکتریسیته می شود
ب. توسط موجودات زنده به طور کامل جذ می شود
ج. از سطح زمنی خارج می شود
د. کاملا از بین می رود

جواب گزینه ج

 

۵- زمین در ………………ساعت چند دور به دور خودش می گردد؟

الف. ۲۴ دور
ب. ۲۴-۲ دور
ج. ۲ دور
د. ۴۸ – ۱ دور

جواب گزینه الف

 

۶- وسیله ایکه گرمی و سردی هوای را نشان می دهد…………….نام دارد.

الف. تب سنج
ب. دماسنج
ج. بادسنج
د. بادنما

جواب گزینه ب

 

۷- درختکاری یک فعالیت مفید با هدف حفظ ……………….است.

الف. هوا
ب. محیط زیست
ج. آب های سطح زمین
د. آب و هوا

جواب گزینه ب

 

۸- کدام روش برای شستشوی ماشین مثمرثمر است؟

الف. شستشو کنار رودخانه
ب. استفاده از دستمال خشک
ج. استفاده از یک سطل آب
د. استفاده از شلنگ

جواب گزینه ج

 

۹- آب سالم و آشامیدنی را در کجا تهیه می کنند؟

الف. سد
ب. کارخانه
ج. خانه
د. تصفیه خانه

جواب گزینه د

 

 

۱۰- گردش زمین دور خورشید چه نوع حرکتی است؟

الف. چرخشی
ب. انتقالی
ج. دورانی
د. گردشی

جواب گزینه ب

 

۱۱- در مدت زمان ۳ شبانه روز کره زمین ………………….بار به دور خود می چرخد.

الف. مشخص نیست
ب. ۲
ج. ۳
د. ۴

جواب گزینه ج

 

۱۲- تاثیر هوای آلوده بر زندگی جانداران چیست؟

الف. باعث کاهش سلامت انسان ها می شود
ب. باعث کاهش حافظه و یادگیری انسان می شود
ج. به گیاهان و جانوران صدمه وارد می کند
د. همه موراد

جواب گزینه د

 

۱۳- از بین وسایل زیر ……………نیازمند سوخت است.

الف. بوق اتومبیل
ب. رادیو
ج. هواپیما
د. دوچرخه

جواب گزینه ج

 

۱۴- استفاده از نو خورشید برای تولید برق راهکاری برای صرفه جویی در کدام منابع است؟

الف. آب
ب. انرژی خورشیدی
ج. سوخت
د. ماده غذایی

جواب گزینه ج

 

۱۵- کدامیک از گزینه زیر در مورد سوخت صحیح است؟

الف. در کشور ایران گرما و نور خورشید برای تولید برق استفاده نمی شود
ب. اگر سوخت ها تمام شوند مشکلی برای ما پیش نمی آید
ج. موادی مثل نفت بنزین وگاز و گازویل را سوخت می نامند
د. سوخت ها خود به خود تولید گرما می کنند

جواب گزینه ج

 

۱۶- اگر بیش از اندازه سوخت مصرف نماییم منجر به ………………می شود.

الف. سرما
ب. آلودگی محیط زیست
ج. تولید برق
د. صرف جویی

جواب گزینه ب

 

۱۷- میوه چه کاری انجام می دهد؟

الف. از دانه نگهداری می کند
ب. از ریشه محافظت می کند
ج. سلامت درخت را حفظ می کند
د. همه موارد

جواب گزینه الف

 

۱۸- کدام قسمت از گیاه است که میوه تولید می کند؟

الف. دانه
ب. گل
ج. بذر
د. ساقه

جواب گزینه ب

 

۱۹- در کدامیک از گیاهان زیر دانه بیشتری وجود دارد؟

الف. خیار
ب. هنداونه
ج. هلو
د. الف و ب

جواب گزینه د

 

۲۰- وظیفه دانه ………….است.

الف. تولید گیاه
ب. تولید میوه
ج. محافظت از ریشه
د. تولید برگ

جواب گزینه الف

 

۲۱- کدام گزینه از میوه های تک هسته ای هست؟

الف. هنداونه
ب. گرمک
ج. زرد آلو
د. خیار

جواب گزینه ج

 

۲۲- …………………گیاه را در خاک نگه داشته و به آن آب و غذا می رساند.

الف. ریشه
ب. ساقه
ج. برگ
د. همه موارد

جواب گزینه الف

 

۲۳- ………………….در رشد یک گیاه جدید مهم ترین قسمت می باشد.

الف. ریشه
ب. گیاهک
ج. ساقه
د. همه موارد

جواب گزینه ب

 

۲۴- کدامیک از پرندگان زیر آشیانه خود را می بافد؟

الف. زاغ
ب. دارکوب
ج. چرخ ریسک
د. کبوتر

جواب گزینه ج

 

۲۵- در کلاس دوم دبستان در کدام مرحله از رشد خود هستند؟

الف. بزرگسالی
ب. کودکی
ج. نوجوانی
د. میان سالی

جواب گزینه ب

 

۲۶-زندان …………کودکان از هفت سالگی می افتد.

الف. همیشگی
ب. دایمی
ج. آسیاب
د. شیری

جواب گزینه د

 

۲۷- کدامیک از موارد زیر باید در ارزشیابی علوم مورد توجه قرار بگیرد؟

الف. دانش کسب شده
ب. مهرات های آموخته شده
ج. نگرش های دانش آموزان
د. همه موارد

جواب گزینه د

 

۲۸- یکی از شاخه های علم زیست شناسی اکولوژی یا …………..است.

الف. بوم شناختی
ب. مردم شناسی
ج. قوم نگاری
د. ب و ج

جواب گزینه الف

 

۲۹- موضوع علم اکولوژی چیست؟

الف. مطالعه علوم است
ب. مطالعه سیستم صوتی
ج. مطالعه روابط بین موجودات زنده و محیط پیرامون آنها
د. مطالعه محیط زیست

جواب گزینه ج:

 

۳۰- …………….به عنوان بخشی از خلقت الهی با هدف تکریم آبادانی و آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده در ارتفای زندگی فردی اجتماعی از ضرورت های آموزشی علوم تجربی است.

الف. علم مواد
ب. شناخت طبیعت
ج. بررسی رابطه ها
د. شناخت موجودات غیر جاندار

جواب گزینه ب

 

۳۱- برای آنکه دانش آموزان فعالیت های طراحی شده را بهترین شکل انجام دهنده نتیجه گیری کنند و کشف ساخت مفهوم علمی دست یابند لازم است معلم چه کند؟

الف. ایفای نقش تسهیل کنندگی
ب. مدیریت زمان کلاس
ج. اداره کلاس را به عهده بگیرد
د. الف و ب

جواب گزینه د

 

۳۲- گزینه غلط را بیابید.

الف. خواندن از روی کتاب می تواند مهارت خواندن را در دانش آموزان تقویت کند
ب. خواندن از روی کتاب می تواند به فعالیت اصلی آموزش در کلاس درس تبدیل شود
ج. گفت گو در کلاس درس باید به پرسش و پاسخ بین دانش آموز و معلم محدود شود
د. استفاده از واژه های علمی در گفتار نوشتار دانش آموزان لازم است

جواب گزینه ب

 

۳۳- باید در ارشیابی ………هر دانش آموز مشخص و بلرای اصلاح آن آقدامات لازم انجام شود.

الف. استعداد
ب. نقاط ضعف
ج. نقاط قوت
د. نقاط ضعف و قوت

جواب گزینه د

 

۳۴- به عبارت دیگر آموزش علوم بیشتر به ……………..میپردازد که آگاهی از آن برای کودکی لازم است

الف. آموزش راه یادگیری
ب. آموزش فناوری
ج. آموزش ارتباط با محیط
د. ب و ج

جواب گزینه الف

 

۳۵- چرا آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی ضروری است؟

الف. زیرا دنیای زندگی میکند که پیوسته در حال تغییر است و هر فردی باید قادر باشد خود را دائم با آن تغییرات هماهنگ سازد
ب. زیرا سرعت رشد اطلاعات آنقدر سریع است که در مدت کوتاهی میران اطلاعات و دانش بشر دو برابر میشود
ج. آنچه مهم است یادگیری شیوه کسب اطلاعات و به روز کردن و پردازش آنهاست و نه کسب اطلاعات به مثابه ی بسته
د. همه موارد

جواب گزینه د

 

۳۶- ………….روش اطلاعات آزمایش نظریات و توضیح و تفسیر آنهاست.

الف. فراگیری علوم
ب. فرآیند علوم
ج. فرآوده علوم
د. الف و ج

جواب گزینه ب

 

۳۷- از دوگلدان مشابه یک گلدان را در جای کم نور و دیگری را در جای ر نور می گذارم و به اندازه هم آب میدهم تا ببینم آیا میزان تابش نور بر گیاه اثر دارد؟

الف. فراگیری علوم
ب. فرآیند علوم
ج. فرآوردهای علوم
د. الف و ج

جواب گزینه ب

 

۳۸- فرآیند علوم نیزآرا و عقایی است که میتواند در تجارب آتی به کارگرفته شود اینکه میگوییم میتواند به این معنی است که …………….

الف. آموزش علوم فقط زمانی فایده های بالا را دارد که درست تدریس شود
ب. آموزش علوم فقط زمانی فایده های بالا را دارد که به صورت تجربی تدریس شود
ج.  آموزش علوم فقط زمانی فایده های بالا دارد که مراحل صحیح و مناسب خود را طی کند
د. الف و ب

جواب گزینه ج

 

۳۹- زمانی که کودکان به حال خود گذاشته شوند با تصور اتشان عقایدی خلق می کنند که بیشتر ………………

الف. علمی اند
ب. غیر علمی اند
ج. تحلیل اند
د. توصیفی اند

جواب گزینه ب

 

۴۰- ………………نه تنها باعث اصلاح عقاید کودکان میشود بلکه به آنان می آموزد که در علوم تجربی نسبت به آنچه حقیقت نامیده میشود شک کنند.

الف. روش عمل
ب. مطالعه تجربی
ج. مطالعه کاربردی
د. انجام آزمایش ها

جواب گزینه د

 

۴۱- از طریق فرآیند ………می توان به دانش آموزان این واقعیت را توضیح داد که گاه عقاید و نظریاتی وجود دارند که صحت آنها از طریق آزمایش قابل اثبات نیست ولی تا زمانی که در عمل رد نشوند و با آزمایش ها و تجارب سازندگان مفیدند.

الف. یادگیر
ب. فراگیری
ج. فرضیه سازی
د. آموزش

جواب گزینه ج

 

۴۲- بررسی های متعدد نشان داده که هر چه طول مدت زمانی که فرد عقیده غلطی را کسب کرده …………….باشد امکان تغییر آن …………….است.

الف. کمتر – مشکل تر
ب. زیادتر – آسانتر
ج. زیادتر – مشکل تر
د. کمتر – آسانتر

جواب گزینه ج

 

۴۳- با کدام راهبرد است که یادگیری جذاب تر میشود؟

الف. تماتیک
ب. زمینه محور
ج. آموزش مفاهیم علمی
د. الف و ب

جواب گزینه د

 

۴۴- در کدام راهبرد تجربه های یادگیری از تعامل فراگیر با محیط یادگیری به دست می آید و ساخت شخصی دانش هنگامی روی میدهد که تعامل بین دانش فعلی فرد و تجربه ها با محیط روی میدهد؟

الف. آموزش محور
ب. فراگیر محور
ج. تماتیک
د. معلم محور

جواب گزینه ج

 

۴۵- به عبارت ساده در رویکرد تماتیک …………….بر یادگیری تأثیر می گذارد.

الف. زمینه
ب. محیط
ج. آموزش
د. الف و ب

جواب گزینه د

 

۴۶- در رویکرد ………………..معلم به محیط های متنوع یادگیری نیاز دارد.

الف. آموزش محور
ب. زمینه محور
ج. فراگیر محور
د. معلم محور

جواب گزینه ب

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رایگان سوالات راهنمای معلم علوم تجربی دوم و چهارم و ششم ابتدایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *