نمونه سوالات استخدامی پزشک عمومی ۱۴۰۳ (منابع آزمون) رایگان

۲۴,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات استخدامی پزشک عمومی با جواب

 

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

توضیحات

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

مجموعه کامل نمونه سوالات استخدامی پزشک عمومی با پاسخنامه با فرمت پی دی اف

چند مورد از نمونه سوالات استخدامی پزشک عمومی:

۱)همه موارد جزو مجاورات هیپوفیز است ب جز:

الف)دیافراگم زین ترکی
ب)پشتی زین
ج)شریان کاروتید اینترن
د)عصب اپتیک

پاسخ:گزینه ج.

 

۲)همه موارد زیر جزو مجاورات هیپوتالاموس است بجز:

الف)بطن سوم
ب)کپسول خارجی
ج)ساب تالاموس
د)کمیسورپوستریور

پاسخ:گزینه د.

 

۳)همه عروق زیر به هیپوفیز مربوط است بجز:

الف)ورید های پورتال دراز
ب) SHORT PORTAL V
ج)ANT.HYPOPHYS A
د)شریان هیپوفیزی تحتانی.

پاسخ:گزینه ب.

 

۴)همه موارد زیر به هیپوتالاموس مربوط است بجز:

الف) MEDIAL ZONE
ب) MAMILARY BODY
ج)جسم زانویی داخلی
د)لامینا ترمینال.

پاسخ:گزینه ج.

 

۵)همه موارد زیر جزو مجاورات غده صنوبری است بجز:

الف) SPELENIUM
ب) SUP. COLICULUS
ج)قنات مغزی
د)عصب قرقره ای.

پاسخ:گزینه د.

 

۶)همه موارد زیر به غده سپری مربوط است بجز:

الف)کپسول
ب)فاسیای پره ورتبرال
ج)تنگه
د)پرده تیروهیوئید.

پاسخ:گزینه ب.

 

۷) همه موارد زیر جزو مجاورات غده سپری هستند بجز:

الف)عصب فرنیک
ب)شریان کاروتید مشترک
ج)ورید ژوگولار
د)غده پاراتیروئید.

پاسخ:گزینه د.

 

۸) همه موارد زیر به غده فوق کلیوی مربوط است بجز:

الف)نرون پوست گانگیونی
ب)مغز
ج)کورتکس
د)کپسول.

پاسخ:گزینه ب.

 

۹)همه موارد زیر جزو مجاورات غده فوق کلیوی است بجز:

الف)سینوس رنال
ب)بن بست کوستو دیافراگماتیک
ج) COELIAC PLEXUS
د)ستون دیافراگم

پاسخ:گزینه الف.

 

۱۰)همه موار زیر به لوزالمعده مربوط است بجز:

الف)بخش سوپراکولیک
ب)ناحیه برهنه کبد
ج)بورسا امنتالیس
د)بخش اینفراکولیک

پاسخ:گزینه الف.

 

۱۱)شاخه های همه عروق زیر به لوزالمعده مربوط است بجز:

الف)شریان لیینال
ب)شریان گاسترودئودنا
ج)شریان مزانتریک تحتانی
 د)وریدپورت

پاسخ:گزینه د.

۱۲)گردن به کدام سطح سر لوزالمعده متصل است:

الف)قدامی
ب)فوقانی
ج)داخلی
د)خارجی.

پاسخ:گزینه د.

 

۱۳)کدام یک از موارد زیر از اثرات بیولوژیک انسولین محسوب نمی شود؟

الف)انتقال گلوکز به سلول ها
ب)رونویسی ژنها و بیوسنتز پروتئین های خاص
ج)مهار آپوپتوز به عنوان نوعی از مرگ برنامه ریزی شده سلول
د)تحریک مسیر های کاتابولیک.

پاسخ:گزینه الف

 

۱۴)گیرنده کدام گروه از هورمون های زیر در سیتوسول سلول قرار دارند؟

الف)پروژسترون
 ب)استروژن
 ج)رتینوتیک اسید
د)هورمون تیروئید.

پاسخ:گزینه ج.

۱۵)پروتئین کیناز Cتوس کدام یک از موارد زیر فعال می شود؟

الف)CAMP
ب)Cgmp
ج)دی اسیل گلیسیرول
د)اینوزیتول ۳فسفات

پاسخ:گزینه الف.

 

۱۶)عضله اسکلتی هدف کدام یک از هورمون های زیر می باشد؟

الف)انسولین
ب)PTH
ج)ACTH
د)آلدوسترون.

پاسخ:گزینه الف.

 

۱۷)یکی از هورمون های زیر متعلق به هیپوفیز قدامی نمی باشد.

الف)GH
ب)FSH
ج)GHIH
د)TSH

پاسخ:گزینه ب.

 

۱۸)ترشح ACTH در کدام یک از شرای زیر کاهش می یابد؟

الف)خواب
ب)تحریک رهایش آندورفینها
ج)استرس حاصل از عمل جراحی
د)تخریب نورون های مترشحه CRH

پاسخ:گزینه الف.

 

۱۹)افزایش رسپتورهای آدرنرژیک در قلب از اعمال کدام هورمون است؟

الف)TSH
ب)T3
ج)PTH
د)TRH

پاسخ:گزینه د.

 

۲۰)عمل کورتکس جنینی آدرنال چیست؟

الف)ساخت مینرالوکورتیکوئید
ب)ساخت آندورژن برای جفت
ج)ساخت گلوکوکور تیکوئید
د)سخت سلول برای قشر آدرنال.

پاسخ:گزینه ج.

 

۲۱)افزایش کدام یک از هورمون های زیر روی تنگی عروق اثر دارد؟

الف)CRH
ب)آلدوسترون
ج)اکسی توسین
د)وازوپرسین

پاسخ:گزینه الف

 

۲۲)افزایش کدام هورمون سبب افزایش رشداسکلتی درحدغول آسایی می شود؟

الف)تستوسترون
ب)انسولین
ج)سوماتوستامین
د)سوماتوتروپین

پاسخ:گزینه د

 

۲۳)کدام یک ازبافت های زیربیشترین وابستگی را به گلوکز ثابت خود دارد؟

الف)کبد
ب)مغز
ج)بافت چربی
د)عضله

پاسخ:گزینه ج

 

۲۴)اثرات فیزیولوژیک کورتیزول شامل کدام یک ازمواردزیر می باشد؟

الف)کاهش جابجاشدن چربی و هیپوگلسیمی
ب)افزایش اسیدهای آمینه جهت گلوکونئوژنز
ج)کاهش گلوکونئوژنز و گلیکوژنولیز
 د)افزایش مصرف گلوکز و گلیکوژنز

پاسخ:گزینه ج

۲۵)برای ترشح کدام هورمون،هورمون ACTH مترشحه ازهیپوفیز نقش ندارد؟

الف)کورتیزول
ب)۱۱دزوکسی کورتیزول
ج)۱۱دزوکسی کورتیکوسترون
د)آلدوسترون

پاسخ:گزینه الف

 

۲۶)تست استفاده از دگزامتازون برای افتراق کدام بیماری بکار می رود؟

الف)آدیسون
 ب)کوشینگ
ج)کان
د)تومورهای آدرنال

پاسخ:گزینه الف

۲۷)آنزیم منحصربه فرد در سنتز کاتکولامین ها که در گرانول های ترشحی موجود در سلول های کروماتین وجود دارد کدام موردذیل می باشد؟

الف)تیروزین هیدروکسیلاز
ب)دوپامین بتا)هیدروکسیلاز
ج)دوپا دکربوکسیلاز
د)فنیل اتانو آمین)Nمتیل ترانسفراز.

پاسخ :گزینه الف.

 

۲۸)کدام یک از هورمون های ذیل در خون ترکیب غیرفعالی می باشد؟

الف)T4
ب)T4
ج)Rt3
د)DIT

پاسخ:گزینه ج.

 

۲۹)کدام یک از اعداد نمایش داده شده در تصویر پیش ساز غده پاراتیرویید فوقانی است؟

الف)۲
ب)۳
ج)۴
د)۵

پاسخ:گزینه الف.

۳۰)از نظر رویان شناسی منشا کدام قسمت از سقف استئومادئوم نمی باشد؟

الف)پارس توبرالیس
 ب)برجستگی میانی
 ج)لوب میانی
 د)کرانیوفارنژیوما.

پاسخ:گزینه د.

 

۳۱)تکوین کدام ساختار در دوران کودکی کامل می گردد؟

الف)پاراتیرویید
ب)تیرویید
ج)هیپوفیز
د)جزائرلانگرهاس

پاسخ:گزینه الف.

 

۳۲)کدام هورمون هیپوفیزی زیر توس سلول های بازوفیل آدنوهیپوفیز ترشح نمی شود؟

الف)FSH
ب)LH
ج)GH
د)ACTH

پاسخ:گزینه د.

 

۳۳)بافت همبند استرومای غدد پاراتیرویید از چه نوعی است؟

الف)متراکم منظم
ب)رتیکولار
ج)متراکم نامنظم
د)الاستیک

پاسخ:گزینه ج.

 

۳۴)همه موارد زیر جزو مجاورات هیپوتالاموس است بجز:

الف)بطن سوم
ب)کپسول خارجی
ج)ساب تالاموس
د)کمیسورپوستریور.

پاسخ:گزینه د.

 

۳۵)همه موارد زیر به غده سپری مربوط است بجز:

الف)کپسول
ب)فاسیای پره ورتبرال
ج)تنگه
د)پرده تیروهیوئید.

پاسخ:گزینه ج.

 

۳۶)همه موارد زیر به غده فوق کلیوی مربوط است بجز:

الف)نرون پست گانگیلونی
ب)مغز
ج)کورتکس
د)کپسول.

پاسخ:گزینه ب.

 

                             

۳۷)همه موارد زیر جزو مجاورات لوزالمعده است بجز:

الف)دوازدهه
ب)کله دوکت
ج)شریان
د)تنه سولیاک.

پاسخ:گزینه الف.

 

۳۸)گردن به کدام سطح سر لوزالمعده متصل است؟

الف)قدامی
ب)فوقانی
ج)داخلی
د)خارجی.

پاسخ:گزینه د.

 

۳۹)یکی از هورمون های زیر متعلق به هیپوفیز قدامی نمی باشد؟

الف)GH
ب)FSH
ج)GHIH
د)TSH

پاسخ:گزینه ج.

 

۴۰)شاخه های همه عروق زیر به لوزالمعده مربوط است بجز:

الف)شریان لیینال
ب)شریان گاسترودئودنال
ج)شریان مزانتریک تحتانی
د)ورید پورت.

پاسخ:گزینه د.

 

۴۱)کدام یک ازموارد زیر از اثرات بیولوژیک انسولین محسوب نمی شود؟

الف)انتقال گلوکزبه سلول ها
ب)رونویسی ژنهاوبیوسنتز پروتئین های خاص
ج)مهارآپوپتوز به عنوان نوعی از مرگ برنامه ریزی شده سلول
 د)تحریک مسیرهای کاتابولیک

پاسخ:گزینه الف

 

۴۲) گیرنده کدام گروه ازهورمون های زیر دارای فعالیت ذاتی تیروزین کینازی هستند؟

الف)اریتروپوتین
ب)پپتیدناتریوتیک دهلیزی
ج)فاکتور رشد اپی درم
د)پرولاکتین

پاسخ:گزینه د

 

۴۳)یکی از راه های عمده انتقال پیام توس انسولین ازطریق کدام یک ازپروتئین های زیرصورت می گیرد؟

الف)پروتئین کینازA
ب)پروتئین کینازB
ج)پروتئین کینازG 
د)پروتئین کینازC

پاسخ:گزینه د

 

۴۴)عضله اسکلتی هدف کدام یک از هورمون های زیرمی باشد؟

الف)انسولین
ب)PTH
ج)ACTH
د)آلدوسترون

پاسخ:گزینه الف

 

۴۵)یکی ازهورمون های زیرمتعلق به هیپوفیزقدامی نمی باشد.

الف)GH
ب)FSH
ج)GHIH
د)TSH

پاسخ:گزینه ج.

 

۴۶)کدام یک از هورمون های زیر در جفت شدن MIT به PIT نقش دارد؟

الف)۵دی یدیناز
ب)۵دی یدیناز
ج)دی یودیناز
د)پر اکسیداز.

پاسخ:گزینه ج.

 

۴۷)کدام یک از بافت های زیر بیشترین وابستگی رابه گلوکز ثابت خود دارد؟

الف)کبد
ب)مغز
ج)بافت چربی
د)عضله.

پاسخ:گزینه د.

 

۴۸)تست استفاده از دگزامتازون برای افتراق کدام بیماری به کار می رود؟

الف)آدیسون
 ب)کوشینگ
 ج)کان
 د)تومورهای آدرنال

پاسخ:گزینه ج.

 

۴۹)آنزیم منحصر به فرد در سنتز کاتکولامین ها که در گرانول های ترشحی موجود در سلول های کروماتین وجود دارد کدام مورد ذیل می باشد؟

الف)تیروزین هیدروکسیلاز
ب)دوپامین بتا)هیدروکسیلاز 
ج)دوپادکربوکسیلاز
 د)فنیل اتانوآمینN)متین ترانسفراز.

پاسخ:گزینه ج.

 

۵۰)تیرویید در چه زمانی به محل نهایی خود می رسد؟

الف)هفته چهارم
ب)هفته هفتم
ج)هفته دوازدهم
د)هفته بیستم.

پاسخ:گزینه ج.

 

۵۱)تکوین کدام ساختار در دوران کودکی کامل می گردد؟

الف)پاراتیرویید
 ب)تیرویید
ج)هیپوفیز
د)جزائر لانگرهانس.

پاسخ:گزینه ب.

 

۵۲)بافت همبند استرومای غدد پاراتیرویید از چه نوعی است؟

الف)رتیکولار
ب)متراکم منظم
ج)الاستیک
د)متراکم نامنظم.

پاسخ:گزینه ج.

 

۵۳)کدام یک از اعداد نمایش داده شده در تصویر پیش یاز غده پاراتیرویید فوقانی است؟

الف)۲
ب)۳
ج)۳
د)۵

پاسخ:گزینه د.

 

۵۴)از نظر رویان شناسی منشا کدام قسمت از سقف استئومادئوم نمی باشد؟

الف)پارس توبرالیس
ب)برجستگی میانی
ج)لوب میانی
د)کرانیوفارنژیوما

پاسخ:گزینه ج.

 

۵۵)همه موارد زیر به هیپوفیز مربوط است بجز :

الف)توبرالیس پارت
ب)دیستال پارت
ج) INFUNDIBULAR NUCLEOUS
د) MEDIAN EMINENCE

پاسخ:گزینه ج.

 

۵۶)همه موارد زیر در غده صنوبری وجود دارد بجز:

الف) RECESSUS
ب)هابنولا
ج) STERIA MEDULARY
د)کمیسور قدامی.

پاسخ:گزینه ب.

 

۵۷)دفسریلاسیون کدام یک از آنزیم های زیر به واسطه هورمون انسولین سبب فعال شدن فعالیت آن می شود؟

الف)گلیکوژن فسفریلاز
ب)فسفریلاز کیناز
ج)فرکتوز ۲و۶دی فسفاتاز
د)پیرووات کیناز.

پاسخ:گزینه ج.

 

۵۸)هورمون های مهاری و تحریکی هیپوتالاموس برای کنترل کدام یک از قسمت های زیر عمل می کند؟

الف)هیپوفیز
ب)هیپوفیز قدامی
ج)هیپوفیز خلفی
د)هیپوفیز واسطه ای.

پاسخ:گزینه ب.

 

۵۹)گلوکاگون مسئول انجام کدام یک از اعمال زیر است؟

الف)تسریع تبدیل گلیکوژن به گلوکز
ب)کاهش تشکیل گلوکز از اسید لاکتیک
 ج)کاهش تبدیل گلیکوژن به گلوکز
د)تسریع ساخت پروتئین در سلول.

پاسخ:گزینه د.

 

۶۰)هورمون های تیروئید در مغز روی کدام یک از هورمون های زیر اثر دارند؟

الف)CRH و پرولاکتین
ب)آدرنالین و دوپامین
ج)TSH وهورمون رشد
 د)FSH وlh

پاسخ:گزینه ج.

 

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمونه سوالات استخدامی پزشک عمومی ۱۴۰۳ (منابع آزمون) رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *