سوالات آزمون مشاوران حقوقی + پاسخنامه (۱۴۰۳) (دانلود رایگان)

(دیدگاه کاربر 3)

۱۹,۹۰۰ تومان

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: mosh545464 دسته:

توضیحات

چند مورد از مهمترین سوالات مشاوران حقوقی:

در صورت فوت پدر. حضانت طفل على القاعده با چه کسی است؟

۱) جد پدری، مگر اینکه رعایت غبطه صغیر را ننماید و یا موجب ضرر مولی علیه شود.
۲) قیم، خواه مادر به عنوان قییم تعیین شود یا جد پدری با شخصی دیگر
۳) مادر، مگر اینکه پدر برای طفل، وحی تعیین کرده باشد.
۴) مادر، حتی اگر شوهر اختیار کند

 

در ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت در طلاق اعطا نموده ولی در خصوص حق عزل وکیل، سکوت شده است. زوج اظهارنامه ای مبنی بر عزل زوجه از وکالت در طلاق ارسال کرده است. عقد وکالت، چه وضعیتی دارد؟

۱) وکالت پابرجا است و زوجه می تواند به وکالت از زوج، برای طلاق اقدام کند
۲) وکالت عقدی لازم است و سکوت در خشوح عزل وکیل، به منزله عدم قابلیت عزل وکیل است
۳) وکالت عقدی آذنی است و با ارسال اظهارنامه که دلالت بر رجوع از اذن دارد. وکالت از بین رفته است
۴) از آنجایی که عدم عزل زوجه در ضمن عقد قید نشده است، در فرد مذکور، حق عزل زوجه برای زوج وجود داشته و وکالت مرتفع شده است.

 

علی که قیم برادر محجور خود است، قطعه فرشی را از شخص ثالثی برای خود می خرد. او سپس متوجه می شود که فرش متعلق به محجور بوده و فروشنده آن را فضولنا به وی فروخته است. تنفیذ چنین معاملدای توسط قیم، چه حکمی دارد؟

١) اگر در تعیین من و شرایط معامله. رعایت غبطه مالک (محجور) نشده باشد، تنفیذ معتبر است، ولی وی مسئول جبران خسارت وارده به محجور خواهد بود.
۲) اگر در تعیین من و شرایط معامله، رعایت غبطه مالک (محجور شده باشد، می تواند معامله را تنفیذ کند و من را برای محجور نگه دارد
۳) تنقید یا رد معامله، منوط به نظر دادستان است
۴) نمی تواند چنین معامله ای را تنفیذ کند.

 

شخصی فوت نموده و به اقربای وی، تنها یک قطعه زمین مفروز به ارث رسیده است. وراث متوفی حین القوت عبارتند از : زوج دائم و مادر. سهم مادر، چند دانگ از این زمین است؟

۱) چهار و نیم
۲) سه
۳) دو
۴) یک

 

اگر سبیع عین کلی باشد و مصداقی که بابع تعیین و تسلیم نموده است، معیوب در آید، چه حقی برای مشتری متصور است؟
۱) مشتری می تواند عقد بیع را فسخ کرده یا ارش دریافت نماید.
۲) مشتری تنها مختار است که عقد بیع را مستند به خیار عیب، فسخ کند.
۳) مشتری می تواند الزام بایع به تسلیم محمداق بدون عیب را مطالبه نماید.
۴) مشتری بین قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا الزام بایع به تسلیم مصداق بدون عیب مختار است.

 

اگر فروشنده ملکی، قبل از تنظیم سند به نام خریدار، فوت کند، اما ورثه وی نسبت به اخذ تصدیق انحصار وراثت اقدامی نکنند، کدام اقدام، جهت تنظیم سند رسمی به نام خریدار، باید انجام شود؟

۱) الزام ورات به اخذ تصدق انحصار وراثت و سیس تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت فروشنده و وراث او
۲) تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشندد، با توجه به بقای اعتبار سند رسمی به نام وی
۳) درخواست کتبی صدور تصدیق انحصار وراثت توسط خریدار و سیس الزام ورات به تنظیم سند رسمی
۴) قبل از اخذ تصدیق انحصار وراثت توسط ورات، هیچ اقدام قضائی امکان پذیر نیست.

 

دادگاه بدوی، حکم به بی حقی خواهان و دادگاه تجدیدنظر، قرار رد دعوی صادر کرده است. در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور، ادامه رسیدگی در کدام مرجع صورت می گیرد؟

۱) شعبه نقض کننده قرار
۲) شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده قرار
۳) دادگاه تجدیدنظر
۴) دادگاه بدوی

 

در دعوای با خواندگان متعدد، در فرض قابل تفکیک نبودن محکوم به، أحد از محکوم علیهم بدوا واخواهی و متعاقبا تجدیدنظرخواهی می نماید. تأثیر رأی صادره نسبت به سایر محکوم علیهم چیست؟
۱) در واخواهی، نسبت به کلیه محکوم علیهم تسری می یابد، اما در تجدیدنظرخواهی، فقط نسبت به معترض مؤثر است
۲) در خواسته های غیرمالی، به کلیه محکوم علیهم تسری می یابد.
۳) نسبت به کلیه محکوم علیهم تسری می یابد.
۴) فقط نسبت به معترض مؤثر است.

 

اگر خواهان در اجرای قرار تأمین خواسته، باغ متعلق به خوانده را معرفی کند، مأمور اجرا چه تکلیفی دارد؟
۱) دو سوم سهم خوانده را از باغ توقیف می کند.
۲) تمام سهم خوانده را از عین باغ توقیف می کند.
۳) دوسوم سهم خوانده را از منافع باغ توقیف می کند.
۴) تمام سهم خوانده را از عین باغ و منافع آن توقیف می کند.

 

رسیدگی به کدام یک از موارد زیر، خارج از صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است؟

۱) اعتراض نسبت به آرای قطعی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری
۲) شکایات قضات از حیث تضییع حقوق استخدامی
۳) شکایات از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی
۴) اعتراض نسبت به آرای دادگاه انتظامی قضات

 

زنی به خواسته مطالبه نفقه در شورای حل اختلاف دادخواست داده است. شوهر او دعوای الزام به تمکین به عنوان دعوای تقابل طرح می کند. تکلیف چیست؟
۱) شورا باید هر دو پرونده را به دادگاه خانواده بفرستد
۲) شورا با تفکیک دعاوی، فقط به دعوای مطالبه نفقه رسیدگی می کند.
۳) بعد از آنکه شورا در دو پرونده رای صادر کند. قابل تجدیدنظر در دادگاه خانواده است
۴) بعد از آنکه شورا در دو پرونده رأی صادر کند. قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی است.

 

اگر نسبت به حکم صادره از محاکم خارجی، درخواست صدور اجرائیه شود و دادگاه بدوی این درخواست را رد کند و متقاضی از قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی نماید، تکلیف چیست؟
۱) با اعتقاد به عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی از این قرار، پرونده را به شعبه بدوی برمی گرداند.
۲) در صورت فسخ قرار، پرونده را به شعبه بدوی صادر کننده قرار اعاده می کند.
۳) در صورت فسخ قراره پرونده را به شعبه هم عرض بدوی اعاده می کند.
۴) در صورت فسخ قرار، امر به اجرای حکم صادر می کند.

سوالات آزمون مشاوره حقوقی سال های ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۹۰ ۹۲ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ با پاسخنامه کامل

آزمون مشاوران حقوقی

آزمون مرکز امور مشاوران حقوقی آزمونی است که به شکل یک آزمون دو مرحله ای شامل مرحله کتبی و مرحله شفاهی در قالب مصاحبه هر ساله برگزار می شود و از طریق آن، وکلای تحت پوشش آن مرکز جذب خواهند شد. مرحله اول آزمون این مرکز تستی بوده و سوالات آزمون به طور عمده از قوانین و محشای آن طرح می شوند.

 

منابع آزمون مشاوران حقوقی

سوالات آزمون مشاوران حقوقی به طور معمول از منابع معرفی شده طرح می شود که این منابع عمدتا شامل متون فقه در حد تحریر الوسیله، حقوق مدنی، حقوق تجارت، آئین دادرسی کیفری و مدنی، امور حسبی، حقوق جزای عمومی و اختصاصی، حقوق ثبت اسناد و املاک و سوالات مشاوران حقوق می باشد.

منابع آزمون مشاوران حقوقی

هر سوال بیش تر از یک دقیقه زمان داشته و ترکیب سوالات به طور استاندار و از موضوعات غیر اختلافی می باشد. لازم است بدانید که عمده سوالات وکالت به صورت سوالات کاربردی می باشند.

 

مجموعه سوالات مشاوران حقوقی با پاسخنامه

می توان اظهار‌ داشت که سوالات آزمون مشاوران حقوقی هر سال دشوارتر از سال قبل طرح می شوند و به همین دلیل هم پذیرش در این آزمون را برای داوطلبان سخت کرده است.

 

با این حال یک‌ راه حل بسیار موثر برای بالا بردن شانس قبولی شما در این آزمون، مطالعه نمونه سوالات آزمون مشاوران حقوقی است تا بتوانید به آمادگی مورد نیاز جهت شرکت در آزمون و قبولی در آن دست پیدا کنید.

مجموعه سوالات مشاوران حقوقی با پاسخنامه

در این قسمت از وبسایت، ما برای شما مجموعه ای کامل از نمونه سوالات مشاوران حقوقی به همراه پاسخنامه را قرار داده ایم تا بتوانید با مطالعه این نمونه سوالات، تسلط و آمادگی خود برای شرکت در آزمون را بالا ببرید و یک قدم به قبولی در این آزمون نزدیک تر شوید.

تمامی داوطلبانی که در ادوار گذشته موفق به گذراندن این آزمون بوده اند از مطالعه و مرور پیوسته نمونه سوالات آزمون مشاوران حقوقی غافل نبوده اند و این سوالات را همواره در نظر داشته اند.

 

به گفته خود این داوطلبان، همین عامل باعث افزایش تسلط آن ها بر مطالب مورد آزمون و بالا رفتن آمادگی و تمرکز آن ها حین شرکت در این آزمون شده است.

لازم به ذکر است که در این مجموعه ما همچنین برای شما نمونه سوالات سال های گذشته را نیز آورده ایم که شما را شدیدا به مطالعه این دسته سوالات نیز توصیه می کنیم.

 

سوالات سال های پیشین به طور کامل با سبک طراحی سوالات آزمون مطابقت داشته و تمامی اصول استاندارد در آن ها رعایت شده است.

همین ویژگی به شما اجازه می دهد تا بتوانید با نحوه طراحی سوالات آزمون بیش تر و بهتر آشنا شده و در پاسخ گویی صحیح به آن ها سر جلسه آزمون بهتر عمل کنید.

 

به همین دلیل توصیه می شود از این مجموعه غافل نشده و حتما به کمک مطالعه آن، راه قبولی خود در آزمون مشاوران حقوقی را هموار نمایید.

سوالات متداول:

 

❓مزیت استفاده از نمونه سوالات آزمون مشاوران حقوقی (همه سالها) ۱۶۰۰ سوال + پاسخنامه در چیست؟

این نمونه سوالات به سرعت یادگیری شما کمک خواهد نمود. همچنین شما با مطالعه این نمونه سوالات با اهمیت موضوعات اصلی آشنا خواهید شد و متوجه خواهید شد که کدام یک از موضوعات کتاب بیشتر مورد توجه طراحان سوال است. بنابراین می‌توانید تمرکز بیشتری بر روی موضوعات پر اهمیت داشته باشید.

 

❓سوالات سوالات آزمون مشاوران حقوقی شامل چه مواردی خواهد شد؟

تمام سوالات به شیوه ی حرفه‌ای از سرفصل‌های مهم و مطالب مهم طراحی شده است. سوالات آزمون مشاوران حقوقی به طور معمول از منابع معرفی شده طرح می شود که این منابع عمدتا شامل متون فقه در حد تحریر الوسیله، حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی کیفری و مدنی، امور حسبی، حقوق جزای عمومی و اختصاصی، حقوق ثبت اسناد و املاک و سوالات مشاوران حقوق می باشد.

 

❓چگونه می‌توان سوالات آزمون مشاوران حقوقی را تهیه کرد؟

تنها زمانی دریافت فایل سوالات آزمون مشاوران حقوقی امکان پذیر است که هزینه آن را از طریق درگاه‌های ارتباطی پرداخت کنید. پس از پرداخت هزینه لینک دانلود سوالات برای شما فرستاده خواهد شد و شما قادر خواهید بود فایل را دانلود کرده و آن را مطالعه کنید.

 

❓نحوه پاسخگویی به مجموعه سوالات آزمون مشاوران حقوقی چگونه باید باشد؟

هر سوال بیشتر از یک دقیقه زمان داشته و ترکیب سوالات به طور استاندار و از موضوعات غیر اختلافی می باشد. لازم است بدانید که عمده سوالات وکالت به صورت سوالات کاربردی است.

 

❓آیا مجموعه سوالات آزمون مشاوران حقوقی شامل سوالات سالیان گذشته نیز خواهد شد؟

بله، در این مجموعه ما همچنین برای شما نمونه سوالات سال‌های گذشته را نیز آورده‌ایم که شما را به دلیل اهمیت بالای این‌گونه سوالات، شدیدا به مطالعه این دسته سوالات توصیه خواهیم کرد.

 

❓آیا مجموعه سوالات آزمون مشاوران حقوقی حاوی پاسخ نامه است؟

بله، تیم ما همراه با پکیج آموزشی مجموعه سوالات آزمون مشاوران حقوقی، پاسخ‌نامه بسیار کاربردی تهیه نموده است.

کلمات کلیدی:

سوالات آزمون مشاوران حقوقی ۹۹

سوالات آزمون مشاوران حقوقی ۹۹

نمونه سوالات مشاوران حقوقی ۹۹

کلید سوالات مشاوران حقوقی ۹۹

سوالات و پاسخنامه آزمون مشاوران حقوقی ۹۹

دانلود سوالات مشاوران حقوقی ۹۹

کلید سوالات مشاوران حقوقی ۹۹

سوالات مشاوران حقوقی سال ۹۹

سوالات و پاسخنامه آزمون مشاوران حقوقی ۹۹

دفترچه سوالات آزمون مشاوران حقوقی ۹۹

 

دانلود سوالات مشاوران حقوقی ۹۹ دانلود سوالات آزمون مشاوران حقوقی ۹۹ تعداد سوالات آزمون مشاوران حقوقی ۹۸ سوالات و پاسخنامه آزمون مشاوران حقوقی ۹۸ سوالات آزمون مشاوران حقوقی سال ۹۸ سوالات آزمون مشاوران حقوقی ۹۶ سوالات آزمون مشاوران حقوقی ۹۶ با جواب نمونه سوالات آزمون مشاوران حقوقی ۹۶ سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون مشاوران حقوقی ۹۶ نمونه سوالات مشاوران حقوقی سال ۹۶

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

3 دیدگاه برای سوالات آزمون مشاوران حقوقی + پاسخنامه (۱۴۰۳) (دانلود رایگان)

 1. ahmadi

  ببخشید بعد از خرید لینک دانلود داده میشه یا برامون پست میشه؟

  • admin admin

   بعد از پرداخت بلافاصله لینک در اختیار شما قرار داده میشود

 2. ستاره

  سلام. مختصر و مفید ، تر تمیز و جمع و جور راحت با گوشی بخونید و حالشو ببرید.ازتون تشکر کنم که سوالاتون کامل و جامع بود..

 3. شیما

  اول: باید ازتون تشکر کنم که سوالاتون کامل و جامع بود..
  دوم: اینکه بیشتر بهم کمک کرد که خودم رو تست کنم این بود که سوالاتون همراه با پاسخنامه بود و منو از سردرگمی درآورد. سپاسسسسسسسسسسسسسسس.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *