نمونه سوالات آمار حیاتی و احتمال

دانلود رایگان نمونه سوالات آمار حیاتی و احتمال با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات آمار حیاتی و احتمال :

۱) به چند طریق می توان ۷ نفر را در اتاق های ۲، ۲،و ۳ نفری جای داد؟

۱)  120

۲) ۲۱۰ ☑

۳) ۱۰۲

۴) ۲۰۱

۲) به چند طریق می توان ۵ نفر حول یک میز گرد بنشینند؟

۱) ۲۴ ☑

۲) ۴۲

۳) ۲۲

۴) ۴۴

۳) فرض کنیم پیشامدهای A و B مستقل بطوریکه P(A)=0.2 و P(B)=0.3 در اینصورت حاصل P(AUB) کدام است؟

۱) ۰٫۴۴ ☑

۲) ۰٫۵

۳)  0.1

۴) ۰٫۰۶

۴) فرض کنید xو y دو متغیر تصادفی مستقل باشند بطوریکه E(x)=5 و E(y)=8 در اینصورت E(xy) کدام است؟

۱) ۲۰

۲) ۳۰

۳) ۴۰ ☑

۴) ۵۰

۵) سکه ای را ۱۰۰ بار پرتاپ می کنیم فرض کنید x متغیر تصادفی تعداد دفعاتی باشد که سکه شیر آمده باشد واریانس X چند است؟

۱) ۲۵ ☑

۲) ۵۲

۳) ۳۵

۴) ۵۳

۶) در پرتاب متوالی یک سکه فرض کنید سومین شیر در هفتمین ازمایش بدست آید امید شیر آمدن چند است؟

۱) ۳

۲) ۷

۳) ۴

۴) ۶ ☑

۷) میانگین وزن ۴۹ جعبه مشابه از یک ماه غذایی ۱۷ کیلوگرم است با فرض اینکه تمام این جعبه ها از توزیع نرمال پیروی کنند واریانس آن ۳۶ و باشد حد بالای یک فاصله اطمینان ۹۵ در صد برای میانگین آنها کدام است؟(عدد جدول =۹۶/۱)

۱) ۱۹,۲۹

۲) ۱۷,۸۹

۳) ۱۸,۶۸ ☑

۴) ۱۸,۴۴

۸) اگر متغیر تصادفی X دارای میانگین ۱۸ و واریانس ۲۵ باشد حداقل چند در صد از مشاهدات درازه( ۲۸و۸) قرار می گیرد؟

۱) ۹۰ درصد

۲) ۷۰ درصد

۳) ۷۵ درصد ☑

۴) ۶۸ درصد

۹) در مجموعه داده های ۳۴و۱۲و۱۸و۲۵و۱۰و۱۶و۱۴و۴۸ میانه کدام است؟

۱) ۱۷٫۵

۲) ۲۴٫۵

۳) ۱۲٫۵

۴) ۱۷ ☑

۱۰) مد واریانس داده های ۱۴و۱۴و۱۴و۱۴و۱۴و۱۴ بترتیب کدام است؟

۱) ۱۴ و  0

۲) مد ندارد و ۰ ☑

۳) ۶ و ۱

۴) ۱۴ و ۱

۱۱) ۶۵ درصد از کل دانشجویان یک مرکز آموزشی دختر هستند اگر در یک روز ۴۰ دانشجو وارد مرکز شوند واریانس تعداد دختران چقدر است؟

۱) ۲۶

۲) ۹٫۱ ☑

۳) ۱۴

۴) ۶٫۲

۱۲) ۳ کتاب آمار و ۲ کتاب ریاضی را به طور تصادفی در یک قفسه قرار می دهیم احتمال اینکه کتاب های آمار پهلوی هم قرار گیرند چقدر است؟

۱) ۶٫ ۰

۲) ۵٫ ۰

۳) ۴٫ ۰

۴) ۳٫ ۰ ☑

۱۳) اگر میانگین قد ۱۰۰ نفر ۶۰ و واریانس ان ۱۹۶ باشد ضریب تغییرات چقدر است؟

۱) ۰٫۲۳۳ ☑

۲) ۴٫۲۸۵

۳) ۰٫۱۴

۴) ۰٫۶

۱۴) در ظرفی ۸ مهره قرمز و ۶ مهره آبی وجود دارد به تصادف دو مهره از آن انتخاب می کنیم احتمال اینکه هر دو مهره همرنگی باشند چقدر است؟

۱) ۰٫۴۷۳ ☑

۲) ۰٫۴۸۷

۳) ۰٫۷۸

۴) ۰٫۳۵۹

۱۵) متغیر تصادفی X دارای میانگین ۷۰ و واریانس ۱۶۹ باشد آنگاه میانگین و انحراف معیار y=5x-7 کدام است؟

۱) ۳۵۰ و ۶۵

۲) ۳۴۳ و ۵۸

۳) ۳۴۳ و ۶۵

۴) ۳۵۰ و ۵۸ ☑

۱۶) کدامیک از نمودارهای زیر برای داده های کیفی بکار نمی رود؟

۱) میله ای

۲) سوزنی

۳) ستونی

۴) چند ضلعی☑

۱۷) اگر دامنه تغییرات ۲۴ و تعداد طبقات ۶ باشد در این صورت فاصله طبقاتی برابر است با:

۱) ۴ ☑

۲) ۳

۳) ۶

۴) ۵

۱۸) چارک اول و دوم و سوم یک جامعه آماری به ترتیب ۶۰ و ۷۰ و ۱۰۰ شده است مقدار انحراف چارکی چقدر است؟

۱) ۴۰

۲) ۳۰

۳) ۲۰ ☑

۴) ۱۵

۱۹) به چند طریق می توان ۱۲ نفر رابه کمیته های ۵ و ۳ و ۴ تقسیم کرد؟

۱) ۱۷۲۸۰

۲) ۲۷۷۲۰ ☑

۳) ۱۰۳۶۸۰

۴) ۱۶۸۰

۲۰) در یک کلاس ۸۰% پسر و ۲۰% دانشجویان دختر هستند می دانیم ۱۰% پسران و ۴% دختران در درس امار مردود شده اند اگر دانشجویی به تصادف انتخاب شود و معلوم گردد که معلوم گردد که مردود شده است احتمال اینکه پسر باشد برابر است با:

۱) ۰۸/۰

۲) ۰۸۸/۰

۳) ۹۱/۰ ☑

۴) ۰۹۱/۰

۲۱) یک تاس را به طور مکرر پرتاب می کنیم احتمال اینکه اولین عدد ۴ در ششمین پرتاب ظاهر شود برابر است با:

۱) ۰۶۷/۰ ☑

۲) ۰۰۰۶/۰

۳) ۰۲۷/۰

۴) ۱۱۱/۰

۲۲) حجم نمونه را چقدر انتخاب کنیم که برای نسبت موفقیت ۲۵/۰ ، با ۹۵% اطمینان خطایی کمتر از e=0/01 داشته باشیم.

۱) ۶۴۰

۲) ۳۷۰۰

۳) ۳۶۷

۴) ۷۲۰۳ ☑

۲۳) ناحیه ای که باعث رد فرض صفر می شود برابر است با :

۱) ناحیه‌ی پذیرش

۲) توان آزمون

۳) ناحیه بحرانی ☑

۴) نقطه بحرانی

۲۴) یک نمونه ۵ تایی از جامعه ای نرمال انتخاب کرده ایم نتایج به صورت زیر است برای اینکه میانگین جامعه کمتر از ۵/۵ باشد آمار آزمون برابر است با: ۳و۵و۹و۷و۱۱ :

۱) ۱۵/۱

۲) ۰۶ /۱ ☑

۳) ۱۳۲/۲

۴) ۱۳۲/۲-

۲۵) فرض کنید یک نمونه ۱۰ تایی انتخاب و r=0/966 محاسبه شده باشد در اینصورت همبستگی بین متغیرها.

۱) مستقیم و زیاد است ☑

۲) معکوس و زیاد است

۳) کامل و مستقیم است

۴) ناقص و مستقیم است

۲۶) اگر مجموعه ای مربعات ۱۰ مشاهده برابر ۴۰۰ و مجموع آنها ۶۰ باشد ضریب پراکندگی کدام است؟

۱) ۰/۳۳ ☑

۲) ۰/۷

۳) ۰/۴

۴) ۰/۶۲

۲۷) از ۱۲۰ نفر دانشجوی یک کلاس ۲۴ نفر دارای گروه خونی A هستند در نمودار دایره ای زاویه گروه خونی A چقدر است؟

۱) ۱۴۴

۲) ۹۰

۳) ۷۲ ☑

۴) ۵۴

۲۸) در ظرفی ۴ مهره سفید و ۵ مهره سیاه وجود دارد به تصادف دو مهره از آن انتخاب می کنیم احتمال اینکه هر دو مهره همرنگ باشند چقدر است؟

۱) ۰/۴۴ ☑

۲) ۰/۵۶

۳) ۰/۶۲

۴) ۰/۵۱۲

۲۹) خانواده ای ۴ فرزند دارد احتمال داشتن پسر و دختر برابر است احتمال اینکه حداقل یکی از فرزندها پسر باشد چقدر است؟

۱) ۰/۰۶۲۵

۲) ۰/۴۷۵

۳) ۰/۹۳۷۵ ☑

۴) ۰/۶۵۴

۳۰) دانشجویی به ۲۰ سوال چهار گزینه ای پاسخ می دهد احتمال پاسخ درست به هر سوال ۰/۲۵ است میانگین تعداد پاسخ های درست چقدر است؟

۱) ۵ ☑

۲) ۵/۷

۳) ۵/۲

۴) ۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *