نمونه سوالات اقتصاد انرژی

دانلود نمونه سوالات اقتصاد انرژی با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات اقتصاد انرژی :

۱) قیمت هر واحد از ذخیر استخراج نشده که زیر زمین است برابر است با:

۱) قیمت سایه ای ☑

۲) قیمت آینده

۳) قیمت بازاری

۴) قیمت حال

۲)  در اثر انتقال مالکیت هر واحد فروخته شده بر خریدار به وجود می آید؟

۱) هزینه ضمنی ☑

۲) هزینه های استخراج

۳) هزینه صریح

۴) هزینه انتقال

۳) اگر قیمت سایه ای  در زمان حال ۵ دلار و نرخ بهره ۱۰ در صد باشد در چه قیمتی در آینده استخراج کننده در تعادل خواهد بود؟

۱) ۵ دلار

۲) ۱۰ دلار

۳) ۵،۵ دلار ☑

۴) ۱۰،۵ دلار

۴) اگر قیمت سایه ای هر بشکه نفت در حالت تعادل یک استخراج کننده در بازار رقابت کامل ۱۵ دلار و نرخ بهره ۱۰ در صد باشد با یک واحد افزایش در حجم ذخایر حداکثر منافع خالص انتظاری استخراج کننده چقدر تغییری می یابد؟

۱) ۱۵ دلار افزایش می یابد ☑

۲) ۱۵ دلار کاهش می یابد

۳) ۱،۵ دلار افزایش می یابد

۴) ۱،۵ دلار کاهش می یابد

۵) ارزش ذخایر اولیه در شرایط رقابتی و در حالت تعادل از کدام گزینه بدست می آید؟

۱) قیمت سایه ای در حالت تعادل ضرب در حجم ذخایر ☑

۲) قیمت ضرب در حجم ذخایر

۳) هزینه استخراج ضرب در حجم ذخایر

۴) قیمت ضرب در مقدار فروش

۶) حدا اکثر قیمتی در پایان عمر ذخایر می توان به آن رسید برابر است با:

۱) قیمت سایه ای

۲) قیمت حد ☑

۳) هزینه نهایی

۴) سود نهای

۷) کاهش هزینه متوسط تولید منابع جایگزین چه اثری بر مسیرهای قیمت واستخراج تراکمی دارد؟

۱)مسیر قیمت را به پایین و استخراج تراکمی را بالا منتقل میکند ☑

۲) هر دو را به پایین منقل می کند

۳) مسیر قیمت را بالا و استخراج تراکمی را به پایین منتقل می کند

۴) هر دو را بالا منتقل می کند

۸) کدام مورد مسیر قیمت تعادلی  را به طور موازی به بالا منتقل می کند؟

۱) افزایش نرخ بهره

۲) کاهش نرخ بهره

۳) افزایش قیمت اولیه ☑

۴) کاهش قیمت اولیه

۹) در چه بازاری کشش قیمتی تقاضا در تصمیمات استخراج مورد توجه قرار می گیرد؟

۱) بازار انحصاری

۲) بازا رقابتی ☑

۳) بازا انحصار چند جانبه

۴) بازار با وجود کارتلی که مانده تقاضا را تامین می کند

۱۰) در چه صورت در بازار انحصاری قیمت کمتر از نرخ بهره بازار رشد می کند؟

۱) کشش تقاضا در طول زمان کاهش یابد

۲) کشش تقاضا در طول زمان تغییر کند

۳) کشش تقاضا در طول زمان ثابت باشد

۴) کشش تقاضا در طول زمان افزایش یابد ☑

۱۱) در شرایط انحصاری سود نهایی با کدام گزینه برابر است؟

۱)تفوت بین در آمد نهایی و هزینه فرصت

۲) تفاوت بین قیمت و هزینه نهایی

۳) تفاوت بین در آمد نهایی و هزینه نهایی ☑

۴) تفاوت بین قیمت و هزینه فرصت

۱۲) بر اساس شرایط کان – تاکر در بازار انحصاری در چه صورت استخراج صورت نمی گیرد؟

۱) در آمد نهایی از هزینه نهایی استخراج کمتر باشد

۲) در آمد نهایی از هزینه نهایی کامل بیشتر باشد

۳) در آمد نهایی هزینه نهایی کامل برابر باشد

۴) در آمد نهایی از هزینه نهایی کامل کمتر باشد ☑

۱۳) در چه صورت قیمت نفت بیش از نرخ بهره افزایش می یابد؟

۱) با گرایش الگوی تقاضای نفت از بخش خانوار به بخش حمل و نقل و کاهش کشش قیمتی تقاضای نفت ☑

۲)با گرایش الگوی تقاضای نفت از بخش خانوار به بخش حمل نقل و افزایش کشش قیمتی تقاضای نفت

۳) با گرایش تقاضای الگوی نفت از بخش حمل نقل و بخش خانوار و کاهش کشش قیمتی تقاضای نفت

۴) با گرایش الگوی تقاضای نفت از بخش حمل نقل و بخش خانوار و افزایش کشش قیمتی تقاضای نفت

۱۴) در بازار انحصار چندگانه فروش کدام مورد را نمی توان برای همه اعضا یکسان در نظر گرفت؟

۱) کیفیت ذخایر

۲) نرخ تنزیل

۳) قیمت سایه ای ☑

۴) قیمت بازاری

۱۵) برای عضو از بازار انحصار چند جانبه که نصف تقاضای بازار با کشش قیمتی واحد را پاسخ می دهد هزینه استخراج او ۱۰ دلار است و محصول را به قیمت ۲۴ دلار می فروشد قیمت سایه ای چقدر است؟

۱) ۲ ☑

۲) ۱۲

۳) ۲۴

۴) ۲۰

۱۶) اگر حجم ذخایر صنعت انحصار چندگانه ۱۵۰۰ بشکه و میانگین استخراج ۵۰ بشکه نفت باشد عمر ذخایر و نسبت ذخایر به تولید به ترتیب چقدر است؟

۱) ۲۰۰ و ۲۰۰ ☑

۲) ۵۰ و ۵۰

۳) ۲۰۰ و ۵۰

۴) ۵۰ و ۲۰۰

۱۷) در بازار انحار چندگانه ای که سهم نسبتی ذخایر به تولید برابر با واحد است رشد قیمت چگونه است؟

۱) کمتر از نرخ بهره است

۲) از قانون هاتلینگ پیروی می کند ☑

۳) کمتر از نرخ رشد قیمت سایه ای است

۴) از قانون هاتلینگ پیروی می کند ولی کمتر از نرخ بهره و نرخ رشد قیمت سایه ای است

۱۸) به اعتقاد ئانیلسن اگر اعضای اوپک میزان استخراج خود را محدود و توسعه ذخایر خود را کنترل کنند چه کاری می توانند انجام دهند/

۱) عمر ذخایر خود را افزایش می دهند

۲) استخراج تراکمی خود را افزایش دهند

۳) قیمت را بالاتر از قیمت رقابتی تعیین  کنند ☑

۴) هزینه را تا حد بازار رقابتی کاهش دهند

۱۹) در بازار انحصار چند گانه فروش با هزینه استخراج صفر و تقاضای ایستا که اعضاء فوش یکسانی دارند، قیمت بازاری در آینده چقدر است؟

۱)بیشتر از قیمت سایه ای رشد می کند

۲) برابر با قیمت سایه ای در زمان حال می شود

۳) به اندازه نرخ بهره بازار رشد می کند ☑

۴) بیشتر از نرخ بهره رشد می کند

۲۰) کدام متغیرها هموار بر در آمد نهایی کارتل اثر می گذارد؟

۱) قیمت و کشش قیمتی تقاضا ☑

۲) قیمت و مشتق تابع واکنش گروه حاشیبه ای

۳) کشش قیمتی تقاضا و مشتق تابع واکنش گروه حاشیه ای نسبت به قیمت کارتل

۴) مشتقات تابع واکنش گروه حاشیه ای نسبت به قیمت و مقدار کارتل

۲۱) در چه صورت در مدل شبه رقابتی شرط تعادل بازار از تعادل گروه کارتل حاصل می شود و فقط کارتل در بازار حضور دارد؟

۱) وقتی قیمت کمتر از مجموع هزینه نهایی فرصت و هزینه استخراج گروه کارتل باشد

۲) وقتی قیمت کمتر از مجموع هزینه نهایی فرصت و هزینه نهایی استخراج گروه حاشیه ای باشد ☑

۳) وقتی قیمت بیشتر از مجموع هزینه نهایی فرصت و هزینه نهایی استخراج هر دو گروه باشد

۴) وقتی قیمت کمتر از مجموع هزینه نهایی فرصت و هزینه نهای استخراج هر دو گروه باشد

۲۲) در چه صورت کارتل و گروه حاشیه ای تا تمام شدن ذخایر گروه حاشیه ای به طور همزمان در بازار حضور دارند و قیمت رقابتی حاکم است؟

۱) کارتل مسلط بدون برتری هزینه ای

۲) مدل شبه رقابتی بدون برتری هزینه ای ☑

۳) کارتل مسلط یا برتری هزینه ای گروه کارتل

۴) مدل شبه رقابتی با برتری هزینه ای گروه کارتل

۲۳) اگه تولید گروه حاشیه ای ثابت و کارتل تعیین کننده قیمت و نسبت به گروه حاشیه ای برتری هزینه داشته باشد مسیر زمانی قیمت چگونه آغاز می شود؟

۱) رقابتی و با حضور هر دو گروه

۲) انحصاری با حضور هر دو گروه

۳) رقابتی و با حضور کارتل

۴) انحصار و با حضور کارتل ☑

۲۴) در صورت ثابت بودن سایر شرایط افزایش کدام متغیر باعث افزایش در آمد نهایی کارتل مسلط می شود؟

۱) سهم کارتل در بازار

۲) شیب تابعه عرضه کارتل ☑

۳) کشش تابع تقاضا

۴) کشش تابع عرضه گوه حاشیه ای

۲۵) کدام ابزار سیاستی فقط سود راتحت تاثیر قرار می دهد؟

۱) مالیات با مقدار افزوده

۲) مالیات مستقل ☑

۳) مالیات بر ارزش افزوده

۴) مالیات با نرخ تصاعدی

۲۶) کدام ساست قیمت سایه ای تحت تأثیر قرار می دهد اما میزان استخراج اثری ندارد؟

۱) مالیات بر مقدار فروش که طی زمان افزایش می یابد

۲) مالیات مستقل

۳) مالیات بر مقدار فروش کی طی زمان ثابت باشد ☑

۴) مالیات بر مقدار فروش که طی زمان کاهش می یابد

۲۷) مالیات بر مقدار فروش که طی زمان کاهش می باید چه اثری دارد؟

۱) شیب مسیر قیمت را کاهش می دهد ☑

۲) قیمت اولیه را کاهش می دهد

۳) طول عمر ذخایر  را کاهش می دهد

۴) قیمت حد را کاهش می دهد

۲۸) نرخ مالیات نزولی بر سود چه اثری دارد؟

۱) طول عمر ذخایر را کاهش می دهد

۲) منحنی استخراج تراکمی را به بالا منتقل می کند

۳) استخراج در زمان حال افزایش می دهد

۴) قیمت اولیه را افزایش می دهد ☑

۲۹) اگر قیمت اضافی در طول زمان افزایش یاید چه اتفاقی می افتد؟

 1) بهربرداری سریع تر انجام می شود ☑

۲) قیمت اولیه افزاایش می یابد

۳) طول عمر ذخایر افزایش می یابد

۴) استخراج تراکمی به پایین منتقل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *