نمونه سوالات اقتصاد بیمه

دانلود رایگان نمونه سوالات اقتصاد بیمه با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات اقتصاد بیمه :

۱) کارکرد امید ریاضی براساس کدام معیار می باشد؟

۱) مقدار نهایی

۲) مقدار متوسط ☑

۳)  مقدار کل

۴) مقدار بهینه

۲) در شرایط مطمئن مصرف هر فرد از کالاهای مختلف توسط کدام مورد تعیین می شود؟

۱) درآمد

۲) ترجحاات ☑

۳) مصرف

۴) پس انداز

۳) فرض کنید که تابع مطلوب به صورت  u=100 w – باشد چناچه ثروت اولیه برابر با ۵۰ باشد و این فرد در معرض ریسک قرار دارد که زیان آن داشته باشد در این صورت ثروت انتظاری کدام مقدار می باشد؟

۱) ۲۵۰۰

۲) ۹۰۰

۳) ۹۰

۴) ۳۰ ☑

۴) یکی از مواردی که تاثیر زیادی بر تصمیم گیری افراد در موقعیت های ریسکی دارد؟

۱) سو بالقوه

۲) ریسک

۳) زیان لقوه  ☑

۴) نوسان

۵) در بازی پرتاب سکه هر فرد ریسک گریز در چه صورتی وارد بازی می شود؟

۱) برد انتظاری بیشتر از ورود باشد ☑

۲) برد انتظاری تابعی از ورود نباشد

۳) ورود بیشتر از برد انتظاری باشد

۴) برد انتظاری تابعی از خروجی باشد

۶) ریسک گریزی یعنی:

۱) افراد هر مبلغ را به یک شرط بندی که امید ریاضی آن برابر با مبلغ قطعی نیست ترجیح می دهد

۲) افراد یک مبلغ معین و قطعی را به یک شرط بندی که امید ریاضی آن برابر با همان مبلغی قطعی است ترجیح می دهند ☑

۳) افراد یک مبلغ معین را به یک شرط بندی که امید ریاضی آن برابر با همان مبلغ قطعی است ترجیح نمی دهند

۴) افراد هر مبلغ را به یک شرط بندی که امید آن برابر با مبلغ قطعی است ترجیح نمی دهند

۷) مسئله بیمه گذار چیست؟

۱) حداقل کردن مطلوبیت انتظاری نسبت به قید

۲) حداکثر پوشش بهینه

۳) حداکثر کردن مطلوبیت اتنظاری نسبت به قید  ☑

۴) حداقل پوشش بهینه

۸) براساس شرط تعادل بیمه گذار کدام حالت را می توان تفتیک نمود؟

۱) اگر = ƿπ  باشد پوشش کامل خریداری خواهد شد. ☑

۲) اگ ƿ ≤π  باشد پوشش بیش از حد خریداری خواهد شد.

۳)  اگر = ۱ ƿ  باشد پوشش کامل خریداری خواهد شد.

۴) اگر  ƿ ≤ π باشد پوشش جزیی خریداری خواهد شد.

۹)  در کدام حالت با افزایش ثروت ریسک پذیری افزایش می یابد؟

۱) ۰ ≤

۲)≤ ۰

۳) > 0  ☑

۴) < 0  

۱۰) قرار دادی است که طبق آن اگر میزان خسارت کمتر از یک حد معین باشد بیمه گر هیچ خسارتی نمی پردازد؟

۱) یبمه کاستنی ثابت

۲) بیمه مشترک

۳) بیمه کاستنی تابعی

۴) بیمه با فرانشیز ☑

۱۱) در بیمه مشترک ثروت بیمه گذار با مقدار خسارت چه رابطه ای دارد؟

۱) منفی مثبت ☑

۲) مثبت

۳) افزایشی

۴) کاهشی

۱۲) اگر دو خسارت XوY مستقل باشند آنگاه در چه وضعیت های می توانند قرار بگیرند؟

۱) ابتدا خسارت x رخ می دهد و سپس خسارتy

۲) فقط یک خسارت رخ می دهد

۳) ابتدا خسارتy رخ می دهد و سپس خسارت x

۴) هیچ خسارتی رخ نمی دهد ☑

۱۳) در تقسیم ریسکی هر چند تعداد افراد افزایش یابد سهم هر فرد از فعالیت ریسکی چگونه خواهد بود؟

۱) افزایش می یابد

۲) ثابت می ماند

۳) کاهش می یابد ☑

۴) بستگی به تعداد افراد دارد

۱۴) شب منحنی بی تفاوتی به کدام مورد بستگی دارد؟

۱) نسبت مطلوب بی نهایی و نسبت احتمال ها ☑

۲) نسبت احتمال ها و نسبت متوسط مطلوبیت

۳) نسبت مطلوبیت کل ونسبت احتمال های اخر

۴) نسبت احتمال های آخر و نسبت مطلوبیت کل

۱۵) کدام مورد یکی از راه های غربال گری می باشد؟

۱) بیمه گر امکان ارائه قرار داهای خطی را داشته باشد

۲) بیمه گر امکان ارائه قرار دادهای خطی را نداشته باشد

۳) بیمه گر امکان ارائه دادهای غیر خطی را نداشته باشد

۴) بیمه گر امکان ارائه قرار دادهای غیر خطی داشته باشد ☑

۱۶) هدف قرار دادهای تعاونی راتچایلد – استیگیتز عبارتند از:

۱) سود قرارداد برای بیمه گر برابر یک است

۲) حداکثر سازی مطلوبیت افراد کم ریسک  ☑

۳) سود هر قرار دادی برای بیمه گر بزرگتر از یک است

۴) حداکثر سازی مطلوبیت افراد کم ریسک

۱۷) در کدام تعادل یارانه دهی متقابل از افراد کم  ریسک ( زنان) به افراد پر ریسک (مردان) می باشد؟

۱) WMS ☑

۲) RS

۳) WRS

۴) MS

۱۸) علامتی از نوع ریسک است که نوع ریسک را به طور کامل یا به صورت تقریبی مشخص می کند؟

۱) مطلوبیت

۲) احتمال

۳) جنسیت ☑

۴) تبعیض

۱۹) کدام قرار داد احتمال تضعیف قید سازی انگیز را دارد؟

۱) کوتاه مدت

۲) میان مدت

۳) بلندمدت ☑

۴) دوجانبه

۲۰) ویژگیهای مهم مخاطره اخلاقی چیست؟

۱) تلاش بیمه گذار در برابر کاهش خسارت را در نظر می گیرد

۲) احتمال وقوع حادثه توسط بیمه گذار تحت تاثیر قرار می گیرد ☑

۳) احتمال وقوع حادثه توسط بیمه گذار تحت تاثیر قرار نمی گیرد

۴) تلاش بیمه گذار در برابر کاهش خسارت را در نظر نمی گیرد

۲۱) اگر بیمه گذار بتواند فقط احتمال وقوع حادثه را تحت تاثیر قرار دهد بیمه بهینه همراه با کدام مورد است؟

۱) افزاینده

۲) کاستنی ☑

۳) انگیزه ای

۴) فرانشیز

۲۲) استراژی بیمه گر در بازرسی قطعی عبارتند از:

۱) اگر خسارت گزارش شده از یک مقدار استانه بیشتر باشد با احتمال بیشتر از یک بازرسی می شود

۲) اگر خسارت گزارش شده از یک مقدار آستانه کمتر باشد با احتمال یک بازرسی می شود

۳) اگر خسارت گزارش شده از یک مقدار آستانه بیشتر باشد با احتمال کمتر از یک بازرسی می شود

۴) اگر خسارت گزارش شده از آستانه بیشتر باشد با احتمال یک بازرسی می شود ☑

۲۳) چه نتایجی از مدل بازرسی تصادفی به دست می آید؟

۱) در خسارت بزرگ بیمه گر هزینه مثبت متحمل می شود

۲) پرداخت پوشش به خسارت کوچک بهینه است

۳) برای خسارت های بزرگتر دوتابع بازرسی و عدم انجام بازرسی وجود دارد

۴) قرار داد بیمه هرماه کاستی است ☑

۲۴) قرار دادهای بهی نه بلند مدت را می توان توسط تکرار کدام قرار داها به اجرا گذاشت؟

۱) کوتاه مدت ☑

۲) میان مدت

۳) بلند مدت دو جانبه

۴) کوتاه مدت دو  جانبه

۲۵) الگوی جستجو در مدل جستجوی قیمت بازار بیمه چگونه می باشد؟

۱) مستقیم و غیر مستقیم

۲)مستقیم

۳) متوالی

۴) متوالی و غیر متوالی ☑

۲۶) در قیمت گذاری آکچوئری بیمه یکی از اطلاعات مهم است؟

۱) توزیع خسارت ☑

۲) تحقق خسارت

۳) معرض ریسک

۴) ریسک انتظاری

۲۷) طبق کدام اصل حق بیمه بایستی برابر با امید ریاضی خسارت به علاوه ضریبی از آن باشد؟

۱) اصل ارزش انتظاری ☑

۲) اصل حداکثر خسارت

۳) اصل واریانس

۴) اصل انحراف معیار

۲۸) ضعف امید ریاضی چیست؟

۱) بیان ترجیحات است ☑

۲) توجه زیاد به ارزش مبالغ ریالی است

۳) توجه در آمد فرد است

۴) هیچ کدام

۲۹) اجزای اصلی هر  قرار داد بیمه چیست؟

۱) پوشش بیمه و حق بیمه ☑

۲) پوشش بیمه و قیمت

۳) حق بیمه و حق شهروندی

۴) پوشش بیمه و حق شهروندی

۳۰) بیمه جزئی بیانگر کدام مورد است؟

۱) خرید قرار است است که بخشی از خسارت وارده را بیمه گر پرداخت می کند و بخشی نیز به عهده بیمه گذار خواهد بود ☑

۲) خرید قرار دادی است که تمام خسارت وارده را بیمه گر پرداخت می کند

۳) خرید قرار دادی است که تمام خسارت وارده را بیمه گذار پرداخت می کندو سوال

۴) خرید قرار دادی است که در آن بیمه گر و بیمه گذار خسارتی پرداخت نمی کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *