نمونه سوالات اقتصاد کشاورزی

دانلود رایگان نمونه سوالات اقتصاد کشاورزی با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات اقتصاد کشاورزی :

۱) مدل انقلاب سبز توسط چه کسی ارائه شده است؟

۱) آرتو لوئیس

۲) آلبرت هیرشمن

۳) شولتز ☑

۴) جانستون

۲) کدام مدل توسعه کشاورزی توسط روتن و هیامی ارائه شده است؟

۱) مدل اشاء

۲) مدل نوآوری ☑

۳) مدل جامعه توسعه روستای

۴) مدل نیازهای اساسی

۳)  گدام گزینه در خصوص ویژگیهای بخش کشاورزی صحیح است ؟

۱) بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشها به سرمایه گزاری ارزی کمتر نیاز دارد ☑

۲) زمان بازگشت سرمایه در بخش کشاورزی دیرتر از سایر بخش ها است

۳) محصولات کشاورزی از مزیت نسبی طبیعی برخوردار نیستد

۴) بخش کشاورزی کمترین جمعیت شاغل را اغلب در کشورها به خود اختصاص داده است

۴) تابع تولید رابطه فنی بین کدام دو متغیر را نشان می دهد؟

۱) ستاده قیمت ستاده

۲) ستاده و زمان

۳) ستاده و قیمت نهادها

۴) ستاد و نهادها ☑

۵) با توجه به مراحل سه گانه توابع تولید مقدار تولید کل در کدام قسمت حداکثر می شود؟

۱) ابتدای مرحله دوم

۲) ابتدای مرحله اول

۳) انتهای مرحله دوم ☑

۴) انتهای مرحله سوم

۶) اگر تابع تولید یک محصول کشاورزی به صورت y= IOK0.4L06  باشد گشش تولید نسبت به سرمایه K چقدر است؟

۱) ۰٫۴ ☑

۲) ۴

۳) ۴۰

۴) ۰٫۶

۷) با توجه به نواحی سه گانه تابع تولید ترانسندنتال کشش تولید در کدام ناحیه منفی است؟

۱) ناحیه اول

۲) ناحیه دوم

۳) ناحیه سوم ☑

۴) گشش تولید تابع ترانسندنتال هیچگاه منفی نمی شود

۸) کدام گزینه در خصوص ویژگی های محصولات کشاورزی همیشگی نادرست است؟

۱) دوره طولانی بین کاشت تا برداشت محصولات اولیه وجود دارد

۲) دوره برداشت محصول طولانی و ادامه دار است

۳) احتمال کاهش تدریجی توانایی تولید آن تنازمین رفت آن وجود دارد

۴) محصولاتی هستند که در طول یک سال کاشت و برداشت و درو می شوند☑

۹) کشش عرضه محصولات کشاورزی در کدام دوره زمانی برابر واحد است؟

۱) کوتاه مدت

۲) میان مدت ☑

۳) بلند مدت

۴) کشش عرضه محصولات کشاورزی هیچگاه برابر واحد نمی گردد

۱۰) کدام گزینه جزو خصوصیات عرضه محصولات کشاورزی نیست؟

۱) مواجه شدن عرضه محصولات کشاورزی با نوسانات

۲) دائمی بودن عرضه محصولات کشاورزی ☑

۳) تأخیریبودن  رابطه عرضه با قیمت محصولات کشاورزی

۴) افزایش کشش عرضه محصولات کشاورزی در دوره بلند مدت

۱۱) در کدام حالت تقاضا برتای یک محصول کشاورزی قطعا افزایش می یابد؟

۱) افزایش قیمت محصول رقیب یا جانشین ☑

۲) اقفزایش در آمد مصرف کننده

۳) افزایش قیمت محصول کشاورزی

۴) افزایش قیمت محصول مکمل

۱۲) کدام گزینه در خصوص کشش در آمدی کالاها صحیح است؟

۱) کالاهای ضروری دارای کشش در آمدی پایین وکالاهای لوکس دارای کشش در آمدی هستند ☑

۲) کالاهای ضروری دارای کشش در آمدی بالا و کالاهای لوکس دارای کشش در آمد پایین هستند

۳) هم کالاهای ضروری هم کالاهای لوکس دارای در آمد پایین هستند

۴) هم کالاهای ضروری هم کالاهای لوکس دارای کشش در آمد بالا هستند

۱۳) کدام مورد در خصوص اثرهای جانشینی و در آمدی برای کالاهای نرمال و پست صحیح است؟

۱) کالای نرمال دارای اثر جانشینی منفی و اثر در آمدی مثبت است ☑

۲) کالای نرمال دارای اثر جانشینی مثبت و اثر در آمدی منفی است

۳) کالای پست دارای اثر جانشینی منفی و اثر در آمدی مثبت است

۴) کالای پست اداری اثر جانشینی مثبت واثر در آمدی منفی است

۱۴) در کدام حالت براساس مدل تار عنکبوتی وضعیت ناپایدار و تعادل دور شونده یا واگر بر قرار است؟

۱) قدر مطلق منحنی عرضه کمتر از قدر مطلق شیب منحنب تقاضا باشد ☑

۲) قدر مطلق شیب منحنی عرضه بزرگتر از قدر مطلق شیب منحنی تقاضا باشد

۳) قدر مطلق شیب منحنی عرضه برابر با قدر مطلق شیب منحنی تقاضا باشد

۴) وضعیت تعادل هیچگاه دور شوند یا واگرا نمی گردد

۱۵) کدام یک از روش های حمایتی اغلب در زمان کمبود غذا به کار گرفته شده است و بر اساس آن با محدودیت واردات قیمت های داخلی بالاتر از قیمت های وارداتی نگه داشته می شود؟

۱)پرداخت جبرانی

۲) محدودیت های تولید یا افزایش

۳) یارانه مصرفی

۴) وضع تعرفه گمرکی ☑

۱۶) در کدام یک از روش های قیمت گذاری محصولات کشاورزی دخالتی توسط دولت و مقامات مسئول صورت نمی گیرد؟

۱) تنظیم قیمت

۲)  قیمت های ازاد ☑

۳)  قیمت تضمینی

۴)  قیمت تثبیتی

۱۷) کدام مورد از اهداف دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات کشاورزی نمی باشد؟

۱) کسب در آمد برای دولت

۲) کنترل تورم و تثبیت قیمت

۳) جلوگیری از صادرات به خارج کشور

۴) بهبود وضعیت تخصیص منابع و افزایش تولید ☑

۱۸) اصلاحات ارضی کشور در چه سالی و طی چند مرحاه اجرا شد؟

۱) سال ۱۳۲۰ وطی دو مرحله

۲) سال ۱۳۲۰ و طی سه مرحله

۳) سال ۱۳۴۰ و طی دو مرحله

۴) سال ۱۳۴۰ و طی سه مرحله ☑

۱۹) پس از اجرای قوانین اصلاحات ارضی در ایران ،کدام مورد از روش های بهره برداری جدید محسوب می شود؟

۱) بهره برداری منصفانه کاری

۲) شرکت های سهامی زراعی ☑

۳)  مقاسیه کاری و تلمبه کاری

۴) بهره برداری دهقانی

۲۰) اراضی موات و مراتع بر اساس قانئن واگذاری و احیای اراضی در اختیار چه کسی است؟

۱) ریاست جمهوری

۲) عموم مردم

۳) حکومت اسلامی ☑

۴) دادگاه های صالح اسلامی

۲۱) تفکر در فنون و بررسی ابزارها و روش ها و شیوه هایی که در شاخه های گوناگون صنعت به کار می رود مربوط به تعریف کدام موضوع است؟

۱) تکنولوژی ☑

۲) نظام بهره برداری

۳) شیوه بهره برداری

۴) بهره وری

۲۲) کدام گزینه جزء عوامل موثر بر تقاضای محصولات کشاورزی نیست؟

۱) قیمت عوامل تولید ☑

۲) در آمد مصرف کننده

۳) جمعیت

۴) قیمت محصول

۲۳) آرتو در مقاله « توسعه اقتصادی با عرض نا محدود کارگر» اقتصاد را به کدام بخش ها تقسیم می کند؟

۱) کاپیتالیست و معیشتی ☑

۲) کشاورزی و خدمات

۳) کارگر و کارفرما

۴) اثباتی و دستوری

۲۴) استفاده از تکنولوژی مناسب برای ایجاد سد و ساختن سیل بندهای مناسب برای مقابله با سیل و ویرانی ها ناشی از سیل اشاره به کدام دلیل استفاده از تکنولوژی در بخش کشاورزی دارد؟

۱) نیاز به تولید انبوه

۲) محدو.دیت در منابع

۳) غلبه بر در طبیعت ☑

۴) استفاده بهینه از عوامل تولید

۲۵) کدام شکل از تغییرات تکنولوژی باعث افزایش بازده نهایی نسبی سرمایه می گردد؟

۱)  تغییرات تکنولوژی باعث افزایش بازده نهایی سرمایه نمی گردد

۲) کار طلب

۳) سرمایه اندوز

۴) سرمایه طلب ☑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *