نمونه سوالات اقتصاد کلان ۲

دانلود رایگان نمونه سوالات اقتصاد کلان ۲ با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات اقتصاد کلان ۲ :

۱) اگر در آمد اسمی برابر یا ۱۰۰۰ میلیارد و P=2 و سرعت گردش پول برابر ۱۰ باشد بر اساس نظریه تقاضای پول کمبریج تقاضای اسمی چقدر است

۱) ۱۰۰ ☑

۲) ۱۰۰۰۰

۳) ۲۰۰

۴) ۱۰۰۰

۲) به نظر کدام یک از اقتصادانان ذیل تقاضای حقیقی پول عمدتاً تابع ۳ متغیر در آمد حقیقی نرخ بهره و نرخ تورم انتظاری است؟

۱) میلتون فریدمن ☑

۲) جیمز توبین

۳) جان استوارت

۴) کنت ویکسل

۳)  کدام یک از گزینه های زیر باعث افزایش عرضه پول می گردد؟

۱) افزایش نرخ تنزیل مجدد اوراق قرضه

۲) خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی

۳) افزایش نرخ ذخیره قانونی ☑

۴) افزایش نرخ ذخیره اضافی

۴) هر چقدر تقاضای پول نسبت به نرخ بهره ………..باشد و هر چقدر تقاضای پول نسبت به در آمد……….. باشدLM پرشیب تر خواهد شد.

۱) باکشش تر – باکشش تر

۲) باکشش تر – کم کشش تر

۳) کم کشش تر-  باکشش تار ☑

۴) کمک شش تر- کم کشش تر

۵) از دیدگاه کینز وضعیت دام نقدینگی حکایت از آن دارد که افراد تصور می کنند:

۱) قیمت اوراق قرضه به بالاترین حد خود رسیده است ☑

۲) قیمت اوراق قزضه در آینده افزایش خواهد یافت

۳) قیمت اوراق قرضه به پایین ترین حد خود رسیده است

۴) نرخ بهره به بالاترین حد ممکن رسیده است

۶) در چه صورتی منحنیLM به صورت موازی به سمت پایین و راست جابه جا می شود؟

۱) عرضه اسمی پول کاهش یابد

۲) سطح قیمت ها کاهش یابد ☑

۳) تقاضای مستقل پول افزایش یابد

۴) نرخ بهره افزایش یابد

۷) شیب منحنی IS چگونه است و نقاط سمت چپ و پایین این منحنی دارای کدام یک ار ویژگی های زیر است؟

۱) دارای شیب مثبت – جمعه تزریقات کمتر از تراوشات است

۲) دارای شیب مثبت – جمع تزریقات بیش از تراوشات است

۳) دارای شیب منفی – جمع تزیرقات بیش از تراوشات است ☑

۴) دارای شیب منفی – جمع تزریقات کمتر از تراوشات است

۸) کدام یک از عوانل زیر منجر به انتقال منحنی  IS به سمت راست و بالا می شود؟

۱) افزایش I و کاهش C

۲) افزایش T و افزایش I

۳) کاهش T و کاهش C

۴) افزایش C و کاهش T ☑

۹) منحنی ISتحت تاثیر چه عاملی سببب افزایش تقاضای کل می شود و به سمت راست منتقل می گردد؟

۱) سیاست مالی انقباضی

۲) سیاست پولی انبساطی

۳) سیاست پولی انقباضی

۴) سیاست پولی انبساطی ☑

۱۰) در کل افزایش تقاضای مستقل پول چه اثری در تعادل همزمان بازار پول و کالا دارد؟

۱) افزایش y تعادلی و rتعادلی

۲) کاهش y  تعادلی و افزایش r  تعادلی ☑

۳) کاهش y تعادلی و r تعادلی

۴) افزایش y  تعادلی و کاهش r تعادلی

۱۱) چناچه بانک مرکزی قصد داشته باشد نرخ بهره را کاهش دهد با کدامیک از سیاستهای زیر از طریق جابجایی همزمان IS و LM هدف او تأمین می شود؟

۱) سیاستهای مالی و پولی انبساطی

۲) سیاستهای مالی و پولی انقباضی

۳) سیاست های مالی انقباضی و پولی انبساطی ☑

۴) سیاست های مالی انبساطی و پولی انقباضی

۱۲) منظور از سیاست همسازی پول (Monetary  Accommodation) چیست؟

۱) افزایش عرضه پول

۲) افزایش هزینه های دولت

۳) افزایش همزمان هزینه های دولت و عرضه حقیقی پول ☑

۴) افزایش عرضه حقیقی پول وکاهش هزینه های دولت

۱۳) در کدام حالت اثر جایگزینی کامل (full crowding out) وجود دارد؟

۱) در حالت LM با شیب مثبت

۲) در حالت LM افقی

۳) در حالت IS با شیب منفی و ) در حالت IS افقی

۴) همه موارد ☑

۱۴) در چه حالتی سیاست پولی فاقد کارایی است؟

۱) منحنی IS بیانگر نوعی دیدگاه کینزی کاملا عمودی است ☑

۲) منحنی IS بیانگر نوعی دیدگاه کلاسیکی و کاملا عمودی است

۳) منحنی IS بیانگر نوعی دیدگاه کینزی و کاملا عمودی است

۴) منحنی LM بیانگر نوعی دیدگاه کلاسیکی و کاملا عمودی است

۱۵) کدامیک از اقلام زیر در سمت چپ حساب سرمایه کشور ایران ثبت می شوند؟

۱) خرید کارخانه های کشورها خارج توسط ایرانیان

۲) فروش زمین ومستقلات به ایرانیان توسط خارجیان

۳) خرید سهام اوراق کشور و قرضه کشور ما توسط خارجیان ☑

۴) خرید سهام واواراق قرضه کشورهای خارج توسط ایرانیان

۱۶) در تمام نقاط سمت چپ وبالای BP چه شرایطی وجود دارد؟

۱۶) مازاد تر از پرداخت ها یا اضافه عرضه ارز ☑

۲) مازاد تر از پرداخت ها یااضافه تقاضای ارز

۳) کسری تر از پرداخت ها یا اضافه عرضه ارز

۴) کسری تر از پرداخت ها یا اضافه تقاضای ارز

۱۷) چنانچه منحنی BP عمود بر محور افقی باشد، حساسیت ورود و خروج سرمایه نسبت به نرخه بهره چگونه است؟

۱) منفی است

۲) یک است

۳) صفر است ☑

۴) زیاد است

۱۸) در سیستم نرخ ارز شناور ، سیاست ……….. کارایی چندانی ندارد و سیاست …………. کارای زیادی دارد؟

۱) مالی – مالی

۲) مالی – پولی ☑

۳) پولی – مالی

۴) پولی – ولی

۱۹) اثر ثروت یا پیگو چیست؟

۱۹) اثر ثروت بر عرضه کل

۲) اثر تغییر تقاضای کل از طرق اثر  حقیقی بر مصرف ☑

۳) اثر ثروت بر سرمایه گذاری و تقاضای کل

۴) اثر سرمایه گذارزی بر ثروت

۲۰) کدامیک از عوامل زیر منجر به افزایش شیب منحنی تقاضای کل (AD) می گردد؟

۱) افزایش میل نهایی به مصرف (c)

۲) کاهش نرخ مالیات (t)

۳) افزایش ضریب نرخ بهره سرمایه گذاری (b)

۴) افزایش ضریب در آمد تقاضای پول (k) ☑

۲۱) وضعیتی که در آن چسبندگی قیمتها و دستمزدها وجود ندارد و دستمزدها و قیمتها کاملا انعطاف پذیر هستند مربوط به کدام مورد است؟

۱) حالت کینزی

۲) حالت نئوکینزی

۳) حالت معمولی

۴) حالت کلاسیک ☑

۲۲) هر آنچه منحنی …………….. را کم شیب تر کند منحنی AD را ………… می کند؟

۱) IS – کم شیب تر ☑

۲) IS – پرشیب تر

۳) LM – کم شیب تر

۴) LM – پرشیب تر

۲۳) کدام گزینه در وضعیت دام نقدینگی مصداق پیدا می کند؟

۱) در حالت دام نقدینگی منحنی LM افقی است لذا منحنی AD عمودی است ☑

۲) در حالت دام نقدینگی کشش تقاضای پول نسبت به نرخ بهره بینهایت است لذا منحنی LM عمودی است

۳) در حالت دام نقدینگی منحنی IS عمودی و در نتیجه منحنی AD نیز عمودی است

۴) در حالت دام نقدینگی منحنی  کشش تقاضای پول نسبت به نرخ بهره صفر است لذا منحنی AD نیز عمودی است

۲۴) در چه مقدار انتقال افقی منحنی AD دقیقا برابر  با انتقال افقی IS خواهد بود؟

۱) IS عمودی یا LM افقی و دام نقدینگی ☑

۲) IS عمودی یا LM عمودی و دام نقدینگی

۳) IS افقی یا LM افقی و دام نقدینگی

۴) IS افقی یا LM عمودی و دام نقدینگی

۲۵) کدام گزینه در ترازنامه مرکزی نشانه دهنده بدهعی های بانک مرکزی است؟

۱) ذخایر اضافی بانک ها نزد بانک مرکزی ☑

۲) ذخایر طلایی بانک مرکزی

۳) وام اعطایی بانک مرکزی به بانک های تجاری

۴) خالص ذخایر ارزی بانک مرکزی

۲۶) فرض کنید در آمد سالیانه یک ورقه قرضه برابر ۷۰۰۰ واحد پولی است و نرخ بهره ده درصد است و این ورقه دارای سر رسید نامحدود است قیمت این ورقه در بازار فعلا چند است؟

۱) ۷۰۰۰

۲) ۷۰۰۰۰ ☑

۳) ۶۳۰۰۰

۴) ۴۶۶۶۶

۲۷) کدام یک از عوامل زیر در افزایش عرضه پول موثر است؟

۱) افزایش پولی H

۲) کاهش نسبت اسکناس به سپرده Cd

۳) کاهش نرخ ذخیره قانونی rr

۴) همه موارد صحیح است ☑

۲۸)  نقدینگی برابر است با:

۱) پول به علاوه شبه پول ☑

۲) اسکناس به علاوه شپرده دیداری

۳) اسکناس به علاوه پول

۴) سپرده دیداری به علاوه شبه پول

۲۹) کدام یک از گزینه های زیر در دنیای امروز صحیح است؟

۱) ذخیره ارزی نمی تواند بعنوان پشتوانه پول باشد

۲) وجود پشتوانه صد در صد طلا برای اسکناس ضرورت ندارد ☑

۳) وجود پشتوانه صد در صد طلا برای اسکناس پذیر است

۴) اوراق قرض دولتی نمی تواند بعنوان پشتوانه پول باشد

۳۰) عامل اصلی تعیین کننده شیب منحنی  IS چیست؟

۱) – r

۲) t-1

۳) b  ☑

۴) r

۳۱) در یک مدل ساده خلق پول اگر نرخ ذخیره قانونی ۲۰ در صد و بانک مرکزی ۱۰۰۰ واحد پول بایت کسری بودجه به دولت قرض دهد کدامیک از گزینه ها صحیح است؟

۱) ضریب تکاثر خلق پول ۴ است

۲) در مجموع ۵۰۰۰ واحد سپرده دیداری افزایش می یابد ☑

۳) پول پایه برابر ۴۰۰۰ است

 4) در نهایت ذخایر قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی برابر ۱۲۰۰ واحد پول می شود

۳۲) نمودار منحنی LM در شرایط دام نقدینگی دارای چه وضعیتی است؟

۱) عمودی

۲) افقی ☑

۳) شیب مثبت

۴) شیب منفی

۳۳) کدامیک از گزینه ها در ترازنامه بانک مرکزی جزء منابع پایه پولی است؟

۱) اسکناس و مسکوک در دست اشخاص

۲) وامها و اعتبارات اعطایی بانک مرکزی به بانک های تجاری ☑

۳) ذخایر اضافی بانکها

۴) سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی

۳۴) الگوی انتظارات تطبیقی در تحلیل چه کسی به کار رفته است؟

۱) جیمز توبین

۲) جان استوارت میل

۳) فریدمن ☑

۴) کنت ویکسل

۳۵) اگر روزی منحنی  (r =0/75+ 0/001 y  ) LM در آمد ملی برابر ۲۰۰۰ و نرخ بهره برابر ۲۵/۱ باشد در صورتیکه در آمد ملی به ۱۸۰۰ کاهش و نرخ به ۵/۱ افزایش یابد در چه شرایطی قرار داریم ؟

۱) برابر عرضه و تقاضای پول

۲) برابر ی عرضه و تقاضای کالا و خدمات

۳) اضافه تقاضای پول

۴) اضافه عرضه پول ☑

۳۶) کدام گزینه در مورد تقاضای سفته بازی توبین صحیح نیست؟

۱) از یک تحلیل خرد مطلوبیت استفاده شده است

۲) در مورد نرخ بهره آینده مطمئن نیست

۳) به لحاظ ریسک در تصمیم گیری فرد صرفا اوراق قرضه نگهداری می کند ☑

۴) منحنی تقاضای سفته بازی فرد نزولی است

۳۷) اگر دستمزده ها به همان نسبت قیمتها افزایش یابد بیانگر چه چیزی است؟

 1)وجود توهم پولی است

۲) عدم توهم پولی است

۳) دیدگاه کینزی است و تولید افزایش می یابد

۴)  همه موارد ☑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *