نمونه سوالات جغرافیای اقتصاد ایران

دانلود رایگان نمونه سوالات جغرافیای اقتصاد ایران با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات جغرافیای اقتصاد ایران :

۱) در کتاب هنر ایران کدام گزینه زیر یک هنر به غایت ایرانی محسوب می شود؟

۱) کاشی کاری

۲) سفالگیری و چینی سازی ☑

۳) معماری

۴) طراحی

۲)  در طول تاریخ سرزمین ها در نتیجه بهره مندی از کدام گزینه زیر موقعیت مناسب تری را در زمینه رشد صنعتی کسب نموده اند؟

۱) نظامی

۲) سیاسی

۳) اقتصادی

۴) امنیت ☑

۳)  بعد از کدام دوره زیر هنر وصنعت در ایران با زوال مواجه گردیده است؟

۱) هخامنشیان ☑

۲) سلوکیه

۳) ساسانیان

۴) ماد

۴) در دوره ایران باستان رشد وپایداری هنر در گرو حمایت کدام طبقه زیر قرار داشت

۱) موبدان

۲) شاه ودربار ☑

۳) نظامیان

۴) تجار

۵) در بین بخش های اقتصادی کدام گزینه زیر بدلیل فراهم کردن ابزار تکنیکی و امکانات مورد نیاز سایر بخش ها از اهمیتی ویژه برخوردار است؟

۱) گردشگری

۲) کشاورزی

۳) صنعت ☑

۴) خدمات

۶) افزایش در آمد شاغلان بخش کشاورزی و خود کفایی این بخش در گروه کدام گزینه زیر می باشد؟

۱) اصلاحات ارضی

۲) بهره وری کشاورزی

۳) تعداد واحدهای بهره برداری

۴) کشاورزی پیشرفته و تامین نهاد توسط صنعت ☑

۷) صادرات کدام گزینه زیر پایین ترین ارزش افزود تولید را برای کشورهای صادر کننده فراهم می سازد؟

۱) کالاهای مونتاژ

۲) صنایع دستی

۳) مواد خامه اولیه ☑

۴) نیروی انسانی

۸) برای تامین سرمایه مورد نیاز رشد صنعتی به ارزش رسانیدن کدام گزینه زیر دارای اهمیت بسیار است؟

۱) توان های طبیعی ☑

۲) توان های انسانی

۳) توان های سیاسی

۴) توان های نظامی

۹) کدام گزینه مهم ترین نیاز صنایع ایران محسوب می شود؟

۱) بازار مناسب داخلی

۲) صادرات و رونق تجارت کالا صنعتی ☑

۳) افزایش تولید

۴) افزایش کیفیت

۱۰) کدام گزینه جزء هدف های کیفی سیاستگزاری ها در صنایع ایران نمی باشد؟

۱) بهره برداری اقتصادی از ظرفیت های موجود صنعتی

۲) توسعه فعالیت های صنایع دستی

۳) توسعه و دستیابی با بازدهی مطلوب سرمایه گذاری صنعتی

۴) حمایت از سرمایه گذاری خارجی ☑

۱۱) نتایج مطالعات کدام زمینه زیر در مکانیابی پروژه های صنعتی بسیار مهم می باشد؟

۱)مطالعات وزارت صنعت و معدن و تجارت

۲) نتایج مطالعات زیست محیطی☑

۳) نتایج مطالعات وزارت مسکن و شهرسازی

۴) نتایج مطالعات سازمان برنامه و بودجه

۱۲) در طراحی پروژه های صنعتی توجه به کدام گزینه زیر ضرورت دارد؟

۱) کاهش مصرف آب

۲) تصفیه آب مصرفی واحدهای صنعتی ☑

۳) نزدیکی به شهرک اقماری

۴) آلودگی محیط زیست

۱۳) در بخش آلودگی صنایع  کدام گزینه زیر علل اصلی آلودگی هوا محسوب می شود

۱) احتراق ناقص ☑

۲) فشار هوا

۳) ارتفاع

۴) عرض جغرافیایی

۱۴) کدام گزینه زیر پیامد اسفبار توسعه صنعتی و رشد شتاب زده آن می باشد؟

۱) تخریب لایه ازون

۲) تخریب محیط زیست ☑

۳) آلودگی آب هوای سطحی

۴) آلودگی خاک

۱۵) در سال ۱۳۴۷ تاسیس نواحی صنعتی در کشور جزء وظایف کدام نهاد زیر محسوب می شد؟

۱) سازمان برنامه و بودجه

۲) مرکز صنایع کوچک

۳) سازمان نواحی صنعتی ☑

۴) وزارت صنعت و معدن

۱۶) کدام گزینه زیر می تواند فشار مهاجرت های روستای – شهری را مه به علت کمبود اشتغال و در آمد در نواحی روستایی است را کاهش دهد؟

۱) کاهش انگیزه شهر گرایی

۲) کاهش انگیزه کمال طلبی

۳) مانیابی شهرک های صنعتی و در نواحی روستا ☑

۴) ترغیب بازگشت به روستا

۱۷) کدام گزینه علت بازدارنده سرمایه گذاری بخش های بنیادی( کشاورزی صنعت معدن) در مقایسه با بخش خدمات است؟

۱) سودآوری سرمایه گذاری در بخش خدمات ☑

۲) عدم استقبال بخش خصوصی

۳) فقدان سرمایه در بخش دولتی

۴) فقدان رقابت تولید با نمونه های مشابه خارجی

۱۸) مقایسه سرمایه گذاری بخش خصوصی و تسهیلات اعطایی بانک ها حاکی از افزایش سرمایه گذاری در کدام شاخه زیر است؟

۱) بخش هایی بنیادی

۲) گردشگری

۳) خدمات ☑

۴) نظامی

۱۹) در حال حاضر از مسایل اصلی بخش تولیدات صنعتی محسوب می شود؟

۱) تامین بازار ☑

۲) قدرت خرید کالا

۳) فقدان نام مناسب برای کالا

۴) عدم بسته بندی کالا

۲۰) در کشور ایران توسعه راه آهن بنا به کدام دلیل زیر ضرورت دارد؟

۱) تراکم جمعیت

۲) وسعت و گستردگی سرزمین ☑

۳) معادن غنی

۴) فقدان توسعه صنعتی

۲۱) کدام گزینه زیر عمده ترین دلیل موفقیت کشور هلند در صادرات گل و گیاه می باشد؟

۱) خاک مرغوب

۲) شرایط اقلیمی مناسب

۳) قیمت مناسب

۴) سرعت ونظم در حمل نقل هوایی ☑

۲۲) کدام گزینه زیر بیانگر بهترین محل برای تولید برق آبی است؟

۱) پای آبشارها ☑

۲) پای دلتاها

۳) پای مخروط افکنه ها

۴) معاندرهای محرب رودخانه ها

۲۳) بنا به کدام دلیل زیر نمی توان ادعا کرد که جایگزینی وادرات واقعا یک استراتژی درونگرا است؟

۱)کاهش وادرات

۲) کاهش وابستگی به وادرات یک کالامانند اتومبیل

۳) تنوع وادرات قطعات کالای خاص مانند قطعات اتومبیل ☑

۴) تولید اتومبیل در داخل بجای وادرات آن

۲۴) کدام گزینه زیر به عنوان یک سیاست صنعتی کردن حاشیه ای تلقی می شود؟

۱) تولید محصولات صادراتی

۲) تبدیل مواد خام به محصولات ساخته و نیمه ساخته ☑

۳) جایگزین کردن تولید داخلی به جای محصولات وادراتی

۴) تاکید بیش از حد بر استفاده از منابع داخلی

۲۵) کدام گزینه زیر بیانگر سومین مرحله صنعتی شدن  تلقی می شود؟

۱)تولید مواد خام اولیه

۲) تولید کالاهای مصرفی

۳) تولید کالاهای واسطه ای

۴) صنایع ماشین سازی یا پایه و بنیادی ☑

۲۶) حرکت به سوی مرحله دوم وسوم صنعتی شدند در ایران به چه نحو بوده است؟

۱) به کندی عملی گردیده است ☑

۲) عملی نشده است

۳) از شتاب قابل توجهی برخوردار است

۴) هنوز مرحل اول را طی ننموده است

۲۷) خوراک واحد های بنیادی نظیر مواد اولیه صنایع پترشیمی توسط کدام بخش از صنایع پترشیمی تهیه می شود

۱) واحد های پایین دست

۲) واحد های نهایی

۳) واحد های بنیادی

۴) واحدهای بالادست ☑

۲۸) در روند توسعه صنعتی به منظور کاهش وابستگی صنایع کشور باید به کدام نوع از صنایع بیشتر توجه نمود؟

۱) تامین قطعات یدکی به سهولت عملی باشد

۲) بازاریابی تولید به سهولت امکان پذیر باشد

۳) تامین مواد اولیه آنها در داخل کشور به سهولت عملی باشد ☑

۴) کیفیت و تقاضا مد نظر باشد

۲۹) کدام گزینه زیر منجر به رشد مضاعف فر آوری محصولات کشاوری و صنایع غذای در کشور شده است؟

۱)  رشد جمعیت روستای

۲)  رشد جمعیت شهری ☑

۳)  رشد جمعیت عشایری

۴)  رشد مصرف گرایی

۳۰) واژه منسوجات در برگیرنده کدام گزینه زیر است؟

۱) محصولاتی که حاصل بافت باشد☑

۲) محصولاتی که حاصل سلولز باشد

۳) محصولاتی که حاصل بامبو و پوست درخت باشد

۴) محصولاتی که حاصل معرق کاری باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *