نمونه سوالات حقوق جزای اختصاص ۲ جرایم علیه اموال و مالکیت

دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق جزای اختصاص ۲ جرایم علیه اموال و مالکیت با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قستی از حقوق جزای اختصاص ۲ جرایم علیه اموال و مالکیت :

۱) کدام جنبه از جرم خیانت در امانت بر جنبه آن غلبه دارد؟

۱) جنبه خصوصی آن بر جنبه عمومی آن غلبه دارد

۲) جنبه عمومی آن بر جنبه خصوصی آن غلبه دارد ☑

۳) جنبه تجاری آن بر جنبه عمومی آن دارد

۴) هیچ کدام بر دیگری غلبه ندارد

۲) به ترتیب پاسخ دهید آیا طبق قانون ربایش غیر مجاز آب سرقت می شود؟ ربایش غیر مجاز برق چطور؟

۱) بله – بله ☑

۲) خیر – خیر

۳) خیر – بله

۴) بله – خیر

۳) طبق ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ( راهزنان سارقان و قاچاقچیانی که دست به اسلحه ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند…………………

۱) محارب نیستند ولی به شدت محکوم و مجازات می شوند

۲) محاربند ☑

۳) جاسوس محسوب می شوند

۴) محارب نیستند و فقط مجازات حبس محکوم می شوند

۴) برای ثبوت سرقت حدّ ی با اقرار  و جاری کردن حدّ بر چنین نصاب چند مرتبه است؟

۱)یک بار

۲) دو بار ☑

۳)سه بار

۴) چهار بار

۵ ) در جرایم مریوط بله چک دارنده چک برای تعقیب کیفری  ظرف چه مدتی  از تاریخ صدور چک برای وصول وجه چک بایستی به بانک مراجعه کند؟

۱) یک ماه

۲) دو ماه

۳) شش ماه ☑

۴) پنج ماه

۶) در فقه برای کلاهبرداری چه مجازاتی  مقرر شده است و با استفاده از چه عنوان کلی قابل مجازات است؟

۱) حدود

۲) قصاص

۳) دیات

۴) تعزیری ☑

۷) از بین جرم کلاهبرداری و جرم خیانت در امانت کدام یک مشتمل بر اغفال و فیب قربانی است؟

۱) هر دو

۲) هیچ کدام

۳) خیانت در امانت

۴) کلاهبرداری ☑

۸) کدام یک از انواع چک است؟

۱) چک عادی

۲)  چک تأیید شده

۳) چک تضمین شده

۴) همه موارد ☑

۹)  کدام یک از اقسام رفار مادی فیزکی جرم خیانت در امانت محسوب می شود؟

۱) استعمال نبودن

۲) اتلاف

۳) مفقود کردن و تصاحب

۴) همه موارد ☑

۱۰) کدام یک از شرایط خاص سرقت مستوجب حد است؟

۱) مالیت شرعی داشتن شیء مسروق

۲) در حرز داشتن مال

۳) هتک حرز مخفیانه توسط سارق

۴) همه موارد ☑

۱۱) در متون فقهی از چه جرمی تحت عنوان اتیال نام برده شده است؟

۱) سرقت

۲) کلاهبرداری ☑

۳) قتل طبق

۴) ارتشا

۱۲) طبق ماده ۸ قانون صدور چک، چک های که در ایران عهد بانک های واقع در خارج از کشور صادر و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشد از لحاظ کیفری مشمول کدام مقررات هستند؟

۱) کشور خارجی

۲) قوانین ایران( قانون صدور چک ایران ☑

۳) معاهدات بین المللی

۴) قانون محل اقامت دارنده چک

۱۳) هر گاه سه نفر مالی را بربایند مستوجب حد بودن عمل آنان مستلزم این است که ارزش مال مسروق مجموعاً معادل ……………… گردد:

۱) ۵/۴ نخود طلای مسکوک

۲) ۵/۱۳ نخود طلای مسکوک  ☑

۳) ۱۰ نخود طلای مسکوک

۴) ۱۹ نخود طلای مسکوک

۱۴) کدام گزینه در خصوص رفتار فیزکی جم کلاهبرداری که جزیی از عنصر مادی آن است درست می باشد

۱) می تواند هم فعل و هم تر ک فعل باشد

۲) فقط ترک فعل است

۳) باید فعل مثبت باشد و ترک فعل هیچ گاه نمی تواند جزو رفتارهای کلاهبرداری محسوب شود ☑

۴) می تواند هم فعل باشد و تحت شرایطی هم ترک فعل باشد

۱۵) ربودن «مال مسروق» و « مال مغصوب» به ترتیب چه سرقتی محسوب می شوند

۱) سرقت مس توجب حد – سرقت مستوجب حد

۲) سرقت تعزیری – سرقت تعزیری ☑

۳) سرقت تعزیری – سرقت مستوجب حد

۴) سرقت مستوجب حد- سرقت تعزیری

۱۶) مجازات تکرار سرقت مستوجب حد در مرتبه چهارم چیست؟

۱) قطع دست راست

۲) حبس ابد

۳) اعدام  ☑

۴) قطع پای چپ از پایین برآمدگی

۱۷) شرط حد نصاب در سرقت حدیّ در چه زمانی باید وجود داشته بالشد؟

۱) زمان شروع به اجرای سرقت

۲) زمان اخراج مال از حرز ☑

۳) زمان قصد ارتکاب جرم سرقت

۴) زمان تهیه وسایل ارتکاب جرم سرقت

۱۸) دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود محکوم کردن متهمان را« به طور تضامنی به پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری و به طور تضامنی به رد مال مورد کلاهبرداری

۱) نادرست دانسته است ☑

۲) صحیح دانسته است

۳) در صورت تقاضای شاکی صحیح دانسته است

۴) در مورد کلاهبرداری مشددّ و تعدد در جرم کلاهبرداری صحیح دانسته است

۱۹) مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک دستور عدم پرداخت چک  باید چگونه باشد؟

۱) شفاهی

۲) کتبی ☑

۳) شفاهی یا کتبی

۴) صرفاً در قالب سند رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی

۲۰) طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مجازات کلاهبرداری ساده چیست؟

۱) یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کردهاست ☑

۲) یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مالی که کلاهبردار اخذ کرده است

۳)  دو تا ده سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده است

۴) یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده است و انفصال ابد خدمات دولتی

۲۱)  به ترتیب پاسخ دهید: اگر کسی فرزند خود را به دیگری بسپارد آیا وقوع خیانت در امانت نسبت به فرزند قابل  تصور است؟ آیا خیانت در امانت  در مورد نوشتجاتی مثل سفته و چک قابل ارتکاب است؟

۱) بله – بله

۲) خیر – خیر

۳) خیر -بله ☑

۴) بله – خیر

۲۲) اگر مال مسروق تا قبل از اثبات جرم نزد قاضی از طریقی مثل عقد بیع یا ارث از مال باخته یا بخشنیده شدن مال به سارق به ملکیت سارق در آید؟

۱) حدّ قابل اجرا خواهد بود

۲) حد قابل اجرا نخواهد بود ☑

۳) حد و تعزیری با هم قابل اجرا خواهد بود

۴) سارق به حد و جزای نقدی محکوم می شود

۲۳) « خیانت در امانت» چه نوع جرمی است؟

۱) آنی ☑

۲) مستمر

۳) مرکب

۴) غیر آنی

۲۴) اگر کسی که در حال خواب یا بی هوشی مال دیگری را برباید، مسئولیت کیفری دارد؟

۱)در دو حالت بله

۲) در هر دو حالت خیر ☑

۳) در حال خواب بله – ولی در حال بی هوشی خیر

۴) در حال بی هوشی بله – ولی در حال خواب خیر

۲۵) در مورد نوع برخورد ب صغیر ممیزی که مرتکب سرقت می گرددد عقید مشهور فقهای امامیه چیست؟

۱) تأدیب نخواهد شد

۲) تأدیب خواهد شد هر چند که دزدی او تکرار شود ☑

۳) به صورت تعزیری مجازات خواهد شد و در مرتبه دوم مستوجب حد است

۴) محکوم به حد می شود

۲۶) در حقوق ما منطور از تعلق مال به غیر در جرم سرقت چیست؟

۱) تعلق« عین» آن به دیگری  ☑

۲) صرفاً تعلق منافع مال به دیگری حتی اگر عین مال متعلق به رباینده باشد

۳) صرفاً تعلق حق رهن مال به دیگری حتی اگر عین مال متعلق به رباینده باشد

۴) صرفاً تعلق حق یا منفعتی از  مال ربوده شده به دیگری حتی اگر عین مال متعلق به رباینده باشد

۲۷) به ترتیب پاسخ دهید اولاً آیا خیانت در امانت از رمه« جرایم مقیدّ» است؟ ثانیاً آیا عنصر روانی جرم خیانت در امانت از دو بخش «سوءنیت عام» و « سوئ نیت خاص» تشکیل می شود؟

۱) بله – بله ☑

۲) خیر – خیر

۳) بله – خیر

۴) خیر – بله

۲۸) «تناسب حرز به مال» را کدام گزینه تعیین می کند؟

۱) عرف ☑

۲) صرفاً تابع نظر شاکی است

۳) دکترین حتی اگر خلاف عرف باشد

۴) صرفاً تابع نظر کارشناس است حتی اگر خلاف عرف باشد

۲۹) کدام یک حق شکایت کیفری دارد؟

۱) دارنده چک ☑

۲) کسی که چک پس از مراجعه دارنده به بانک و برگشت خوردن چک به وی منتقل گردیده است

۳) ظهر نویسان چک

۴) همۀ ظهر نویسان و دارندگان چک

۳۰) دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم صدور چک پرداخت نشدنی کدام است؟

۱) دادگاه محل صدور چک

۲) دادگاه محل وقوع بانک محال علیه ☑

۳)دادگاه محل اقامت خوانده

۴) دادگاه محل اقامت خواهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *