دانلود رایگان پرسشنامه آزمون حافظه وکسلر و راهنمای اجرا (فرم الف)

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از آزمون حافظه وکسلر و راهنمای اجرا (فرم الف):

آزمون حافظه وکسلر که به عنوان یک مقیاس عینی برای ارزیابی حافظه به کار برده می شود نتیجه ده سال تحقیق و بررسی در زمینه حافظه عملی، ساده وفوری بوده واطلاعاتی را برای تفکیک اختلالات عضوی و کنشی حافظه بدست می دهد.

مزایای استفاده از این مقیاس که به طور ۱۵ دقیقه به طول می انجامد عبارتنداز :

۱- استانداردشده در حد رضایت بخش

۲- به تفاوت حافظه درسنین مختلف توجه گردیده

۳- بهره حافظه ( MQ ) که بدست می دهد تا حدودی به بهره هوشی آزمودنی قابل مقایسه است.

با این آزمون بطور کلی می توان :

۱- یادگیری وبخاطر آوری فوری

۲- تمرکز وتوجه

۳- جهت یابی وبخاطر آوری حافظه طولانی مدت را بدست آورد.

مقیاس حافظه وکسلر ( فرم الف ) شامل ۷ آزمون فرعی : ۱- آگاهی شخصی در مورد مسائل روزمره و شخصی ۲- آگاهی نسبت به زمان و مکان ( جهت یابی ) ۳- کنترل ذهنی ۴- حافظه منطقی ۵- تکرار ارقام رو به جلو و معکوس ۶- حافظه بینایی ۷- یادگیری تداعی ها می باشد.

در زیر دستورالعمل اجرای این آزمون آورده شده است.

۱- آگاهی شخصی در مورد مسائل روزمره وشخصی 

این آزمون فرعی از ۶ سوال ساده مربوط به اطلاعات شخصی وعمومی تشکیل شده گردیده وبر روی آزمودنیهایی که دچار اختلاتی همچون  aphasia  ‚ Senlie  dementia هستند کاربرد زیادی دارد.

نمونه سوالات : چند سال دارید؟…………….

نمره گذاری : یک نمره برای هر پاسخ صحیح.

حداکثر نمره : ۶

۲- جهت یابی ( Orientetion  )

این آزمون فرعی از ۵ سوال ساده همچون چه سالی است؟ چه ماهی است؟ و…………برای بررسی جهت یابی فوری آزمودنی بکار گرفته می شود.

نمره گذاری : یک نمره برای هر پاسخ صحیح

حداکثر نمره : ۵

۳- کنترل ذهنی

این آزمون فرعی از سه زیر مجموعه تشکیل گردیده وبرای تشخیص نقایص مغزی بیماران ارگانیکی مغز بکار برده می شود.

دستورالعمل : ( a )  شمردن وارونه از ۲۰ تا ۱٫ از آزمودنی بخواهید کوشش کند که اعداد ۲۰ تا ۱ بصورت وارونه بشمارد.

مانند : ۱،…………..،۱۰،۱۱،۱۲،۱۲،۱۳،۱۴،۱۵،۱۶،۱۷،۱۸، ۱۹، ۲۰

آزمونگر می تواند دستورالعمل را تکرار کند ولی نباید هیچگونه کمکی درحین تلاش آزمودنی به وی داده شود. خطا ها ومدت زمان ارائه را یادداشت نمایید.

محدودیت زمانی : ۳۰ ثانیه

نمره گذاری : ۲ نمره در مدت زمان منظور شده بدون خطا

                    ۱ نمره در مدت زمان منظور شده با یک خطا

اگر آزمودنی بطور صحیح و بدون خطا در مدت زمان ۱۰ ثانیه شمارش را انجام دهد یک نمره اضافه می گیرد.

حداکثر نمره : ۳

دستورالعمل ( b ): شمارش نام ماه های سال : می خواهم هرچه سریعتر نام ماه های سال را برایم بگویید. فروردین، اردیبهشت،………………..

تعداد خطا و زمان ارائه شده رایادداشت کنید. محدودیت زمانی : ۳۰ ثانیه

 نمره گذاری : ۲ نمره در مدت زمان منظور شده بدون خطا.

                      ۱ نمره درمدت زمان منظور شده بایک خطا .

اگر آزمودنی به طور صحیح وبدون خطا در مدت زمان ۱۰ ثانیه ماهها را نا م ببرد یک نمره اضافی می گیرد.

حداکثر نمره : ۲

دستورالعمل ( c ) شمارش سه به سه: از آزمودنی بخواهید هرچه سریعتر از عدد یک، سه تا سه تا بشمارد. مانند این : …………….۷- ۴- ۱٫ به محض رسیدن به عدد۴۰ آزمودنی را متوقف کنید. زمان وتعداد خطا را یادداشت کنید.

محدودیت زمانی : ۴۵ ثانیه

نمره گذاری : ۲ نمره در مدت زملن منظور شده بدون خطا.

                  ۱ نمره در مدت زمان منظور شده با یک خطا.

اگز آزمودنی بطور صحیح وبدون خطا در مدت زمان ۳۰ ثانیه شمارش را انجام دهد یک نمره اضافی می گیرد.

حداکثر نمره :۳

حداکثر نمره در آزمون فراخنای ذهنی در سه خرده آزمون: ۹منبع + کلید + روایی و پایایی + نمره گذاری + تفسیر + شیوه نمره گذاری + (PDF – Word)

5- تكرار ارقام رو به جلو ومعكوس

دستورالعمل: به آزمودني بگوييد” مي خواهم ببينم تا چه اندازه مي توانيد توجه داشته باشيد”. من چند عدد را براي شما مي خوانم اعداد تمام شد شما بايد اعدادي را كه به صورت ارقام شنيده ايد به من بگوييد. گوش كنيد با سلسله اعداد 4 رقمي شروع مي كينم.

اگر آزمودني در كوشش اول موفق نبود ارقام كوشش دوم اجرا مي شود وبه همين طريق سوال هاي ديگر را مي پرسيد. سلسله ارقام كوشش دوم زماني اجراء مي شود كه آزمودني در سلسله ارقام كوشش اول موفق نباشد. هرگاه آزمودني در هر دو كوشش مربوط به سلسله ارقام معيني نا موفق بود آزمايش با اين آزمون متوقف مي گردد.

نمره گذاري: نمره آزمودني برابر است با تعداد اعداد آخرين سلسله ارقام كه وي در كوشش اول يا دوم با موفقيت تكرار كرده است. به عنوان مثال: اگر آزمودني موفق به تكرار سلسله اعداد 5 رقمي در كوشش اول يا دوم گردد5 نمره به وي تعلق مي گيرد.

 تكرار ارقام به صورت معكوس

دستورالعمل: هميشه با سري اعداد 3 رقمي شروع مي كنيم. براي اجرا به آزمودني گفته مي شود من  مي خواهم ببينم تا چه حد مي توانم اعداد را در ذهنتان نگه داريد. اكنون اعدادي را براي شما مي خوانم، وقتي خواندنم را تمام كردم شما بايد آنها را به طور وارونه به من بگوييد. به عنوان مثال: اگر من بگويم “5- 9- 1” شما چه خواهيد گفت؟ “1- 9- 5- “. اگر پاسخ آزمودني به سلسله ارقام ياد شده درست نبود و يا متوجه سوال نشده، پاسخ به وي گفته مي شود”1- 9- 5”.

به آزمودني گفته مي شود:”يادتان باشد كه شما بايد اعداد را به طور وورانه و معكوس بعد ازمن بگوييد” حاضريد؟

اگر آزمودني موفق به تكرار وارونه سري اول ارقام گرديد با سلسله ارقام بعدي ادامه مي دهيم. هرگاه آزمودني در دو كوشش مربوط به سلسله ارقام معيني ناموفق بود آزمون متوقف ميگردد.

نمره گذاري: نمره آزمودني برابر با تعداد آخرين سلسله ارقامي است كه وي در كوشش اول يا دوم توانسته است با موفقيت به طور وارونه آنها را تكرار نمايد. به عنوان مثال اگر آزمودني سلسله اعداد 4 رقمي را بتواند به طور معكوس تكرار كند نمره 4 به او داده مي شود.

حداكثرنمره: 7

اگر آزمودني در تكرار وارانه اعداد سه رقمي در هر دو كوشش ناموفق باشد بايد سلسله اعداد دو رقمي به او داد. اگر در هر يك از دو كوشش خود بتواند آن را با موفقيت تكرار كند نمره 2 به او تعلق مي گيرد. 

6- حافظه بينايي

اين يك آزمون بازسازي بينايي است كه در آن از آزمودني خواسته مي شود از حافظه خود شكل هاي ساده اي را كه به مدت 10 ثانيه در اختيار وي گذاشته مي شود ترسيم نمايد.

دستورالعمل براي كارتهاي c ،b  ،  a: طرح هاي c ،b  ،  aبه ترتيب ارائه شود.

دستورالعمل براي كارت هاي b، a : به آزمودني گفته مي شود” تصاويري را به شما نشان مي دهم، فقط 10 ثانيه مي توانيد به آنها نگاه كنيد بعد كه من آن را برداشتم شما بايد آنها را از حافظه خود بكشيد”.

شروع نكنيد تا اينكه با شما بگويم. حاضريد؟

از نشان دادن كارت به مدت 10 ثانيه بگوييد” حالاآن را بكش”.

دستورالعمل كارتc :” اين يكي كمي مشكل تر تر است، دراين كارت 2 تصوير وجود دارد، مي خواهم به هر دو آنها به دقت نگاه كنيد. مجددا فقط 10 ثانيه وقت داريد. پس از آنكه آن را برداشتم بايد هر دو تصوير رابرايم بكشيد. اين يكي كه در سمت چپ قرار دارد ( به آن قسمتي كه آزمودني بايد ترسيم نمايد اشاره كنيد ) وآن يكي كه در سمت راست كارت است ( اشاره كنيد ). حاضريد؟ كارت را به مدت 10 ثانيه درمعرض ديد آزمودني قرار دهيدو………..

نمره گذاري كارت a :

1- دو خط متقاطع، 4 پرچم

2- پرچمها درست در مقابل هم قرار گرفته باشند 

3- ميزان دقت ودرستي ( خطوط تقريبا مساوي باشند، از وسط به دو نيم شده باشند، تقريبا زاويه ها درست كشيده شده، پرچمها تقريبا مربع باشند ).

حداكثر نمره : 5 نمره

نمره گذاري كارت b :

1- مربع بزرگ با 2 قطر 

2- 4 مربع كوچك در مربع بزرگ 

3- وجود 2 قطر در داخل هر مربع كوچك

– وجود 16 نقطه در داخل مربع هاي كوچك 

5- دقيق بودن اندازه ضلع ها(اندازه پيرامون مربع هاي كوچك بين 1  و 1 16 مربع كوچكتر باشد).1نمره 

6- اگر طرح را كشيده ولي خطوط يا مربع هاي اضافي ترسيم فقط 3 نمره داده مي شود.

حداكثر نمره : 5 نمره

دركارت c هر قسمت را جداگانه نمره گذاري نماييد.

1 – c :

1- مربع مستطيل بزرگ با مربع مستطيل كوچكتر داخل آن  

2- زواياي قائمه مستطيل كوچك به زواياي مستطيل بزرگ به وسيله خطي وصل شده باشد 

3- مستطيل كوچكتر بطور دقيق  درطرف راست  مستطيل بزرگتر كشيده  ويا تقريبا  شبيه به

تصوير اصلي كشيده باشد. 

حداكثر نمره: 3            

2- c :

1- يك مستطيل باز با دو دسته در انتهاي هر يك از خطوط 

2- وسط وقسمتهاي راست وچپ به درستي ترسيم شده

– اگر تصوير درست كشيده ولي يكي از شاخه ها بطور متناسب قرار نگرفته باشد فقط 2 نمره تعلق مي گيرد.

4- اگر تصوير وبازوها با اندازه هاي متناسب ترسيم شده باشند 3 نمره داده مي شود.  

حداكثر نمره :3

حداكثر نمره درتمام تصوير: 14

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه آزمون حافظه وکسلر و راهنمای اجرا (فرم الف)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *