دانلود رایگان پرسشنامه ادراک کودک از والدین گرولنیک و همکاران (POPS)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه مقیاس ادراک کودک از والدین گرولنیک و همکاران (POPS):

 

هدف: سنجش ادراک کودکان از رفتار والدین

 

ردیف عبارات کاملاً موافق موافق مخالف کاملاً مخالف
۱ مادر برای حرف زدن با کودک وقت کافی می گذارد.        
۲ مادر به کودک می گوید که چه رفتاری باید از خود نشان دهد.        
۳ مادر از کودک می خواهد آن چه را در مدرسه انجام می دهد بازگو کند.        
۴ مادر برای حرف زدن درباره ی مشکلات کودک اش وقت کافی دارد.        
۵ مادر کودک را تنبیه نمی کند، بلکه با او درباره ی کار نادرست اش سخن می گوید.        
۶ مادر به کودک می گوید که چه کاری باید انجام دهد.        
۷ مادر اشکالی نمی بیند اگر کودک به اشتباه کاری نادرست انجام دهد.        
۸ مادر می خواهد از آن چه کودک انجام می دهد آگاه باشد.        
۹ مادر به خاطر خوب کار نکردن کودک در مدرسه ناراحت می شود.        
۱۰ مادر درباره ی چگونگی کار کودک در مدرسه با آموزگارش حرف می زند.        
۱۱ پدر برای حرف زدن با کودک وقت کافی می گذارد.        
۱۲ پدر به کودک می گوید که چه رفتاری باید از خود نشان دهد.        
۱۳ پدر از کودک می خواهد آن چه را در مدرسه انجام می دهد بازگو کند.        
۱۴ پدر برای حرف زدن درباره ی مشکلات کودک اش وقت کافی دارد.        
۱۵ پدر کودک را تنبیه نمی کند، بلکه با او درباره ی کار نادرست اش سخن می گوید.        
۱۶ پدر به کودک می گوید که چه کاری باید انجام دهد.        
۱۷ پدر اشکالی نمی بیند اگر کودک به اشتباه کاری نادرست انجام دهد.        
۱۸ پدر می خواهد از آن چه کودک انجام می دهد آگاه باشد.        
۱۹ پدر به خاطر خوب کار نکردن کودک در مدرسه ناراحت می شود.        
۲۰ پدر درباره ی چگونگی کار کودک در مدرسه با آموزگارش حرف می زند.        

 

  • معرفی پرسشنامه:

مقیاس ادراک کودک از والدین (POPS؛ گرولنیک و همکاران، ۱۹۹۷) ۲۰ گویه دارد که ۱۰ گویه برای مادر و ۱۰ گویه برای پدر است. ۶ عامل (نوع رفتار والدین) عبارتند از: درگیرشونده – کلامی (۴ سوال)، درگیرشونده – رفتاری (۲ سوال)، درگیرشونده – مدرسه

گویه های مقیاس چهار گزینه ای از نوع لیکرت می باشد.

 

  • مولفه های پرسشنامه:
ردیف خرده مقیاس سوالات تعداد سوال
۱ رفتارهای درگیرشونده مادر ۸-۴-۳-۱-۱۰ ۵
۲ رفتارهای حمایت مستقلانه مادر ۷-۶-۵-۲-۹ ۵
۳ رفتارهای درگیرشونده ی پدر ۱۸-۱۴-۱۳-۱۱-۲۰ ۵
۴ رفتارهای حمایت مستقلانه پدر ۱۷-۱۶-۱۵-۱۲-۱۹ ۵

 

عامل ها (نوع رفتار والدین) و سوالات

ردیف عامل (نوع رفتار والدین) سوالات تعداد سوال
۱ درگیرشونده کلامی ۱-۴-۱۱-۱۴ ۴
۲ درگیرشونده رفتاری ۸-۱۸ ۲
۳ درگیرشونده مدرسه ای ۳-۱۰-۱۳-۲۰ ۴
۴ حمایتی کلامی ۲-۶-۱۲-۱۶ ۴
۵ حمایتی رفتاری ۵-۷-۱۵-۱۷ ۴
۶ حمایتی مدرسه ای ۹-۱۹ ۲

 

  • نمره گذاری پرسشنامه:
عنوان کاملاً موافق موافق مخالف کاملاً مخالف
امتیاز ۴ ۳ ۲ ۱

 

  • تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره  حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۰ ۵۰ ۸۰

 

امتیازات خود را از ۲۰ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۲۰ و حداکثر ۸۰ خواهد بود.

نمره بین  ۲۰ تا ۳۰  : میزان ادراک کودکان از رفتار والدین پایین است.

نمره بین ۳۰ تا ۵۰ : میزان ادراک کودکان از رفتار والدین متوسط است.

نمره بالاتر از ۵۰  : میزان ادراک کودکان از رفتار والدین بالا است .

 

  • روایی و پایایی:

در پژوهش رضویه و خوشبخت (۱۳۸۴)، برای بررسی پایایی مقیاس، ۳۴ نفر از دانش آموزان (۱۴ دانش آموز پایه ی پنجم و ۲۰ دانش آموز پایه ی چهارم) از میان کل آزمودنی ها به شیوه ی تصادفی گزیده و یک هفته پس از انجام آزمون بازآزمایی شدند. پایایی آزمون به روش هم سانی درونی نیز بررسی شد. ضریب به دست آمده از بازآزمایی و آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس در جدول ۱ و برای عوامل مقیاس در جدول ۲ آمده است.

جدول ۱- ضرایب پایایی خرده مقیاس های مقیاس ادراک کودک از والدین

خرده مقیاس ضریب بازآزمایی آلفای کرونباخ
رفتارهای درگیرشونده ی مادر ۵۸/۰ ۶۰/۰
رفتارهای حمایت مستقلانه مادر ۶۴/۰ ۷۳/۰
رفتارهای درگیرشونده ی پدر ۶۱/۰ ۷۲/۰
رفتارهای حمایت مستقلانه پدر ۵۷/۰ ۶۳/۰

 

جدول ۲- ضرایب پایایی عوامل مقیاس ادراک کودک از والدین

عامل (نوع رفتار والدین) ضریب بازآزمایی آلفای کرونباخ
درگیرشونده کلامی ۷۳/۰ ۸۱/۰
درگیرشونده رفتاری ۷۰/۰ ۷۵/۰
درگیرشونده مدرسه ای ۷۸/۰ ۸۶/۰
حمایتی – کلامی ۷۷/۰ ۸۳/۰
حمایتی – رفتاری ۸۰/۰ ۸۴/۰
حمایتی – مدرسه ای ۷۹/۰ ۸۴/۰

 

ضرایب بازآزمایی و آلفای کرونباخ به دست آمده برای خرده مقیاس ها و همچنین شش عامل زیربنایی به دست آمده در تحلیل عامل، نشان دهنده ی پایایی خوبی برای مقیاس سازگار شده (با شش عامل تازه) در ایران است؛ حال آن که در کشورهای دیگر با چهار عامل مناسب کاربرد دانسته شده است (گرول نیک، ریان و دسی، ۱۹۹۱).

برای بررسی روایی مقیاس، پرسشنامه محیط خانوادگی نیز افزون بر مقیاس ادراک کودک از والدین، روی ۵۰ نفر از آزمودنی ها اجرا شد. همبستگی عوامل مقیاس ادراک از والدین با عوامل پرسشنامه محیط خانوادگی در جدول های ۳ و ۴ آمده است.

جدول ۳- ضرایب همبستگی خرده مقیاس های مقیاس ادراک کودک از والدین با پرسشنامه محیط خانوادگی

خرده مقیاس آزادی در برابر کنترل گرمی در برابر سردی
رفتارهای درگیرشونده ی مادر ** ۴۵/۰ – ** ۵۰/۰ –
رفتارهای حمایت مستقلانه مادر ** ۷۰/۰ ** ۵۳/۰
رفتارهای درگیرشونده ی پدر ** ۴۸/۰ – ** ۶۸/۰ –
رفتارهای حمایت مستقلانه پدر ** ۷۱/۰ ** ۴۹/۰

** معنادار در سطح ۰۰۱/۰ > P

در پرسشنامه محیط خانوادگی، بعد آزادی در برابر کنترل، ارزیابی کننده ی موضوع، مقیاس ادراک کودکان از والدین، یعنی رفتار درگیرشونده در برابر رفتار حمایت مستقلانه است. هم چنان که دیده می شود، هم در خرده مقیاس ها و هم در عوامل به دست آمده برای مقیاس ادراک کودک از والدین، رفتارهای درگیرشونده همبستگی منفی و رفتارهای حمایتی همبستگی مثبت با بعد آزادی در برابر کنترل دارد.

جدول ۴- ضرایب همبستگی شش عامل به دست آمده برای مقیاس ادراک کودک از والدین با پرسشنامه محیط خانوادگی

عامل (نوع رفتار والدین) آزادی در برابر کنترل گرمی در برابر سردی
درگیرشونده کلامی ** ۵۰/۰ – ** ۴۹/۰ –
درگیرشونده رفتاری ** ۴۵/۰ – ** ۴۲/۰ –
درگیرشونده مدرسه ای ** ۵۵/۰ – ** ۴۸/۰ –
حمایتی کلامی ** ۷۵/۰ ** ۵۰/۰
حمایتی رفتاری ** ۷۹/۰ ** ۴۹/۰
حمایتی مدرسه ای ** ۷۵/۰ ** ۵۱/۰

** معنادار در سطح ۰۰۱/۰ > P

ضرایب همبستگی ابعاد این مقیاس با پرسشنامه محیط خانواده نیز نشانگر روایی هم گرایی مناسب این مقیاس است.

باباخانی (۱۳۹۰) در پژوهش خود از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و سپس تأییدی روایی این ابزار را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. باباخانی اعتبار کلی ابزار را ۹۴/۰ گزارش کرده است.

خرازی و کارشکی (۱۳۸۸) نیز اعتبار کلی ابزار و اعتبار خرده مقیاس های آن را بین ۶۴/۰ تا ۹۳/۰ گزارش کرده اند.

در پژوهش حجازی و همکاران (۱۳۹۲)، از دو خرده مقیاس گرمی و حمایت زا خود مختاری به عنوان مقیاس های کلی ادراک روابط والد – کودک استفاده شده است. ضرایب آلفای به دست آمده برای دو خرده مقیاس فوق به ترتیب ۸۴/۰ = α و ۸۷/۰ = α است که نشان دهنده اعتبار بالای آن هاست.

 

  • منبع:
  • رضویه، اصغر؛ خوشبخت، فریبا. (۱۳۸۴). بررسی پایایی و روایی مقیاس ادراک کودک از والدین در ایران. اندیشه های نوین تربیتی، دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، دوره ی ۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۴، صص ۲۳-۳۴٫
  • حجازی، الهه؛ صادقی، ناهید؛ شیرزادی فرد، میثم. (۱۳۹۲). رابطه ی باورهای اساسی و ادراک از روابط والدینی با بهزیستی ذهنی دانش آموزان. مجله ی روان شناسی مدرسه، زمستان ۱۳۹۲، دوره ی ۲، شماره ۴/۶۱-۴۳٫

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه ادراک کودک از والدین گرولنیک و همکاران (POPS)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *