دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی خلاقیت دانش آموزان توسط معلمین

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان خلاقیت: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه خلاقیت – دکتر سلطانی – ۴۰ سوالی

دانلود رایگان پرسشنامه خلاقیت عابدی (۶۰ سؤال)

________________________________________

قسمتی از پرسشنامه ارزیابی خلاقیت دانش آموزان توسط معلمین:

معلم گرامی:

    هدف از ارائه  و تکمیل پرسشنامه حاضر ، ارزیابی میزان خلاقیت دانش آموزان عزیز توسط  جنابعالی و بررسی ارتباط  آن با پاره ای از متغییرها به منظور استفاده از نتایج در یک طرح پژوهش علمی می باشد .

جهت بررسی میزان خلاقیت آنان ونحوه برخورد و نگرش اطرافیان، موضوع طی پرسشنامه جداگانه ای توسط  خود دانش آموزان و والدین آنان مورد بررسی قرار می گیرد .

در این بخش ارزیابی شما از استعداد های خلاقانه دانش آموزان کلاس بعنوان نزدیکترین و موثق ترین فرد خارج از خانواده در مورد آنان بسیار مهم است . فلذا خواهشمند است با عنایت به توضیحاتی که ذیلا داده شده است ارزیابی  خود را در مورد هریک از دانش آموزان کلاس ، از نظر داشتن درجه متغییر مورد نظر با علامت ضربدر (     ) مشخص فرمائید.

ضمنا پاسخها واطلاعات داده شده امانت تلقی و تنها نتایج کلی پژوهش حاضر دراختیار مدرسه خواهد گرفت.

خلاقیت :

عبارت است از فرآیندی ذهنی ، مشتمل بر میزان  حساسیت فرد نسبت به مسائل محیط  که در جهت  یافتن راه حل مشکلات و ایجاد ایده های نو و مفید ظهور پیدا می کند که ممکن است نتیجه عملی نیز داشته و یا نداشته باشد.

این فرآیند مراحل تشخیص مشکل ، جستجوی راه حل ، طرح فرضیه ، آزمایش فرضیه ، دستکاری نتایج آزمایش ، ایجاد تغییرات لازم و انتشار نتایج را شامل می شود.

سیالی :

عبارت از توانائی فرد به ایجاد و خلق تعداد زیادی ایده ، پاسخ و راه حل درقالب تصویر یا فرض، در یک حیطه خاص . دراین حالت ذهن فرد خلاق در یک حیطه خاص فکری به ارائه عقایدی می پردازد و مشتمل است بر تعداد ی پاسخ و عقاید ممکن .

انعطاف پذیری :

 عبارت است ازتوانائی فرد برای ایجاد و خلق ایده های متفاوت درصورت تغییر مشکل.

در این حالت فرد خلاق در صورت تغییر مشکل و یا مطرح شدن آن از بعد دیگر ، قدرت و توانائی لازم را برای تغییر جهت فکر خود دارا می باشد.

ابتکار :

 عبارت است از توانائی فرد برای ایجاد و خلق ایده های نو ، منحصر به فرد  ، غیر معمول و  هوشمندانه برای حل یک مسئله ،  که درهرحال با ایده های عادی و رایج متفاوت است .در این حالت فرد خلاق توانائی تولید ایده های نو و جدید تر را دارد . 

بسط :

عبارت است از توانائی فرد در جهت پرداختن به جزئیات .

در این حالت فرد خلاق توانائی تکمیل یک ایده و افزودن جزئیات بیشتر وهمچنین تکمیلایده های تصویری مربوط  به آنرا دارد

توضیح :  رتبه ۱ به معنی کمترین میزان و رتبه ۵ به معنی بیشترین میزان خلاقیت می باشد .

 این آزمون ( ضمیمه شماره ۳ ) در واقع به عنوان عامل کنترل و ارزیابی بیرونی مورد استفاده قرار می گیرد یعنی ملاکی که به عنوان شاخص اعتبار برای محاسبه همبستگی آن با آزمون خلاقیت دانش آموزان مورد استفاده است . پرسشنامه هریک از دانش آموزان را از نظر داشتن درجاتی از عوامل چهارگانه تشکیل دهنده خلاقیت ( سیالی ، ابتکار ، انعطاف پذیری و بسط ) و خلاقیت بطور کلی ارزیابی می کند .

 در این پرسشنامه ابتدا توضیحاتی در باره خلاقیت و عوامل تشکیل دهنده آن داده شده و از مربیان و معلمین خواسته می شود هریک از دانش آموزان را از نظر داشتن صفات مذکور در یک مقیاس ۵ درجه ای مورد ارزیابی قرار می دهد   ( کفایت ، ۱۳۷۳، ۱۰۱تا ص ۱۲۴).

روايي ابزارهای اندازه گيري تحقيق

   منظور از روايي آزمون اين است كه آيا يك وسيله براي اندازه گيري آنچه مورد نظر بود مناسب است يا نه ؟  ( سيف ، 1372، ص 182) و به اين سوال پاسخ مي دهد كه ابزار اندازه گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي سنجد .

بدون آگاهي از اعتبار اندازه گيري نمي توان به دقت داده هاي حاصل از آن اطمينان داشت ابزار اندازه گيري ممكن است براي اندازه گيري يك خصيصه ويژه داراي اعتبار باشد، در حاليكه براي سنجش همان خصيصه بر روي جامعه ديگر از هيچگونه اعتباري برخوردار نباشد ( سرمد و ديگران ، 1385، ص 170).

لذا برای سنجش روایی پرسشنامه از روش محتوایی استفاده گردید بدین صورت که نظرات استادان صاحبنظر در زمینه موضوع خلاقیت مفاهیم خلاقیت در ابعاد سیالی ؛ انعطاف پذیری ، بسط و ابتکار مورد سوال واقع و تائيد گردید.

 در عين حال طبق تحقيقات دكتر عابدي آزمون خلاقيت مورد نظر هم از نظر روايي همزمان (با اجراي همزمان آزمون اصلي خلاقيت تورنس و آزمون خلاقيت دكتر عابدي نتايج معني داري از همبستگي بين عوامل چهارگانه هر دو آزمون بدست آمده است.

مثلا همبستگي بين دو خرده آزمون  ابتكار(497 % = r) و بين دو خرده آزمون سيالي( 468 % =r )  بوده است) . ضمنا آزمون مورد استفاده نيز از نظر روايي محتوي ( نظر صاحبنظران ) مورد تائيد استاد راهنما قرار گرفته است . براساس تحقیقات کفایت اعتبار کل آزمون 27% ، مقیاس سیالی 09% ، مقیاس انعطاف پذیری 13% ، مقیاس ابتکار 015% و مقیاس بسط 24% گزارش گردیده که ضرایب بدست آمده در سطح 5% معنی دار هستند.    

   در مورد آزمون نگرشهای فرزند پروری والدین ، اعتباریابی پرسشنامه با استفاده از روش همزمان توسط کفایت صورت گرفته که در نتیجه برای مقیاس سلطه گری ضریب اعتبار 35% ، مقیاس وابستگی شدید 29% و برای مقیاس سهل انگاری 46% بدست آمده که در سطح 01% معنی دار است .

پايائي ابزارهاي اندازه گيري تحقيق

     اصطلاح پایائی بردقت اندازه گیری دلالت دارد بدین معنی که با اندازه گیری پایائی می خواهیم بدانیم که اگر آزمون را برای اندازه گیری یک یا چند متغییر بکار ببریم نتایج حاصل مشابه است یا متفاوت (سیف ،1372،ص 199). قابليت اعتماد ( پايائي ) با اين امر سروكار دارد كه ابزار اندازه گيري در شرائط يكسان تا چه اندازه نتايج مشابه به دست مي دهد . معمولا دامنه ضريب قابليت اعتماد از صفر( عدم ارتباط ) تا 1+ ( ارتباط كامل) است ( سرمد و ديگران ، 1385، ص 166).

     کتابچه راهنمای آزمون خلاقیت دکتر عابدی ضریب پایائی کل آزمون را بین80 % تا 90 % ذکر کرده است .

براساس نتايج تحقيقات انجام شده توسط عابدي پايائي آزمون خلاقيت مورد استفاده كه از طريق آزمون مجدد بر روي دانش آموزان مدارس راهنمائي تهران در سال 1363 بدست آمده در چهار بخش آزمون به اين شرح است : ضريب پايائي بخش سيالي85 % ، بخش ابتكار82 % ، بخش انطاف پذيري85 % ، در بخش بسط 80 % بوده است (عابدي ، 1372) ضريب همساني دروني با استفاده از آلفاي كرونباخ براي خرده آزمون هاي سيالي ، انعطاف پذيري ، ابتكار و بسط روي 2270 دانش آموز اسپانيائي به ترتيب 75% ، 66% ، 61% و 61% بدست آمده است و نتايج تحقيقات عابدي حاكي است در روش آزمون – بازآزمون كه بر روي 58 دانش آموز با فاصله 15 روز اجراء گرديده ضرايب همبستگي خرده آزمونهاي سيالي ، بسط ، ابتكار و انعطاف پذيري در اجراي اول و دوم به ترتيب 023% ، 444% ، 614% و  595%  به دست آمده است كه جز مقوله سيالي ، ضرايب همبستگي بقيه مقولات در حد 1% در صد معني دار است و در روش ضريب همساني دروني آلفاي كرونباخ نيز ضريب همساني دروني براي 819 دانش آموز در خرده آزمونهاي سيالي ، بسط ، ابتكار و انطاف پذيري ، به ترتيب 67% ،48% ، 68% و 55% به دست آمده كه در حد  1% معني دار است.

 در روش همبستگي هر سوال با نمره كل آزمون نيز نتايج در سطح 1% معني دار بوده است ( دائمي ، 1383، ص 3و4). در تحقیقی که کفایت در موضوع موصوف انجام داده بود میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از روش تصنیف و فرمول اسپیرمن – براون را 90 % برای کل آزمون , مقیاس سیلی 88 % ، مقیاس انعطاف پذیری 77% ، مقیاس ابتکار 93% و بسط 93% گزارش شده که همه نتایج در سطح کمتر از 5 % معنی دار می باشد . با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای میزان خلاقیت کل ، مقیاس سیالی، مقیاس انعطاف پذیری ، ابتکار و بسط به ترتیب نتایج 78%، 78% ، 81/0 ، 73% و 70%  گزارش شده است که این نتایج نیز در سطح کمتر از 5% معنی دار است (کفایت ، 1373, صص108 و109) 

   با وجود این استدلال آماری قابل قبول ، لازم است یادآوری گردد عوامل مختلفی می تواند در وجود ، بروز و ارزیابی خلاقیت آزمودنی ها دخالت داشته باشد بنابراین شایسته است همواره جانب احتیاط رعایت و با استناد به نتایج مطلوب اجرای این قبیل آزمونها از زدن برچسب خلاق ، غیرخلاق و… به افراد خودداری گردد( دائمی ، مقیمی ، 1383، ص 8).  

در مورد آزمون سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین ، تحقیقات کفایت حاکی است که با استفاده از روشهای تصنیف و آلفای کرونباخ ضریب پایایی برای کل آزمون ومقیاسهای فرعی سلطه گری ، وابستگی شدید و سهل انگاری با استفاده از فرمول اسپیرمن – براون ،  به ترتیب 22% ، 20% ، 16% ، 11% و 11% بوده است که به جز مقیاسهای سلطه گری و سهل انگاری در سطح 5 % معنی دار می باشد.

 در روش آلفای کرونباخ که بر اساس محاسبه واریانسها بدست می آید کل آزمون 32% ، مقیاس سلطه گری 26% ، مقیاس وابستگی شدید 22%  و مقیاس سهل انگاری 19% . بدیهی است ضرایب بدست آمده در سطح کمتر از 001/0 معنی دار می باشد(کفایت ، 1373، ص105و 106 ).

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی خلاقیت دانش آموزان توسط معلمین”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *