دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۴ ساله

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان سلامت روان: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

دانلود رایگان پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی (فرم کوتاه)

دانلود رایگان پرسشنامه سلامت روانی کیز (فرم کوتاه)

دانلود رایگان پرسشنامه سلامت روانی (پکیج کامل)

دانلود رایگان پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ

دانلود رایگان پرسشنامه سلامت روانشناختی

_______________________________

قسمتی از پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان۶ تا ۱۴ ساله CSI-4)) بر اساس DSIM-IV)):

فرم ویژه معلم

مشارکت کننده / معلم گرامی:

ضمن تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار می دهید به اطلاع می رساند هدف از انجام تین پرسشنامه یاری رسانی به شما و دانش آموزتان جهت ارتقاء رشد ، وضعیت تحصیلی و سازگاری می باشد.

خواهشمند است پس از خواندن هر عبات ، درجه تطبیق آن را با رفتار کلی دانش آموز خود با گذاشتن علامت ضربدر در یکی از چهارستن ( هرگز، گاهی ، اغلب، بیشتر اوقات) مقابل آن عبارت مشخص کنید و هر سوال را طبق بهترین اطلاع خود جواب دهید.

 

سوالات:
۱ به جزئیات مطلب توجه نمی کند و یا بخاطر بی دقتی اشتباه می کند.
۲ تمرکز و دقت روی تکالیف درسی یا فعالیت های بازی برایش مشکل است.
۳ وقتی با او حرف میزنید بنظر می رسد گوشش با شما نیست.
۴ پیروی از دستور کار برایش مشکل است و کارها را ناتمام رها می کند.
۵ سازمان دادن به کارهای درسی و فعالیتهای دیگر برایش مشکل است.
۶ از انجام کارهایی که مستلزم کوشش ذهنی زیادی باشد ( مثلا انجام تمرین های کلاسی یا تکالیف درسی در خانه) خودداری می کند.
۷ چیزهایی را که برای انجام کارهایش لازم دارم گم کمی کند.
۸ رویدادهای دیگر به آسانی حواس و دقت او را بهم کی زنند.
۹ در کارها روزمره خود فراموشکار است.
۱۰ دست ها و پاهایش را تکان می دهد یا روی صندلی جنب می خورد.
۱۱ اگر ازش بخواهید مدتی روی صندلی به حالت نشسته بماند نمی تواند.
۱۲ حتی وقتی از او خواسته شود این کارها را نکند این ور و ان ور میدود و از درو دیوار بالا می رود.
۱۳ ساکت نشستن و بازی کردن برایش مشکل است.
۱۴ دائم در حال حرکت است مثل این که موتوری در درونش قرار دارد و او را هل می دهد.
۱۵ بیش از اندازه صحبت می کند.
۱۶ وقتی از او سوالی می کنند بیش از آن که همه سوال را بشنود جواب می دهد.
۱۷ در فعالیت های دسته جمعی نمی تواند منتظر نوبت خود بماند.
۱۸ حرف های دیگران را قطع می کند یا در وسط فعالیت های بچه ا به طور ناگهانی خود را داخل می کند.
۱۹ زود از جا در می رود( عصبانی می شود.)
۲۰ با افراد بزرگسال بگو مگو می کند.
۲۱ وقتی ارش می خواهند کاری را انجام دهد سرپیچی می کند یا از انجام آن خوداری می نماید.
۲۲ عمدا کاری می کند که دیگران را ناراحت کند.
۲۳ به خاطر کارهای بد یا اشتباهات خود دیگران را سرزنش می کند.
۲۴ بسیار حساس و زود رنج اس یا از کارهای دیگران رنجیده می شود.
۲۵ خشمگین و رنجیده است.
۲۶ خشم و عصبانیت خود را روی افراد دیگر خالی می کند و سعی می کند از آنها انتقام بگیرد.
۲۷ از مدرسه جیم می شود ( در می رود)
۲۸ شب ها در ساعاتی که نباید در خارج از خانه می ماند.
۲۹ برای بدست آوردن بعضی چیزها با در رفتن از قبول مسئولیت ، دروغ می گوید.
۳۰ به دیگران زور می گوید ، انها را تهدید می کند یا از آنها کار می کشد.
۳۱ با دیگران دعوا و کتک کاری می کند.
۳۲ از خانه فرار کرده و شب را بیرون از خانه می ماند.
۳۳ وقتی دیگران متوجه نبودند چیزهایی را دزیده است.
۳۴ چیزهایی متعلق به دیگران را عمدا خراب کرده ویا از بین برده است.
۳۵ عمدا چیزهایی را آتش زده یا آتش سوزی ایجاد کرده است.
۳۶ با استفاده از زور و خشونت  جسمی چیزهایی را از دیگران ربوده است.
۳۷ بدون اجازه به خانه ، ماشین ، یا محل کسب دیگران وارد شده ( دستبرد زده است.)
۳۸ در موقع دعوا با دیگران از سلاح هایی ( مانند چوب دستی ، آجر ، بطری و… استفاده نموده است.)
۳۹ با حیوانات با بی رحمی و خشونت زیاد رفتار کرده یا می کند.
۴۰ با افراد دیگر با بی رحمی و خشونت زیاد رفتار کرده یا می کند.
۴۱ مسائل و روابط جنسی ذهنش را به خود مشغول داشته یا عملا به فعالیت های جنسی می پردازند.

دستور العمل نمره گذاری و محاسبه نمره

با یک استثناء سوالات مربوط به همه گروه ها به صورت زیر نمره گذاری می شود.

جزء C  سوال 32    ت   41

 سه مورد استثنایی که در پاسخ به انتخاب ((گاهی نمره -1)) تعلق می گیرد:

موارد مقابل جواب ((خیر- صفر و جواب بلی – 1)) نمره می گیرد.

تفسیر پرسشنامه (تشخصیص براساس معیارها ، نمره کسب شده و پرسشنامه)

گروه نوع اختلال/بیماری سوال ها نمره معیار نمره معلم گروه های دیگر بیماری که  امکان وجود آنها باید بررسی و  حذف شود.
 
Aالف بیش فعال/ اختلال دقت، (نوع فاقد تمرکز حواس)                            9-1 6
 
A بیش فعال/ اختلال دقت (نوع بیش فعال، تکانشی)                        18-10
9-1 6
6
A بیش فعال/اختلال دقت (نوع مرکب)                                          18-10 6
 
B اختلال ضدیت و نافرمانی                                                      26-19 4 گروه C
Cاختلال رفتار یا کردار                                                         41-273

روایی:

اسپرافگین ، لانی و گادو در سال 1984 همبستگی این آزمون و مقیاس های رفتاری کودک را در مورد ADHD ، اختلال سلوک و ODD به ترتیب 66/0 ، 58/0 و 72/0 گزارش کرده اند.( به نقل از توکلی زاده ، 1375)

همچنین جهت تعیین درجه اعتبار همبستگی بین داده های مرحله اول فرم معلم با نتایج داده های مرحله اول فرم والد محاسبه شد که برابر 89/0 می باشد که با 995 درصد اطمینان و 58 درصد خطا اعتبار چک لیست تایید شد. همچنین درجه همبستگی بین نتایج داده های مرحله دوم فرم معلم با مرحله دوم فرم والد برابر 93/0 می باشد که با 99 درصد اطمینان و 1 درصد احتمال خطا اعتبار چک لیست تایید شد .(قهاری ، 1375)

پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

ابراهیمی پایایی این آزمون را به دست اورده ( به نقل از رضایی ، 1379) پایایی این پرسشنامه  با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  بالای spss  بدست آمده است که به طبق زیر می باشد.

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان 89/0 تا 96/0

منابع:

  • قهاری، شهربانو، 1375. بررسی مقایسه ای میزان شیوع اختلالات رفتار ایذایی و کمبود توجه ، افسردگی و اضطراب فراگیر در کودکان شاهد ، محروم از پدر، جانباز و عادی شهر چالوس با ابزار . CSI-4 پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی ، انستیتو روانپزشکی تهران.
  • رضایی ، مظاهر، 1379 . بررسی کارکردهای شناختی لب فرونتال در نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک . پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، انستیتو روانپزشکی تهران.
  • توکلی زاده ، جهانشیر. 1375 . بررسی همه گیر شناسی اختلالات رفتار ایذایی و کمبود توجه در دانش آموزان شهر گناباد. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، انستیتو روانپزشکی تهران.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۴ ساله

  1. دستغیب

    پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان رو از سایت شما دانلود کردم. اگر باز هم نیازی به پرسشنامه نیاز داشتم حتما از سایت شما استفاده میکنم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *