دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان ها de Waal و همکاران (۲۰۰۴)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان ها de Waal و همکاران (۲۰۰۴):

 

معرفی پرسشنامه:

پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان ها توسط de Waal و همکاران (۲۰۰۴) طراحی شده است.

 

هدف: این پرسشنامه جهت ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد.

این معیارها توسط آندری. ای. دیوال (۲۰۰۴) طراحی شده است. وی جهت ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد در بسیاری از سازمان ها در کشورهای مختلف جهان از این روش استفاده نموده است.

چند نمونه از مطالعات وی عبارت اند از: ترغیب رفتار عملکرد مدار برای نیل به نتایج برتر (۲۰۰۴)، نقش عوامل رفتاری و فرهنگ های ملی در ایجاد سیستم های مؤثر مدیریت عملکرد (۲۰۰۶)، تجزیه و تحلیل مدیریت عملکرد: مطالعه ای موردی در یکی از شهرداریهای هلند (۲۰۰۶)، و تأثیر مدیریت عملکرد بر نتایج سازمانی یک بانک (۲۰۰۷).

نحوه تکمیل: برای سنجش هر یک از ابعاد مدیریت عملکرد از عبارات مختلفی در دسته های جداگانه استفاده شده است که دارای طیف پنج گزینه ای از خیلی کم تا خیلی زیاد است.

 

مولفه های پرسشنامه:

 

کیفیت خدمات بانکی بر مبانی
ساختاری
ساختار مسؤلیت سازمان
سطوح مدیریتی بالاتر با چه دقتی، سطوح پایین تر را مدیریت و کنترل می نماید و میزان آزادی که سطوح بالاتر به سطوح پایین تر برای انجام وظایفشان می دهند، چقدر می باشد.
دقیقا مشخص است که چه کسی در سازمان، مسؤولیت چه وظایفی را بر عهده دارد.
سطوح مدیریتی بالاتر، چهارچوب ها و اهداف استراتژیک را مشخص می کنند، بنابراین فرایندهای
استراتژیک و بودجه بندی در سطوح پایین تر مدیریت، به روش منظم اجرا می شوند.
مدیریت در همه سطوح، سبکی پرورشی را انتخاب می کند و فقط در صورتی که سطوح پایین تر، از دامنه های عملکرد تعریف شده تجاوز کنند، در امور آنها دخالت می نمایند.
محتوای اطلاعات عملکرد
گزارش های عملکرد هم شامل اطلاعات مالی و هم شامل اطلاعات غیر مالی است.
اجرای استراتژی در همه سطوح مدیریت و بر اساس عوامل حیاتی موفقیت و شاخص های کلیدی عملکرد به طور منظم مورد نظارت قرار می گیرد.
واحدهای سازمان هم جهت و همسو می باشند، همچنین عوامل حیاتی موفقیت و شاخص های کلیدی عملکرد نیز همسو و هم جهت هستند.
اهداف، با استفاده از الگوبرداری از بیرون وضع می شوند.
رفتاری
واحدهای سازمان مکرر و به طور منظم با یکدیگری مورد مقایسه قرار می گیرند.
انسجام اطلاعات عملکرد
گزارش های عملکرد همیشه مطمئن و قابل اعتماد است، لذا، می توان از آنها به عنوان مبنای تصمیم گیری استفاده نمود.
سازمان به طور منظم بررسی می کند که با توجه به گزارش های عملکرد، کارکنان چه نیازها و خواسته های جدیدی دارند.
اطلاعات عملکرد، همیشه به موقع گزارش می شوند، الذا، این اطلاعات به عنوان مبنای تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرند.
بین گزارش های مختلف یا بین گزارش ها و سیستم های اطلاعاتی ناسازگاری وجود ندارد.
هم برای داده های مالی و هم برای داده های غیرمالی استانداردسازی بالایی وجود دارد، بنابراین نتایج واحدهای مختلف سازمانی را می توان به آسانی مورد مقایسه قرار داد.
مدیریت پذیری اطلاعات عملکرد
گزارش های عملکرد شامل ترکیبی از اعداد، ارقام و نمودارها است، لذا خواندن و درک آنها آسان می باشد.
فقط اطلاعات مرتبط، در سازمان توزیع می شود، بنابراین حجم اطلاعات، محدود باقی می ماند.
فقط نتایج استثنایی (منفی و مثبت) گزارش می شوند، بنابراین مدیریت به طور مستقیم می داند که بر چه چیزی تمرکز نماید.
اطلاعات عملکرد به آسانی از طریق سیستم اطلاعاتی، قابل دسترسی و استفاده می باشد.
همه اطلاعات عملکرد از یک مکان مانند یک کامپیوتر در دسترس قرار دارند.
پاسخگویی
گزارش های عملکرد، حوزه های مسؤولیت مدیران را به اندازه کافی مورد ارزیابی قرار می دهد، بنابراین این اطلاعات، تصویر درستی از وضعیت امور در اختیار مدیران قرار می دهد.
اطلاعات عملکرد، دائما توسط مدیران برای مدیریت و هدایت کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد.
مدیران قادر هستند بر نتایج شاخصهای عملکرد تأثیر گذارند و این امر را نیز انجام می دهند.
مدیران هم در قبال شاخص های سازمان و هم در قبال شاخص های حوزه های مسئولیت خود احساس تعهد می نمایند.
مدیران در تغییر شاخص های عملکرد خود نقش دارند، بنابراین آنها به این شاخص ها متعهد باقی می مانند.
سبک مدیریت
مدیریت به طور مکرر و منظم از گزارش های عملکرد استفاده می نماید.
مدیریت هم در زمان های معین و رسمی و هم در برخوردهای غیررسمی به نتایج عملکرد علاقمند می باشد.
گزارش های عملکرد مستمرا توسط مدیریت برای تشویق کارکنان سازمان به پیشرفت سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.
گزارش های عملکرد، توسط مدیریت برای برانگیختن و آموزش کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد.
مدیریت همیشه کارکنان را با نتایجی که پایین تر از هدف قرار دارند، مواجه می سازد و این مواجهه همیشه پیامدها و نتایج واقعی به همراه دارد.
جهت گیری عملی سازمان
تجزیه و تحلیل نتایج معقوه همیشه انجام می گیرد و این تجزیه و تحلیل ها علل واقعی مسائل و مشکلات را مشخص می کند.
گزارش های عملکرد، به عنوان مبنای فعالیتهای روزانه توسط مدیران برای مدیریت حوزه های مسؤولیت خود مورد ملاحظه قرار می گیرد.
اطلاعات عملکرد، توسط مدیران برای انجام اقدامات صحیح به منظور پیشرفت در نتایج معوقه مورد استفاده واقع می گردد.
در هر فصل، پیش بینی های متناوب در مورد نتایج مورد انتظار برای ۴ تا ۶ فصل بعد، صورت می پذیرد.
اطلاعات عملکرد، همیشه به عنوان مبنا و پایه ای برای تصمیم گیری مدیران مورد استفاده واقع می شود.
همسویی
ارتباط پیرامون عملکرد
ارتباطات مکرر با سطوح پایین تر در مورد نتایج کلی، توسط مدیریت عالی سازمان برقرار می شود و بنابراین اعضای سازمان همیشه مطلع و آگاه هستند.
ارتباطات مکرر و باز از سوی سطوح پایین تر سازمان با مدیریت عالی در خصوص نتایج شان برقرار می شود، بنابراین مدیریت عالی، بینش خوبی از وضعیت سازمان دارد.
ارتباطات باز و دائمی بین واحدهای سازمان در خصوص نتایج وجود دارد، بنابراین آنها می توانند از یکدیگر یاد بگیرند.
دانش و تجربه ها بین واحدهای سازمان، همیشه و به طور منظم مبادله می شود.
بینش ها، عقاید و تجربیات سطوح پایین تر سازمان، همیشه در هنگام تدوین استراتژی توسط مدیری عالی سازمان لحاظ می گردد.
همسویی
گزارش های عملکرد به طور منظم و منسجم، مبنای ارزیابی مدیران و کارکنان قرار می گیرد.
اطلاعات عملکرد، به طور منظم و ساختار یافته، مبنای اعطای پاداش به مدیران و کارکنان می باشد.
در هنگام اجرای برنامه های آموزشی برای مدیران و کارکنان، گزارش های عملکرد به طور منظم و منسجم به عنوان داده و اساس کار واقع می شود.
مدیران و کارکنان بر این باورند که استفاده از مدیریت عملکرد، قطعا نتایج کار آنها را بهبود بخشیده است.
مدیران و کارکنان، مدیریت عملکرد را، ابزاری برای بهبود نتایج خود می دانند.

نمره گذاری پرسشنامه:

 

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 

 

پایایی پرسشنامه:

پایایی و اعتبار این پرسشنامه توسط de Waal و همکاران (۲۰۰۴) مورد سنجش قرار گرفته و بیشتر از ۰٫۷ گزارش شده است.

 

منابع:

de Waal, Andre A, (2004), “Stimulating performance-driven behavior to obtain better results”, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 53, No. 4, pp. 301-316.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان ها de Waal و همکاران (۲۰۰۴)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *