دانلود رایگان پرسشنامه استرس شغلی OSIPOW (اسیپو و اسپوکان )

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استرس شغلی OSIPOW:

 

پرسشنامه نقش های شغلی در سال ۱۹۸۷  توسط اسیپو و اسپوکان برای ارزیابی استرس فرد از شش بعد:

۱- بار کاری نقش، ۲- بی کفایتی نقش، ۳- دوگانگی نقش، ۴- محدوده نقش، ۵- مسئولیت و ۶- محیط فیزیکی تشکیل شده و مورد استفاده قرار گرفته است (شریفیان، امینیان، کیانی، بارونی و امیری، ۱۳۸۵).

پرسشنامه استرس شغلی اوسیپو، شامل ۶۰ سوال است و ابعاد ۶ گانه این پرسشنامه هر کدام به ترتیب توسط ۱۰ عبارت مورد ارزیابی قرار می گیرند که این ابعاد شامل موارد ذیل می شوند:

۱- بعد ” بارکاری نقش ” وضعیت شخص را نسبت به تقاضاهای محیط کار مورد بررسی قرار می دهد و شامل ۱۰ سوال اول می باشد.

۲- بعد ” بی کفایتی نقش” تناسب میزان مهارت، تحصیلات و ویژگی های آموزشی و تجربی فرد را با نیازهای محیط کار ارزیابی می کند و شامل ۱۰ سوال دوم می باشد.

۳- بعد ” دوگانگی نقش ” آگاهی فرد از اولویت ها، انتظارات محیط کار و معیارهای ارزشیابی را ارزیابی می کند و شامل ۱۰ سوال سوم می باشد.

۴- بعد ” محدوده نقش ” تضادهایی را که فرد از نظر وجدان کار و نقشی که از او در محیط کار انتظار می رود را مورد ارزیابی قرار می دهد و شامل ۱۰ سوال چهارم می باشد.

۵- بعد ” مسئولیت” احساس مسئولیت فرد از نظر کارآیی و رفاه دیگران در محیط کار را می سنجد و شامل ۱۰ سوال پنجم می باشد.

۶- بعد ” محیط فیزیکی ” شرایط نامساعد فیزیکی محیط کار که فرد در معرض آن قرار دارد را بررسی می کند و شامل ۱۰ سوالی ششم می باشد (شریفیان، امینیان، کیانی، بارونی و امیری، ۱۳۸۵).

سوالات هیچ گاه گاهی اغلب معمولاً بیشتر اوقات
۱- از من انتظار می رود در محیط کار در زمان کم وظایف متعدد را انجام دهم.
۲- احساس می کنم مسئولیت های شغلی من رو به افزایش است.
۳- در محط کار از من انتظار انجام کارهایی را دارند که هرگز برای آنها آموزش ندیده ام.
۴- من مجبورم وظایف مربوط به محیط کار را در منزل انجام دهم.
۵- برای انجام کار خود همه امکانات در دسترسم می باشد.
۶- زمان انجام کارهای من محدود می باشد.
۷- احساس می کنم صلاحیت آنچه را انجام می دهم دارم.
۸- دلم می خواهد کمک بیشتری داشته باشم تا بتوانم پاسخگوی انتظاراتی که در محیط کار از من می رود باشد.
۹- شغلم ایجاب می کند کارهای مختلفی را که از اهمیت یکسان برخوردارند همزمان انجام دهم.
۱۰- از من انتظار می رود که بیشتر از حد معقول کار انجام دهم.
۱۱- احساس می کنم کار من با علایق و مهارت های من منطبق می باشد.
۱۲- احساس می کنم که در حرفه خود هنمانگونه که انتظار داشتم در حال پیشرفت هستم.
۱۳- از کار خسته شده ام.
۱۴- احساس می کنم که در کار خود دارای مسئولیت کافی می باشم.
۱۵- استعداد من در محیط کار، مورد استفاده قرار می گیرد.
۱۶- شغل من آینده خوبی دارد.
۱۷- شغل من از نظر موفقیت و مطرح بودن در جامعه مرا راضی می کند.
۱۸- احساس می کنم توانایی های من بیش از حدی است که شغل من به آن نیاز دارد.
۱۹- در محیط کار مهارت های جدیدی می آموزم.
۲۰- باید وضایفی را انجام دهم که پایین تر از توانایی من است.
۲۱- در مود عملکرد خود از سوپروایزر و مسئول بخش خود، بازخورد های مناسب دریافت می کنم.
۲۲- آنچه برای پیشرفت کار خود باید انجام دهم برای من روشن است.
۲۳- در محیط کار خود در مورد آنچه باید انجام دهم تردید دارم.
۲۴- وقتی با کارهای مختلف مواجه می شوم می دانم اولویت با کدام است.
۲۵- وقتی پروژه جدیدید به من محول می شود می دانم آن را از چه زمانی شروع کنم.
۲۶- سوپروایزر از من می خواهد کاری را انجام دهم که مغایر گفته اوست.
۲۷- دقیقاً می دانم در محیط کارم چه رفتارهایی را از من انتظار دارند.
۲۸- اولویت های شغلی من برایم روشن است.
۲۹- کاملاً درک می کنم که مسئولم انتظار دارد وقتم را چگونه بگذارانم.
۳۰- اصولی که بر اساس آن ارزشیابی می شوم را می شناسم.
۳۱- بین آنچه که مسئولم از من انتظار دارد انجام دهم و آنچه خودم فکر می کنم صحیح است احساس تضاد می کنم.
۳۲- احساس می کنم بین ناهماهنگی های محل کار گرفتار شده ام.
۳۳- دستور دهنگان به من، بیشتر از یک نفر می باشند.
۳۴- می دانم در سازمان در چه بخشی مناسب هستم.
۳۵- در مورد کارهایی که انجام می دهم احساس خوبی دارم.
۳۶- سوپروایزر های من ایده های متضادی در مورد کارهایی که باید انجام دهم، دارند.
۳۷- شغل من ایجاب می کند که با افرادی از گروه های مختلف حوزه های کاری، کار کنم.
۳۸- در محیط کار من مشخص است چه کسی کارها را پیش می برد.
۳۹- من مسئولیت های محیط کار خود را تقسیم کرده ام.
۴۰- من اغلب با افراد سایر گروه ها یا واحدهای کاری مخالفم.
۴۱- احساس می کنم در طی روز با افراد زیادی بیش از آنچه که ترجیح می دهم در تماسم.
۴۲- من وقت کاری خود را صرف مشکلاتی می کنم که دیگران برای من به وجود آورده اند.
۴۳- من مسئول رفاه رده های پایین تر از خود می باشم.
۴۴- همکارانم به من به عنوان یک رهبر می نگرند.
۴۵- من در محیط کار، مسئول فعالیت های دیگران هم می باشم.
۴۶- من نگران صحت انجام کار افرادی هستم که با من کار می کنند.
۴۷- اگر در محیط کار اشتباهی از من سر بزند، نتایج آن می تواند برای دیگران مضر باشد.
۴۸- اگر در محیط کار اشتباهی از من سربزند، نتایج آن می تواند برای دیگران مضر باشد.
۴۹- من در مورد انجام مسئولیت های شغلی ام نگران هستم.
۵۰- افرادی را که با آن ها کار می کنم، دوست دارم.
۵۱- در محیط کار خود در معرض سروصدای زیادی قرار دارم.
۵۲- در محیط کار خود در معرض رطوبت زیادی قرار دارم.
۵۳- در محیط کار خود در معرض گرد و خاک زیادی قرار دارم.
۵۴- در محیط کار خود در معرض حرارت زیاد یا حرارت کم قرار دارم.
۵۵- در محیط کار خود در معرض نور نامناسب قرار دارم.
۵۶- شغل من از نظر فیزیکی خطرناک است.
۵۷- برنامه کار من نامنظم است.
۵۸- در محیط کار خود در معرض بوهای ناخوشایند قرار دارم.
۵۹- در محیط کار خود در معرض مواد سمی قرار دارم.
۶۰- در کار خود، منزوی هستم.

شیوه نمره گذاری:

مطابق نظر اسیپو و اسپوکان (۱۹۸۷) نمره گذاری این پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت ۵ درجه ای است، بدین صورت که برای پاسخ هیچگاه (۱)، گاهی (۲)، اغلب (۳)، معمولاً (۴) و بیشتر اوقات (۵) در نظر گرفته شده است. دامنه نمرات این پرسشنامه بین حداقل ۶۰ تا حداکثر ۳۰۰ می باشد که نمرات بالاتر آزمودنی در این پرسشنامه، نشان دهنده میزان استرس بیشتر می باشد (شریفیان، امینیان، کیانی، بارونی و امیری، ۱۳۸۵).

درجه بندی شدت نمره استرس فرد در پرسشنامه استرس شغلی اوسیپو بدین صورت می باشد که:

میزان استرس امتیاز
استرس کم ۵۵ تا ۹۹
استرس کم تا متوسط ۱۰۰ تا ۱۴۹
استرس متوسط تا شدید ۱۵۰ تا ۱۹۹
استرس شدید ۲۰۰ به بالا

(شریفیان، امینیان، کیانی، بارونی و امیری، ۱۳۸۵).

تعریف مفهومی: استرس شغلی اشاره به ویژگی های در محیط کاری دارد که برای فرد یک نوع تهدید به حساب می آید . به عبارت دیگر، استرس های شغلی وقتی به وجود می آید که  تقاضاهای درونی یک شغل از فرد به طوری باشد که فرد قادر به تحقق  آنها نباشد و یا در صورتیکه منابع کافی دراختیار افراد برای برآوردن آن نیازها نباشند (لارسون[۱]، ۲۰۰۴).

تعریف عملیاتی: منظور از استرس شغلی، نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه استرس شغلی سازمان موسسه ایمنی و سلامت انگلستان (۱۹۹۰) بدست می آورد.

روایی و پایایی پرسشنامه

شریفیان و همکاران (۱۳۸۵) روایی محتوایی این پرسشنامه را بسیار مطلوب گزارش نمودند و پایایی آن را به شیوه بازآزمایی در سطح رضایت بخشی گزارش نموده و ضریب آلفای کرونباخ آن را نیز برابر با ۸۹/۰ گزارش نمودند.

گوتر (۱۹۹۷؛ به نقل از اسیپو، ۱۹۹۸) جهت بررسی روایی همزمان، بین پرسشنامه استرس شغلی اسپیو و پرسشنامه برنامه کمکی کارکنان از آنتون و رید (۱۹۹۴) همبستگی گرفت. نتایج همبستگی نشان داد که روش های قابل پیش بینی در پرسشنامه استرس شغلی اسپیو با پرسشنامه برنامه کمکی کارکنان همبستگی دارد.

منابع:

شریفیان، سید اکبر؛ امینیان، امید؛ کیانی، مهرزاد؛ بارونی، شعله و امیری، فرشید (۱۳۸۵). بررسی میزان تنش شغلی و عوامل موثر در آن در پزشکان شاغل در پزشکی قانونی شهر تهران در پاییز ۱۳۸۴٫ مجله علمی پزشکی قانونی، دوره ۱۲، شماره ۳، ۱۵۰-۱۴۴٫

Larson, L. L. (2004) Internal Auditors and Job Stress. Managerial Auditing Journal, 19, 1119-1130.

Osipow, S. H. (1998). Occupational Stress Inventory Revised Edition (OSI-R) professional manual. Lutz, FL: Psychological Assessment Resources, Inc.

Osipow, S. H., & Spokane, A. R. (1987). A manual for the occupational stress inventory (Research Version). Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه استرس شغلی OSIPOW (اسیپو و اسپوکان )”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *