دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

لیست پرسشنامه های اضطراب اجتماعی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب اجتماعی کودکان مارچ و همکاران + ۲ مقاله

دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس اضطراب اجتماعی لایبویتز + ۳ مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک + مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه هراس اجتماعی کانور + ۲ مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز + مقاله رایگان

_________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند:

پرسشنامه اضطراب اجتماعی توسط واتسون و فرند (۱۹۶۹) به منظور تشخیص و ارزیابی اضطراب اجتماعی ساخته شده است. این ابزار ۵۸ ماده ای دارای دو خرده مقیاس اجتناب اجتماعی و ترس از ارزشیابی منفی می باشد. خرده مقیاس اجتناب اجتماعی ۲۸ ماده و خرده مقیاس ترس از ارزشیابی منفی ۳۰ ماده می باشد.

 

تعریف مفهومی :

اضطراب اجتماعی به اضطراب یا تجربه هراس که در موقعیت های میان فردی یا عملکردی ایجاد می شود اطلاق می گردد.افراد دارای اضطراب اجتماعی بالا از ارزیابی منفی دیگران نسبت به خود و یا انجام عملی که باعث شرمندگی شود بیمناک اند .

تحقیقات حاکی از آن هستند که اضطراب اجتماعی با گرایش به اختصتص توجه به اطلاعات تهدیدآمیز اجتماعی از جمله اضطراب مرتبط با احساسات و رفتارها و نشانه های عدم رضایت دیگران همراه است.تئوری های شناختی در زمینه اضطراب حاکی از آن هستند که توجه انتخابی به تهدیدها، اضطراب را شدیدتر کرده و قضاوت در زمینه رویدادهای اجتماعی را به انحراف می کشاند(تایلر، بومیا و آمیر،۲۰۱۰)

 

  1. مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی واتسون و فرند (SAD)(28 ماده ای):

(این مقیاس توسط واتسون و فرند در سال ۱۹۶۹ به منظور تشخیص و ارزیابی اضطراب اجتماعی ساخته شد. )

سوالات:
۱ حتی در موقعیت های اجتماعی ناآشنا، احساس راحتی می کنم.
۲ سعی می کنم از وضعیت هایی که مرا وادار می کنند تا بسیار جامعه پذیر باشم، اجتناب کنم.
۳ زمانی که همراه غریبه ها هستم، خیلی راحتم.
۴ تمایل خاصی به دوری از مردم ندارم.
۵ موقعیت های اجتماعی مرا ناراحت می کنند.
۶ معمولاً در موقعیت های اجتماعی، احساس آرامش و آسودگی می کنم.
۷ هنگام صحبت با جنس مخالف، راحتم.
۸ سعی می کنم از صحبت با غریبه ها خودداری کنم.
۹ اگر فرصت ملاقات با افراد جدید را پیدا کنم، اغلب آن را از دست نمی دهم.
۱۰ اغلب در گردهمایی های غیر رسمی که در آن هر دو جنس حضور دارند، عصبی یا مضطرب می شوم.
۱۱ معمولاً از اینکه همراه دیگران باشم مضطرب می شوم، مگر اینکه آنها را خوب بشناسم.
۱۲ معمولاً زمانی که با گروهی از افراد هستم، احساس راحتی می کنم.
۱۳ اغلب می خواهم از مردم دور باشم.
۱۴ معمولاً زمانی که با گروهی از افراد هستم که آنها را نمی شناسم، احساس ناراحتی می کنم.
۱۵ معمولاً زمانی که شخصی را برای اولین بار ملاقات می نمایم، احساس راحتی می کنم.
۱۶ معرفی شدن به دیگران مرا مضطرب و عصبی می سازد.
۱۷ حتی اگر اتاقی پر از افراد غریبه باشد، به هر جهت وارد آن اتاق می شوم.
۱۸ از قدم زدن با گروهی از افراد و همراهی با آنان اجتناب می کنم.
۱۹ هنگامی که مافوق هایم می خواهند با من صحبت کنند، با میل و رضایت صحبت می کنم.
۲۰ زمانی که با گروهی از افراد هستم غالباً احساس تنش و ناراحتی می کنم.
۲۱ مایلم از افراد کناره گیری کنم.
۲۲ در میهمانی ها و یا گردهمایی های اجتماعی از صحبت کردن با دیگران ابایی ندارم.
۲۳ در جمع دیگران به ندرت آسوده ام.
۲۴ اغلب به منظور اجتناب از معاشرت های اجتماعی، عذر و بهانه می آورم.
۲۵ گاهی اوقات مسئولیت معرفی کردن افراد به یکدیگر را بر عهده می گیرم.
۲۶ سعی می کنم از شرکت در موقعیت های اجتماعی رسمی دوری کنم.
۲۷ معمولاً از شرکت در معاشرت های اجتماعی ابایی ندارم.
۲۸ می توانم در حضور دیگران احساس آرامش کنم.

 

مولفه های مقیاس 1.(اجتناب و آشفتگی اجتماعی)

الف- اجتناب اجتماعی

 ب- فشار و ناراحتی اجتماعی.

 

نمره گذاری و تفسیر مقیاس 1.(اجتناب و آشفتگی اجتماعی):

نمره گذاری به این صورت است که نیمی از سوال ها  پاسخ مثبت و نیمی دیگر، پاسخ منفی دارد و دامنه نمره بین صفر و 28 است.

نمره 12 به بالا نشان دهنده ی اضطراب اجتماعی بالا است .

نمره کمتر از 4، نشان دهنده اضطراب اجتماعی بسیار پایین است.

برای نمره گذاری، آزمودنی ها بایستی به سوالهایی که در جدول زیر خانه درست را علامت زده اند که در مجموع 14 آیتم است 1 امتیاز بدهند و به بقیه سوالها که زیر خانه نادرست علامت زده اند که در مجموع 14 آیتم است نیز 1 امتیاز بدهند. سپس آنها باید امتیازشان را محاسبه کنند که دامنه آن می تواند از 0 تا 28 باشد.

 

روایی و پایایی مقیاس 1(اجتناب و آشفتگی اجتماعی):

در بررسی واتسون و فرند، ضریب پایایی بازآزمایی آن، 68/0 و روایی همزمان آن، 54/0 محاسبه شده است. در ایران نیز بهارلویی در بررسی خود، ضریب بازآزمایی 83/0، آلفای کرونباخ 90/0، روایی سازه 75/0 و روایی همزمان 62/0 را بدست آورد.

 

  1. مقیاس ترس از ارزیابی منفی واتسون و فرند (FNE)(30 ماده ای)(که هدف آن سنجش افرادی است که ترس از ارزیابی منفی دارند این مقیاس نیز همزمان با مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی، توسط واتسون و فرند ساخته شد )
 
سوالات:
1 از اینکه در نظر دیگران احمق جلوه کنم، به ندرت نگران می شوم.
2 از اینکه افراد چه فکری راجع به من می کنند حتی زمانی که می دانم اهمیتی ندارد، نگرانم.
3 اگر بدانم کسی مرا زیر نظر گرفته است، مضطرب و دستپاچه می شوم.
4 حتی اگر بدانم دیگران برداشت نامطلوبی از من خواهند داشت، نگران نمی شوم.
5 زمانی که نوعی خطای اجتماعی مرتکب می شوم، خیلی احساس ناراحتی می کنم.
6 عقایدی که افراد راجع به من دارند، مرا کمی نگران می سازد.
7 اغلب می ترسم که مبادا مضحک به نظر آیم و کار ابلهانه ای از من سر بزند.
8 زمانی که دیگران با من مخالفت می کنند، خیلی کم واکنش نشان می دهم.
9 غالباً از اینکه مبادا دیگران متوجه کمبودهای من شوند، می ترسم.
10 تأیید نشدن از سوی دیگران اثر کمی بر من دارد.
11 اگر کسی مرا ارزیابی کند، معمولاً بدترین حالت را انتظار می کشم.
12 به ندرت نگرانم که چه اثری بر دیگران می گذارم.
13 ناراحتم که مبادا دیگران مرا تأیید نکنند.
14 ناراحتم که مبادا دیگران متوجه عیب های من شوند.
15 عقاید دیگران درباره من مرا ناراحت نمی کند.
16 از اینکه رضایت دیگران را تأمین نکنم، لزوماً ناراحت نمی شوم.
17 وقتی که با دیگران صحبت می کنم، درباره آنچه که آنها ممکن است راجع به من فکر کنند، نگرانم.
18 چون انسان جایز الخطاست، بنابراین نگرانی ضرورتی ندارد.
 
19 معمولاً درباره اینکه دیگران چه برداشتی از من دارند، نگرانم.
20 درباره اینکه مافوق هایم راجع به من چه فکر می کنند، نگرانم.
21 اگر بدانم که کسی مرا ارزیابی می کند، کمتر تحت تأثیر قرار می گیرم.
22 نگرانم که دیگران فکر کنند که بی ارزش هستم.
23 درباره آنچه که دیگران ممکن است راجع به من فکر کنند، خیلی کم نگرانم.
24 گاهی اوقات فکر می کنم که درباره آنچه که دیگران راجع به من فکر می کنند، بسیار نگرانم.
25 اغلب نگرانم که مبادا چیزهای خطایی بگویم یا کارهای اشتباهی انجام دهم.
26 اغلب نسبت به عقایدی که دیگران راجع به من دارند، بی تفاوتم.
27 معمولاً مطمئنم که دیگران برداشت مثبتی از من خواهند داشت.
28 اغلب نگرانم افرادی که برایم مهم هستند، برایم اهمیت زیادی قائل نباشند.
29 درباره عقایدی که دوستانم راجع به من دارند، دلمشغولی دارم.
30 اگر بدانم تحت قضاوت و ارزیابی مافوق هایم هستم، مضطرب و دستپاچه می شوم.

 

نمره گذاری و تفسیر :

نمره گذاری این مقیاس به این صورت است که 17 ماده پاسخ مثبت (+) و 13 ماده پاسخ منفی (-) دارد.

برای نمره گذاری، آزمودنی ها بایستی به سوالهایی که در جدول زیر خانه درست را علامت زده اند که در مجموع 17 آیتم است 1 امتیاز بدهند و به بقیه سوالها که زیر خانه نادرست علامت زده اند که در مجموع 13 آیتم است نیز 1 امتیاز بدهند. سپس آنها باید امتیازشان را محاسبه کنند که دامنه آن می تواند از 0 تا 30 باشد.

دامنه نمره بین صفر تا 30 است. نمره 18 به بالا نمایانگر افرادی است که ترس زیادی از ارزیابی منفی دارند و نمره 9 به پایین مخصوص افرادی است که ترس کمی از ارزیابی منفی دارند.

فردی که در این مقیاس نمره بالایی بیاورد، کسی است که نه برخورد و نه بر دیگران تسلط دارد و به احتمال زیاد از موقعیت های همراه با احتمال عدم تأیید اجتناب می کند.

 

روایی و پایایی مقیاس ترس از ارزیابی منفی واتسون و فرند:

 در بررسی واتسون و فرند، ضریب پایایی بازآزمایی آن، 78/0 و روایی ملاکی همزمان، 60/0 محاسبه شده است. در ایران نیز بهارلویی در بررسی خود، ضریب بازآزمایی 88/0، آلفای کرونباخ 86/0، روایی سازه 75/0 و روایی همزمان 56/0 را به دست آورد. در مجموع، روایی و پایایی مطلوبی برای این مقیاس گزارش شده است.

 

روایی و پایایی پرسشنامه واتسون و فرند:

در پژوهش واتسون و فرند (1969) ضریب پایایی خرده مقیاس های پرسش نامه به ترتیب 79/0 و 94/0 به دست آمد. توسط نیسی و شهنی (1380) ضریب پایایی مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0 و 86/0 گزارش شده است. در تحقیق هرمزی نژاد (1380) ضرایب اعتبار برای خرده مقیاس اجتناب و پریشانی اجتماعی و خرده مقیاس ترس از ارزیابی منفی و کل مقیاس به ترتیب 68/0، 70/0 و 77/0 به دست آمد. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ نیز برای خرده مقیاس اجتناب اجتماعی 94/0 و برای خرده مقیاس ترس از ارزشیابی منفی 90/0 به دست آمد و تأیید شد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *