دانلود رایگان پرسشنامه باورهای فراشناخت وﻟﺰ

(دیدگاه کاربر 2)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه رایگان باورهای فراشناختی: {روی لینک زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه باورهای معرفت شناختی (پکیج کامل)

_____________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه باورهای فراشناخت (وﻟﺰ و ﮐﺎرﺗﺮاﯾﺖ ﻫﺎﺗﻮن):

 

این پرسشنامه توسط وﻟﺰ و ﮐﺎرﺗﺮاﯾﺖ ﻫﺎﺗﻮن(۱۹۹۷) طراحی و اعتباریابی شده است.

این پرسشنامه، یک ابزار ۳۰ گویه ای خود گزارشی است که باورهای افراد درباره تفکرشان را می سنجد.

این ابزار به منظور سنجش چند عنصر فراشناختی، خصیصه ای که برخی از آنها نقش محوری در مدل فراشناختی اختلال روانشناختی دارند طراحی شده است.

 

سوالات:

میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر کدام از موارد زیر با علامت ضربدر مشخص کنید. 
۱ نگران بودن به من کمک می کند تا از مسایل مربوط به آینده اجتناب کنم .
۲ نگرانی ام برایم خطرناک است .
۳ در مورد افکارم خیلی زیاد فکر می کنم .
۴ بیش از حد نگران می شوم .
۵ وقتی در مورد مسأله ای فکر میکنم از نحوه کار کردن ذهنم آگاهم .
۶ اگر نتوانم افکار نگران کننده ام را کنترل کنم وآن افکار در واقعیت به وقوع بپیوندد ،من مقصر خواهم بود.
۷ برای اینکه منظم باشم ،لازم است نگران باشم .
۸ در به خاطر سپردن لغات واسامی ،اطمینان کمی به حافظه ام دارم .
۹ افکار نگران کننده ام صرف نظر از نوع تلاش من برای توقف آنها استمرار می یابند.
۱۰ نگران بودن به من کمک می کند تا بتوانم به چیزهایی که در ذهنم هستند، نظم بدهم.
۱۱ افکار نگران کننده ام را نمی توانم نادیده بگیرم .
۱۲ افکارم را مورد بازبینی قرار می دهم .
۱۳ من همیشه تحت کنترل افکارم هستم .
۱۴ گاهی اوقات حافظه ام مرا به بیراهه می برد.
۱۵ نگرانی ام می تواند مرا به طرف دیوانه شدن سوق دهد.
۱۶ دائمأ از افکارم آگاه هستم .
۱۷ حافظه ضعیفی دارم .
۱۸ به نحوه کار کردن ذهنم توجه زیادی دارم.
۱۹ نگران بودن به من در مقابله با مسایل کمک می کند.
۲۰ ناتوانی در کنترل افکارم نشانه ای از ضعف من است .
۲۱ وقتی نگرانی ام شروع می شود نمی توانم آن را متوقف کنم .
۲۲ به خاطر کنترل نکردن افکارخاصی ،تنبیه خواهم شد.
۲۳ نگران بودن به من در حل مشکلاتم کمک می کند .
۲۴ در به خاطر سپردن مکان ها ،اطمینان کمی به حافظه ام دارم .
۲۵ فکر کردن به برخی افکار بد است .
۲۶ به حافظه ام اعتماد ندارم .
۲۷ اگر نتوانم افکارم را کنترل کنم ، قادر نخواهم بود عملکرد خوبی داشته باشم .
۲۸ برای اینکه کارم خوب باشد باید نگران باشم .
۲۹ در به خاطر سپردن اعمالم ،اطمینان کمی به حافظه ام دارم .
۳۰ دائمأ افکارم را مورد وارسی قرار می دهم .

 

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

باورهای فراشناخت: باورهای فراشناخت عبارتند از باورهایی که فرد در مورد تفکر و فرآیندهای آن دارد.

افکار و باورهای فراشناختی، باورهایی هستند که با واقعیات موجود هماهنگ و هم جهت نیستند و با اجبار و الزام و وظیفه است، خشک و انعطاف ناپذیر هستند و باعث حالت های آشفته و ناراحت کننده در فرد می شود و در نهایت منجر به اضطراب، افسردگی و احساس گناه می شود (ژانک و همکاران، ۲۰۰۶).

در واقع باورهای فراشناختی مجموعه ای از افکار منفعلانه هست که جنبه تکراری دارد و بر علل و نتایج علائم متمرکزند و مانع حل سازگارانه شده و افکار منفی را افزایش می دهند و شامل افکاری است که بطور  پایان ناپذیری مرور می شوند و به ناامیدی درباره آینده و ارزیابی های منفی درباره خود دامن می زنند و بر خلق اثر می گذارند و انگیزش را تحت تاثیر قرار می دهند (فرطوسی، طالبی و کرمی،۱۳۹۲).

 

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از باورهای فراشناختی، نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه باورهای فراشناختی (۳۰-MCQ) که پنج باور مثبت درباره نگرانی، کنترل ناپذیری و خطر، اطمینان شناختی، نیاز به کنترل افکار و خود آگاهی شناختی را می سنجد، کسب می کنند.

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­ های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۳۰ – ۹۰ – ۱۵۰

امتیازات خود را از  ۳۰ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۳۰ و حداکثر ۱۵۰ خواهد بود.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۳۰ تا ۶۰ باشد، میزان باورهای فراشناخت ضعیف می باشد.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۶۰ تا ۹۰ باشد، میزان باورهای فراشناخت در سطح متوسطی می باشد.

در صورتی که نمرات بالای ۹۰ باشد،  میزان باورهای فراشناخت بسیار خوب می باشد.

 

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار سنجش: مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی، ۱۳۹۰).

شیرین زاده دستگیری و همکاران (۱۳۸۷، به نقل از زمانزاده، ۱۳۹۲) ضریب همسانی درونی آن را با کمک ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس ۹۱/۰ و برای خرده مقیاس های آن در دامنه ۲۸/۰ تا ۶۸/۰ گزارش کرده است.

همبستگی زیر مقیاس های آن با کل آزمون در دامنه ۵۸/۰ تا ۸۷/۰ و همبستگی آنها با یکدیگر بین ۲۶/۰ تا ۶۲/۰ بود.

در پژوهش سیدعلوی(۱۳۹۳) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.

و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و اصطلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید. 

منظور از اعتبار (پایایی)، میزان دقت شاخص‌ها و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شده‌اند (ساروخانی، ۱۳۹۰). برای بررسی همسانی درونی آزمون روش‌های مختلفی وجود دارد.

روش آلفای کرونباخ، روش گوتلن، روش دو نیمه کردن، روش موازی محدود، روش کودر- ریچادسون از جمله‌این روش‌ها هستند.

در تحقیقات ولز و همکاران (۲۰۰۴، به نقل از زمانزاده، ۱۳۹۲) دامنه ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس ها از ۷۲/۰ تا ۹۳/۰ و پایایی آن به روش بازآزمایی برای نمره کل پس از دوره ۱۸ تا ۲۲ روزه ۷۵/۰ و برای خرده مقیاس ها ۵۹/۰ تا ۸۷/۰ گزارش شد.

در پژوهش زمانزاده (۱۳۹۲) نیز  پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ۸۱/۰ و برای زیر مقیاس های باورهای مثبت درباره نگرانی، کنترل ناپذیری و خطر، اطمینان شناختی، نیاز به کنترل افکار و خود آگاهی شناختی به ترتیب ۶۰/۰، ۷۴/۰، ۷۲/۰، ۷۱/۰ و ۷۷/۰ بدست آمد.  

     در تحقیق سیدعلوی(۱۳۹۳) نیز ضریب پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برای باور مثبت درباره نگرانی ۸۰/۰، کنترل ناپذیری ۷۸/۰، اطمینان شناختی کم ۸۱/۰، نیاز به کنترل افکار ۸۰/۰ و برای وقوف شناختی ۷۹/۰ بدست آمد.

متغیر تعداد سوال‌ها الفای قابل قبول الفای کرونباخ
باورهای فراشناخت ۳۰ ۷/۰ ۸۰/۰

 

منابع:

زمانزاده، مریم. (۱۳۹۲). مقایسه رابطه هوش معنوی و باورهای فراشناختی با بهزیستی روانشناختی پرستاران اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان.

سرمد، ز.؛ بازرگان، ع. و حجازی، ا. (۱۳۸۷) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری.

سیدعلوی، ساناز(۱۳۹۳)، اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر بر انعطاف پذیری کنشی و باورهای فراشناختی معتادین وابسته به مواد افیونی، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

فرطوسی، مرضیه. طالبی، فریبا و کرمی، فهیمه. (۱۳۹۲). مقایسه باورهای فراشناختی زنان معتاد و زنان عادی. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت.

Janeck, A.S., Calamari, J.E., Riemann, B.C. and Heffolinger, S.K. (2006). Too much Thinking about thinking: Meta cognitive differences in obsessive disorder. Journal of Anxiety disorders, 17: 181-195.

We lls, A.; & Car twr ight-Hat ton, S. (1997) . A shor t form of the Meta cognit ions Quest ionnair e:Properties of theMCQ-30. Behavior Research and Therapy, 42, (4), 385-396.

پرسشنامه باورهای فراشناختی
تفسیر پرسشنامه فراشناخت ولز
پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر
تفسیر آزمون فراشناخت ۳۰ سوالی
ازمون فراشناخت فرم ۳۰ سوالی
پرسشنامه باورهای مرکزی
تفسیر آزمون فراشناختی ۶۵ سوالی
آزمون فراشناخت ۶۵ سوالی

2 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه باورهای فراشناخت وﻟﺰ

  1. Habibi

    خیلی ممنون که پکیج کامل پرسشنامه های باوریهای فراشناخت رو به طور کامل در سایت قرار دادید..اینطوری کلی در وقت صرفه جویی میشه.

  2. گلدخت

    با عرض سلام و خسته نباشید. پرسشنامه پرسشنامه فراشناخت ولز و هاتون کامل بود. با دانلود این فایل ورد شما دیگه نیازی نشد تا از جای دیگه ای پرسشنامه رو تهیه کنم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *