دانلود رایگان پرسشنامه تنظیم و دشواری در تنظیم هیجانی {پکیج کامل} + ۵ مقاله رایگان

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

توضیحات

لیست پرسشنامه های تنظیم هیجان: (روی لینکهای زیر کلیک کنید)

دانلود رایگان پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی + ۳ مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه تنظیم هیجان گراس و جان + ۲ مقاله رایگان

____________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجانی:

دوست گرامی خواهشمند است با توجه به این که در اکثر موقعیت ها چه احساس و حالتی دارید به موارد زیر پاسخ دهید. با تشکر

سوالات:
۱ درباره احساساتم ابهامی ندارم.
۲ به چگونگی شکل گیری احساساتم توجه می کنم.
۳ بیش از اندازه هیجان زده می شوم و کنترل خودرا از دست می دهم.
۴ متوجه نمی شوم که چگونه احساساتم شکل می گیرند.
۵ من در معنی بخشیدن به احساساتم مشکل دارم.
۶ متوجه احساساتم هستم.
۷ دقیقا می دانم که چگونه احساس ایجاد می شود.
۸ به آنچه که احساس می کنم توجه دارم.
۹ درباره چگونگی شکل گیری احساساتم گیج و سردرگم هستم.
۱۰ وقتی غمگین می شوم، هیجاناتم را ابراز می کنم.
۱۱ وقتی غمگینم ، بخاطر داشتن چنین احساسی  از خودم عصبانی می شوم.
۱۲ وقتی غمگینم، بخاطر داشتن چنین احساسی مشوش و ناآرامم.
۱۳ وقتی غمگینم، برای انجام و اتمام کارها با مشکل مواجه می شوم.
۱۴ وقتی غمگینم، خارج از کنترل می شوم.
۱۵ وقتی غمگینم، باور دارم که تا مدتی طولانی چنین احساسی خواهم داشت.
۱۶ وقتی غمگینم، فکر می کنم که این حالت به افسردگی شدید خواهد انجامید.
۱۷ وقتی غمگینم، معتقدم احساساتم مهم و ارزشمندند.
۱۸ وقتی غمگینم، در تمرکز روی چیزهای دیگر مشکل دارم.
۱۹ وقتی غمگین می شوم، احساساتم از کنترلم خارج می شوند.
۲۰ وقتی غمگینم ، همچنان قادر به انجام کار هستم.
۲۱ وقتی غمگینم، بخاطر داشتن چنین احساسی  خجالت می کشم.
۲۲ وقتی غمگینم، می دانم که نهایتا راهی برای رسیدن به حالی بهتر را پیدا خواهم کرد.
۲۳ وقتی غمگینم، احساس ضعیف بودن می کنم.
۲۴ وقتی غمگینم، احساس می کنم که می توانم همچنان رفتارهایم را تحت کنترل داشته باشم.
۲۵ وقتی غمگینم، بخاطر داشتن چنین حالتی احساسی گناه می کنم.
۲۶ وقتی غمگینم، تمرکز کردن برایم مشکل است.
۲۷ وقتی غمگینم، در کنترل رفتارهایم مشکل دارم.
۲۸ وقتی غمگینم،می دانم که هیچ کاری برای بهتر شدن حالم نمی توانم انجام دهم.
۲۹ وقتی غمگینم، بخاطر داشتن چنین احساسی از خودم خشمگین می شوم.
۳۰ وقتی غمگینم، شروع می کنم به این که احساس خیلی بدی نسبت بخودم پیدا می کنم.
۳۱ وقتی غمگینم، غرق شدن در این احساس تمام کاری است که می توانم انجام دهم.
۳۲ وقتی غمگینم، کنترل روی رفتارها و کارهایم را از دست می دهم.
۳۳ وقتی غمگینم، فکر کردن درباره چیز دیگری برایم مشکل است.
۳۴ وقتی غمگینم، مدتی طول می کشد که بتوانم کشف کنم که دقیقا چه احساسی دارم.
۳۵ وقتی غمگینم، بهتر شدن احساس و حالم مدتی زمان می برد.
۳۶ وقتی غمگینم، هیجاناتم مرا در خود غرق میکنند.

 

تعریف مفهومی و تاریخچه:

واکنش کلی و کوتاه به یک واقعیت غیرمنتظره همراه با یک حالت عاطفی خوشایند یا ناخوشایند هیجان نامیده میشود. هیجان ترجمان عاملی است که ار گانیسم را به حرکت در می آورد، مثل خشم، ترس و غیره. هیجان ها به انسان کمک می کنند تا بتواند به مشکلات و فرصتهایی که در زندگی با آنها روبرو است، سازگارانه پاسخ دهد.

به رغم نقش مثبت هیجان، بعد دیگی نیز برای آن متصور است و زمانی که به گونه ای نادرست ابراز شود، در بافتی نامناسب رخ دهد و بسیار شدید باشد می تواند مشکل افرین و آسیب زا باشد.

این کارکرد دوگانه هیجان، به فرآیند تنظیم هیجانی اشاره دارد که طی آن، افراد هیجان های خود را با توجه به موقعیتهای گوناگون تنظیم و تعدیل می کنند.

از نظر تامسون، تنظیم هیجانی این گونه تعریف می شود: تنظیم هیجان مبتنی است بر فرایندهای درونی و بیرونی پاسخ دهی در برابر مهار و نظارت، ارزیابی و تعدیل تعاملات هیجانی به خصوص خصایص زودگذر و تند آنها برای به تحقق رسیدن اهداف. تنظیم هیجانی دربردارنده فرآیند آغاز، نگهداری، تنظیم و تغییر شدت یا طول مدت حالتهای هیجانی و فرایندهای فیزیولوژی است که اغلب در خدمت رسیدن به اداف فرد است. گراتز  و رومر نیز تنظیم هیجانی را دربرگیرنده چهار مولفه می دانند:

۱-آگاهی از هیجانات و فهمیدن آنها؛

۲-پذیرش هیجانات؛

۳-توانایی کنترل رفتارهای تکانشی و رفتار کردن مطابق با اهداف مطلوب در زمانی که هیجان منفی تجربه می شود 

۴- توانایی کاربرد انعطاف پذیر تدابیر تنظیم هیجانی متناسب با موقعیت به منظور تنظیم مطلوب پاسخهای هیجانی، دستیابی به اهداف شخصی و احترام به خواسته های محیطی.

تنظیم هیجانی فرآیندی واحد و همگون نیست بلکه از طریق ساز وکارهای مختلفی تحقق می یابد. توانایی تنظیم هیجانات منفی برای حفظ و تداوم سلامت روانی و بهزیستی فردی ضروری است، بخصوص در جمعیتهایی که به طور معمول با موقعیتهایی مواجه می شوند که هیجانات منفی شدید را بر می انگیزند.

افسران پلیس به شکل روزمره با موقعیتهای خطرناک و غیرقابل پیش بینی که با احتمال بالایی باعث راه اندازی استرس، خشم و اضطراب می شوند، روبرو هستند.

تحقیقات نشان داده است که راهبردهای تنظیم هیجان با پریشانی روانشناختی مرتبط است و سازگاری بعدی فرد را پیش بینی می کند و تمرکز بر مهارتهای تنظیم هیجان می تواند در پیش بینی و درمان مشکلات روانی موثر باشد.

پژوهشهای دیگر نشان داده است که تنظیم هیجان، سازگاری مثبت را پیش بینی می کند.

منظور از نظم جویی هیجان تمامی سبکهایی است که هر فردی از آنها به منظور افزایش، کاهش و یا حفظ هیجان خود استفاده می کند.

بنابراین نظم جویی هیجان اغلب شامل تغییراتی در پاسخهای هیجانی می باشد. این تغییرات ممکن است در نوع هیجاناتی که افراد دارند، زمانی که دارای این هیجانات هستند و یا چگونگی تجربه و بیان هیجاناتشان باشد.

نظم جویی هیجان ممکن است با شکست مواجه شود. چنین افرادی ممکن است هیجاناتی را بروز دهند که تلاش می کنند از آنها دوری کنند. زمانی که افراد به طور مزمن قادر نباشند هیجانات خود را تنظیم کنند، ممکن است عملکرد روانشناختی آنها به طور جدی با مشکل روبه رو شود. در حقیت، نقصهای جدی در نظم جویی هیجان در همه شکلهای عمده آسیب شناسی نقش دارد.

در مطالعاتی که در مزنیه نظم جویی هیجان انجام گرفت، یافته ها نشان داد که میان آشفتگی هیجانی و میزان وابستگی به نیکوتین رابطه وجود دارد و آموزش نظم جویی هیجان به طور موثری تحمل آشفتگی و قدرت نظم جویی هیجان را افزایش می دهد و مقدار سوء مصرف را کاهش می دهد.

یکی از عوامل موثر در رضایت زناشویی “تنظیم هیجانی” است. تطبیق و سازگاری روان شناختی تا حد زیادی به تنظیم هیجان ها بستگی دارد. اکثر اختلالات روان شناختی به واسطه یک آشفتگی هیجانی مشخص می شوند و این آشفتگی ها به طور زیر بنایی با کارکرد معیوب در تنظیم هیجانی مرتبط می گردد. در زندگی انسان تجربه هیجانهای منفی گریز ناپذیر است در همین ارتباط بدون تردید در زندگی روزمره پتانسیل قابل توجهی برای” دشواری در تنظیم هیجانی ” وجود دارد و تنظمی هیجانی یکی از مهمترین تکالیف برای سلامت جمسی و روان شناختی بویژه در روابط زناشویی است(کرینگ و ورنر، ۲۰۰۴). کوتینهو و همکاران(۲۰۱۰) ر اساس مطالعه پیشینه عنوان می کنند که تنظیم هیجانی، به مرحله ای شاراه دارد که افراد به واسطه  آن بر هیجانات خود و اینکه آنها چگونه هیجاناتشان را بیان و تجربه می کنند، تاثیر می گذارد. دشواری در تنظیم هیجانی باید نتیجه کمبود توانایی ها و قابلیتهای تنظیم هیجانی باشد.

طبق مدل تنظیم هیجانی، تنظیم هیجانی فرایندی منحصر به فرد و یگانه برای تعدیل تجربه هیجانی به قصد دستیابی به مطلوبیت اجتماعی و قرار گرفتن در یک وضعیت جسمانی و روانی آماده برای پاسخ گویی مناسب به تقاضاهای درونی و بیرونی است. تنظیم هیجانی به “منظم کردن و تنظیم”فرآیندهای احساسی در راستای عملکرد تطبیقی اطلاق می شود. بنابراین، بی نظمی احساسات ، به فرایندهای تنظیمی اطلاق می شود که در نهایت عملکرد تطبیقی را مختل می کنند(هوانگ، ۲۰۰۶).

گراتز و رومر (به نقل از کوتینهو و همکاران، ۲۰۱۰) یک مفهوم چند بعدی تنظمی هیجان را پیشنهاد می کنند که شامل: آگاهی و شناخت و فهم هیجانات ۲- پذیرفتن هیجانات ۳-توانایی برای کنترل رفتارهای تکانشی و عمل کردن بر حسب اهداف مطلوب وقتی که هیجانات منفی تجربه می شوند. ۴- توانایی در استفاده از تنظیم هیجانی به وسیله اجرا کردن استراتژیهایی که پاسخهای هیجانی را در یک حالت انعطاف پذیر شکل می دهند، می باشد. غیبت نسبی یکی یا همه این توانایی ها، دشواری در تنظیم هیجانی یا عدم تنظیم هیجانی را نشان خواهد داد. این ابعاد به مقیاس دشواری در تنظیم هیجانی مربوط هستند.

 

روایی و پایایی پرسشنامه :

این پرسشنامه توسط گراتز و رومر (۲۰۰۴) ساخته شده است. این مقیاس یک پرسشنامه ۳۶ آیتمی چند بعدی خودگزارشی است که علاوه بر اینکه تنظیم هیجانی را ارزیابی می کند، دشواری در تنظیم هیجان را ارزیابی می کند. امینیان(۱۳۸۸) برای تعیین اعتبار پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجانی، نمره آن را با نمره پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن همبسته نمود که مشخص شد همبستگی مثبت و معناداری بین آنها وجود دارد که بیانگر برخورداری پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجانی از اعتبار لازم بود(n=59 , r=0/26 , P=0/043). پایایی این پرسشنامه توسط امینیان (۱۳۸۸) مورد محاسبه قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان به دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه شد و به ترتیب ۸۶/۰ و ۸۰/۰ به دست آمده است که بیانگر ضرایب قابل قبول پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجانی بود. در تحقیق حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجانی از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شده که برای کل پرسشنامه به ترتیب برابر با ۹۰/۰ و ۸۱/۰ که بیانگر ضرایب پایایی مطلوب قابل قبول پرسشنامه مذکور می باشد.

 

منابع:

محمدی، مسعود؛ فرنام، رابرت و محبوبی، پریسا(۱۳۹۰). رابطه بین سبکهای دلبستگی و دشواری در تنظیم هیجانی با رضایت زناشویی در معلمان زن جزیره کیش.فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ. سال دوم، شماره ۷، صص.۲۰-۹٫

بابایی، زهرا و رفیعی نیا، پروین(۱۳۹۲). مقایسه باروهای فراشناختی و دشواری در نظم جویی هیجان در افراد وابسته به مواد و بهنجار. مجله روانشناسی بالینی، سال پنجم، شماره ۴، صص. ۶۳-۷۱٫

محمدی، رضا؛ بهاری، زهرا؛ رباط میلی ، سمیه؛ سید احمدیان، سید محمدرضا و کریمی، روح الله(۱۳۹۴).پایایی، روایی و هنجاریابی پرسشنامه مهارتهای تنظیم هیجانی برکینگ در دانشجویان دانشگاه پلیس. مجله طب انتظامی، دوره ۴، شماره ۲، صص.۱۱۲-۱۰۵٫

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه تنظیم و دشواری در تنظیم هیجانی {پکیج کامل} + ۵ مقاله رایگان

  1. مهشاد

    پرسشنامه گراتز و رومر رو دانلود کردم. عالی بود. گفتم که بی معرفتی که نظرم رو اینجا نظرام. دمتون گرم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *