دانلود رایگان پرسشنامه توسعه پایدار گردشگری کریس و همکاران (۲۰۰۶)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه توسعه پایدار گردشگری کریس و همکاران (۲۰۰۶):

 

کاملا موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملا

مخالفم

 

 

سوالات

  ۱٫       توسعه گردشگری روستایی فعالیت های فرهنگی متنوعی را ترویج می دهد.  
  ۲٫       توسعه گردشگری روستایی به علت توسعه راه ها و جاذبه ها سبب افزایش مداخلات در محیط طبیعی می شود
  ۳٫       توسعه گردشگری روستایی به علت هزینه های دولت محلی برای آتش نشانی و جاده سازی سبب افزایش مالیات ها می شود
  ۴٫       توسعه تسهیلات گردشگری منابع طبیعی را تخریب می کند.
  ۵٫       توسعه گردشگری روستایی امکانات  فراغتی را برای ساکنان افزایش خواهد داد.
  ۶٫       توسعه گردشگری روستایی سبب حفظ بنا های سنتی می شود.
  ۷٫       توسعه گردشگری روستایی سبب حفظ منابع طبیعی می شود.
  ۸٫       توسعه گردشگری روستایی به علت ساخت راه هاو تسهیلات عمومی سبب راحتی بیشتر زندگی روستائیان می شود.
  ۹٫       توسعه گردشگری روستایی سبب افزایش جرم می شود.
  ۱۰٫   به علت توسعه گردشگری روستایی ترافیک افزایش خواهد یافت.
  ۱۱٫   بیزاری( تنفر) از افراد غریبه با توسعه گردشگری بیشتر خواهد شد.
  ۱۲٫   سر و صدا و آلودگی به علت توسعه گردشگری روستایی افزایش خواهد یافت.
  ۱۳٫   توسعه گردشگری روستایی سبب از بین بردن فرهنگ بومی می شود.
  ۱۴٫   ساکنان روستا از توسعه گردشگری روستایی متحمل ضرر و زیان می شوند.
  ۱۵٫   گردشگری روستایی فرصت های شغلی را افزایش می دهد.
  ۱۶٫   توسعه گردشگری روستایی سبب افزایش سرمایه گذاری در روستا خواهد شد.
  ۱۷٫   توسعه گردشگری روستایی فرصت های شغلی کوچک را برای ساکنان منطقه فراهم می کند.
  ۱۸٫   گردشگری روستایی منافع اقتصادی را برای شورای روستا (دهیاری) فراهم می کند.
  ۱۹٫   توسعه گردشگری روستایی سبب تقویت غرور فرهنگی ساکنان می شود.
  ۲۰٫   توسعه گردشگری روستایی سبب افزایش در آمد ساکنان می شود.

معرفی ابزار

پرسشنامه توسعه پایدار گردشگری: پرسشنامه توسعه پایدار گردشگری توسط کریس و همکاران (۲۰۰۶) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۲۰ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه چهار بعد فرهنگی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط افتخاری(۱۳۹۲) اعتباریابی شده است.

 

سوالات شاخص پرسش نامه
۱،۶،۱۳،۱۹ بعد فرهنگی  

توسعه پایدار گردشگری

۲،۴،۷ بعد زیست محیطی
۳،۱۴،۱۵،۱۶،۱۷،۱۸،۲۰ بعد اقتصادی
۵،۸،۹،۱۰،۱۱،۱۲ بعد اجتماعی

چگونگی تخصیص سوالات پرسش نامه‌های پژوهش

 

شیوه نمره گذاری

طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد (شامل: کاملاً موافقم تا کاملا مخالفم) در جدول زیر نشان داده شده است.

مقیاس درجه‌بندی سوالهای پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت

گزینه انتخابی کاملا موافقم موافقم تا اندازه‌ای مخالفم کاملا مخالفم
امتیاز ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

الف: تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه

ب: تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید مثلا اگر شخصی سوال ۵ پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه در جلوی سوال ۵ عدد ۱ ( خیلی کم ) را بگذارید.

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۵ است شما باید سوالات ۱ تا ۵ را compute کنید تا مولفه x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

 

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۰ ۶۰ ۱۰۰
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱ تا ۲۰ باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۲۰ تا ۶۰ باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۶۰ باشد، میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

 

تعیین پایایی و روایی ابزارهای اندازه‌گیری

برآورد پایایی پرسشنامه‌ها

برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمودن‌هایی که ویژگیهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود. در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران (۱۳۸۷) معتقدندکه «برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد» (ص ۱۶۹).

ضریب پایایی پرسشنامه‌های از طریق فرمول زیر به وسیله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضریب آلفای کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

۲Sj=  واریانس سوالات آزمون

۲s= واریانس کل آزمون

 

آلفای کرونباخ برای شاخص‌های تحقیق افتخاری(۱۳۹۲

شاخص‌ها آلفای کرونباخ
یعد فرهنگی .۸۶۳
بعد زیست محیطی .۸۵۲
یعد اقتصادی .۸۵۴
بعد اجتماعی .۸۸۱
کل ۸۷/۰

برآورد روایی پرسشنامه‌ها

روایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه‌گیری چیزی را که ادعا می‌کند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد یعنی متناسب با آن باشد و از مهمترین آن روایی صوری و محتوایی است و برای اینکه پرسشنامه‌ای حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سوالات آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

در تحقیق افتخاری  برای تعیین روایی پرسشنامه اقدامات زیر به عمل آمد:

  1. ترجمه و روان سازی ابعاد مؤثر بر دستیابی به توسعه پایدار گردشگری.
  2. در جهت روان سازی سؤالات پرسشنامه، با توجه به اینکه پرسشنامه در تحقیقات پیشین توسط محققان حوزه گردشگری استفاده شده بود ، با استقاده از نظر خبرگان گردشگری تلاش در جهت بومی سازی اصطلاحات انجام گرفت و بدین طریق سؤالات پرسشنامه تعیین گردید.

تعاریف نظری

توسعه پایدار گردشگری: در عصر حاضر ،گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از سریع ترین صنایع رو به رشد جهان، ابزاری برای ایجاد درآمد ملی ،از اصلی ترین ارکان اقتصادی جهان و نیز از مفاهیم ، اشکال و ارکان توسعه پایدار قلمداد می شود(افتخاری، ۱۳۹۲). از اشکال توسعه که بر مبنای آن منابع طبیعی ، فرهنگی و سایر منابع گردشگری برای استفاده مداوم در آینده حفظ شود و در عین حال برای جامعه کنونی سودمند و مفید باشد (کریس و همکاران، ۲۰۰۶). امروزه پارادایم پایداری به طور عام و در صنعت گردشگری به صورتی خاص به دغدغه ای جهانی تبدیل شده و در نوشتار توسعه گردشگری مفهوم پایداری به کانون اصلی مباحث علمی و دانشگاهی جهان تبدیل شده است. شواهد و قرائن حاکی از آنست که توسعه گردشگری از توسعه اقتصاد محور رایج به سمت توسعه اجتماعی پایدار سوق یافته است (چویی و همکاران، ۲۰۰۶). رهیافت گردشگری پایدار ، گردشگری را در قالب مرزها بررسی می کند و رابطه مثلث وار میان جامعه میزبان و جامعه میهمان با صنعت گردشگری برقرار می سازد.و قصد دارد فشار و بحران موجود بین ضلع مثلث را تعدیل و در طولانی مدت موازنه ای برقرار سازد .

تعاریف عملیاتی

توسعه پایدار گردشگری: بر اساس پرسشنامه استاندارد توسعه پایدار گردشگری کریس و همکاران (۲۰۰۶) سنجیده می شود.

منابع:

  1. سرمد، ز.؛ بازرگان، ع. و حجازی، ا. (۱۳۸۷) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری.
  2. افتخاری، رضوان(۱۳۹۲)، رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه، پایان نامه کارشناسی مدیریت گردشگری، دانشگاه علامه طباطبایی.
  3. Chris Choi,Hwansuk and Sirakaya,Ercan(2006): Sustainability indicators for managing community tourism, Tourism Management, Volume 27, Issue 6, Ps 1274–۱۲۸۹, available at<www.elsevier.com/
  4. Choi, HwanSuk Chris, Sirakaya, Ercan (2006). Sustainability indicators for managing community tourism, International Journal of tourism management, Vol. 27. Issue . 6, pp.1247-1289

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه توسعه پایدار گردشگری کریس و همکاران (۲۰۰۶)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *