دانلود رایگان پرسشنامه تولید ناب (پکیج کامل)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان تولید ناب: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه سنجش تولید ناب جهت بهبود مستمر سازمان

 

دانلود رایگان پرسشنامه تولید ناب گودسون

___________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه استاندارد تولید ناب ویلیامز و همکاران (۲۰۰۲):

سؤالات ارزیابی نابی
مدیریت
۱ کم بودن سطوح سلسله مراتب مدیریت سازمان
۲ استفاده از سیستم بازخورد
۳ تفویض اختیار به پرسنل
۴ برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدیران
۵ تصمیم گیری بر مینای اطلاعات واقعی
منابع انسانی
۱ استقرار سیستم ارزایابی عملکرد
۲ استقرار نظام شایسته سالاری ( انتصابات و تشویق و تنبیه و …)
۳ طراحی چیدمان کارخانه بر اساس وظایف کارکنان
۴سیستم های پرداخت مبتنی بر عملکرد
۵کارگران چند وظیفه ای
مشتری مداری
۱ تولید بر مبنای سفارش مشتری
۲ توجه به مشتری مداری در راهبرد سازمان و منشور اخلاقی
۳ تصویب قوانین و مقررات در راستای رضایت مشتری
۴ تشویق و تنبیه پرسنل در راستای رضایت مشتری
سیستم ها وروش ها
۱ به کارگیری ابزارها و روش های آماری کنترل کیفیت
۲ وجود برنامه استراتژیک در کل سازمان
۳ استفاده از مهندسی ارزش
۴ کوتاه بودن فرآیند تکوین محصول
۵ نگهداری و تعمیرات بهره ور
۶ نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
زنجیره تامین
۱ ائتلاف و هم گروهی با تامین کنندگان
۲ مشارکت تامین کنندگان در برنامه های بهبود کیفیت
۳ مشارکت تامین کنندگان در طراحی و توسعه محصولات
واحد تولید
۱ مستندسازی رویه های تولید
۲ دسته و اندازه کوچک تولید
۳ کاهش زمان راه اندازی
۴ کاهش سقف موجودی
۵ یکنواخت و بدون نوسان بودن برنامه تولید
۶ استاندارد سازی قطعات و قالب ها

معرفی ابزار

پرسشنامه تولید ناب: پرسشنامه تولید ناب توسط ویلیامز و همکاران (۲۰۰۲) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۲۹ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه ابعاد مدیریت، منابع انسانی، مشتری مداری، سیستم ها و روش ها، زنجیره تامین و واحد تولید را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط بیکی ده آبادی(۱۳۸۹) اعتباریابی شده است.

متغیر های تعیین نابی

متغیر تعیین نابی سازمانی تعداد مؤلفه تعیین کننده متغیر
۱ مدیریت ۵
۲ منابع انسانی ۵
۳ مشتری مداری ۴
۴ سیستم ها و روش ها ۶
۵ زنجیره تأمین ۳
۶ واحد تولید ۶

شیوه نمره گذاری

طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد (شامل: خیلی کم، کم، تا اندازه‌ای، زیاد و خیلی زیاد) در جدول زیر نشان داده شده است.

مقیاس درجه‌بندی سوالهای پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

الف: تحلیل بر اساس مولفه­ های پرسشنامه

ب: تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید مثلا اگر شخصی سوال ۵ پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه در جلوی سوال ۵ عدد ۱ ( خیلی کم ) را بگذارید.

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۵ است شما باید سوالات ۱ تا ۵ را compute کنید تا مولفه x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۹ ۸۷ ۱۴۵
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱ تا ۲۹ باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۲۹ تا ۸۷ باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۸۷ باشد، میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

تعیین پایایی و روایی ابزارهای اندازه‌گیری

برآورد پایایی پرسشنامه‌ها

برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمودن‌هایی که ویژگیهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود. در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران (۱۳۸۷) معتقدندکه «برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد» (ص ۱۶۹).

ضریب پایایی پرسشنامه‌های از طریق فرمول زیر به وسیله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضریب آلفای کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

۲Sj=  واریانس سوالات آزمون

۲s= واریانس کل آزمون

ویلیامز و همکاران(۲۰۰۲) برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرد و پایایی پرسشنامه را ۹۱/۰ گزارش کرد. در مطالعه بیکی ده آبادی(۱۳۸۹) پایایی پرسشنامه بر اساس یک مطالعه مقدماتی بر روی نمونه ۳۰ نفری پایایی پرسشنامه ۹۰/۰ محاسبه شد

مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیر های نابی در پژوهش بیکی ده آبادی(۱۳۸۹)

متغیر تعیین نابی سازمانیتعداد مؤلفه تعیین کننده متغیرمقدار آلفای کرونباخ
۱ مدیریت ۵ ۰٫۹۸۸
۲ منابع انسانی ۵ ۰٫۸۷۷
۳ مشتری مداری ۴ ۰٫۸۹۸
۴ سیستم ها و روش ها ۶ ۰٫۸۲۰
۵ زنجیره تأمین ۳ ۰٫۸۷۶
۶ واحد تولید ۶ ۰٫۹۸۱

برآورد روایی پرسشنامه‌ها

روایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه‌گیری چیزی را که ادعا می‌کند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد یعنی متناسب با آن باشد و از مهمترین آن روایی صوری و محتوایی است و برای اینکه پرسشنامه‌ای حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سوالات آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. روایی صوری و محتوایی هر یک از پرسشنامه‌های پژوهش به تفکیک در زیر ارائه می‌شود:

روایی پرسشنامه در پژوهش ویلیامز(۲۰۰۲) از طریق تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی مورد تایید قرار گرفت. در مطالعه بیکی ده آبادی(۱۳۹۳) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.  و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و اصطلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید . 

تعاریف نظری

تولید ناب: واژه ناب یا Lean در لغت به معنی لخم و بی چربی می باشد. این اصطلاح بیانگر بدون زائده و بدون حشو بودن است. در ادبیات کشورهای مختلف برای هر شی یا چیزی که بدون بیهودگی و اضافات باشد، این واژه به کار گرفته می شود. در فرهنگ تخصصی ناب بودن عبارتست از تولید بیشترین محصولات یا خدمات قابل فروش تحت کمترین هزینه های عملیاتی در حالی که سطح موجودی در حد بهینه باشدبیکی ده آبادی، ۱۳۸۹). محققین گوناگون از دیدگاه های متفاوت به تولید ناب نگریسته اند. از دیدگاه فارستر مفهوم ناب به طور عملی عبارتست از: ادغام اصول مرتبط با بهبود از طریق بکارگیری همزمان تولید به هنگام و مدیریت کیفیت جامع، به طوری که فرآیندهای بر مبنای کامپیوتر در تمامی بخشهای طراحی، مدیریت کارخانه، عرضه و توزیع کامل شوند(می یر و فورستر، ۲۰۰۲). ویلیامز و همکارانش تولید ناب را در واقع یک جهش تصاعدی از روش تولید انبوه فورد به الگوواره جدیدی از تولید می دانند(ویلیامز و هماران، ۲۰۰۲). کوچان و همکارانش بیان می کنند اگرچه عناصر ناب شدن در تمامی شرکتها یکسان می باشند اما فرآیند تبدیل شدن به شرکت ناب در هر سازمان خروجی های خاص و متفاوت از سایر شرکتها ارائه می دهد.در جایی دیگر تولید ناب نوعی سیستم تولید تعریف شده است که ضمن درنظر گرفتن فواید تولید انبوه و سفارشی با هدف کاهش ضایعات و با آرمان حذف هر فعالیت بدون ارزش طراحی شده است. در حقیقت تولید ناب همان تولید به هنگام می باشد با این تفاوت که در آن فعالیت هایی که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند حذف شده اند(بیکی ده آبادی، ۱۳۸۹).

تعاریف عملیاتی

تولید ناب: نمره ای است که فرد پاسخگو از پاسخگویی به پرسشنامه توبید نا کسب خواهد کرد.

منابع:

  1. سرمد، ز.؛ بازرگان، ع. و حجازی، ا. (۱۳۸۷) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری.
  2. بیکی ده آبادی، منیره(۱۳۸۹)، بررسی ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت تحول، موسسه آموزش عالی جهاد داشنگاهی استان یزد.
  3. Meier, H.S. & Forrester, P.L.”A Model for Evaluating the Degree of Leanness of Manufacturing Firms. Integrated Manufacturing Systems, 13(2), (2002). 104-109

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه تولید ناب (پکیج کامل)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *