دانلود رایگان پرسشنامه جمع گرایی/ فردگرایی {پکیج کامل} + مقاله

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

توضیحات

لیست پرسشنامه های جمع گرایی و فرد گرایی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه فردگرایی و جمع‌گرایی افقی و عمودی سیواداس و همکاران(۲۰۰۸)

دانلود رایگان پرسشنامه فردگرایی و جمع گرایی (فوزیه نوردین ، کاماروزامان جوسف)

دانلود رایگان مقیاس فردگرایی- جمع گرایی ۱۳ سوالی

دانلود رایگان پرسشنامه فرد گرایی شمس قهفرخی

__________________________________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه جمع گرایی/ فرد گرایی اوکلند نسخه ۲۶ سوالی:

هدف این پرسشنامه، سنجش طرز افکار و رفتار شما در قبال خودتان و نیز گروه هایی است که به آنها تعلق دارید. سوالات پرسشنامه را به دقت بخوانید و مشخص کنید هر سوال، چقدر افکار و رفتار شما را توصیف می کنند.

سوالات:
۱ من خودم را یک شخص رقابت جو می دانم.  
۲ من از اینکه شخصی منحصربه فرد و جدا از دیگران هستم، لذت می برم.  
۳ قبل از اینکه یک تصمیم مهم بگیرم، به دنبال مشورت با افرادی هستم که به من نزدیکند.  
۴ حتی زمانی که با اعضای گروهم کاملا مخالفم، از مشاجره کردن پرهیز می کنم.  
۵ من در مورد مسائل مرتبط با کار، با مافوق هایم مشورت می کنم.  
۶ من معتقدم که رقابت، یکی از قوانین طبیعت است.  
۷ من فعالیت های تفریحی را ترجیح می دهم که رقابتی باشند تا غیررقابتی.  
۸ پیش از رفتن به یک سفر بزرگ، با دوستانم مشورت می کنم.  
۹ من علایق شخصی خود را برای منافع گروه قربانی می کنم.  
۱۰ من نظرات دوستانم را قبل از انجام کارهای بزرگ درنظر می گیرم.  
۱۱ من دوست دارم هنگام ارتباط برقرار کردن، دقیق باشم.  
۱۲ من خودم را شخصی منحصر به فرد و جدا از دیگران می دانم.  
۱۳ قبل از گرفتن تصمیمات مهم، مشورت با دوستان نزدیک و نظر دیگران را جویا شدن، بسیار مهم است.  
۱۴ من اعتقاد دارم که بدون رقابت، داشتن یک جامعه خوب ممکن نیست.  
۱۵ من قبل از گرفتن تصمیمات مرتبط با شغل، نظر دوستانم را جویا می شوم.  
۱۶ برای گفتن چیزهایی که دوستانم ممکن است دوست نداشته باشند بشنوند، ترجیح می دهم از زبان غیرمستقیم استفاده کنم تا اینکه با گفتار مستقیم آنها را ناراحت کنم.  
۱۷ برای من عمل کردن به صورت یک شخص مستقل، بسیار مهم است.  
۱۸ من در مورد شغل یا مشکلات درسی خود، با پدر و مادرم گفتگو می کنم.  
۱۹ من مسئولیت کارهای خودم را، به عهده می گیرم.  
۲۰ من از بیان افکار خود، وقتی که ممکن است باعث یک مشاجره شوند، خودداری می کنم.  
۲۱ من تلاش می کنم که به درجات بالاتری نسبت به همسالانم برسم.  
۲۲ برای من بسیار مهم است که هویت شخصی ام مستقل از دیگران باشد.  
۲۳ من از کارکردن در موقعیت هایی که رقابت کردن با دیگران وجود دارد، لذت می برم.  
۲۴ من قبل از گرفتن یک تصمیم مهم، با خانواده ام مشورت می کنم.  
۲۵ پیروز شدن، برای من بسیار مهم است.  
۲۶ من خودم را “فردی متکی به خود” می بینم.  

 

مقیاس فردگرایی-جمع گرایی اوکلند(AICS) این مقیاس را شولروف و همکاران(2011) به منظور سنجش همه جانبه ابعاد فردگرایی و جمع گرایی ساختند. مقیاس فردگرایی-جمع گرایی اوکلند، شامل 26 پرسش بود که 5 عامل را تشکیل می داد.

2 عامل مربوط به جمع گرایی شامل نصیحت پذیری از دیگران، هماهنگی با گروه و خانواده و 3 عامل مربوط به فردگرایی شامل رقابت جویی، نیاز منحصر به فرد بودن و سبک زندگی مسئولیت پذیر بودند که ضرایب پایایی(آلفای کرونباخ) برای این 5 عامل به ترتیب 77/0، 71/0، 78/0، 76/0 و 73/0 بود. پرسش به صورت طیف لیکرت 6 گزینه ای، شامل هرگز(نمره =1)، به ندرت(نمره=2)، گهگاه(نمره=3)، بعضی اوقات(نمره =4)، معمولا(نمره=5) و همیشه(نمره =6) نمره گذاری می شوند.

نمرات هر عامل، از جمع نمرات پرسش های تشکیل دهنده ی آ« به دست می آید. همچنین نمره خرده مقیاس جمع گرایی، از جمع نمرات عوامل نصیحت پذیری و هماهنگی، تقسیم بر تعداد عوامل(2) و خرده مقیاس فردگرایی، از جمع نمرات عومال رقابت جویی، منحصر به فرد بودن و مسئولیت پذیری، تقسیم بر تعداد عوامل (3) به دست می آیند.

خرده مقیاس ها، عوامل و پرسش های تشکیل دهنده مقیاس فردگرایی- جمع گرایی اوکلند در جدول 1 آورده شده است. در این پژوهش برای بررسی روایی همزمان، از نمرات کلی 2 خرده مقیاس فردگرایی و جمع گرایی AICS استفاده شد.

دو نمونه از پرسش های این پرسشنامه عبارتند از:”من خودم را یک شخص رقابت جو می دانم”. ” برای من عمل کردن به صورت یک شخص مستقل بسیار مهم است.”.

به منظور بررسی اولیه کیفیت ترجمه و پایایی مقیاس AICS، از 30 دانشجوی دانشگاه اصفهان که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، خواسته شد تا سوالات هر پرسشنامه را تکمیل کنند.

ضرایب همسانی درونی(آلفای کرونباخ) به دست آمده برای 5 عامل مقیاس AICS بین 71/0 تا 83/0 بود. همچنین طی مصاحبه هایی که با تعدادی از پاسخ دهندگان صورت پذیرفت، مشخص شد که آنها برداشت یکسانی از معانی سئوالات پرسشنامه داشتند. این بررسی های اولیه، حاکی از مناسب بودن پرسش های مقیاس AICS برای استفاده در مرحله اصلی پژوهش بود

در این پژوهش ضرایب آلفای کرونباخ عوامل پنج گانه مقیاس فردگرایی-جمع گرایی اوکلند، بین 83/0 تا 91/0 بود که سطوح مناسبی از پایایی و همسانی درونی پرسش ها مربوط به عوامل مقیاس را نشان می دهد.

 

 

تحلیل عاملی اکتشافی:

به منظور پی بردن به متغیرهای زیربنایی یک پدیده یا تلخیص مجموعه ای از داده ها از روش تحلیل عاملی استفاده می شود. تحلیل عاملی اکتشافی، به منظور یافتن متغیرهای پنهان و سازمان دهی آنها در عوامل استخراج شده است. داده های اولیه برای تحلیل عاملی، ماتریس همبستگی بین متغیرهاست(سرمد، بازرگان و حجازی، 1376). بنابراین همه 26 پرسش مقیاس AICS، مورد تحلیل عاملی اکتشافی، به روش مولفه های اصلی که واریانس کل متغیرهای مشاهده شده را محاسبه می کند و روش چرخش واریماکس قرار گرفت. هدف از چرخش عاملها، رسیدن به یک ساختار عاملی ساده است.

در تحلیل عاملی، ساختارهای عاملی متعددی برای یک ماتریس همبستگی وجود دارد. اولین عامل اغلب یک عامل کلی است که تمام یا اکثر متغیرها بار عاملی بالایی روی این عامل دارد. عاملهای بعدی معمولا دوقطبی است و بارهای عاملی مثبت و منفی دارد و قابل تفسیر نیست که با چرخش ساختار عاملی روشن تر می شود. چرخش عاملها به دو صورت ناهمبسته (متعامد) و همبسته(مایل) صورت می گیرد.

در چرخش متعامد عاملهای بدست آمده با هم همبستگی ندارند، در حالی که در چرخش مایل عاملها با هم همبستگی دارند. از جمله چرخشهای متعامد که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، چرخش واریماکس است(سرمد و همکاران، 1376).

از جمله پیش فرضهای لازم ماتریس همبستگی، برای انجام تحلیل عوامل، کفایت حجم نمونه و کروی بودن داده هاست. نتایج شاخص KMO (902/0) و ازمون کرویت بارتلت 02/4(P<0/001) بود که نشان از توجیه پذیر بودن انجام تحلیل عوامل بر روی ماتریس همبستگی داشت.

تحلیل عاملی اکتشافی، پس از چرخش واریماکس، موجب شکل گیری 5 عامل می شود که 67 درصد واریانس مشترک را تبیین می کند و همچنین همه 26 پرسش مقیاس AICS، با بارهای عاملی قوی و بین 67/0 تا 84/0 را شامل می شوند. این یافته هماهنگ با پزوهش سازندگان این مقیاس، شولروف و همکاران(2011) است و گواهی بر روایی سازه مناسب نسخه ترجمه شده مقیاس AICS می باشد.

 

 

تحلیل عاملی تاییدی:

برای بررسی روایی سازه مقیاس AICS، پس از تحلیل عوامل اکتشافی، از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. تحلیل عاملی تاییدی، برای بررسی ساختار عاملی و با روش بیشترین احتمال بر اساس ماتریس واریانس-کوواریانس به کار گرفته شد.

در تحلیل عاملی تاییدی، هدف پژوهشگر تایید ساختار عاملی پیش فرضی است. درباره تعداد عاملها به طور اشکار فرضیه ای بیان می شود و برازش ساختار عاملی مورد نظر در فرضیه با ساختار کواریانس متغیرهای اندازه گیری شده، مورد آزمون قرار می گیرد(سرمد و همکاران، 1376).

به این منظور مدل 5 عاملی مقیاس  AICS بر اساس مدل پیشنهادی شولروف و همکاران(2007)، به همراه تمامی نمرات و متغیرهای مشاهده شده و همچنین متغیرهای پنهان با نرم افزار AMOS ترسیم گردید و مورد ازمون قرار گرفت.

مقدار شاخصهای خی دو بر درجه آزادی، CFI، GFI،AGFI، RMSR و RMSEA به دست آمده در این پژوهش برای الگوی 5 عاملی به ترتیب 97/1، 927/0، 853/0، 820/0، 071/0 و 060/0 است که غیر از شاخص RMSR که اندکی از حد مناسب آن، یعنی کمتر از 06/0 بیشتر است و متوسط ارزیابی می شود، سیار شاخصها به صورت کامل  با تمامی ملاکهای مطرح شده برای مقادیر مناسب شاخصهای برازندگی، همخوانی دارد. همچنین با مقایسه مقادیر شاخصهای اصلی برازندگی انطباق، نظیر x2/df،  CFI، AGFI  و RMSEA بین پژوهش حاضر و پژوهش شولروف و همکاران(2011)، می توان نتیجه گرفت که مدل به دست آمده و نتایج آن با نتایج شولروف و همکاران(2011) همخوانی مناسبی دارد. بنابراین الگوی 5 عاملی مقیاس فردگرایی-جمع گرایی اوکلند(AICS)، با دار بودن بهترین برازندگی با داده ها، تاییدی بر مناسب بودن روایی سازه مقیاس AICS است.

 

منابع:

شکیبا، عباس؛ بهرامی، فاطمه و کاوه فارسانی، ذبیح الله(1390).بررسی ساختار عاملی تأييدی و ويژگی های روان سنجی مقياس فردگرايی جمع گرايی اوکلند (AICS). دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال دوازدهم، شماره 3، صص. 20 -30.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه جمع گرایی/ فردگرایی {پکیج کامل} + مقاله

  1. لاله

    جای قدر داننی داره از دوستانی که این پرسشنامه های مربط جمع گرایی و فرد گرایی رو گرد آوری کردند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *