دانلود رایگان پرسشنامه خود خاموشی + ۳ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه خود خاموشی (STSS):

به منظور اندازه گیری خود خاموشی، مقیاسی توسط جک در سال ۱۹۹۱ ارائه شده است. این مقیاس ۳۱ گویه ای، به صورت خود گزارشی تنظیم شده است.

مقیاس خود خاموشی یا(STSS) بر اساس مطالعات طولی زنان طراحی شده است (جک، ۲۰۱۰: ۵). سطح سنجش این مقیاس طیف لیکرت پنج گزینه ای با دامنه ی بسیار موافق تا بسیار مخالف می باشد.

 این مقیاس شامل چهار زیر مقیاس است: 

  • ارزیابی و درک خود بوسیله ی استانداردهای بیرونی
  • مراقبت از دیگران به قیمت قربانی کردن خود
  • خاموش کردن خود
  • خود تقسیم شده

هر یک از این مفاهیم، قابلیت تبدیل به خرده مقیاس هایی برای سنجش عملیاتی خود خاموشی را نیز دارا می باشند (جک، ۶: ۲۰۱۰).

 

سوالات:
۱ فکر می کنم بهترین کار این است که خودم را در الویت قرار دهم، چرا که هیچ کس دیگری به فکر من نخواهد بود
۲ هنگامی که در یک رابطه عاطفی، صحبت کردن در مورد احساساتم باعث اختلاف شود، از بیان آنها خودداری می کنم.
۳ توجه کردن به کسی ، یعنی این که ابتدا نیازهای او را برآورده کنم و بعد به نیازهای خودم
۴ اگر من به نیازهای کسانی که دوستشان دارم اولویت ندهم، حس میکنم خودخواهی کردم(یک نوع رفتار خودخواهانه است).
۵ زمانی که در یک رابطه دوستانه و عاطفی قرار می گیرم، برایم بسیار دشوار است که خودم باشم، تا در مواقعی که با خودم تنها هستم
۶ خودم را با توجه به آنچه دیگران در مورد من فکر می کنند، ارزیابی می کنم.
۷ چرن کارهایی را که امروزه از هر کسی انتظار می رود بتواند انجام بدهد، نمی توانم انجام بدهم، از خودم ناراضی هستم.
۸ زمانی که نیازهای شخصی ام با نیازهای شریک عاطفی ام، متفاوت و ناهمخوان می شوند، بر روی خواسته های شخصی خودم پا فشاری می کنم.
۹ در یک رابطه عاطفی و صمیمانه با فرد دیگر، مسئولیتم این است که طرف مقابلم را خوشحال کنم، حتی اگر خودم ناراحت و اذیت بشوم
۱۰ توجه کردن به کسی و مواظبت از او یعنی کاری را که او می خواهد انجام بدهم، على رغم این که ممکن است خودم چیز دیگری بخواهم.
۱۱ برای این که احساس خوبی نسبت به خودم داشته باشم، باید بدون توجه به نیازهای دیگران، مستقل و خود کفا باشم.
۱۲ خودخواهی و به فکر خود بودن، بدترین صفتی است که من می توانم داشته باشم.
۱۳ احساس می کنم که جهت خشنودسازی همسرم، باید از خود واقعی ام فاصله بگیرم و آن طوری که او دوست دارد رفتار کنم.
۱۴ در یک رابطه عاطفی، به جای این که خطر اختلاف و درگیری با طرف مقابلم را بپذیرم، ترجیح می دهم تا با پرهیز از درگیری، آرامش فعلی را مختل نکنم
۱۵ گرچه عمدتا وقتی با دیگران هستم، به ظاهر خوشحال و راضی به نظر می رسم، اما در درونم حس خشم و عصیان دارم.
۱۶ برای این که عشق و محبت همسرم پایدار بماند، برخی از مسائل فردی خود را از او پنهان می کنم.
۱۷ زمانی که با نیازها با نظرات همسرم اختلاف عقیده پیدا می کنم، به جای این که روی دیدگاه های خودم پافشاری کنم، با نظرات او موافقت می کنم.
۱۸ زمانی که با فردی ارتباط نزدیک برقرار می سازم، تبدیل به فرد دیگری می شوم و انگار هویت و فردیت خویش را از دست می دهم.
۱۹ زمانی که در یک ارتباط متقابل، برخی از خواسته هایم نادیده گرفته می شوند، معمولا به این باور می رسم که آن خواسته ها، اهمیت چندانی نداشته اند.
۲۰ همسرم مرا به خاطر آنچه که واقعا هستم (نشان دادن احساساتم در زمان شادی و غم، آرامش و عصبانیت، و …. بدون پنهان سازی و نگرانی) دوست دارد و تحسین می کند
۲۱ انجام دادن کارها فقط به خاطر خودم و در نظر نگرفتن دیگران، خودخواهی است
۲۲ وقتی که بخواهم تصمیمی بگیرم، بیشتر از آن که افکار و نظرات خودم برایم مهم باشد، به افکار و نظرات دیگران اهمیت میدهم.
۲۳ به ندرت خشم خودم را نسبت به نزدیکان و اطرافیانم ابراز می کنم
۲۴ احساس می کنم همسرم خود واقعی و شخصیت درونی من را نمی شناسد چون معمولا آن را از او پنهان می کنم.
۲۵ فکر می کنم که که بهتر است برخی احساساتم را که باعث ایجاد تضاد با همسرم می شود، ابراز نکنم و پیش خودم نگهدارم.
۲۶ همیشه در برابر احساسات دیگران، احساس مسئولیت می کنم
۲۷ چون وقت زیادی را صرف می کنم تا بفهمم دیگران چه احساسی دارند، شناخت دقیقی از افکار و احساسات خودم ندارم (نمی دانم که واقعا خودم چه می خواهم).
۲۸ در یک رابطه عاطفی و صمیمانه، معمولا نگران کاری که انجام می دهم نیستم، برایم مهم است که بتوانم طرف مقابلم را خوشحال کنم.
۲۹ زمانی که احساس می کنم بروز احساسات واقعی ام، باعث تضعیف پیوند نزدیک و صمیمانه با دیگران می شوند، سعی می کنم آنها را بروز نداده و در درون خویش مدفون سازم.
۳۰ گویا هیچ وقت نمی توانم برای برآوردن اهداف، نیازها و خواسته های شخصی خودم، اقدامی انجام دهم
۳۱ حتی اگر صحبت کردن در مورد احساساتم، منجر به نارضایتی و اختلاف با شریک زندگیم شود، باز هم در مورد آنها با او صحبت می کنم.

 

.بعد ارزیابی بیرونی خود

بعد ارزیابی بیرونی خود توضیح می دهد که فرد خود خاموش کننده، در قضاوت و ارزیابی خود، استانداردهای بیرونی و اجتماعی را لحاظ می کند. به طور مثال خودش را از چشم دیگران می بیند و آن طور که دیگران او را قضاوت می۔ کند، خودش را ارزیابی می کند (همان).

به عبارت دیگر این بعد از خود خاموشی این مسئله را می سنجد که آیا فرد در ارزیابی انتخاب ها و ترجیحاتش، نظرات خودش را نیز در کنار نظرات دیگران لحاظ می کند و یا این که در ارزیابی خود، فقط از لنز چشم دیگران به خود می نگرد؟ این بعد دارای شش گونه است که گویه های مربوط به این زیر مقیاس به شرح جدول زیر است: 

 

 

جدول 1: عملیاتی سازی متغیر خود خاموشی (بعد ارزیابی بیرونی خرد) 

خودم را با توجه به آنچه دیگران در مورد من فکر می کنند، ارزیابی می کنم.
چون کارهایی را که امروزه از هر کسی انتظار می رود بتواند انجام بدهد، نمی توانم انجام بدهم، از خودم ناراضی هستم.
وقتی که بخواهم تصمیمی بگیرم، بیشتر از آن که افکار و نظرات خودم برایم مهم باشد، به افکار و نظرات دیگران اهمیت می دهم.
همیشه در برابر احساسات دیگران، احساس مسئولیت می کنم 
چون وقت زیادی را صرف می کنم تا بفهمم دیگران چه احساسی دارند، شناخت دقیقی از افکار و احساسات خودم ندارم نمی دانم که واقعا خودم چه می خواهم). 
گویا هیچ وقت نمی توانم برای برآوردن اهداف، نیازها و خواسته های شخصی خودم، اقدامی انجام دهم

 

. بعد مراقبت از دیگران به قیمت قربانی کردن خود

بعد مراقبت از دیگران به قیمت قربانی کردن خود، میزانی که فرد نیازهای دیگران را نسبت به نیازهای خود در اولویت قرار می دهد را می سنجد. به عبارت دیگر این بعد این مسئله را بررسی می کند که آیا فرد همزمان به مراقبت از خود و دیگران می پردازد و یا این که مراقبت از دیگران برای او مهم ترین هدف است و در راه رسیدن به این هدف حتی خواسته ها و منافع خود را قربانی می کند.

این بعد دارای ۹ گویه به شرح جدول زیر است: 

جدول 2: عملیاتی سازی متغیر خود خاموشی (بعد مراقبت از دیگران به قیمت قربانی کردن خود) 

مراقبت از دیگران به قیمت قربانی کردن خود 
فکر می کنم بهترین کار این است که خودم را در الویت قرار دهم، چرا که هیچ کس دیگری به فکر من نخواهد بود
توجه کردن به کسی، یعنی این که ابتدا نیازهای او را برآورده کنم و بعد به نیازهای خودم بپردازم.
اگر من به نیازهای کسانی که دوستشان دارم اولویت ندهم، حس میکنم خودخواهی کردم (یک نوع رفتار خودخواهانه است)
در یک رابطه عاطفی و صمیمانه با فرد دیگر، مسئولیتم این است که طرف مقابلم را خوشحال کنم، حتى اگر خودم ناراحت و اذیت بشوم
توجه کردن به کسی و مواظبت از او، یعنی کاری را که او می خواهد انجام بدهم؛ علی رغم این که ممکن است خودم چیز دیگری بخواهم. 
برای این که احساس خوبی نسبت به خودم داشته باشم، باید بدون توجه به نیازهای دیگران، مستقل و خودکفا باشم
خودخواهی و به فکر خود بودن، بدترین صفتی است که من می توانم داشته باشم
انجام دادن کارها فقط به خاطر خودم و در نظر نگرفتن دیگران، خودخواهی است.
در یک رابطه عاطفی و صمیمانه، معمولا نگران کاری که انجام می دهم نیستم، برایم مهم است که بتوانم طرف مقابلم را خوشحال کنم. 

 

.بعد خاموش کردن صدای خود 

بعد «خاموش کردن خود»، به این موضوع اشاره دارد که فرد عقاید و نظرات خود را برای جلو گیری از ایجاد تضاد و تعارض در رابطه اش با دیگران ” نمی گوید؛ چرا که می ترسد مبادا این رابطه را از دست بدهد. در واقع این بعد اشاره می کند که اگر فرد خود خاموش کننده، احساس کند که آنچه احساس می کند و یا آنچه می خواهد ممكن است از نظر دیگری مهم، خوشایند نباشد، آن را اصلا مطرح نکرده و از آن صرف نظر می کند. این بعد دارای ۹ گویه است: 

جدول 3 عملیاتی سازی متغیر خود خاموشی (بعد خاموش کردن صدای خود) 

خاموش کردن صدای خود
هنگامی که در یک رابطه عاطفی، صحبت کردن در مورد احساساتم باعث اختلاف شود، از بیان کردنش خودداری می کنم.
زمانی که نیازهای شخصی ام با نیازهای شریک عاطفی ام، متفاوت و ناهم خوان می شوند، بر روی خواسته های شخصی خودم پا فشاری می کنم.
در یک رابطه عاطفی، به جای این که خطر “اختلاف و درگیری” با طرف مقابلم را بپذیرم، ترجیح می دهم تا با پرهیز از درگیری، آرامش فعلی را مختل نکنم 
حتی اگر صحبت کردن در مورد احساساتم، منجر به نارضایتی و اختلاف با شریک زندگیم شود، باز هم در مورد آنها با او صحبت می کنم.
زمانی که با نیازها یا نظرات همسرم اختلاف عقیده پیدا می کنم، به جای این که روی دیدگاه های خودم پافشاری کنم، با نظرات او موافقت می کنم.
زمانی که در یک ارتباط متقابل، برخی از خواسته هایم نادیده گرفته می شوند، معمولا به این باور می رسم که آن خواسته ها، اهمیت چندانی نداشته اند.
به ندرت خشم خودم را نسبت به نزدیکان و اطرافیانم، ابراز می کنم. 
فکر می کنم که که بهتر است برخی احساساتم را که باعث ایجاد تضاد با همسرم می شود، ابراز نکنم و پیش خودم نگهدارم.
زمانی که احساس می کنم بروز احساسات واقعی ام، باعث تضعیف پیوند نزدیک و صمیمانه با دیگران می شوند، سعی می کنم آن ها را بروز نداده و در درون خویش مدفون سازم 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه خود خاموشی + ۳ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *