دانلود رایگان پرسشنامه سازگاری زناشویی – اسپانیر + ۶ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه سازگاری زناشویی: (روی لینک زیر کلیک کنید)

 

دانلود رایگان پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک والاس

___________________________________________

قسمتی از پرسشنامه سازگاری زناشویی – اسپانیر:

این مقیاسی توسط اسپانیر (۱۹۸۶) به منظور سنجش سازگاری بین زن و شوهر ساخته و به کاربرده شد. قصد این مقیاس سنجش میزان سازگاری در میان ساختارهای دونفره می باشد. این مقیاس یک ابزار ۳۲ سؤالی برای ارزیابی کیفیت رابطه زناشویی می باشد که برای چند هدف ساخته شده است.

می توان با دست آوردن کل نمرات از این ابزار برای اندازه گیری سازگاری کلی در رابطه زوجین استفاده کرد. تحلیل عامل نشان می دهد که این مقیاس چهار بعد را می سنجد که بدین قرارند: رضایت دونفری، همبستگی دونفری، توافق دونفری، و ابراز محبت (ثنایی، ۱۳۸۷؛ حسینی نسب، ۱۳۸۸).

با عنایت به اینکه پاسخ های ارایه شده از سوی شما با کمال امانتداری حفظ خواهد ماند، خواهشمند است با صداقت به سئوالات مطرح شده پاسخ داده و هیچ پرسشی را بدون پاسخ نگذارید در ضمن پاسخی به عنوان پاسخ درست یا غلط وجود ندارد و شما پاسخگوی محترم فقط نظر خودتان را ارایه می دهید.

الف) اکثر مردم در روابط خود اختلافاتی دارند . لطفا در مقابل هر یک از عبارات زیر میزان توافق یا عدم توافق خود با همسرتان را با گذاردن عددی بر اساس مقیاس زیر ، مشخص کنید . لطفا قبل از کامل کردن پرسشنامه با همسر خود درباره آن ها صحبت نکنید .

سوالات:
۱ کنترل امور مالی خانواده
۲ امور تفریحی
۳ مسائل مذهبی
۴ ابراز محبت
۵ دوستان
۶ روابط جنسی
۷ رفتار صحیح یا مناسب
۸ فلسفه زندگی
۹ شیوه های برخورد با والدین
۱۰ اهداف، آرزوها و چیزهایی که معتقدیم مهم هستند
۱۱ مقدار زمانی که باهم به سر می برید.
۱۲ اتخاذ تصمیم های مهم
۱۳ وظایف خانه داری
۱۴ علایق و فعالیت های اوقات فراغت
۱۵ تصمیم های شغلی
۱۶ چند وقت یک بار به فکر طلاق ، جدایی ، یا پایان دادن به رابطه خود افتاده اید و یا درباره آن بحث کرده اید ؟
۱۷ چند بار شما و همسرتان بعد از دعوا خانه را ترک کرده اید ؟
۱۸ کلا، چقدر  فکر کرده اید که همه چیز بین شما و همسرتان به خوبی پیش می رود؟
۱۹ آیا به همسر خود اعتماد و اطمینان دارید؟
۲۰ آیا اتفاق افتاده است که از ازدواج خود متاسف باشید ؟
۲۱ چقدر شما و همسرتان دعوا می کنید ؟
۲۲ چقدر شما و همسرتان اعصاب یکدیگر را خرد می کنید ؟
۲۳ همسر خود را می بوسید ؟
۲۴ یا شما و همسرتان علایق مشترک خارج از خانه دارید ؟
۲۵ عقایدتان را به شکلی هیجان انگیز مورد تبادل قرار می دهید.
۲۶ با هم می خندید
۲۷ به ملایمت در مورد یک موضوع به بحث می پردازید
۲۸ با هم بر روی یک منظور کار می کنید.

 

 

موارد زیر جزو مواردی هستند که زوج ها، نسبت به آن ها، گاه نظر موافق و گاه مخالف دارند. اگر یکی از این موارد در چند هفته گذشته موجب اختلاف شده است و یا مشکلاتی را در رابطه شما به وجود آورده است را مشخص کنید

۲۹ میزان خستگی شدید برای آن بوده است که رابطه جنسی صورت گیرد. 

۳۰ عدم ابراز عشق و علاقه،

۳۱ موارد زیر نشان دهنده میران شادکامی در رابطه شماست. نقطه وسط، یعنی خشنود یا شادکام نشان دهنده میزان شادکامی در اکثر روابط زناشویی است. لطفا با در نظر گرفتن تمام جوانب، دور شماره ای را دایره بکشید که بیش از همه نشان دهنده رابطه شما و همسرتان است.

۳۲ کدامیک از عبارت های زیر، به بهترین شکل، احساس شما را در مورد اینده رابطه تان توصیف می کند؟

من از ته دل مایلم که رابطه ام با موفقیت همراه باشد و برای این منظور حاضرم به هر کاری دست بزنم.

من خیلی مایلم که رابطه ام با موفقیت همراه باشد و برای این منظور هر کاری از دستم برآید خواهم کرد.

من خیلی مایلم که رابطه ام با موفقیت همراه باشد و برای این منطور حاضرم تا حد زیادی قدم بردارم.

خیلی خوب خواهد بود که رابطه ام با موفقیت همراه باشد ولی در  حال حاضر کار زیادی از دستم بر نمی آید.

خیلی خوب خواهد بود که رابطه ام موفق شود ولی مایل نیستم بیش از آنچه که انجام می دهم، برای این منظور کاری انجام دهم.

من امیدی به موفقیت رابطه ام ندارم و کاری هم در این مورد از دستم بر نمی آید.

 

پایایی و روایی

 اسپانیر (۱۹۸۶) پایایی این ابزار را در کل نمرات 96/0 برآورد کرده است، همسانی درونی خرده مقیاس ها بین خوب تا عالی است: رضایت دونفری 94/0، همبستگی دونفری 81/0،  توافق دو نفری90/0 و  ابراز محبت72/0  به دست آمد. (ثنایی،1387؛ حسینی نسب،1388).

این مقیاس در سال 1374 در ایران ترجمه و اجرا و  هنجاریابی شده است. ضریب همبستگی بین نمرات زنان و شوهران طی دو بار اجرا در کل نمرات ۸۶/. مقیاس فرعی اول 68/0 و مقیاسی فرعی دوم 75/0 و مقیاس فرعی سوم 71/0 و مقیاس فرعی چهارم 61/0 به دست آمده است (حسینی نسب، ۱۳۸۸). همچنین همساني درونی این ابزار ۹۵/. به دست آمد و اعتبار این مقیاسی در همبستگی بامقیاس رضایت زناشویی لاک و والاس نیز 86/0 محاسبه شده است (ثنایی،۱۳۸۷؛ رسولی،1388).

روایی این مقیاس ابتدا با روشهای منطقی و روایی محتوا چک شد. مقیاس سازگاری زن و شوهر باقدرت تمیز دادن زوج های متأهل و مطلقه در هر سؤال، روایی خود را برای گروههای شناخته شده نشان داده است. این مقیاس از روایی همزمان نیز برخوردار است، و با «مقیاس رضایت زناشویی لاک – والاس» همبستگی دارد (ثنایی، ۱۳۸۷).

 

 

نحوه نمره گذاری پرسشنامه سازگاری زناشویی:

این مقیاس ۳۲ گویه دارد که همه سوال ها دارای ۶ گزینه می باشد غیر از سوال های ۲۳ و ۲۴ که ۵ گزینه ای می باشند و سوالات ۲۹ و ۳۰ که دو گزینه ای می باشند.

در نمره گذاری هم سوالات ۲۳ و ۲۴ بین ۰ تا ۴ نمره می گیرند که ۰ برای هرگز و ۴ برای همیشه است. در سوالات ۲۹ و ۳۰ نیز ۰ برای بله و ۱ برای خیر می باشد. بقیه سوالات ۶ گزینه ای می باشند به طوری که برای هرگز نمره ۰ و برای همیشه ۱ در نظر گرفته می شود.

در این پرسشنامه بیشترین نمره ای که زوج می تواند بگیرد ۱۵۰ و کم ترین نمره ۰ می باشد که هر چقدر نمره زوج کم تر باشد آن زوج میزان سازگاری کمتری داشته، در اصلی یک زوج ناسازگار می باشد. اسپانیر (۱۹۷۶) معتقد است که افرادی که نمره آنها ۱۰۱ یا کمتر از آن باشد دارای مشکل و ناسازگار تلقی می شوند.

در  برخی پژوهش ها نیز نمره برش با توجه با سایر تحقیقات، نمره ۸۰ به عنوان نمره برش تعیین می شود بدین معنا که کسب نمره ۸۰ و کم تر از آن را به معنای ناسازگاری زناشویی تلقی می کنند این پرسشنامه ۴ خرده مقیاس دارد که بدین شرحند:

 

رضایت زناشویی: که تعداد ۱۰سوال آن را می سنجد که عبارتند از 16-17-18-19-20-21-22-23-31-32

 

همبستگی دو نفری: که تعداد ۵ سوال آن را می سنجد که عبارتند 28-27-26-25-24

 

توافق دو نفری: که تعداد ۱۳ سوال آن را می سنجد که عبارتند از ۱-۲-۳-۵-۷-۸-9-10-11-12-13-14-15

ابراز محبت: که تعداد ۴ سوال آن را می سنجد که عبارتند از ۴-۶-۲۹- ۳۰.

 

منابع:

حسینی نسب،داوود؛ هاشمی، تورج، فتوحی بناب، سکینه.(1388). بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سازگاری زناشویی. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز. 14. 62-49.

رسولی، زینب؛ فرحبخش، کیومرث. (۱۳۸۸). رابطه سبکهای دلبستگی و منبع کنترل با سازگاری زناشویی. مجله اندیشه و رفتار، سال چهارم. 24. 13-17.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه سازگاری زناشویی – اسپانیر + ۶ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *