دانلود رایگان پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال + ۷ مقاله رایگان

(دیدگاه کاربر 2)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان سرمایه اجتماعی:  {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی و شاخص های سرمایه اجتماعی

دانلود رایگان پرسشنامه سرمایه اجتماعی (اونیکس و بولن)

دانلود رایگان پرسشنامه سرمایه اجتماعی در سازمان

دانلود رایگان پرسشنامه سرمایه اجتماعی (دلاویز)

دانلود رایگان پرسشنامه سرمایه اجتماعی (پاتنام)

__________________________________________

قسمتی از پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸):

هدف: ارزیابی سرمایه اجتماعی سازمان از ابعاد مختلف (ساختاری (شبکه ها روابط)، ارتباطی (همکاری، ارزش ها) و شناختی (فهم متقابل، اعتماد، تعهد)

سوالات:
نظر شما راجع به گویه های زیر چیست؟
۱ کارکنان این شرکت به همدیگر اعتماد دارند.
۲ همکارانم در رفتار خود با من صادق و دستکار هستند.
۳ همکارانم اطلاعات مهم را با من در میان می گذارند.
۴ کارکنان همیشه یکدیگر را از امور مطلع می کنند.
۵ به طور کلی کارکنان این شرکت قابل اعتمادند.
۶ کارکنان این شرکت اطلاعات،ایده ها و دیگر منابعشان را برای انجام وظایف با یکدیگر ترکیب می کنند.
۷ کارکنان به احساسات همدیگر احترام می نهند.
۸ سازمان برای کارکردهای گروه ها و تیم های کاری ارزش زیادی قائل است.
۹ سازمان برای عضویت افراد در گروه ها فرصت های زیادی فراهم می کند.
۱۰ در شرکت ما تمایل زیادی به راه حل های همکارانه وجود دارد.
۱۱ کارکنان این شرکت معمولا به همکاران خود کمک می کنند.
۱۲ روحیه گروهی و تیمی در میان کارکنان این شرکت وجود دارد.
۱۳ کارکنان این شرکت در امور مختلف مشارکت و همکاری می کنند.
۱۴ کارکنان شرکت با یکدیگر رابطه خوبی دارند.
۱۵ کارکنان شرکت معمولا هنگام تصمیم گیری اطلاعات و نظرات خود را با یکدیگر مبادله می کنند.
۱۶ کارکنان شرکت اطلاعات را از روی میل و داوطلبانه با همدیگر تسهیم و تقسیم می کنند.
۱۷ کارکنان شرکت هنگام بروز مشکل به شیوه ای مفید و سالم با یکدیگر بحث و گفتگو می کنند.
۱۸ به طور کلی ارزش های کارکنان مشابهت و مطابقت زیادی با اهداف و ارزش های شرکت دارد.
۱۹ اهداف و ارزش های مشترکی در بین کارکنان این شرکت وجود دارد.
۲۰ اعتقاد کارکنان بر این است که نیت و اهداف کارکنان خیر و خوب است.
۲۱ کارکنان این شرکت تفاوت های همکاران خود را به آسانی می پذیرند.
۲۲ کارکنان شرکت احساسات یکدیگر را درک می کنند و به راحتی با همدیگر کنار می آیند.
۲۳ کارکنان به شیوه ای سالم و سازنده همدیگر را نقد می کنند.
۲۴ کارکنان شرکت به احساسات یکدیگر احترام می گذارند.
۲۵ کارکنان و شرکت نسبت به تحقق اهداف یکدیگر متعهد هستند.
۲۶ کارکنان خود را عضو یک خانواده مشترک تلقی می کنند.
۲۷ اصولا کارکنان نسبت به ارزش های شرکت وفادار هستند.
۲۸ شرکت و مدیران آن نسبت به ارزش های کارکنان وفادار هستند.

 

منابع:

اونق، ناز محمد (1384). بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

قلیچلی،ب؛ مشبکی، ا، (1385). نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکري سازمان (مطالعه دو شرکت خودروساز ایرانی). فصلنامه دانش مدیریت (شماره 75)،125-147.

Reference: Nahapiet,J., ; Ghoshal , S.(1998)”Social capital , intellectual capital and the organizational advantage” , Academy of Management Review , vol23 No(2),. Pp242-266.

پرسشنامه سرمایه اجتماعی
 
 پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال            
 
 پرسشنامه سرمایه اجتماعی پاتنام       
 
 پرسشنامه سرمایه اجتماعی pdf
 
 پرسشنامه سرمایه اجتماعی بوردیو
 
 پرسشنامه سرمایه اجتماعی دلاویز   
          
 پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن             
 
دانلود رایگان  پرسشنامه سرمایه اجتماعی پاتنام                 
 
دانلود رایگان  پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیتت و گوشال           
 
دانلود رایگان  پرسشنامه سرمایه اجتماعی

شیوه نمره گذاری

پرسشنامه سرمايه اجتماعي ناهاپيت و گوشال (1998) دارای 3 بعد ساختاری، ارتباطی و شناختی می­باشد

که هفت خرده مقیاس شبکه­ ها، اعتماد، همکاری، فهم متقابل، روابط، ارزش­ها، تعهد را مورد بررسی قرار می­دهد

در 28 گویه تنظیم شده و براساس مقیاس پنج گزینه­ای لیکرت (خیلی موافقم= 5، موافقم= 4، نظری ندارم= 3، مخالفم= 2 و خیلی مخالفم= 1)  ساخته شده است.

ناهاپیت و گوشال (1996) با رویکرد سازمانی جنبه هاي مختلف سرمایه اجتماعی را درسه بعد جاي می دهند:

  1. ساختاری: بارت (1992) عنصر ساختاري سرمایه اجتماعی اشاره به الگوي کلی تماس هاي بین افراد دارد یعنی، شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید و مهمترین جنبه­ هاي این عنصر عبارتند از روابط شبکه­اي بین افراد، پیکربندي شبکه­اي، و سازمان مناسب.
  2. ارتباطی (مشتری): ناهاپیت و گوشال (1996) عنصر ارتباطي سرمایه اجتماعی توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملاتشان برقرار می­کنند.
  3. مهمترین جنبه ­هاي این بعد از سرمایه اجتماعی عبارتند از: اعتماد؛ هنجارها؛ الزامات و انتظارات و هویت.
  4. شناختی: عنصر شناختی سرمایه اجتماعی اشاره به منابع پی دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبیرها و تفسیرها و سیستم­هاي معانی مشترك در میان گروه­ها است مهمترین جنبه­ هاي این بعد عبارتند از زبا نو کدهاي مشترك، وحکایات مشترك.

در طراحي پرسشنامه تا حد امكان سعي شده پرسشنامه كوتاه بوده و قابل فهم باشد، همچنين از ارائه سوالات منفي نيز خوداري شده است.

 

در طراحي پرسشنامه از طيف پنج گزينه­اي ليكرت استفاده شده كه يكي از رايج ترين مقياس­هاي اندازه­گيري به شمار مي­رود. امتياز بندي پرسشنامه بصورت زير مي­باشد:

این پرسشنامه داری سه بعد و هفت خرده مقیاس بوده که در جدول زیر سوالات مربوط به هر بعد مشخص شده است:

سوالات مربوط به هر خرده مقیاس خرده مقیاس ها سه بعد اصلی پرسشنامه متغیر
6، 7، 8، 9 شبکه ها بعد ساختاری سرمایه اجتماعی
14، 15، 16، 17روابط
10، 11، 12، 13همکاری بعد شناختی
18، 19، 20ارزش ها
21، 22، 23، 24فهم متقابل بعد ارتباطی
1، 2، 3،4،5اعتماد
25، 26، 27، 28تعهد

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات مربوط به تک تک سوالات آن بعد را با هم محاسبه نمائید.

روایی و پایایی

 آلفای کرونباخ گرفته شده 93/0 می­باشد (قلیچ لی،1385). همچنین اونق (1384) در مطالعه­ای ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه را برای هر سه هد 91/0 بدست آورده است و روایی آن را تایید کرده.

منابع:

اونق، ناز محمد (1384). بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

قلیچلی،ب؛ مشبکی، ا، (1385). نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکري سازمان (مطالعه دو شرکت خودروساز ایرانی). فصلنامه دانش مدیریت (شماره 75)،125-147.

Reference: Nahapiet,J., ; Ghoshal , S.(1998)Social capital , intellectual capital and the organizational advantage , Academy of Management Review , vol23 No(2),. Pp242-266.

پرسشنامه سرمایه اجتماعی
 
 پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال            
 
 پرسشنامه سرمایه اجتماعی پاتنام       
 
 پرسشنامه سرمایه اجتماعی pdf
 
 پرسشنامه سرمایه اجتماعی بوردیو
 
 پرسشنامه سرمایه اجتماعی دلاویز   
          
 پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن             
 
دانلود رایگان  پرسشنامه سرمایه اجتماعی پاتنام                 
 
دانلود رایگان  پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیتت و گوشال           
 
دانلود رایگان  پرسشنامه سرمایه اجتماعی

2 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال + ۷ مقاله رایگان

  1. مهرانفر

    سلام واقعا خسته نباشید پرسشنامه ناهاپیت و گوشال رو از سایتون دانلود کردم. عالی بود. این نظر رو برای قدر دانی ازتون گذاشتیم.

  2. ماهاندخت

    پرسشنامه ناهاپیت و گوشال نسبتا در حد خوبی بود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *