دانلود رایگان پرسشنامه سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش + ۵ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در دانشگاه بر اساس مدل P-CMM:

 پرسشنامه زیر به منظور انجام پژوهشی با هدف تعیین سطح بلوغ مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس عوامل و نشانگرهای بلوغ مدیریت دانش سازمان­ها مبتنی بر مدل P-CMM طراحی و عبارات­پردازی شده است.

 برای تعیین روایی محتوایی این پرسشنامه نیاز به اظهار نظر جنابعالی می‌باشد. خواهشمند است عبارات مربوط به هر نشانگر را مطالعه و بر اساس ملاک­های خواسته شده نمره­دهی فرمائید.

سوالات:
دسترسی به دانش وتجربیات وجود مراکز دانش در این  دانشگاه، کارکنان به کتابخانه ها،مراکز اطلاعاتی، سایتهای تخصصی  دسترسی دارند
میزان دسترسی به دانشدر این  دانشگاه، کارکنان به دانش روز دسترسی آزاد و بدون محدودیت دارند
وجود منابع غنی دانشدر  دانشگاه بانکهای اطلاعاتی گسترده و قابل دسترس ایجاد شده است
سازماندهی دانشدانش های کلیدی  دانشگاه به طور تخصصی طبقه بندی شده است
توسعه دانشدر این دانشگاه فضای مناسبی برای به اجرا درآوردن نظریه ها و ایده های جدید به وجود آمده است
وجود سامانه های مدیریت ایده ها همچون نظام پیشنهادات، اتاق فکر، شورای مشورتی و … در این دانشگاه ایجاد شده است
در این  دانشگاه، سیستم های اطلاعاتی که باعث افزایش دانش حرفه ای کارکنان می شوند، وجود دارد
در این  دانشگاه، چشم انداز و استراژی های مشخصی در حوزه دانش تدوین شده است
ثبت تجارب کارکنانمیزان توجه به دانشکارکنان از شرکت در فراخوان ها، همایش ها و کنفرانس های تخصصی، فعالانه استقبال می کنند
جمع آوری تجربیاتدر پایان جلسات هر بخش، اسناد فعالیتها و مصوبات به صورت گزارشی مدون و مستند، ثبت و ضبط میگردد
حفظ دانشاین دانشگاه برای حفظ و نگهداری کارکنان دانشی (هنگام بازنشستگی یا ترک خدمت) قوانین و دستورالعمل های معینی تدوین کرده است
رعایت قوانین کپی رایتبه حقوق نوآوران و پیشنهاد دهندگان طرح های جدید احترام گذاشته می شود (قانون کپی رایت مورد تاکید مدیران است)
بازیابی دانشبازآوری دانش بصورت تیمیدر این دانشگاه کمیته ای برای تبدیل دانش ضمنی کارکنان به دانش آشکار ایجاد شده است
در این دانشگاه تیم هایی برای آشکارسازی دانش و تجربیات کارکنان و به روزرسانی آن فعالیت می کنند
استفاده از تجربیات قبلیدر این دانشگاه دستورالعمل ها و رویه های مشخصی درباره چگونگی استفاده از دانش وجود دارد
مبادله -دانشانگیزه مبادلهکارکنان این دانشگاه در کسب و مبادله دانش شخصی خود انگیزه کافی دارند.
زیرساختهای حمایتی لازم برای مبادله دانش وانتقال تجربیات کارکنان در سازمان بوجود آمده است.
اعتماد سازیکارکنان این دانشگاه برای مبادله دانش شخصی خود به سازمان اعتماد دارند
کارکنان دانشگاه به ابزارهای لازم برای مبادله دانش اعتقاد و اعتماد دارند
فعالیت دانشی تیمیمیزان دانش تیمیدر این دانشگاه تیم های کاری، به صورت تخصصی و حرفه ای فعالیت می کنند
ارتباطات دانشیاین دانشگاه با دانشگاه های پیشرو و برتر، در فعالیتهای دانشی، علمی و فناوری تعامل و همکاری گسترده ای دارد
جستجوی دانش جدیددر این دانشگاه تولید یا کشف دانش جدید و ورود آن به دانشگاه، به صورت تیمی به صورت مداوم انجام می گیرد
میزان همکاری اعضای تیمکارکنان پیشنهادات دست اول و منحصر به فرد ارائه می دهند
انگیزه افرادراهبردهای ایجاد انگیزهدانشگاه به ارتقای حرفه ای و تحصیلات تکمیلی کارکنان توجه جدی دارد
ایجاد تعهد در دانشگرانکارکنان به توزیع و نشر دانش مورد نیاز دانشگاه در بین همکاران خود متعهد شده اند
تفویض اختیارات کافیتفویض اختیارات و تمرکززدایی به رده های پایین تر به اندازه کافی در دانشگاه صورت گرفته است
انگیزه نوآوریکارکنان دانشگاه انگیزه کافی در به روز رسانی اطلاعات و دانش حرفه ای خود دارند
انگیزه مبادله دانشکارکنان دانشگاه تمایل زیادی به انتشار دانش و تجربیات خود به صورت کتاب، نشریات آموزشی، مقاله و یا پورتال دانشگاه دارند
سیستم های تشویقسیستم پاداش و ترفیع به اندازه کافی حامی خلاقیت و نوآوری دارد
آیین نامه ها و قوانین دانشگاه به اندازه کافی انگیزه لازم برای یادگیری دانش و مهارت-های جدید مورد نیاز دانشگاه، در بین کارکنان ایجاد می کنند
مستندسازی فعالیتهای دانشی کارکنان (تالیف کتاب،مقاله،سایت) بر ارزشیابی عملکرد و حقوق و مزایای شغلی کارکنان تأثیر دارد
سیستم های جبران خدمتبرای تالیفات دانشی کارکنان، پاداش مالی ارزشمندی در نظر گرفته شده است.
سیستم-های سازمان و فناوری اطلاعاتمدیریت منابع انسانیمحققان و پژوهشگران در دانشگاه به طور منظم شناسایی و مورد حمایت واقع می شوند
سرمایه گذاری در فاوا
(فناوری اطلاعات و ارتباطات)سرمایه گذاری های زیادی برای ساخت مراکز فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شده است
تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری وکیفیت شبکه اینترنت واینترانت در دانشگاه مطلوب است
دورکاری و انجام فرایندهای اداری به طور مجازی در محیطی امن قابل انجام است.
امکانات مادی و مالی برای برپایی جلسات و همایش ها و کنفرانسهای تخصصی فراهم شده است
زیرساخت های فنی و شبکه و تجهیزات اتوماسیون در هر بخش فراهم شده است
در فرایندهای اداری حذف کاغذ به طور کامل صورت گرفته است
توجه به تحقیقات بنیادین
و 
اثربخشی تحقیق و توسعهدر این دانشگاه، بخش تحقیقات و توسعه و فناوری نقش مؤثری در بهبود فعالیت ها و افزایش بهره وری ایفا می کند
انتقال تجربیات افراد باسابقه وصاحب نظر، تاثیر زیادی بر بهره وری می گذارد
نوآوری ها و ابتکارات کارکنان و فعالیت های دانشی انجام شده انتظارات دانشگاه را برآورده کرده است
مهارت کارکنانشناسایی نیروی انسانی شایستهدر فرایندهای استخدامی این دانشگاه، جذب نیروهای دانشی و باتجربه با دقت انجام می-گردد
استراتژی هایی برای جذب نخبگان در دانشگاه به منظور افزایش سرمایه دانشی، تعیین شده است
تعریف چارچوب-هایی برای توسعه شایستگی ها و سرمایه دانشی دانشگاهآیین نامه حداقل دانش و مهارت مورد نیاز کارکنان، برای کار در هر بخش، تدوین شده است
در این دانشگاه ، بر ارتباط  بین نوع و سطح تخصص با وظایف و مسئولیت های کارکنان تاکید می شود
بر دانش، مهارت، خلاقیت و نوآوری به عنوان ملاک های اصلی استخدام کارکنان جدید تاکید می شود
اشتراک قابلیتهای منابه انسانیابتکارات، نوآوری ها و پیشنهادات و تألیفات کارکنان اطلاع رسانی می شود
توانمندسازیکارکنان به شرکت در دوره های کاربری رایانه و اینترنت موظف هستند
کارآمدی و اثربخشی دوره ها و کارگاه های آموزشی کاملا تحت مراقبت و نظارت قرار می-گیرد
مدرسان دوره های آموزشی در انتقال مفاهیم و تجربیات نو به اندازه کافی توانمند هستند
مدیریت سازمانشایستگی مدیرانمدیران ارشد دانشگاه از دانش لازم برای هدایت افراد جهت شناسایی و تولید و جمع آوری دانش به منظور کسب موفقیت سازمانی برخوردار هستند
پشتیبانی از فعالیت دانشیمدیران دانشگاه از ذخیره سازی و مستند سازی تجربیات و دانش مورد نیاز دانشگاه حمایت می کند
بهبود مستمربهبود مستمر فعالیت های دانش محور، استراتژی اصلی مدیران ارشد است
مدیریت اجرایی تیم محور مدیران به تصمیم گیری مشارکتی متعهد و ملتزم هستند
اعتماد واعتقاد به دانشوراندر این دانشگاه، مدیران از دانش و تجربه کارکنان باتجربه در پروژه ها، طرح ها و فرایندهای اداری استفاده می کنند
فرایندهای سازمانیگسترش فرهنگ دانش پروردر این دانشگاه، به کارکنان دانشی و پیشکسوتان احترام گذاشته می شود و از نظرات و پیشنهادات آنها، استقبال می شود
فرهنگ اشتراکگفتگوی حرفه ای و به اشتراک گذاری ایده ها، در بین کارکنان مرسوم است
ساختار مناسبساختار این دانشگاه، متناسب با فرایندهای دانشی طراحی شده است
ساختار موجود در این دانشگاه، مانع جریان دانش نیست و انتشار دانش را تسهیل می کند
حمایتمدیران ارشد از نوآوری و خلق ایده های جدید  عملاً حمایت می کنند   

 

نمره گذاری پرسشنامه:

مقیاس پاسخ­دهی به سؤالات پرسشنامه طیف 5 گزینه­ای لیکرت است:

 

روایی و پایایی پرسشنامه:

 توسلي و همکاران برای سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده کردندبرای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه 913/0 محاسبه شد و برای تک تک ابعاد نیز بالای 7/0 گزارش شده است. همچنین افرازه (1395) نیز آلفای کرونباخ پرسشنامه را 9/0 گزارش کرده‌اند. بنابراین پرسشنامه از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

 

شیوه تفسیر:

از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین 1 تا 5 خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

 

منابع:

افرازه، عباس. (1395). مديريت دانش مفاهيم مدل­ها اندازه گيرى و پياده سازى.

مالهوترا، یوگنش. (2003). اندازه گیری دارایی دانش در سازمان.

توسلي نوقابي، جواد(1388)،«بررسی رابطه ابعاد ساختاري سازمان با مديريت دانش»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد

پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش مدل 7 سی مکنزی

پرسشنامه زیرساخت­های مدیریت دانش حسن بیگی در  فرودگاهها

پرسشنامه پایه­ های ساختمانی مديريت دانش مدل   Probest-Raub-Ramhardt

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش + ۵ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *